(การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ถือเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่นักการตลาดรุ่นใหม่ๆ ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง )


.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาดแบบ CRM
2. เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าภาคอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจต่อแนวคิดการตลาดแบบสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าภาค อุตสาหกรรม
4. เพื่อให้ลูกค้ามีความภักดี (Loyalty Brand) ต่อธุรกิจหรือบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือการบริการของธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
5. เพื่อให้ลูกค้ามีการแนะนำสินค้าหรือบริการต่อไปยังผู้อื่นเกิดการพูดแบบปากต่อปาก(Words-of-mouth) ในทางบวก


.

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM

และการสร้างประสบการณ์

หลักการและเหตุผล

CRM : Customer Relationship Management (การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์) ถือเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่นักการตลาดรุ่นใหม่ๆ ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน สภาวะทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสนใจกับการที่จะรักษาลูกค้าในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการหาลูกค้าใหม่ และการดึงลูกค้าเก่าที่ไม่ได้ Contact กับองค์กรธุรกิจนั้นแล้ว โดยการใช้วิธีการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เข้ามาช่วยในการบริหารของธุรกิจ ดังนั้น นักบริหารทางการตลาดและองค์กรธุรกิจทั้งหลายต่างสรรหาวิธีการต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบทางการ ตลาด และนำการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มาปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรธุรกิจ

Cilp ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

  1. เข้าใจความต้องการของลูกค้าและประเภทของลูกค้า
  2. เข้าใจหลักการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Management Paradigm)
  3. สามารถเข้าใจแนวคิดสู่การปฏิบัติ ตามหลักของ CRM
  4. เข้าใจการบริการตามแนวคิดพิชิตใจลูกค้า


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

องค์กร ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบทางการ ตลาดและสร้างความพร้อมในการบริหารงานต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน ปัจจุบัน

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 เช้า : สำหรับผู้บริหาร  

* วิเคราะห์ตลาดยุคปัจจุบัน
* กลยุทธ์ทางการตลาด ที่ต้องเปลี่ยนไป
* ดัชนี ชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน
* แนวคิดการตลาดสร้างสัมพันธ์ลูกค้า และความหมายของ CRM
* บทบาทผู้บริหารในการสร้างความพึงพอใจลูกค้าด้วย CRM
* การจัดโครงสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
* เรียนรู้ถึงระดับและรูปแบบการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
* การออกแบบกลยุทธ์ CRM และการนำแผนไปปฏิบัติใช้

วันที่ 1 บ่าย : สำหรับผู้บริหาร  

* การสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มพนักงานภายในบริษัทและกลุ่มพันธมิตร ทางธุรกิจ
* การสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกให้ทีมงาน
* การวิเคราะห์ ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segmentation)
* การค้นหาเครื่องมือตามแนวทาง CRM
* กิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า
* การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
* แนวความคิดใหม่ที่เรียกว่า “การสนับสนุนการขาย”

 

วันที่  2 เช้า : สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  

• อิทธิพลและแรงกดดันของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization Business Pressure and Influencing)
• ดัชนีของความสำเร็จในยุคปัจจุบัน (Key Success Business Indicator)
• ความต้องการของลูกค้าและประเภทของลูกค้า (Customer Demand and Categories)
• ความหมายและความสำคัญและองค์ประกอบ CRM
• กระบวนการและขั้นตอนจัดทำ CRM (CRM Process)
• กระบวนการ การจัดทำ I-CRM
• แนวคิดการสร้างความพึงพอใจแบบครบวงจร ในรูปแบบ 

วันที่  2 บ่าย : สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  

• ความสัมพันธ์ของตลาดภายใน(Internal Marketing) และตลาดภายนอก (External Marketing)
• หลักการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Management Paradigm)
• จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ตามหลักของ CRM
• การบริการตามแนวคิดพิชิตใจลูกค้า
• การวางแผนเฉพาะบุคคลในการจัดการCRM
• เครื่องมือสำหรับ CRM (CRM Tools) ยุคใหม่

UA-75256908-1