หลักสูตร เทคนิค การสื่อสาร ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

“Effective Communication”

(การสื่อสาร ” เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงาน ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของ การสื่อสาร นั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ที่รับข้อมูล)


วัตถุประสงค์ หลักสูตร การสื่อสาร : (Objective)

1.เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคและวิธี การสื่อสาร อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้สามารถนำวิธี การสื่อสาร ไปดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
3.เพื่อให้การติดต่อประสานงานทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อลดความคัดแย้งและช่วยสร้างสัมพันธภาพทีดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

วิธีการอบรม การสื่อสาร

– ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 60 %
– ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 40 %

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร เทคนิค การสื่อสาร ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

“Effective Communication”

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร “ การสื่อสาร ” เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงาน ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของ การสื่อสาร นั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ที่รับข้อมูล ซึ่งองค์กรที่มีการเจริญเติบโตนั้น มีการพัฒนาระบบ การสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ เพราะ การสื่อสาร นั้นสามารถเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของการเจริญการหน้าให้องค์กรนั้น ถ้าองค์กรนั้นมีวิธี การสื่อสาร อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นหลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและ การสื่อสาร ” จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของพนักงานโดยอาศัยหลักของการทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของการทำงานร่วมกัน

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลัก การสื่อสาร อย่างถูกต้อง
– สามารถใช้เทคนิคการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามรถพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้ที่ศิลปะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
– รู้หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
– สามารถนำหลักการสื่อสารไปปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหาร หัวหน้างาน  ผู้ปฏิบัติงาน   ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1: 9.00-12.00 ความสำคัญและหลักการสื่อสารประสานงานร่วมกันเพื่อองค์กร

 • ความสำคัญของการสื่อสารกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการทำงาน (KSF)
 • องค์ประกอบและบทบาทของการสื่อสารเพื่อองค์กร
 • วิเคราะห์อุปสรรคในการสื่อสารที่นำมาซึ่งปัญหา
 • หลักการลดแรงต้านที่สำคัญในการสื่อสารที่แตกต่างบทบาท
 • วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญของคน
 • กลยุทธ์การสื่อสารเชิงระบบเพื่อขจัดความไม่พึงพอใจในการสื่อสาร
 • ชมวีดีโอเรื่องการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ, ฝึกปฏิบัติและจัดทำWorkshopและนำเสนอ

วันที่ 1: 13.00 – 16.00 หลักการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิเคราะห์ 5 ปัญหาหลักของการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อขจัดปัญหา
 • การค้นหากระบวนการสร้าง ใจเขา ใจเราภายในทีมงาน
 • แนวความคิด การสื่อสารที่ดี ที่สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพงานจากการฟัง
 • เทคนิคการฟังเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์และความสัมพันธ์กับคู่สนทนาสูงสุด
 • สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t)ในการสื่อสาร
 • ชมวีดีโอเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, ฝึกปฏิบัติและจัดทำWorkshopและนำเสนอ

 

วันที่ 2 :  9.00-12.00 หลักการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

 • เทคนิคการฟังเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์และความสัมพันธ์กับคู่สนทนาสูงสุด(ต่อ)
 • ความสำคัญในการเข้าใจบุคลิกของคนในการการทำงานร่วมกัน
 • แบบทดสอบคุณลักษะการแสดงออกของคน
 • แบบสำรวจที่ 1: ผู้เรียนทุกคนที่เข้าสัมมนาจะได้รับการทดสอบเพื่อเคราะห์บุคลิกการแสดงออกของตนเอง
 • คุณลักษณะ 4 ประการและการแสดงออกเพื่อวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปสำหรับคนทั้ง 4 ประเภท
 • วิเคราะห์บุคคลประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน
 • หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน: 3H-Model

วันที่ 2 : 13.00 – 16.00 วิเคราะห์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3 รูปแบบ

 • ความแตกต่าง 3 ประเภทของการแสดงออกของคนในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • แบบสำรวจที่ 2: ผู้เรียนทุกคนที่เข้าสัมมนาจะวิเคราะห์ผู้เรียนว่าเป็นประเภทใด
 • หลักการสื่อสารและการแสดงออกของคน
 • วิเคราะห์การสื่อสารและการแสดงออกของคนเพื่อที่จะเข้าใจในการปฏิสัมพันธ์ที่ดีทำให้ทุกคนพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แบบสำรวจที่ 3: ผู้เรียนทุกคนที่เข้าสัมมนาจะได้วิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีลักษณะการติด ต่อสื่อสารในรูปแบบใด
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวและการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
 • สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t) ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • การประยุกต์ใช้ในการสถานการณ์การทำงานที่แท้จริง
 • การจัดทำ Work Shop การชมคลิป และการระดมสมอง

 หลักสูตร เทคนิค การสื่อสาร ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

“Effective Communication”

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร เทคนิค การสื่อสาร ภายในองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ “Effective Communication”

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1