หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI

Key Performance Indicator: KPI เน้นการปฏิบัติ : Work Shop

(ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator : KPI” จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเข้าใจในธุรกิจของตนเองอย่างลึกซึ้ง)


รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยายเชิงวิชาการ แบบ Adult Learning Approach และ การปฏิบัติการ (Workshop)

 

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน

Key Performance Indicator: KPI เน้นการปฏิบัติ

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน นี้เป็นยุคของการบริหารจัดการสมัยใหม่นั้น ทำให้คนทำงานในทุกระดับชั้น ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจและยอมรับการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ทุกคนรู้จักดีในเรื่องของการเปิดการ ค้าเสรี พนักงานทุกคน รวมถึงผู้บริหารคือผู้ที่ต้องทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์การ โดยการประสานความร่วมมือจากบุคคลรอบข้างทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรใน ทุกด้าน เช่นพนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรืออื่นๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ ดังนั้นการสร้างดัชนีชี้วัดเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายที่สำคัญให้พนักงานเดิน และเข้าใจถึงระดับความก้าวหน้าหรือระดับของความสามารถของตนเอง
หลักสูตร “ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator : KPI” จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเข้าใจในธุรกิจของตนเองอย่างลึกซึ้ง และสามารถที่จะออก แบบแนวคิดว่าองค์กรที่ท่านทำงานอยู่นั้นควรเป็นเช่นไร จะสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกได้อย่างไร ทำให้การตัดสินใจขององค์กรนั้นมีความเฉียบคม ทำให้สามารถเลือกวิธีในการทำธุรกิจให้ชนะได้อย่างไร

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

1) เข้าใจหลักการและความจำเป็นในการมี ดัชนีชี้วัด
2) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาดัชนีชี้วัด
3) เทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กรเพื่อสร้างดัชนีชี้วัด
4) ประโยชน์จากการบริหารภายใต้ ดัชนีชี้วัด


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1  แนวโน้มธุรกิจเชิงรุก ในทศวรรษหน้า

– ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบัน
– การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร(SWOT)
– เทคนิค Double Window Analysis
– ปิรามิดกลยุทธ สำหรับหน่วยงาน
– การจัดโครงสร้างตามแนวคิด ธุรกิจเชิงรุก
– การวางแผน ตั้งเป้าหมาย วางนโยบายขององค์กรตนเอง
– การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์
– ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
– เทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์ ตามหลัก C to O

 

วันที่ 2  ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

– วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ในกรณีที่มีวิสัยทัศน์ พันธกิจแล้ว)
– เทคนิคการสร้างและวิสัยทัศน์ พันธกิจ (ในกรณีที่ยังไม่มี)
– การสร้างดัชนีชีวัดที่สำคัญ ความสำคัญและประโยชน์
– วิเคราะห์และป้องกันความล้มเหลวของการกำหนด KPIs
– การจัดทำดัชนีชี้วัด (KPIs) ของธุรกิจ
– แนวคิดเรื่องการจัดทำ BSC และ KPIs
– เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้เที่ยงตรงและทำให้เกิดการยอมรับในพนักงานทุกคน
– การจัดทำ BSC และ KPIs ให้กับพนักงานในแต่ละฝ่าย
– การสร้างแผนงานเชิงรุก (Dynamic Action Plan

 หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน

Key Performance Indicator: KPI เน้นการปฏิบัติ : Work Shop

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน

Key Performance Indicator: KPI เน้นการปฏิบัติ : Work Shop

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

  • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
    บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
    ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
  • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1