(เคล็ด วิธี ที่จะครอบครองใจและเข้าถึงแก่นแท้ความต้องการของลูก ค้าอย่างแท้จริง)


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ทีม งานขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

 

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร ปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า  

Sales Motivation and Ehtical Approach Techniques

หลักการและเหตุผล

จากกระแส ของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงดังเช่นยุคปัจจุบัน ซึ่งยังมีผลต่อเนื่องไปถึงในอนาคตและจะยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วน ของธุรกิจ ทั้งการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลทำให้การต่อสู้ทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีรูปแบบมากยิ่งขึ้น ใครสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ย่อมเป็นผู้ที่กุมชัยชนะไว้เสมอ จึงทำให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจทั้งหลายต่างใช้ความพยายามที่จะต้องค้นหาเคล็ด วิธี ที่จะครอบครองใจและเข้าถึงแก่นแท้ความต้องการของลูก ค้าอย่างแท้จริง ซึ่งพันธกิจนี้กลายเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของผู้ที่ต้องติดต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จึงต้องมีการปลุกพลังของความคิดในหลากหลายมิติทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะค้น หาสิ่งใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหวัง ทำให้เป็นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านั้น สำหรับวิธีการที่สำคัญในแต่ละองค์กรจะต้องคำนึงไว้ คือ ต้องเร่งที่จะปรับทีมงานจาการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่จะฝึกทีมงานขาย ทีมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถที่จะทำงานขายเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทีมงานขาย หรือลูกค้าสัมพันธ์นั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำ งานขององค์กร ดังนั้น หลักสูตร “ปลุกพลังความคิดพิชิตใจลูกค้า” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคของการขายที่ ผู้ทำงานขายต้องรู้ เพื่อจะมีความคิดที่สร้างสรรค์ เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้การเรียนรู้นั้นสั้นลงและกระชับ และนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำมาพัฒนาแนวความคิดทางการขาย สร้างความเจริญต่อองค์กรอย่างยั่งยืนสืบต่อไป..

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

• เพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้
• เข้าใจถึงแก่นแท้ของการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
• สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวนักขายเพื่อการพิชิตใจลูกค้า

 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 เช้า : ความสำคัญของการปลุกความคิดพิชิตใจลูกค้า

• ความสำคัญของการปลุกความคิดพิชิตใจลูกค้า
• ปัญหาและอุปสรรคเมื่อต้องปลุกพลังทางความคิด
• วิเคราะห์จิตวิทยา Customer inside to Outside Model

 

วันที่ 1 บ่าย : ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขายให้ลูกค้า

• ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขายให้ลูกค้า
• หลักการสร้างความประทับใจ เหนือใจลูกค้า
• หลักการพิชิตใจด้วย 3 Ps’ Model
• กรณีศึกษา เคล็ดลับการพิชิตใจลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ

 หลักสูตร ปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า  

Sales Motivation and Ehtical Approach Techniques

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร ปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า  

Sales Motivation and Ehtical Approach Techniques

อัตราค่าลงทะเบียน

6,000

6,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

420

420

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

180

180

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

  • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
    บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
    ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
  • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

6,240

6,240

UA-75256908-1