หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ

The Supervisor Skills

วัตถุประสงค์ หลักสูตรหัวหน้างาน: (Objective)
1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึง หลักการเป็น หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ  ที่ถูกต้อง
2.เพื่อให้รู้ หลักบริหาร หัวหน้างานและการจัดการแบบมืออาชีพ
3.เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ
4. เพื่อทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ

The Supervisor Skills

หลักการและเหตุผล

หัวหน้างาน ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่บีบรัดธุรกิจและอุตสาหกรรม ในทุกๆด้านอย่างเข้มงวดอยู่ทุกวันนี้ การที่จะฝ่าฟันยืนหยัดอยู่ให้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจว่าจะสามารถแสดงพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการปรับปรุงและพัฒนาออกมาได้มากน้อยเพียงใดเพราะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกแขนง ต่างมีการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด โดยการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ ปรับปรุงด้านระบบ การบริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การลดต้นทุน การพัฒนาเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างาน หรือผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว หัวหน้างานหรือผู้นำ ในองค์กรทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในหลายๆด้าน เช่น มี ทักษะการเป็นหัวหน้างาน และ ภาวะผู้นำ ที่ดี ใช้ หลักการบริหาร และการจัดการได้อย่างมืออาชีพ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารที่ดี รู้จักวิธี การเรียนรู้ตนเองและการเรียนรู้บุคคลได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่รู้จัก หลักจิตวิทยาในการบริหารเป็นอย่างดี ดังนั้น ในการอบรมด้าน หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ จึงเป็นการเติมเต็มและเสริมสร้างให้ ผู้นำทุกท่านได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถได้อีกทาง เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำ หรือ หัวหน้างาน ที่สามารถนำพาองค์กรไปถึงเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

 •     ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานที่ดี
 •    มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการแบบมืออาชีพ
 •    มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและการตัดสินใจที่ดี
 •    รู้หลักการปรับปรุงตนเองและการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 •    สามารถปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้
 •    สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนได้เป็นอย่างดี


  วิธีการอบรม
  – ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 25 %
  – ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
  – กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 45 %

   

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 

 1. การเรียนรู้สู่ภาวะ การเป็นผู้นำ หัวหน้างาน บทบามของหัวหน้างาน
 2. หลักการบริหาร หัวหน้างาน และการจัดการแบบมืออาชีพ
 3. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและหัวหน้างานมืออาชีพ
 4. หลักการเรียนรู้ตนเองและการเรียนรู้บุคคล
 5. องค์ประกอบของความสำเร็จในการเป็น หัวหน้างาน
 6. หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและการบริหารคน ตามแนวคิดการเป็น หัวหน้างาน

วันที่ 2 

 1. หลักการวิเคราะห์งานของหัวหน้างาน
 2. พื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่าสร้างสรรค์
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการทีมงานในฐานที่เป็นหัวหน้างาน
 4. การใชัเครื่องมือในการบริหารงานและการแก้ไขปัญหา
 5. ภาวะผู้นำ และหลักการตัดสินใจ
 6.การจัดทำเวิร์คชอปและการนำเสนอ

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ

หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ

“The Supervisor Skills”

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ

หลักการบริหารอย่างมืออาชีพ

“The Supervisor Skills”

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1