(หลักสูตรการนำเสนอนี้ ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะจากปัญหาการนำเสนอต่างๆ ของผู้นำเสนอ โดยรวบรวมจุดอ่อนต่างๆ ในการนำเสนอที่เกิดขึ้น มาพัฒนาเป็นหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับทีมงานในฝ่ายขาย นักการตลาด พนักงาน หรือผู้บริหารที่ต้องนำเสนองานของตนเอง เพื่อให้ได้ผลงาน ทำให้มีความเข้าใจในเชิงลึก ของเทคนิคการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการสร้างพลังของตนเองให้กล้านำเสนอ การเตรียมพร้อม การวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการนำเสนอ การวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอ การเสนอประโยชน์หรือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้า ฝึกทักษะการพูด การฟัง การมีส่วนร่วมกับลูกค้า การสร้างความยอมรับ การเน้นย้ำและการโน้มน้าว สร้างจุดสนใจของลูกค้าให้เห็นความสำคัญสินค้า ที่จนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ)


วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ทราบหลักการและ เทคนิคการนำเสนอ สินค้าอย่างมืออาชีพ เป็นระบบ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อมีหลักสหรับการนำไปฝึกฝนทักษะการนำเสนอ ลดความกังวล ลดความประหม่า ใน การนำเสนอ
3. ทักษะด้าน การโน้มน้าว การสื่อสาร การตอบโต้ ผู้ฟัง ทำให้มีความน่าสนใจและตัดสินใจซื้ออย่างพึงพอใจ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ

Excellent Product Presentation : Techniques and Strategy

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

ใน ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่า การนำเสนอ นั้นมีความสำคัญและจำเป็น อย่างยิ่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการนำขายสินค้านั้น ๆ เพราะถึงแม้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จะมีคุณลักษณะที่ดี มีจุดเด่นและมีประโยชน์ที่ผ่านกระบวนการของการพัฒนาสินค้ามาเป็นอย่างดีก็ ตาม แต่ก็ไม่ได้หมาย ความว่าสินค้านั้น ๆ จะเป็นความต้องการของลูกค้า สาเหตุหลัก ที่เป็นเช่นนี้มาจาก การสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี หรือไม่ทราบหลักของการสื่อสาร จึงทำให้พลาดโอกาสของการขายไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นการเรียนรู้ถึงกลยุทธ์และเทคนิคของการนำเสนอสินค้าที่สำคัญ จะสามารถที่จะสะกด อารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้ามาให้ความสำคัญกับสินค้าของตนเอง ด้วยเทคนิคการนำเสนอนั้นจึงจำเป็น ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง สร้างศรัทธากับผู้ฟัง ทำให้การนำเสนอในครั้งนั้นจึงจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ดังนั้นการที่พนักงานจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการพัฒนาการนำเสนอจึงมี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเสริมจุดแข็งของสินค้าและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า ทำให้สามารถสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายได้อย่างไม่พลาดเป้า

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

1. ทราบหลักการและ เทคนิคการนำเสนอ สินค้าอย่างมืออาชีพ เป็นระบบ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. มีหลักสำหรับการนำไปฝึกฝนทักษะการนำเสนอ ลดความกังวล ลดความประหม่า ใน การนำเสนอ
3. เข้าใจทักษะด้าน การโน้มน้าว การสื่อสาร การตอบโต้ ผู้ฟัง ทำให้มีความน่าสนใจและตัดสินใจซื้ออย่างพึงพอใจ


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานที่ต้องใช้การนำเสนอ ทีมงานในฝ่ายขาย นักการตลาด พนักงาน ผู้บริหารที่ต้องนำเสนองานของตนเอง หรือผู้ที่สนในในเทคนิคการนำเสนอทั่วไป

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 ทักษะเริ่มต้นก่อนการนำเสนอ

 • ทักษะเริ่มต้น ก่อนการนำเสนอ: ความจำเป็นในการนำเสนอ
 • องค์ประกอบของความสำเร็จใน การนำเสนอ
 • วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของผู้นำเสนอ เพื่อการค้นหา เทคนิคการนำเสนอ หรือวิธีการนำเสนอ ที่เหมาะสมในแต่ละคน
 • การจัดโครงสร้าง การนำเสนอ ในหลักของ Fours’ Sounds
 • ใครคือ เป้าหมายการนำเสนอ วิธีการจัดการเป้าหมาย แบบ 3 Ls’ model
 • การวางแผนการนำเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • เทคนิคการนำเสนอแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหมาย แบบกลุ่ม
 • “Content is a King” การพัฒนาเนื้อหาให้ตอบโจทย์ในทุกครั้งของ การนำเสนอ

 

วันที่ 2 ประเภทของสื่อการนำเสนอ

 • ขั้นตอนใน การนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • ประเภทของสื่อการนำเสนอและการบริหารจัดการ สื่อการนำเสนอ เพื่อการดึงดูดความสนใจ
 • ข้อควรปฏิบัติของผู้นำเสนอ ควรทำ(Do) และไม่ควรทำ(Don’t) ใน การนำเสนอ
 • เทคนิคการลดความประหม่า และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
 • เทคนิคการตอบคำถามและการจัดการข้อโต้แย้งในขณะนำเสนอ
 • การดำเนินการ วัด ประเมิน ปรับแก้ ในการนำเสนอ
 • ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการนำเสนอ รายบุคคล

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1