หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง เพื่อผลสำเร็จสูงสุด

The Power of Storytelling for Effective Presentation

หลักสูตรอบรมการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง

“เคล็ดลับ ในการเสริมสร้างความมั่นใจ ในทุกครั้งที่นำเสนอ ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ”

วัตถุประสงค์ของการอบรม หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ ด้วยการเล่าเรื่อง Storytelling

 1. เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอผ่านการเล่าเรื่องได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นการตอบต่อวัตถุประสงค์ของผู้เข้าฟัง
 2. ทำให้เข้าใจในการใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเล่าเรื่อง โดยมีเป้าหมายคือสร้างความเข้าใจและสร้างความโดดเด่นในการนำเสนอของตนเอง
 3. สามารถที่จะสรุปประเด็นที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ในการเล่าเรื่องตามแนวทางของผู้ฟัง
 4. เข้าใจการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอเช่นการเตรียม สไลด์ ในการประกอบการนำเสนอ
 5. พัฒนาเครื่องมือที่ต้องใช้ในการเล่าเรื่องเพื่อความเหมาะสมในการนำเสนอในครั้งนั้น ๆ

หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง เพื่อผลสำเร็จสูงสุด

The Power of Storytelling for Effective Presentation

หลักการและเหตุผล หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง เพื่อผลสำเร็จสูงสุด

The Power of Storytelling for Effective Presentation

หัวใจของความสำเร็จของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือองค์กร  คือการสร้างกระบวนการสื่อสารที่เป็นระบบ เข้าใจง่ายและเข้าถึงคนฟังให้ได้มากสุด  ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบที่มากมาย ที่ผู้นำเสนอต้องเข้าใจ และออกแบบการนำเสนอให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด คือการตอบสนองต่อการรับรู้ขอผู้ฟัง ในความเป็นจริงนั้นกระบวนการสื่อสารที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่เปล่งสียงหรือการแสดงออกมาเท่านั้น การพูดได้ ไม่เพียงพอต่อการสร้างจุดสนใจให้กับผู้ฟัง แต่การสื่อสารที่ดีคือการทำให้คู่สนทนามีความเข้าใจ อยากทำตามในสิ่งที่ผู้นำเสนอได้นำเสนอไว้ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำให้เกิดประสิทธิผลในงานนั้น ๆ ดังนั้นผู้ใดมีความสามารถในการนำเสนอที่ดี ย่อมมีอิทธิพลต่อการทำงาน เช่น ผู้บริหารจะรู้สึกชอบ ลูกค้าจะซื้อแนวคิดที่ผู้นำเสนอได้นำเสนอ ในทางปฏิบัตินั้นการนำเสนอมีอยู่ด้วยกันในหลากหลายรูปแบบ และมีเครื่องมือที่ต้องใช้ในการนำเสนออยู่หลาก หลายเช่นกัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป การเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นครื่องมือนำเสนอที่ทรงอานุภาพมากในทศวรรษนี้ เพราะการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดึงความสนใจผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังเข้าใจและคล้อยตามผู้นำเสนอมากที่สุด การนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง จำเป็นต้องสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิธีการที่ร้อยเรียง ทำให้คนฟังรู้สึกเพลิดเพลินต่อเรื่องที่เล่าจากผู้นำเสนอ ทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ฟัง การเล่าเรื่องที่ดีคือการเรียบเรียงความรู้จากสิ่งที่ตนเองได้มีถ่ายทอดจิตวิญญาณเพื่อให้ได้การนำเสนอที่มาจากภายในจิตใต้สำนึก และบ่มเพราะความรู้สึกของผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเล่าเรื่องจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากที่สุดในยุคปัจจุบัน เพราะจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นกับเนื้อหาและให้ความสนใจในการฟังเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามมีผู้นำเสนอหลายท่านยังมีความเข้าใจผิดในหลักของการนำเสนอว่าการมีเนื้อหาที่ดีนั้น จะทำให้การนำเสนอได้ดี หรือทำให้คนฟังมีความสนใจ และเข้าใจในสิ่งที่นำเสนอ หรือบางคนอาจจะมองว่า การนำเสนอที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบเทคนิควิธีเท่านั้นที่จะทำให้ตนเองได้รับการยอมรับหรือโดดเด่นในเวทีการนำเสนอนั้น ๆ ซึ่งแท้จริงการนำเสนอที่ดีเป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาและวิธีการทำให้มีความกลมกลืนเหมาะสมกับผู้ฟัง ผ่านกระบวนการของการเล่าเรื่องที่มีการเตรียมการเป็นอย่างดี จะทำให้การนำเสนอในครั้งนั้น ๆ มีความโดดเด่นน่าสนใจ และตรงใจผู้ฟังมากที่สุด

“การนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้นำเสนอ ทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะแนวทางการเล่าเรื่องจะทำให้ประหยัดเวลาในการนำเสนอ ผู้นำเสนอก็จะมีความโดดเด่นแตกต่าง จับต้องได้ และเห็นผลลัพธ์เร็ว ทำให้คนนำเสนอไม่ลำบากต่อการขึ้นนำเสนอ”

หลักสูตร อบรม เทคนิคการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง เพื่อผลสำเร็จสูงสุด The Power of Storytelling for Effective Performance เป็นเนื้อหาที่มีการประยุกต์มาจากการเป็นพี่เลี้ยงและการโค้ชชิ่ง(Mentoring and Coaching) ที่ได้รับเป็นสากลว่าเป็นแนวการสร้างให้คนสามารถเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะค้นคว้าสรุปประเด็นเพื่อการเล่าเรื่องและวางแนวในการเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังได้รับรู้ เข้าใจ ในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารออกไป  ซึ่งผู้นำเสนอจะสามารถสร้างผลงานอย่างเป็นที่น่าภาค ภูมิใจอีกทั้งผู้เรียนจะได้การพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการนำเสนอในครั้งนั้น ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและขององค์กรต่อไป

อบรม Storytelling and Presentation Skills

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ นำสเนอด้วยการเล่าเรื่อง Storytelling

 • หลักการนำเสนอ ด้วยการเล่าเรื่อง Storytelling มาใช้ในการการนำเสนอทำให้การนำเสนอเป็นเรื่องที่น่าสนใจของผู้ฟัง
 • นำเทคนิคการเล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆ เพื่อการนำเสนอพร้อมกับการเลือกใช้สื่อ ให้มีความเหมาะสมในการสร้างความสนใจในการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง
 • สามารถที่จะเตรียมเนื้อหาที่สำคัญ ให้มีความเหมาะสมในการเล่าเรื่องด้วยหลัก สตอร์รี่บริดด์
 • การบริหารเวลาในการเล่าเรื่อง ให้มีความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ในการเล่าเรื่อง
 • สร้างรูปแบบการนำเสนอด้วยวิธีใหม่ ๆ คือการเล่าเรื่องเพื่อการนำเสนอ นำไปสู้การสร้างวัฒนธรรมการนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่อง
 • สามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1: ความสำคัญและหลักในการนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่อง Storytelling
 • ความสำคัญของการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง ในรูปแบบ Brain-Base Storytelling
 • ความเข้าใจผิดของการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง ที่คนส่วนใหญ่มักทำ
 • วิเคราะห์หัวใจของความสำเร็จในการนำเสนอแบบการเล่าเรื่อง โดยเข้าใจการตอบรับของการทำงานของสมอง
 • วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของคนนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง
 • คุณลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญของผู้ทำหน้าที่ในการสื่อสารด้วยการเล่าเรื่อง
 • ประเภทของการเล่าเรื่อง และ พัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
 • วิเคราะห์แนวการรับรู้ของผู้ฟังตามคุณลักษณะของสมอง Brain-Base
  • วิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อการเข้าถึงหลักของการนำเสนอที่เหมาะสม
  • วิเคราะห์และสำรวจความคาดหวังของผู้ฟังในการนำเสนอ
 • การกระตุ๊กต่อมสมองของผู้ฟังเพื่อการตอบสนองต่อการทำงานของสมองอย่างถูกวิธี
 • องค์ประกอบและวิเคราะห์โครงสร้างการนำเสนอ Brain-Base Storytelling
 • การวางแผน กำหนดวัตถประสงค์ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา การยกระดับ
  • การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

 

;วันที่ 2 การพัฒนาบทภาพโปรแกรมภาพเพื่อการเล่าเรื่องและตอบโจทย์คนฟัง
 • วิเคราะห์เนื้อหา การสร้าง วางเนื้อหาตามแนวทางการทำงานของสมองของผู้ฟัง
 • การรวบรวมเนื้อหาผ่านกระบวนการทางความคิดและแนวความเข้าใจของสมอง
 • การจัดเตรียมข้อมูล องค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
 • การเขียนเรื่องราว-เทคนิคและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาเป็นบทภาพโปรแกรม
 • การสร้างการเชื่อมโยงของเนื้อหาผ่านบทภาพโปรแกรมเพื่อการเล่าเรื่อง
 • การนำบทภาพโปรแกรมของความคิดมาสร้างรูปแบบในการเล่าเรื่อง
 • การพัฒนาเรื่องราว และองค์ประกอบภาพรวม
 • การบริหารภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเล่าเรื่อง
 • การเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ และความหมายของการเคลื่อนไหวในอาริยาบทต่าง ๆ
 • การบริหารข้อซักถามและคำถามลองของจากผู้ฟัง
 • การประเมินผลเนื้อหา พัฒนาความเข้าใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • การเชื่อมโยงข้อคำถามกับวัตุประสงค์ของการเล่าเรื่อง
 •  การพัฒนาและปรับปรุงการเล่าเรื่องให้เป็นความสำเร็จ
 • การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

ท่านสามารถปรึกษาวิทยากรได้ฟรีที่ Line:@dr.surachai

หรือ สแกน QR Code ด้านข้าง เพื่อการติดต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้เลย

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง Storytelling

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

Loading

UA-75256908-1