หลักสูตร“เทคนิคการบริการเชิงรุก” เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ

Dynamic Excellent Service Mind

(เปิดเผยการบริการที่สำคัญที่คุณต้องรู้..ที่คุณสามารถนำมาใช้ เพื่อให้ตนเองได้รับชัยชนะในทุกการบริการ)


หลักสูตร “เทคนิคการบริการเชิงรุก” เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ

Dynamic Excellent Service Mind

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวกว้างว่า เทคโนโลยีดิจิตอล เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจ นวตกรรมใหม่ โดยทุกธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยี และคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในเรื่องของจิตใจน้อยลง โดยความเป็นจริงลูกค้ามีความต้องการ การดูแล เอาใจใส่ ที่เรียกว่า “การบริการเชิงรุก (Dynamic Service Mind)” เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กรที่แท้จริงในยุคดิจิตอลเช่นปัจจุบัน และอนาคต โดยองค์กรทั้งหลายต้องให้บริ การ ที่สอดคล้องและเกินความคาดหวังของลูกค้าของตน ซึ่งหัวใจที่สำคัญที่จะเหนี่ยวรั้งลูกค้าให้ยั่งยืนถาวรได้ หลักสูตรนี้ สามารถจุดประกายความปรารถนาในการให้บริการอย่างแรงกล้า ทำให้เกิดแนวคิดการสร้างรูปแบบการให้บริการเฉพาะขึ้นในตัวบุคลากรของตน ซึ่งเป็นผลให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพในลักษณะที่ เป็นมิตรต่อลูกค้า อย่างเกินความคาดหวังได้ในที่สุด มีการประสานแนวคิดของการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นผู้นำด้านการบริ การ เป็นการสร้าง สูตรสำเร็จของการบริการอย่าง “เหนือชั้น”

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

1. เข้าใจความสำคัญและจำเป็นของการบริการ ตามแนวคิดของ “Business Dynamic Reflecting”
2. เข้าใจหลัก 3Ts’ Service Mindset เพื่อสร้างแก่นแท้ของหัวใจให้บริการ
3. ตัวบ่งชี้ที่สำคัญ เพื่อการวัดและประเมินความสำเร็จของการให้บริการ

 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 เช้า : หลักของการบริการ

1. ”บริการ” แก่นแท้ของความสำเร็จยุคดิจิตอล
2. เป้าหมายการบริการที่เปลี่ยนไป ในยุคดิจิตอล (Service Paradigm Shift)
3. เข้าใจความสำคัญและจำเป็นของการบริการ ตามแนวคิดของ “Business Dynamic Reflecting”
4. เข้าใจหลัก 3Ts’ Service Mindset เพื่อสร้างแก่นแท้ของหัวใจให้บริการ

วันที่ 1 บ่าย : เน้นปฏิบัติจริง

5. วิเคราะห์และสร้างรูปแบบการบริการที่สำคัญสำหรับธุรกิจ จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ
6. เข็มทิศ มุ่งสู่การเป็น องค์กรแห่งการบริการ (Service’s Organization)
7. ตัวบ่งชี้ที่สำคัญ เพื่อการวัดและประเมินความสำเร็จของการให้บริการ
8. การบริหารจัดการกับปัญหาด้านการบริการ โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนของลูกค้า
(Target) งาน(Tasks) Technique ความหมายของ “ความเป็นเลิศด้านบริการ”
สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างความประทับใจในบริการ 4 P: people process proactive panalty

 

UA-75256908-1