ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คือ ทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างานที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่ง ทักษะต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของ หัวหน้างาน

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หัวหน้างานในฐานะเป็นแกนหลักที่เชื่อมโยงฝ่ายบริหารและพนักงานหน้างาน โดยหัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานให้ได้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งไว้ โดยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติได้ ความสามารถในการเป็นหัวหน้างาน มีองค์ประกอบฝนการเป็นผู้นำ การสื่อสารที่มีปะสิทธิภาพ และจัดการทีมได้อย่างมีประ สิทธิภาพ หัวหน้างานยังมีบทบาทชี้ขาดในการสร้างความสำเร็จโดยรวมขององค์กร ความต้องการที่วางไว้สำหรับหัวหน้างานนั้นมีหลายแง่มุมและครอบคลุมความรับผิดชอบที่หลากหลาย ตั้งแต่การส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมและการแก้ไขข้อขัดแย้ง ไปจนถึงการผลักดันผลการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน

ในการบริหารจัดการ ทักษะการเป็นหัวหน้างานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะบทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน จะเป็นผู้ดูแลทีมงานในเบื้องต้นก่อนที่จะรายงานผลไปยังผู้จัดการ

หัวหน้างานมีประสิทธิภาพจะมีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้นำที่ช่วยให้หัวหน้างานชี้นำให้พนักงานในทีมงานเพื่อนำสมาชิกในทีมไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของทีมงาน ให้ทำงานให้องค์กร ด้วยการเพิ่มมูลค่า สร้างประสิทธิภาพ และทำให้พนักงานในทีมงานมีส่วนร่วมเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายที่ดีขึ้น

หัวหน้างาน ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน 360 องศา จะเป็นหัวหน้างานที่เรียนรู้วิธีสร้างวิสัยทัศน์ให้ทีมของพวกเขาและวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานในทีมงานบรรลุผลสำเร็จ ทำให้หัวหน้างานต้องเรียนรู้วิธีมอบหมายงาน สร้างความไว้วางใจ และจัดการกับข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในการทำงานเป็นทีม

วิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับหัวหน้างาน ในการปรับปรุงความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง ต้องมีภาวะผู้นำในตนเอง ที่จะคอยผลักดันให้ตนเองไม่ยอมแพ้ และผลักดันทีมงานให้พร้อมใจในการบรรลุเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจ  ดัวนั้นการฝึกอบรมทักษะความเป็นหัวหน้างานที่เหมาะสม เป็นความจำเป็นที่ทุกองค์กรชั้นนำต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

14 ทักษะสำคัญ สำหรับการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024

ในการเข้าอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน  ให้ประโยชน์หลายอย่าง เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบความจำเป็นในการพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน การค้นหาโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างาน ที่เหมาะสมช่วยให้หัวหน้างานมีทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารของตนเองและทำให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ การฝึกอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน  มักกระตุ้นให้หัวหน้างาน ให้มีการทำงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น

หัวหน้างาน  ที่ดีควรกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และช่วยพัฒนาผู้ที่รายงานต่อพวกเขา ในขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่าเป้าหมายของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าขององค์กร

การฝึกอบรมหัวหน้างาน ทำให้มีการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารคน ที่ประสบความสำเร็จ

ความท้าทายที่หัวหน้าต้องเจออีก คือหัวหน้างานต้องเข้าใจตนเองและเข้าใจว่าตนเองต้องไปบริหารจัดการใคร หรือเป็นหัวหน้าใครนั่นเอง และความท้าทายที่ทำให้หัวหน้างานต้องมีการฝึกอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน  คือการลดช่องว่างในการบริหารจัดการทีมงาน ทำให้การทำงานเป็นอุปสรรค

ในการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ บรรดาหัวหน้างานควรมีทักษะบางอย่างที่สามารถชี้นำและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทีมมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

รายการทักษะสำหรับหัวหน้างานต่อไปนี้ ช่วยให้หัวหน้างานมีเครื่องมือที่จะตรวจเช็คทักษะ ความพร้อมของหัวหน้างานเองที่จะนำไปทำงานได้หรือไม่ ซึ่งใครมีทักษะเหล่านี้ถือว่าดีต่อการบริหารพนักงานของตนเอง แต่ถ้าใครไม่มีก็จำเป็นต้องเข้าอบรม หลักสูตร ฝึกอบรม หัวหน้างาน 360 องศา เพื่อลดช่องว่างในการบริหารจัดการพนักงานที่เป็นทีมงานของหัวหน้างาน

ต่อไปนี้ เป็นรายการตรวจสอบ ทักษะสำหรับหัวหน้างาน ที่สำคัญ 14 ประการ:

1.บทบาทและความรับผิดชอบต่อการเป็นหัวหน้างาน:

บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างานมีบทบาทสำคัญในการชี้นำทีมและการบริหารงานในทางที่เป็นประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะบทบาทและความรับผิดชอบต่อการเป็นหัวหน้างานเหล่านี้ช่วยให้หัวหน้างานสามารถสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี สนับสนุนความเจริญของทีม และประสบความสำเร็จทั้งในระดับทีมและองค์กร.

2.การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานชาญฉลาด:

การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานชาญฉลาดเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้บริหารงานและการดำเนินกิจกรรมในทีมหรือองค์กร ช่วยกำหนดการกระทำและการดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวางแผนชาญฉลาด โดยช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม มุ่งหวังผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับหัวหน้างานและทีมงาน

3.การแก้ปัญหาและตัดสินใจ:

การแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารงานและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน การใช้วิธีแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้องช่วยให้หัวหน้างานมีเกรฑ์ในการตัดสินใจความท้าทายภายในองค์กรหรือทีมดำเนินงาน เพื่อให้มีแนวทางไปในทิศทางที่ถูกต้อง

4.การบริหารการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อขัดแย้ง:

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อขัดแย้งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมในองค์กรหรือทีม การจัดการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้หัวหน้างานบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิผล โดยการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และบริหารความไม่พอใจในการทำงานของพนักงานในทีม

5.การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จ:

การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกช่วยสร้างทีมงานที่มีสมาชิกที่มีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ทัศนคติเชิงบวกช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสร้างพลังในการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง หัวหน้างาน สมาชิกในทีมและเสริมสร้างบรรยากาศที่เติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาว

6.ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ขยันทำงาน:

การสร้างความคิดสร้างสรรค์ในทีมช่วยกระตุ้น ให้ทุกคนในทีมงานมีความขยันในการทำงาน ช่วยให้สมาชิกทุกคนมีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่น่าสรรค์และมีคุณค่าสำหรับองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เติบโตและยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันในทีมด้วย หัวหน้างานจำเป็นต้องถูกพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำทักษะนี้ไปใช้ในการพัฒนาพนักงานในทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.การสื่อสารที่ชัดเจน:

การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเข้าใจและประสบความสำเร็จในทำงาน การสื่อสารที่ชัดเจนช่วยลดความสับสนและความคาดเดาในทีมหรือองค์กร การสื่อสารที่ชัดเจนของหัวหน้างานจะช่วยลดความสับสนและความคาดเดา สร้างความเข้าใจและความประสบความสำเร็จในทีมหรือองค์กร โดยเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กรหรือทีมของหัวหน้างาน

8.การฟังอย่างกระตือรือร้น:

หัวหน้างานจำเป็นต้องมีการฟังอย่างกระตือรือร้น เพราะจะช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เช่นกับทีมงาน โดยเป็นการให้ความเคารพผู้พูด เมื่อคุณฟังอย่างถูกต้อง คุณสามารถรับข้อมูลและประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การฟังอย่างให้ความสำคัญยังช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือในทำงานและการทำงานร่วมกันในทีมหรือองค์กรด้วย

9.การฝึกสอนและการให้คำปรึกษา:

การฝึกสอนและการให้คำปรึกษาเป็นทักษะที่หัวหน้างานต้องนำไปใช้ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่เติบโตและเสริมสร้างทักษะและความพร้อมของสมาชิกในทีม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจและสัมพันธ์ที่ดีในทีมหรือองค์กรของคุณด้วย

10.การมอบหมายงาน:

การมอบหมายงานเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารงานและทำให้ทีมทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง หัวหน้างานมีหน้าที่ช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง และการมอบหมายงานของหัวหน้างานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและพัฒนาทักษะของสมาชิกในทีม

11.การติดตามและควบคุมงาน:

การติดตามและควบคุมงานเป็นทักษะสำคัญของหัวหน้างาน ช่วยให้หัวหน้างานมีการควบคุมและการรักษาความคุ้มค่าของงาน และในท้ายที่สุดช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

12.แรงจูงใจให้พนักงาน ตามทักษะหัวหน้างาน 360 องศา:

ทักษะการสร้างแรงจูงใจของหัวหน้างานให้พนักงานเป็นศิลปะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน เพราะมีผลต่อผลสำเร็จและผลงานของทีม

ทักษะการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ของหัวหน้างานและเสริมสร้างผลงานที่ ดีในองค์กร โดยใช้วิธีการและกลยุทธ์ที่เหมาะสมตามบริบทและความต้องการของทีมและองค์กรของคุณ

13.การประสานงาน:

การประสานงานหมายถึงกระบวนการที่สมาชิกในทีมหรือองค์กรทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือโครงการที่กำลังดำเนินอยู่

การประสานงานมีบทบาทสำคัญในการทำให้งานทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจหรือความขัดแย้งในการดำเนินงาน นอกจากนี้ การประสานงานยังช่วยในการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในทีมหรือองค์กร และสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและสนับสนุนในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

14.ภาวะผู้นำ สำหรับ หัวหน้างาน 360 องศา:

ภาวะผู้นำ สำหรับ ผู้บริหาร 360 องศาหรือ 360-degree leadership เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการและนำทีมหรือองค์กรที่เน้นให้ผู้นำมีบทบาทในการส่งเสริมและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ไม่เพียงแค่ในบทบาทหน้าที่ของตนเองเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ในการส่งเสริมและกระตุ้นสมาชิกในทีมหรือองค์กรให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน ดังนั้น เฉพาะการเป็นหัวหน้าเท่านั้นไม่เพียงพอ แต่ผู้นำจะต้องสามารถส่งเสริมภาวะผู้นำให้กับทุกคนภายในองค์กรหรือทีม เพื่อให้ทุกคนเติบโตเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบและความสามารถในการแก้ไขปัญหาและดำเนินงานในทางที่ถูกต้อง

การสร้างภาวะผู้นำแบบ 360 องศาเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับสภาวะการทำงานในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้คนที่มีภาวะผู้นำเป็นที่รู้จักและเคารพจากทุกฝ่ายในองค์กร

หัวหน้างานคือบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำ ขั้นต่อไป ของหัวหน้างาน คือ การเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager เพื่อบริหารจัดการกิจกรรมและทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรหรือพนักงานในทีมงาน ให้ทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

หัวหน้างานมืออาชีพจึงมีบทบาทในการออกแบบแผนงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงควบคุมและสร้างความร่วมมือในทีมหรือองค์กรเพื่อให้งานเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บทบาทของหัวหน้างานอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์กรและทีมงาน และอาจเป็นบทบาทที่ต้องแสดงคุณลักษณะการนำ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหา และการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน โดยการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างาน จึงเป็นเรื่องจำเป็น เพราะการเป็นหัวหน้างานที่ดี มีเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สร้างความสำเร็จให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการติดต่อ-ดร-สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ผู้อำนวยการและCertified Trainer Miller Heiman

ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด
ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ ที่ดีที่สุด Effective Presentation

บทความน่าอ่านเพิ่มเติม

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ เป็น วิธีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจในการสื่อสาร ทั้งคนส่งสารและคนรับสาร ซึ่งเป็น ทักษะการสื่อสารที่ไม่ยากอย่างที่คิด ทำให้ทุกคนนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ได้ทันที14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร...

5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก  ทำอย่างไร?

5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก ทำอย่างไร?

5 ขั้นตอน การฝึกคิดบวกได้  เป็น วิธีการฝึกคิดบวกให้ตนเอง ด้วยการนำเทคนิคการคิดบวก เพื่อสร้างความสำเร็จให้ตนเอง ซึ่งวิธีการฝึกการคิดบวกต่อไปนี้ ไม่ยากอย่างที่คิด ทำให้ทุกคนมีกระบวนการคิดบวกที่ทุกคนทำได้ทันที 5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก  ทำอย่างไร? 5 Steps of ...

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

"คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด คือ คำถามที่มีวัตถุประสงค์ของการถามที่ชัดเจน มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครงาน ไม่ใช่การถามไปเรื่อย ๆ ไร้จุดหมาย ทำให้การสัมภาษณ์ไม่สามารถวัดผลอะไรได้" 230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุดดร.สุรชัย...

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน คือ ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่ใช่ ได้พนักงานที่ชอบ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร ความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมีหลายแง่มุม แต่เป้าหมายเดียวกัน คือได้คนที่ใช่ ให้มาทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป...

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

การสร้างคน อย่าง Lenovo คือ การพัฒนาให้พนักงานทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งก็คือปรัชญาการทำงาน กลยุทธ์การทำธุรกิจ และการบริหารคนของ บริษัท เลอโนโว (Lenovo) จากประเทศ จีนที่เติบโตเป็นที่ 4 ของโลก แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลสร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo...

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะ ที่ทำบรรดา ซีอีโอ ประสบความสำเร็จ คือ คุณลักษณะที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า CEO ส่วนใหญ่มี แล้วทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะหลักๆ แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลคุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จที่มา: Elena Lytkina Botelho, Kim...

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  คือ แนวทางกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน ในการทำธุรกิจการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024 คืออะไรการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจในทุกองค์กร...

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadershipเป็นเรื่องพื้นฐานของคนทุกคนที่ต้องการความสำเร็จ ซึ่งหลายคนอาจมองว่าความสำเร็จมีความแตกต่างกันออกไป เช่นคนบางคน ต้องการความร่ำรวย บางคนต้องการมีบ้าน บางคนต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่น...

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 8 steps to create role models within an organizationดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็นพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 10 key traits of role models within an organizationดร.สุรชัย...

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสื่อสารที่ดี จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น  เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย มีพนักงานในองค์กรหลายคนที่เข้าใจผิด คิดว่าการสื่อสารคือการแค่สนทนากัน...

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร อย่างนี้ ได้ดีทั้งองค์กร

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร อย่างนี้ ได้ดีทั้งองค์กร

หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานหรือการอยู่ร่วมกัน คือ การสื่อสาร เพราะการสื่อสารทำให้งานรื่นไหล  เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร อย่างนี้ ได้ดีทั้งองค์กรดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานหรือการอยู่ร่วมกัน คือ การสื่อสาร...

เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ ให้ตั้งใจเรียน

เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ ให้ตั้งใจเรียน

วิทยากร ไม่มีสิทธิ เลือกคนอบรม ถึงแม้คนอบรมจะเป็นผู้ใหญ่กว่า  เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ ให้ตั้งใจเรียนดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย อาชีพวิทยากร ไม่สามารถเลือกคนเรียนได้ ไม่ว่าคนเรียนจะเป็นประเภทใด มีความรู้มากน้อยเพียงใด หรือ ออายุมากน้อยแค่ไหน...

วิทยากรมืออาชีพ ทำอะไร ทำไมถึงเก่ง

วิทยากรมืออาชีพ ทำอะไร ทำไมถึงเก่ง

อยากเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ ต้องคิดอย่างวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ "มืออาชีพ"  วิทยากรมืออาชีพ ทำอะไร ทำไมถึงเก่งดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากเป็นวิทยากร แต่ไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่วิทยากรทำในทุก ๆ วัน หรือต้องทำมีอะไรบ้าง...

อย่าเป็นวิทยากรเด็ดขาด ถ้าไม่มี 8 ข้อนี้

อย่าเป็นวิทยากรเด็ดขาด ถ้าไม่มี 8 ข้อนี้

ถ้าคุณไม่รู้จักการให้ ก็อย่าคิดที่จะเป็นวิทยากร  อย่าทำอาชีพวิทยากรเด็ดขาด ถ้าไม่มี 8 ข้อนี้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในชีวิตประจำวันที่หลายคน อาจทำอาชีพสอน และคิดว่าตนเองนั้นเป็น ครู เป็นอาจารย์หรือเป็นวิทยากร ซึ่งจริงอยู่เมื่อยืนขึ้นสอน อาจมีคนฟังมากมาย...

8 เทคนิคจัดการ พนักงานอาวุโสหัวหมอ

8 เทคนิคจัดการ พนักงานอาวุโสหัวหมอ

การบริหารพนักงานอาวุโสหัวหมอถึงจะยาก แต่ถ้าบริหารพวกพนักงานอาวุโสได้ ก็คุ้มค่ามาก  8 เทคนิคจัดการ “พนักงานอาวุโสหัวหมอ”ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เป็นเรื่องน่าปวดหัวของผู้จัดการหลายคน ที่ต้องบริหารลูกน้องที่มีประสบการณ์มากกว่า เช่นอายุมากกว่าหรือรู้งานมากกว่า...

6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที

6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที

"ถ้าคุณบอกแค่เข้าใจลูกค้าเพียงคนเดียว ไม่พอต่อการขายสินค้าอุตสาหกรรมแน่นอน เพราะคนตัดสินใจมีมากกว่า 1 คน"  6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย การขายสินค้าอุตสาหกรรม เป็นการขายสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปผลิต แปรรูป...

10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?

10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?

 การมีจิตใจที่เข้มแข็งเท่ากับ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงาน  10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในชีวิตประจำวันที่คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่นี้...

เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้

เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้

"พนักงานขายอ่อนหัด แต่มีความรับผิดชอบ ย่อมดีกว่าพนักงานขายที่เก่งกาจ แต่ไร้ความรับผิดชอบ" Zig Ziglar  เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ถ้าคุณเป็นพนักงานขาย และถูกถามว่าอะไรคือความปรารถนามากที่สุดในชีวิตการเป็นนักขาย...

20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้า

20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้า

"อย่าประเมินคุณค่าตนเองที่ต่ำเกินไป จงเพิ่มระดับผลงานของคุณให้เป็นไปตามที่คาดหวัง เพียงเปิดใจฟังเสียงสะท้อนที่จากคนรอบข้าง แล้วเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลง"    20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้าดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในสังคมการทำงาน...

สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
ลงทะเบียน StepPlus Training

Contact Us

02 349 1788 ,

083 276 8877

Address

1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

LineOA:@stepplustraining

คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

Copyright © 2024 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

Loading

UA-75256908-1