“คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด คือ คำถามที่มีวัตถุประสงค์ของการถามที่ชัดเจน มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครงาน ไม่ใช่การถามไปเรื่อย ๆ ไร้จุดหมาย ทำให้การสัมภาษณ์ไม่สามารถวัดผลอะไรได้” 

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

กระบวนการสรรหาพนักงานถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากการได้พนักงานที่ดีมีความเหมาะสมต่อการทำงาน จะสามารถช่วยให้บริษัทเติบโต บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้อย่างมาก

ถ้าองค์กรมีกระบวนการสรรหาที่ดีพอจะทำให้ได้พนักงานที่ดี จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้องค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม การได้พนักงานที่ดี ยังส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กรเพราะพนักงานที่ดี จะมีทัศนคติต่อการทำงานที่ดีก็จะส่งผ่านสิ่งดี ๆ ให้กับสิ่งรอบข้าง เป็นลูกโซ่การทำงานที่ดีต่อองค์กร เช่นถ้าพนักงานส่วนให้มีทัศนคติที่ดี มีความคิดเป็นบวกก็จะส่งให้กับคนอื่น

แต่ถ้าพนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติที่เป็นลบ ก็จะส่งพลังงานด้านลบให้กับคนอื่นเช่นกัน ดังนั้นประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรจะเป็นเช่นไร ต่างมาจากทัศนคติของพนักงานทั้งสิ้น

กระบวนการสรรหาพนักงาน มีหลายขั้นตอน ขั้นตอนที่สำคัญคือการคัดกรองพนักงานที่จุดเริ่มต้น คือการสัมภาษณ์งาน เพราะการสัมภาษณ์งานที่ดี มีความชัดเจน จะทำให้ได้พนักงานที่มีความเหมาะสมต่องาน แต่ถ้ากระบวนการสัมภาษณ์งานที่ไม่ดีพอ จะทำให้เกิดผลเสียเป็นอย่างมาก เพราะจะไม่ได้คนที่เหมาะสมมาทำงาน

ดังนั้น ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงต้องให้ความสำคัญต่อการสัมภาษณ์รับพนักงานที่ทรงพลัง เพื่อให้ได้พนักงานที่มีทัศนคติที่ดี มาทำงานสร้างการเติบโตให้องค์กรไปในทิศทางที่ดี

ในหลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการ อัจฉริยะ หรือ The Super Manager  ซึ่งได้รวบรวมกลุ่มผู้จัดการในหลากหลายอาชีพ เข้ามาฝึกอบรม จิตวิทยาการบริหารคน ต่างให้ความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า..

ผู้จัดการ ผู้บริหารหรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีศิลปะในการถามคำถามเพื่อสัมภาษณ์งาน ซึ่งคำถามทรงพลัง ใช้ในการสัมภาษณ์งาน เป็นคำถามที่มีวัตถุประสงค์ของการถามที่ชัดเจน ไม่ใช่การถามไปเรื่อย ๆ ไร้จุดหมาย ทำให้การสัมภาษณ์ไม่สามารถวัดผลอะไรได้

เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้จัดการที่ต้องการกำหนดสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่คาดหวังสำหรับทีมของตนในการทำงานในอนาคต และคำถามการสัมภาษณ์งานต้องมีความทันสมัยต่อสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา..

การตั้งคำถามในการสัมภาษณ์งานให้มีพลัง เพื่อนำมาใช้ในการวัดผลรับพนักงานใหม่ จึงเป็นหัวใจของขั้นตอนการสรรหาพนักงานใหม่ เพราะการสัมภาษณ์งานที่มีมาตรฐานไม่สามารถตั้งคำถามตามใจคนสัมภาษณ์หรือผู้จัดการได้ ทุกคำถามในการสัมภาษณ์งานจะต้องทำหน้าที่เป็นช่องทางในการพิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ บุคลิกภาพ และความเหมาะสมสำหรับบทบาทและองค์กรของผู้สมัครงานใหม่

หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ
หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการ
หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

การตั้งคำถามในการสัมภาษณ์งานให้มีพลัง เพื่อนำมาใช้ในการวัดผลรับพนักงานใหม่ จึงเป็นหัวใจของขั้นตอนการสรรหาพนักงานใหม่ เพราะการสัมภาษณ์งานที่มีมาตรฐานไม่สามารถตั้งคำถามตามใจคนสัมภาษณ์หรือผู้จัดการได้ ทุกคำถามในการสัมภาษณ์งานจะต้องทำหน้าที่เป็นช่องทางในการพิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ บุคลิกภาพ และความเหมาะสมสำหรับบทบาทและองค์กรของผู้สมัครงานใหม่

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด ใช้เป็นเครื่องคัดกรองที่ดี สำหรับผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อการทำงาน เพื่อตั้งคำถามการสัมภาษณ์งานได้ทันที  

ซึ่ง 230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด มีดังต่อไปนี้

คำถามสัมภาษณ์งาน ชุดคำถามสำเร็จรูป

 

 1. คุณช่วยแนะนำประวัติส่วนตัวของคุณโดยเน้นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งนี้อย่างละเอียด
 2. ช่วยอธิบายด้วยว่า ทำไมคุณสนใจในตำแหน่งงานนี้? และคุณมีจุดเด่นอะไรบ้าง ที่คิดว่าจะทำงานในตำแหน่งนี้ได้ดี
 3. ช่วยอธิบายว่า คุณรู้อะไรบ้างถึงบริษัทนี้
 4. คุณจะติดตามแนวโน้มและการพัฒนาล่าสุดของอุตสาหกรรมของธุรกิจอย่างไร?
 5. อธิบายสถานการณ์การทำงานที่ท้าทายที่คุณเคยเจอมาและวิธีจัดการได้อย่างไรบ้าง?
 6. ช่วงเวลาที่คุณต้องทำตามกำหนดเวลาที่กำลังยุ่ง คุณจัดลำดับความสำคัญและจัดระเบียบงานของคุณอย่างไร?
 7. คุณจะจัดการกับข้อขัดแย้งหรือความขัดแย้งภายในทีมหรือกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร?
 8. คุณใช้เครื่องมือหรือกลยุทธ์อะไรบ้าง เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการเวลามีประสิทธิผล?
 9. คุณจะจัดการกับคำติชมทั้งการให้คำติชมคนอื่นและการรับคำติชมจากคนอื่นได้อย่างไร
 10. อธิบายช่วงเวลาที่คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในที่ทำงาน คุณจัดการอย่างไร?
 11. คุณจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าจะมีสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่งานวุ่นวายหรือมีความกดดันสูง
 12. อะไรเป็นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะ ทำให้คุณมาสมัครงานที่องค์กรนี้?
 13. คุณจะรับมือกับสถานการณ์กดดันได้อย่างไร และคุณใช้เทคนิคอะไรเพื่อรักษาสติ ให้มีความสงบภายใต้ความเครียด
 14. คุณทำตามขั้นตอนใดบ้างเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของทีมงานให้มีการทำงานร่วมกันเชิงบวก
 15. อธิบายสิ่งที่คุณได้ทำในช่วงเวลาที่คุณต้องเป็นผู้นำในโครงการของทีม ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร?
 16. คุณมีวิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตการทำงานของคุณอย่างไร?
 17. คุณช่วยอธิบายถึงช่วงเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ทักษะใหม่อย่างรวดเร็ว คุณใช้วิธีการอย่างไร?
 18. คุณจะจัดการกับสถานการณ์ที่สมาชิกในทีมงานเห็นแก่ตัว ไม่สนใจคนอื่นได้อย่างไร
 19. อธิบายขั้นตอนที่คุณใช้ในการระบุปัญหาของกระบวนการและเสนอการปรับปรุงจนประสบความสำเร็จ
 20. คุณจะจัดลำดับความสำคัญของงานเมื่อต้องทำงานหลายโครงการพร้อมกันได้อย่างไร
 21. พูดถึงสถานการณ์ที่คุณทำผิดพลาดในที่ทำงาน คุณจัดการกับมันอย่างไร และคุณเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนี้?
 22. คุณคิดว่าอะไรเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
 23. คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณกำลังพัฒนาทักษะและความรู้ในงานของคุณอย่างต่อเนื่อง?
 24. คุณจะจัดการกับลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันและงานเร่งด่วนโดยไม่กระทบต่อคุณภาพงานของคุณได้อย่างไร
 25. อธิบายสถานการณ์ที่คุณต้องจัดการกับลูกค้าที่ไม่พอใจ คุณแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?
 26. คุณใช้กลยุทธ์ใดในการส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกภายในทีมหรือที่ทำงาน
 27. คุณสามารถแชร์เหตุการณ์เมื่อคุณต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์แก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทำในสิ่งที่ต้องการให้ทำ
 28. คุณจะจัดการกับสถานการณ์ที่ภาระงานของคุณล้นหลามและคุณไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้อย่างไร?
 29. อธิบายความคิดริเริ่มที่ประสบความสำเร็จที่คุณทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพของทีมงาน
 30. คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณเข้าใจความคาดหวังและเป้าหมายสำหรับโครงการหรืองานเฉพาะก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน
 31. คุณช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเช่นหัวหน้างานหรือรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ ๆ ในองค์กรได้อย่างไร?
 32. ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทอย่างไรในกระบวนการแก้ไขปัญหาของคุณ และคุณสามารถยกตัวอย่างโซลูชันที่สร้างสรรค์ที่คุณได้นำไปใช้ในการแก้ไขงาน
 33. คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณรักษาทัศนคติเชิงบวกและขวัญกำลังใจในช่วงเวลาที่ท้าทาย กดดัน หรือยากลำบากในที่ทำงาน?
 34. คุณสามารถแบ่งปันสถานการณ์ที่คุณต้องเจรจาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเพื่อนร่วมงานได้หรือไม่?
 35. คุณจะจัดการกับสถานการณ์ที่โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือเผชิญกับอุปสรรคอย่างไร
 36. อธิบายช่วงเวลาที่คุณต้องจัดการกับความคลุมเครือหรือความไม่แน่นอนในที่ทำงาน เช่น เป้าหมายไม่ชัดเจน คุณผ่านมันมาได้อย่างไร?
 37. คุณวางแผนการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลในสายอาชีพของคุณอย่างไร? คุณช่วยยกตัวอย่าง
 38. อธิบายสถานการณ์เมื่อคุณต้องสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนกับผู้ชมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค คุณมั่นใจในความเข้าใจได้อย่างไร?
 39. ช่วยยกตัวอย่างช่วงเวลาที่คุณต้องจัดการหรือนำทีมผ่านวิกฤติหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากได้หรือไม่?
 40. คุณมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในงานของคุณ?
 41. อธิบายเวลาที่คุณจะต้องปฏิเสธงานหรือโครงการเนื่องจากลำดับความสำคัญอื่นๆ คุณสื่อสารเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
 42. คุณจะวัดและติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบทบาทของคุณได้อย่างไร?

คำถามสัมภาษณ์งาน เรื่องการทำงานเป็นทีม

43,อธิบายโครงการที่ท้าทายที่คุณทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีม คุณมีบทบาทอะไร และทีมบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร?

44.คุณช่วยยกตัวอย่างโครงการ ที่ประสบความสำเร็จที่คุณมีส่วนร่วมและบทบาทของคุณในโครงการนั้นอย่างไรบ้าง

45.คุณช่วยยกตัวอย่างว่าคุณต้องทำอย่างไร ที่จะโน้มน้าวเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ต้องมีอำนาจเหนือพวกเขา

46.คุณจะจัดการกับสถานการณ์ที่โครงการต้องอาศัยความร่วมมือกับสมาชิกในทีมจากแผนกหรือภูมิหลังที่แตกต่างกันอย่างไร

47.คุณยกตัวอย่างช่วงเวลาที่คุณขัดแย้งกับสมาชิกในทีมว่ามีวคิธีการจัดการกับสถานการณ์อย่างไร และผลลัพธ์เป็นอย่างไร?

48.คุณทำอย่างไร เมื่อคุณต้องโน้มน้าวใจใครสักคนให้ทำหรือมองสิ่งต่าง ๆ ให้เหมือนคุณที่คุณเป็น

49.โดยทั่วไปคุณมีส่วนร่วมในการอธิบายให้ทีมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างไร

50.อธิบายสถานการณ์ที่คุณต้องจัดการความคิดเห็นที่แตกต่างหรือลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันภายในทีมของคุณ เพื่อหาข้อยุติข้อขัดแย้งได้อย่างไร?

51.เมื่อทีมของคุณทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่? คุณดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพการทำงาน

52.คุณมีวิธีอย่างไรบ้าง ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในระหว่างการประชุมทีมหรือการทำงานร่วมกัน

53.อธิบายถึงช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ยากลำบาก คุณจัดการกับสถานการณ์อย่างไร?

54.คุณมีขั้นตอนใดบ้างเพื่อพัฒนาของความสามารถในการทำงานให้แข็งแกร่งให้สมาชิกในทีมหรือเพื่อนร่วมงาน

55.ปกติคุณมีบทบาทอย่างไรในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างไรบ้าง?

56.เวลาที่คุณต้องยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองกับหัวหน้างานหรือทีมของคุณ คุณจะทำได้อย่างไร?

57.คุณจะจัดการกับสมาชิกในทีมที่ไม่ทำงานตามกำหนดเวลาได้อย่างไร? คุณช่วยยกตัวอย่างได้ไหม?

58.คุณจะสนับสนุนและส่งเสริมมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายภายในทีมของคุณในระหว่างการระดมความคิดหรือการแก้ปัญหาได้อย่างไร

59.คุณมีวีการอย่างไรในการปรับรูปแบบการสื่อสารเพื่อทำงานร่วมกับทีมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

60.อธิบายเวลาที่คุณจะต้องมอบหมายงานภายในทีมของคุณ คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าจุดแข็งของสมาชิกในทีมแต่ละคนถูกใช้อย่างเหมาะสมที่สุด

61.คุณจะส่งเสริมความรู้สึกไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ท้าทายหรือกดดันสูงได้อย่างไร

62.ยกตัวอย่างโครงการของทีมที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ คุณจัดการกับกับความล่าช้าได้อย่างไร?

63.คุณจะจัดการกับความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างภายในทีมของคุณในระหว่างการทำงานได้อย่างไร

64.อธิบายเวลาที่คุณให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่สมาชิกในทีม คุณมีการสื่อสารอย่างไรและผลลัพธ์เป็นอย่างไร

65.คุณมีวิธีการสื่อสารอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลมีประสิทธิภาพเพียงพอภายในทีมของคุณ?

66.ถ้าคุณได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในทีมของคุณชั่วคราว คุณจัดการกับความรับผิดชอบและความท้าทายอย่างไร?

67.อธิบายช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานร่วมกับทีมที่อยู่ห่างไกลหรือการทำงานคนละพื่นที่ คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าการสื่อสารและการประสานงานมีประสิทธิผล?

68.คุณจะสร้างแรงจูงให้เพื่อนร่วมงานประสบความสำเร็จได้อย่างไร

คำถามสัมภาษณ์งาน เรื่องการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

69.ถ้าคุณต้องทำงานแล้วมีปัญหางานที่ซับซ้อนในที่ทำงาน คุณมีวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขอย่างไร

70.คุณช่วยยกตัวอย่างช่วงเวลาที่คุณทราบปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้หรือไม่ และคุณมีวิธีการจัดการอย่างไร?

71.สถานการณ์วิกฤติที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเข้ามา คุณมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา

72.คุณจะจัดลำดับความสำคัญของปัญหาหรืองานหลายอย่างที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนได้อย่างไร?

73.เวลาที่คุณต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา คุณมีวิธีการอย่างไร ในการวิเคราะห์ของคุณ?

74.อธิบายสถานการณ์เมื่อคุณต้องเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายในสถานที่ทำงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไร

75.อภิปรายเกี่ยวกับเวลาที่คุณจะต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีมุมมองที่แตกต่างกันเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน คุณจัดการกับข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างไร

76.คุณจะแบ่งปันข้อมูลได้อย่างไร ในกรณีที่คุณนำการปรับปรุงกระบวนการไปใช้แล้วสำเร็จ

77.อธิบายคุณมีวิธีการอย่างไร เมื่อคุณมีปัญหาที่ทำให้คุณต้องปรับตัวและเรียนรู้ทักษะหรือความรู้ใหม่ๆ?

78.คุณพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างในการตัดสินใจในเรื่องยากๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ให้สถานการณ์ดีขึ้น

79.คุณจะจัดการกับสถานการณ์ที่คุณไม่มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการแก้ปัญหาได้อย่างไร ช่วยยกตัวอย่างวิธีการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว

80.อธิบายว่าทำอย่างไร ถ้าคุณจะต้องไกล่เกลี่ยความขัดแย้งหรือข้อขัดแย้งภายในทีมของคุณเพื่อบรรลุแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

81.คุณสามารถอธิบายสถานการณ์ที่คุณนำวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร?

82.คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าแนวทางการแก้ปัญหาของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมโดยรวมขององค์กร

83.เล่าถึงช่วงเวลาที่คุณต้องจัดการโครงการที่มีอุปสรรคที่ไม่คาดคิด คุณได้ปรับตัวและค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนได้อย่างไร

84.อธิบายสถานการณ์ที่คุณต้องแก้ไขปัญหาภายใต้ความกดดันด้านเวลา คุณรักษาคุณภาพของเป้าหมายของถึงแม้จะมีเวลาจำกัดได้อย่างไร

85.ยกตัวอย่างช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากแผนกหรือภูมิหลังที่แตกต่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน คุณจัดการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

86.คุณจะวัดความสำเร็จของแนวทางหรือแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างไร? คุณช่วยยกตัวอย่างวิธีประเมินประสิทธิผลของโซลูชันที่คุณนำไปใช้ได้หรือไม่

87.คุณมีวิธีการอย่างไร เมื่อต้องให้ความรู้และแนะนำผู้อื่นให้เข้าใจปัญหาและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้

88.อธิบายสถานการณ์ที่เกิดปัญหาซ้ำและพัฒนาวิธีการป้องกันเพื่อลดการเกิดในอนาคตให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างไร?

คำถามสัมภาษณ์งาน เรื่องการคิดเชิงบวก

89.คุณจะรักษาทัศนคติเชิงบวกได้อย่างไร แม้ในสถานการณ์การทำงานที่ท้าทายหรือตึงเครียด?

90.คุณมีวิธีอย่างไรที่จะโน้มน้าวใจให้คนอื่นในทีมงานมีทัศนคติเชิงบวก หรือขวัญกำลังใจของทีมที่ดีขึ้น?

91.อธิบายสถานการณ์ที่คุณได้รับคำติชมหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ คุณมีปฏิกิริยาอย่างไร และคุณเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ดังกล่าว?

92.คุณจะจัดการกับความพ่ายแพ้หรือความล้มเหลวในที่ทำงานได้อย่างไร? คุณช่วยยกตัวอย่างว่าคุณปรับตัวจากความผิดหวังได้อย่างไร

93.ทำอย่างไรที่จะกระตุ้นตัวเองหรือทีมของคุณให้มองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก

94.คุณต้องจัดการกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่ยากลำบาก คุณรักษาทัศนคติเชิงบวกและเป็นมืออาชีพในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไร?

95.คุณจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกและส่งเสริมความรู้สึกสนิทสนมกันในหมู่เพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างไร

96.อธิบายสถานการณ์ที่คุณต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในที่ทำงาน คุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่างไร?

97.คุณจะรับมือกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูงโดยไม่ปล่อยให้มันส่งผลเสียต่อทัศนคติและประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร?

98.ช่วงเวลาที่คุณเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ในที่ทำงานอย่างกระตือรือร้น คุณจะแสดงให้เห็นทัศนคติเชิงบวกของคุณอย่างไร?

99.คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณมีความกระตือรือร้นในการทำงานของคุณทุกวัน แม้ในช่วงงานประจำหรือช่วงที่น่าเบื่อหน่าย

100.อธิบายสถานการณ์ที่คุณต้องจัดการกับลูกค้าที่อารมณ์เสียหรือไม่พอใจ คุณรักษาทัศนคติเชิงบวกและตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างไร

101.เวลาที่คุณต้องทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่มีทัศนคติเชิงลบ คุณรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างไรเพื่อรักษาบรรยากาศเชิงบวกภายในทีม?

102.คุณจะมีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไร เพื่อรักษาความกระตือรือร้นในการทำงาน

103.คุณจะทำอย่างไร เมื่อต้องเผชิญกับโครงการหรือเป้าหมายระยะยาว?

104.ในสถานการณ์ที่ต้องให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย คุณแสดงความเห็นอกเห็นใจและรักษาแนวทางเชิงบวกอย่างไร?

105.อธิบายช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากแผนกอื่น คุณสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานเชิงบวกและการเคารพซึ่งกันและกันได้อย่างไร?

106.คุณจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในลำดับความสำคัญหรืองานที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณงานและไทม์ไลน์ของคุณได้อย่างไร

107.คุณช่วยพูดถึงช่วงเวลาที่คุณต้องก้าวเข้าสู่บทบาทผู้นำโดยไม่คาดคิด คุณรักษาทัศนคติเชิงบวกและความมั่นใจแม้จะต้องรับผิดชอบกะทันหันได้อย่างไร?

108.คุณกระตือรือร้นที่จะแสวงหาและเปิดรับโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตภายในสถานที่ทำงานอย่างไร?

109.คุณจะรักษาสมดุลระหว่างการสนับสนุนแนวคิดและข้อเสนอแนะของคุณกับการรักษาแนวทางเชิงบวกและการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างไร

คำถามสัมภาษณ์งาน เรื่องการคิดริเริ่ม

110.สถานการณ์ที่คุณมีปัญหาหรือโอกาสในการปรับปรุงในที่ทำงาน คุณริเริ่มที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร?

111.คุณสามารถอธิบายตัวอย่างช่วงเวลาที่คุณริเริ่มโครงการหรืองานโดยไม่ได้รับคำสั่งให้ทำได้หรือไม่? ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร?

112.บอกฉันเกี่ยวกับสถานการณ์เมื่อคุณเห็นกระบวนการที่จำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณเป็นผู้นำในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอย่างไร?

113.เวลาที่คุณได้รับมอบหมายความรับผิดชอบหรืองานเพิ่มเติม คุณจัดการความรับผิดชอบใหม่เหล่านี้ควบคู่ไปกับภาระงานที่มีอยู่อย่างไร

114.เมื่อคุณได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในทีม คุณมีความริเริ่มความคิดอย่างไรบ้าง

115.คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณมีความทันสมัยกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม

116.คุณช่วยยกตัวอย่าง ความคิดริเริ่มที่คุณเคนทำแล้วมีประโยชน์ต่องานอย่างไรบ้าง

117.เมื่อสถานการณ์เมื่อคุณสังเกตเห็นความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผู้อื่นอาจมองข้าม คุณริเริ่มที่จะบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

118.เมื่อคุณเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ในที่ทำงาน เพื่อให้ทุกคนสนับสนุนแนวคิดนี้และคุณจะทำได้อย่างไร?

119.ช่วงเวลาที่คุณคิดริเริ่มเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารภายในทีมหรือองค์กรของคุณได้อย่างไร

120.ถ้าคุณเป็นผู้นำในการรวบรวมข้อมูล คุณมีความคิดริเริ่มอย่างไรเพื่อช่วยเพิ่มความสำเร็จของโครงการได้

121.คุณเลือกที่จะเพิ่มทักษะและความรู้ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันของคุณได้อย่างไร

122.เวลาที่คุณสังเกตเห็นแนวโน้มหรือรูปแบบที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนกหรือองค์กรของคุณ คุณจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงอย่างไร

123.ถ้าคุณได้รับมอบหมายงานหรือโครงการที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบตามปกติของคุณ คุณรับมือกับความท้าทายใหม่นี้อย่างไร?

124.คุณอธิบายตัวอย่างเมื่อคุณริเริ่มเสนอและใช้มาตรการประหยัดต้นทุนภายในองค์กรของคุณได้อย่างไร?

125.เมื่อคุณสังเกตเห็นกระบวนการที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้ คุณมีวิธีการเริ่มต้นนำระบบงานระบบอัตโนมัตินี้มาใช้ได้อย่างไร

126.คุณจะสนับสนุนสมาชิกในทีมของคุณให้มีความคิดริเริ่มและเสนอแนวคิดหรือแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ ได้อย่างไร

127.ช่วงเวลาที่คุณต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลำบากในที่ทำงาน คุณวิเคราะห์อย่างไรเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

128.เมื่อคุณสังเกตเห็นว่าสมาชิกในทีมหรือแผนกต่างๆ ทำงานไม่สัมพัน์กัน คุณจะริเริ่มส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความเข้าใจที่ดีขึ้นอย่างไร

129.คุณเข้าใจถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมหรือทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมของคุณ คุณมีวิธีการจัดการกับความต้องการนี้ได้อย่างไร

130.คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าแนวคิดและความคิดริเริ่มของคุณสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร?

คำถามสัมภาษณ์งาน เรื่องการคิดสร้างสรรค์

131.เมื่อคุณต้องเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายในที่ทำงาน คุณมีวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างไร?

132.คุณนำวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่หรือแปลกใหม่มาใช้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จอย่างไรบ้าง

133.คุณทำได้อย่างไร ในเรื่องที่คุณต้องคิดนอกกรอบเพื่อค้นหาแนวทางเฉพาะในการแก้ปัญหาทั่วไป

134.คุณแนะนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการ งาน หรือโครงการได้อย่างไร?

135.คุณจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ภายในทีมหรือกลุ่มงานของคุณได้อย่างไร?

136.คุณสามารถนำแนวคิดหรือแนวคิดที่มีอยู่มาดัดแปลงหรือนำมาใช้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาอื่นหรือตอบสนองความต้องการใหม่ได้อย่างไร

137.คุณต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ภายในงบประมาณหรือสภาพแวดล้อมทรัพยากรที่จำกัด คุณจัดการให้มีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านั้นได้อย่างไร?

138.โครงการที่คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อสร้างหรือปรับปรุงแนวทางการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยเพิ่มความสำเร็จของโครงการได้อย่างไร

139.คุณสนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้คิดอย่างสร้างสรรค์และระดมความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไร?

140.เมื่อคุณนำแนวทางหรือแนวคิดใหม่ให้กับทีมหรือองค์กรของคุณ คุณจัดการกับความเสี่ยยงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

141.เมื่อคุณต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานในระหว่างโครงการเนื่องจากปัญหาที่คาดไม่ถึง คุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับตัวหรือหาทางคำตอบได้อย่างไร

142.คุณเผชิญกับการต่อต้านความคิดสร้างสรรค์ ภายในทีมงานของคุณ คุณจัดการกับการต่อต้านนี้อย่างไรและผลลัพธ์เป็นอย่างไร

143.คุณกระตือรือร้นค้นหาแรงบันดาลใจจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างไร? เพื่อเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

144.คุณต้องค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมาย และประเมินผลเพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพหรือสร้างสรรค์ที่สุดเพื่อนำมาใช้ได้อย่างไร

145.เมื่อคุณเริ่มต้นการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน เพื่อนำมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างนำมาใช้ในการพัฒนางานได้อย่างไร

146.คุณนำคำติชม ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองได้อย่างไร?

147.คุณรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า ได้อย่างไร เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ มีความสร้างสรรค์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

148.เวลาที่คุณคิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขโครงการที่กำลังล้มเหลวหรือเผชิญกับความล้มเหลวครั้งใหญ่ได้อย่างไร

149.คุณต้องจินตนาการอย่างไรบ้าง ถึงแนวทางสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ตั้งแต่ต้น

150.คุณจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของคุณอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

คำถามสัมภาษณ์งาน เรื่องความยืดหยุ่นในการทำงาน

151.สถานการณ์ที่คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาพแวดล้อมการทำงานหรือบทบาทของคุณ คุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

152.ช่วงเวลาที่คุณได้รับมอบหมายงานหรือโครงการใหม่ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบโดยทั่วไปของคุณ คุณปรับตัวเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

153.เวลาที่คุณต้องเปลี่ยนลำดับความสำคัญในการทำงาน ตามคำขอที่เร่งด่วนแบบไม่คาดคิด คุณจัดการการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร

154.อธิบายสถานการณ์ที่คุณต้องทำงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลายหรือข้ามสายงาน คุณได้ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานและมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างไร

155.คุณจะจัดการกับลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลากะทันหันได้อย่างไร คุณช่วยยกตัวอย่างเมื่อคุณจัดการสถานการณ์ดังกล่าวได้สำเร็จหรือไม่?

156.เมื่อคุณต้องเผชิญกับเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่ในที่ทำงาน และคุณทำอย่างไร ที่จะใช้ให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มผลผลิตของการทำงาน

157.โครงการที่ต้องการให้คุณได้รับความรู้หรือทักษะใหม่ๆ คุณเรียนรู้และนำความสามารถใหม่เหล่านี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไร

158.เวลาที่คุณต้องดูแลเพื่อนร่วมงานในทีมที่ไม่สามารถทำงานได้ดี คุณจัดการภาระงานและความรับผิดชอบเพิ่มเติมอย่างไร

159.สถานการณ์หรือข้อกำหนดของโครงการเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการดำเนินการ คุณปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร เพื่อทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน?

160.เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คุณนำเสนออย่างไรถึง วิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และยืดหยุ่นเสมอ ๆ

161.เมื่อคุณต้องทำงานโดยใช้ทรัพยากรที่จำกัดหรือเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณ คุณปรับตัวและยังคงบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร?

162.คุณต้องสื่อสารการเปลี่ยนแปลงแผนหรือกลยุทธ์กับทีมหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ คุณจะสื่อสารนี้อย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่น

163.บอกฉันเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณต้องจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่ยากลำบากหรือท้าทาย คุณได้ปรับการสื่อสารและแนวทางของคุณเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิผลอย่างไร?

164.อธิบายโครงการที่คุณทำงานร่วมกับทีมระยะไกลหรือทำงานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง คุณปรับตัวเข้ากับการทำงานร่วมกันแบบเสมือนได้อย่างไร

165.สถานการณ์ที่คุณต้องทำงานเพิ่มชั่วโมงหรือวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้ทันกำหนดเวลาที่จำกัด คุณบริหารจัดการเวลาและรักษาประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเวลานี้อย่างไร?

166.คุณเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนปัจจุบันได้อย่างไร และคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่นระหว่างการใช้งาน?

167.คุณต้องจัดการกับความขัดแย้งที่ไม่คาดคิดหรือความท้าทายระหว่างบุคคลภายในทีมของคุณ คุณได้ปรับแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร

168.โครงการที่คุณต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานหลายครั้งเนื่องจากการเปลี่ยนลำดับความสำคัญ คุณจัดการการเปลี่ยนแปลงและรับประกันความสำเร็จของโครงการอย่างไร

169.การทำงานร่วมกันข้ามสายงานที่คุณมีส่วนร่วมแล้วประสบความสำเร็จ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

170.เมื่อคุณต้องนำทีมผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤต คุณทำอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่น

171.คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าทักษะและความรู้ทางวิชาชีพของคุณมีความทันสมัยและเกี่ยวข้อง ช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของงานและอุตสาหกรรมของคุณได้

คำถามสัมภาษณ์งาน เรื่องความยืดหยุ่นในการทำงาน

172.เป้าหมายทางอาชีพของคุณคืออะไร และคุณคิดว่าจะให้บรรลุเป้าหมายภายในองค์กรนี้ได้อย่างไร

173.คุณตั้งเป้าว่าจะไปถึงในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

174.คุณจะปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรของเราได้อย่างไร?

175.เมื่อคุณต้องการพัฒนาทักษะใหม่ๆ คุณจะได้รับการพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างไร?

176.คุณจะทำอย่างไรบ้างที่จะช่วยรักษาแรงบันดาลใจในการบรรลุเป้าหมายของชีวิตให้คงอยู่ตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท้าทาย

177.เวลาคุณเผชิญกับความท้าทายในเส้นทางอาชีพของคุณ คุณแก้ไขอย่างไร ที่จะทำให้ไม่ท้อแท้

178.คุณคิดว่างานในตำแหน่งนี้จะช่วนให้คุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้อย่างไร

179.การทำงานที่ชอบ ดูแลสุขภาพ และการสร้างรายได้ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะอะไร

180.คุณคิดว่าเมื่อคุณ อายุ 40 คุณจะเป็นอย่างไร อธิบาย

คำถามสัมภาษณ์งาน เรื่องความยืดหยุ่นในการทำงาน

เป็นคำถามสัมภาษณ์งานที่ได้รวบรวมมาจากห้องอบรมหลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager ซึ่งผู้จัดการต่าง ๆ ได้ให้แนวคิดและประสบการณ์ที่เคยนำคำถามสัมภาษณ์งานข้างล่างนี้มาเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาพนักงานใหม่ ซึ่งการสรรหาพนักงานใหม่ มีหลายระดับเช่น ระดับผู้จัดการ ระดับหัวหน้างาน ระดับพนักงาน คำถามสัมภาษณ์งานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่องค์กรกำลังสรรหา

181.คุณคิดว่าในการทำงานของคุณ คุณมีความเป็นมืออาชีพอย่างไรบ้าง

182.คุณคิดว่าการทำงานเป็นมืออาชีพ สำคัญต่อความสำเร็จในการทำงานอย่างไรบ้าง

183.คุณมีแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้เป็นทีมได้อย่างไรบ้าง

184.ในการทำงาน เมื่อคุณไม่พอใจหัวหน้างานของคุณ คุณจะทำอย่างไร

185.คุณคิดว่า คุณมีความเหมาะสมกับองค์กรนี้อย่างไร

186.คุณมีแรงจูงใจอย่างไรที่คิดว่าจะมาร่วมงานกับองค์กรของเรา

187.หากคุณได้เข้ามาร่วมงานก็ของค์กรนี้ คุณจะมีการปรับตัว อย่างไรบ้างในการทำงานเป็นทีม

188.คุณพร้อมที่จะเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ขององค์กรได้อย่างไร

189.คุณคิดว่าคุณมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เป็นอย่างไรบ้าง

190.หากคุณได้รับมอบหมายงาน สำคัญ คุณจะใส่ใจในรายละเอียดอย่างไรบ้าง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

191.ถ้าคุณได้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรนี้ คุณมีเป้าหมาย ในอนาคตอีก 5-10 ปี อย่างไรบ้าง

192.คุณมีรู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่องานที่ทำอยู่มีปัญหาเกิดบ่อยๆ

193.คุณมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาในงานที่ยาก ๆ ที่คุณต้องทำ

194.คุณได้รับมอบหมายงานที่ไม่เคยทำมาก่อน คุณมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้าง

195.คุณมีเทคนิคอย่างไร เพื่อเพิ่มความสามารถการทำงานให้คุณและทีมงาน

196.คุณมีเครื่องมือหรือวีการอย่างไร ที่จะทำให้งานที่ทำเสร็จเร็วขึ้นและดีขึ้น

197.คุณมีวิธีการจัดการอย่างไร เมื่องานที่คุณเคยช่อมเเล้วเกิดปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกครั้ง

198.คุณมีวิธีการอย่างไร ให้ตัวคุณเองยอมรับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ

199.คุณมีวิธีการอย่างไรในการดูแลลสินค้าไม่ให้เกิดปัญหาก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

200.คุณจะแสดงความรับผิดชอบต่อองค์กรได้อย่างไร เมื่องานที่ทำเกิดปัญหา

201.คุณจะช่วยเหลือองค์กรได้อย่างไร ถ้าองค์กรกำลังเผชิญกับวิกฤติต่าง ๆ

202.คุณมีวิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

203.คุณจำทอย่างไรให้ทุกคนในทีม ต้องการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

204.คุณมีวิธีการจัดการดับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างไร

205.เราจะพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร

206.ยกตัวอย่างการใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาการทำงานของคุณ

207.เราจะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้ทีมงานมีจุดหมายหมายเดียวกัน

208.ปัจจัยใดที่เราควรพิจารณาเพื่อออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงาน

209.คุณมีเหตุผลอย่างไรบ้างในการเลือกมาสมัครงานที่บริษัทเรา

210.คุณมีประสบการณ์ในการทำงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่สมัครอย่างไรบ้าง

211.ทักษะอย่างไร คือทักษะดีในการทำงานให้บริษัทประสบความสำเร็จ

212.คุณมีวิธีการอย่างไรในการกระตุ้นยอดขายบริษัทให้ได้มากยิ่งขึ้น

213.คุณมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีดีได้อย่างไร

214.คุณช่วยลดความขัดแย้งในองค์กรเรื่องการสื่อสารได้อย่างไร

215.คุณจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างไร

216.คุณจะพัฒนาวิธีการเพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้นได้อย่างไร

217.ถ้าเพื่อนร่วมงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน คุณจะกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานทุ่มเทการทำงานได้อย่างไร

218.ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้ลูกค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่เคยทำ คุณจะปรับตัวอย่างไร

219.ถ้าองค์กรมีกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ คุณให้ความช่วยเหลือผลักดันอย่างไร

220.ขอให้ยกตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์มา 1-2 อย่าง พร้อมทั้งอธิบาย

221.คุณคิดว่า การบริการหลังการขายมีความสำคัญอย่างไร ต่อความสำเร็จในการทำงาน

222.เรามีวิธีการอย่างไรที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมีความซื่อสัตย์ในการส่งมอบงานให้ลูกค้า

223.คุณจะทำอย่างไร เมื่อได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ ที่มีในระยะเวลาทำงานที่จำกัด

224.ถ้าคุณได้รับการมอบหมายงานสำคัญ คุณมีการวางแผนการทำงานเชิงกลยุทธ์อย่างไร

225.ถ้าคุณได้รับตำแหน่งหัวหน้างาน คุณมีแผนการดำเนินการในการทำงานอย่างไร

226.เราจะสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองและทีมงานในการทำงานให้ได้ตามแผนงานอย่างไร

227.คุณมีวิธีในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในการทำงานอย่างไร

228.คุณได้รับมอบหมายให้เป็นคนส่งงานให้แผผนก QA คุณจะมีขั้นตอนอย่างไรในการส่งงานที่มีคุณภาพ

229.ในการทำงาน คุณเคยมีส่วนร่วมในการคิดงานใหม่ๆ อย่างไรบ้าง

230.ถ้าพนักงานเกิดการขัดแย้งกัน และคุณต้องเข้าไปมีส่วนร่วม คุณจะมีวิธีการจัดการอย่างไร

ในความเป็นจริงนั้น การสัมภาษณ์งานพนักงานเป็นหนึ่งในกระบวนการสรรหาพนักงานใหม่ และคำถามการสัมภาษณ์งานพนักงานเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะความคาดหวังของผลลัพธ์มีผลต่อความก้าวหน้าขององค์กร เพื่อให้องค์กรได้พนักงานที่ใช่จากการสัมภาษณ์งาน

ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงต้องให้ความสำคัญ ในเรื่องการสัมภาษณ์งานพนักงาน อย่าสอบถามให้ผู้สมัครตอบเพียงแค่ ใช่ หรือไม่ไม่ใช่ หน้าที่หลักของผู้สัมภาษณ์งาน คือการค้นหาข้อเท็จจริงจากการตอบคำถามของผู้สมัครให้ได้มากที่สุด

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด  เป็นเพียงแนวทางที่ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล สามารถนำมาใช้ได้ทันที หรือ จะนำมาดัดแปลง แก้ไข ก็สามารถประยุกต์ให้ตรงกับลักษณะงานนั้น ๆ ทำให้ง่ายขึ้นต่อการสัมภาษณ์งานพนักงาน ตามแนวทางการสรรหาพนักงานใหม่ให้องค์กร

สุดท้ายขอให้ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล  และผู้ที่อ่านบทความนี้ ทุกคนโชคดี ได้พนักงานเข้ามาทำงานให้ได้ดั่งใจ ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ..สู้ ๆ นะครับ

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ช่องทางการติดต่อ-ดร-สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ผู้อำนวยการและCertified Trainer Miller Heiman

ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
รวมหลักสูตรผู้จัดการ-ผู้บริหาร โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด
ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ ที่ดีที่สุด Effective Presentation

บทความน่าอ่านเพิ่มเติม

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน คือ ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่ใช่ ได้พนักงานที่ชอบ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร ความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมีหลายแง่มุม แต่เป้าหมายเดียวกัน คือได้คนที่ใช่ ให้มาทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป...

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คือ ทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างานที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่ง ทักษะต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของ หัวหน้างานทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

การสร้างคน อย่าง Lenovo คือ การพัฒนาให้พนักงานทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งก็คือปรัชญาการทำงาน กลยุทธ์การทำธุรกิจ และการบริหารคนของ บริษัท เลอโนโว (Lenovo) จากประเทศ จีนที่เติบโตเป็นที่ 4 ของโลก แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลสร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo...

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะ ที่ทำบรรดา ซีอีโอ ประสบความสำเร็จ คือ คุณลักษณะที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า CEO ส่วนใหญ่มี แล้วทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะหลักๆ แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลคุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จที่มา: Elena Lytkina Botelho, Kim...

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  คือ แนวทางกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน ในการทำธุรกิจการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024 คืออะไรการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจในทุกองค์กร...

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

World Class Business Solution 5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง ข้อดีของการสร้างตนเองให้มีความเป็นผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership คือการดำรงตนให้เป็นต้นแบบให้คนอื่น ๆ ในองค์กรเดินตาม 5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective...

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 8 steps to create role models within an organizationดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็นพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 10 key traits of role models within an organizationดร.สุรชัย...

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสื่อสารที่ดี จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น  เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย มีพนักงานในองค์กรหลายคนที่เข้าใจผิด คิดว่าการสื่อสารคือการแค่สนทนากัน...

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร อย่างนี้ ได้ดีทั้งองค์กร

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร อย่างนี้ ได้ดีทั้งองค์กร

หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานหรือการอยู่ร่วมกัน คือ การสื่อสาร เพราะการสื่อสารทำให้งานรื่นไหล  เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร อย่างนี้ ได้ดีทั้งองค์กรดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานหรือการอยู่ร่วมกัน คือ การสื่อสาร...

เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ ให้ตั้งใจเรียน

เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ ให้ตั้งใจเรียน

วิทยากร ไม่มีสิทธิ เลือกคนอบรม ถึงแม้คนอบรมจะเป็นผู้ใหญ่กว่า  เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ ให้ตั้งใจเรียนดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย อาชีพวิทยากร ไม่สามารถเลือกคนเรียนได้ ไม่ว่าคนเรียนจะเป็นประเภทใด มีความรู้มากน้อยเพียงใด หรือ ออายุมากน้อยแค่ไหน...

วิทยากรมืออาชีพ ทำอะไร ทำไมถึงเก่ง

วิทยากรมืออาชีพ ทำอะไร ทำไมถึงเก่ง

อยากเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ ต้องคิดอย่างวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ "มืออาชีพ"  วิทยากรมืออาชีพ ทำอะไร ทำไมถึงเก่งดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากเป็นวิทยากร แต่ไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่วิทยากรทำในทุก ๆ วัน หรือต้องทำมีอะไรบ้าง...

อย่าเป็นวิทยากรเด็ดขาด ถ้าไม่มี 8 ข้อนี้

อย่าเป็นวิทยากรเด็ดขาด ถ้าไม่มี 8 ข้อนี้

ถ้าคุณไม่รู้จักการให้ ก็อย่าคิดที่จะเป็นวิทยากร  อย่าทำอาชีพวิทยากรเด็ดขาด ถ้าไม่มี 8 ข้อนี้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในชีวิตประจำวันที่หลายคน อาจทำอาชีพสอน และคิดว่าตนเองนั้นเป็น ครู เป็นอาจารย์หรือเป็นวิทยากร ซึ่งจริงอยู่เมื่อยืนขึ้นสอน อาจมีคนฟังมากมาย...

8 เทคนิคจัดการ พนักงานอาวุโสหัวหมอ

8 เทคนิคจัดการ พนักงานอาวุโสหัวหมอ

การบริหารพนักงานอาวุโสหัวหมอถึงจะยาก แต่ถ้าบริหารพวกพนักงานอาวุโสได้ ก็คุ้มค่ามาก  8 เทคนิคจัดการ “พนักงานอาวุโสหัวหมอ”ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เป็นเรื่องน่าปวดหัวของผู้จัดการหลายคน ที่ต้องบริหารลูกน้องที่มีประสบการณ์มากกว่า เช่นอายุมากกว่าหรือรู้งานมากกว่า...

6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที

6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที

"ถ้าคุณบอกแค่เข้าใจลูกค้าเพียงคนเดียว ไม่พอต่อการขายสินค้าอุตสาหกรรมแน่นอน เพราะคนตัดสินใจมีมากกว่า 1 คน"  6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย การขายสินค้าอุตสาหกรรม เป็นการขายสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปผลิต แปรรูป...

10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?

10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?

 การมีจิตใจที่เข้มแข็งเท่ากับ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงาน  10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในชีวิตประจำวันที่คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่นี้...

เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้

เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้

"พนักงานขายอ่อนหัด แต่มีความรับผิดชอบ ย่อมดีกว่าพนักงานขายที่เก่งกาจ แต่ไร้ความรับผิดชอบ" Zig Ziglar  เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ถ้าคุณเป็นพนักงานขาย และถูกถามว่าอะไรคือความปรารถนามากที่สุดในชีวิตการเป็นนักขาย...

20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้า

20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้า

"อย่าประเมินคุณค่าตนเองที่ต่ำเกินไป จงเพิ่มระดับผลงานของคุณให้เป็นไปตามที่คาดหวัง เพียงเปิดใจฟังเสียงสะท้อนที่จากคนรอบข้าง แล้วเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลง"    20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้าดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในสังคมการทำงาน...

คิดอย่างนี้ เจรจาต่อรองไม่เคยแพ้

คิดอย่างนี้ เจรจาต่อรองไม่เคยแพ้

"คนส่วนใหญ่มักถามเพียงเล็กน้อย โดยพยายามบอกคู่เจรจาต่อรองให้มากและ.. ไม่ได้คาดหวังจะได้รับอะไรกลับมาและ.. คิดว่าได้ทำสิ่งที่ดีมากในการเจรจาต่อรอง" Francois FeNilon  คิดอย่างนี้ เจรจาต่อรองไม่เคยแพ้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ให้กำไรเพิ่ม

เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ให้กำไรเพิ่ม

" Bill Gate ผู้บริหาร Microsoft  กล่าวไว้ว่า... คอมพิวเตอร์เกิดมาบนโลกมนุษย์. เมื่อประมาณ 4-50 ปีที่แล้ว และ.. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่จากนี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้าการพัฒนา ทางเทคโนโลยีจะรวดเร็วกว่า 40 ปีที่ผ่านมา"    เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์...

สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
ลงทะเบียน StepPlus Training

Contact Us

02 349 1788 ,

083 276 8877

Address

1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

LineOA:@stepplustraining

คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

Loading

UA-75256908-1