หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้บริหาร 360 องศา คือ หลักสูตร ฝึกอบรม ที่เน้นให้ผู้บริหาร เข้าใจบทบาท หน้าที่การเป็นผู้บริหาร และ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการ แบบองค์รวม สร้างผลผลิตให้องค์กร อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหาร 360 องศา 

The 360 Degree Leadership for Excellent Performance

หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหาร 360 องศาคือ..

แนวทางการพัฒนาทักษะผู้บริหารแบบ 360 องศา เป็นวิธีการฝึกอบรมแบบองค์รวมที่ทำให้ผู้จัดการกลายเป็นผู้นำหรือผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม ซึ่ง มีองค์ประกอบการพัฒนาทักษะผู้บริหาร 360 องศา 10 ข้อดังต่อไปนี้

1. ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ:

ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จต้องแสดงคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง การพัฒนาทักษะแบบ 360 องศาเริ่มต้นด้วยการบ่มเพาะความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ ครอบคลุมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมทำงานให้ดีที่สุด

2. ความชำนาญในการตัดสินใจ:

ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการต้องเผชิญกับการตัดสินใจมากมายในแต่ละวัน การพัฒนาทักษะในการตัดสินใจทำให้พวกเขามีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเสี่ยง และตัดสินใจเลือกอย่างรอบรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

3. การเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะในด้านนี้ช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนและเห็นอกเห็นใจสมาชิกในทีม ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก

4. การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผน:

เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ผู้จัดการจำเป็นต้องมีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทักษะผู้บริหาร แบบ 360 องศามุ่งเน้นไปที่การกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน การระบุโอกาส และพัฒนาแผนการดำเนินการ

5. ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น:

ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาทักษะในด้านนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยความมั่นใจและฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้ ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6. ความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้ง:

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่ทำงานใดๆ การพัฒนาทักษะทำให้ผู้จัดการมีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมพลวัตของทีมที่ดีและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผล

7. การสร้างทีมและแรงจูงใจ:

ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีแรงจูงใจ การพัฒนาทักษะในการสร้างทีมและการสร้างแรงจูงใจช่วยให้พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหนียวแน่นซึ่งช่วยเพิ่มความผูกพันและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

8. ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์:

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานที่สำคัญของการจัดการที่ประสบความสำเร็จ การพัฒนาทักษะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้ผู้จัดการสามารถเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การบริหารผลการปฏิบัติงาน:

การจัดการประสิทธิภาพของพนักงานมีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การพัฒนาทักษะในด้านนี้ช่วยให้ผู้จัดการมีเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมาย ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนการพัฒนาพนักงาน โดยมีหลักใน

10. การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง:

การพัฒนาทักษะผู้บริหาร แบบ 360 องศา เน้นความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริหาร การส่งเสริมความคิดในการเติบโตช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

การพัฒนาทักษะผู้บริหาร 360 องศา นี้จะครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้บริหารสามารถนำไปเพิ่มศักยภาพให้ผู้จัดการของตนเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ สร้างทีมที่แข็งแกร่ง และนำทางให้ธุรกิจที่ซับซ้อน มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

วิธีการฝึกอบรม ผู้บริหารแบบ 360 องศาในวันนี้ ทำให้ผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ทำให้เป็นผู้นำที่มีความสามารถที่สามารถยกระดับองค์กรของคุณมีทิศ ทางในทางที่ดี

บทบาทของผู้บริหาร มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กรใดๆ เนื่องจากมีหน้าที่รับผิดชอบในการชี้แนะทีม ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุเป้าหมายขององค์กร หากต้องการเป็นผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถใช้แนวทางการพัฒนาทักษะผู้บริหาร ที่ครอบคลุมซึ่งเรียกว่า “360 องศา” วิธีนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมสมรรถนะด้านการจัดการต่างๆ เพื่อสร้างผู้นำที่รอบรู้และเก่งในบทบาทของตน

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหาร 360 องศา 

The 360 Degree Leadership for Excellent Performance

หลักสูตรฝึกอบรม-ผู้บริหาร-360-องศา โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร 360 องศา

ในการบริหารจัดการแบบ 360 องค์รวม หรือการบริหารจัดการแบบองค์รวม ของผู้บริหาร จะทำให้องค์กรให้ประสบความสำเร็จ ได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 3 อย่างคือ ผู้บริหาร พนักงานและการดำเนินการ

ซึ่งใน 3 ปัจจัยนั้น ผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในทุกองค์กร เพราะในการทำงานนั้น ผู้บริหารจะมีอำนาจในการตัดสินใจ ในการนำทีมงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่องค์กรคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายไว้ ผู้บริหารจึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนทุกองค์ประกอบให้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การบริหารจัดการคน การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด

จึงเป็นที่มาที่ว่าองค์กรใด ก็ตามจะประสบความสำเร็จหรือถดถอย ขึ้นกับความสามารถของผู้บริหารทั้งสิ้น ถ้าผู้บริหารทำงานเปรียบเสมือนผู้นำที่มุ่งมั่นทำงานเชิงรุกทำให้ทีมงานศรัทธาและที่สำคัญคือมีความสามารถในการที่จะปกครองพนักงาน ทำให้ ผลงานเป็นไปตามที่องค์กรอยากให้เป็น พนักงานทุกคนจะรู้สึกสนุกสนานในการทำงาน เพราะได้ผู้บริหาร 360 องศา มาเป็นผู้บริหารนั่นเอง

ในปัจจัยที่ 2 คือพนักงาน ซึ่งหมายถึงทุก ๆ คนในทีมงาน ต้องมีความพร้อมตลอดเวลาที่จะทำงานอย่างเต็มที่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นให้องค์กรประสบความสำเร็จ และส่วนสุดท้ายคือการดำเนินการหรือกระบวนการของงานต่าง ๆ ที่แบ่งกันออกไปตามความรับผิดชอบ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี การเจรจาต่อรอง เทคนิคการนำเสนอ

ซึ่งกระบวนการทำงานของ “ผู้บริหาร 360 องศา” ที่ได้มาจาก “หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร 360”  นี้ ต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็น ทำให้เกิดผลสำเร็จในการทำงาน อย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยหลักการประสานงานในทุกฝ่าย ตั้งแต่ในแผนกเดียวกัน หรือกับต่างแผนก หรือกับองค์กรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเป็นผู้บริหารเชิงรุก ที่จะต้องบริหารจัดการพนักงานที่ตนเองเป็นหัวหน้า

จึงต้องมีหลักที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือแนวคิดหรือความต้องการขององค์กรนั้น ๆ ทักษะของผู้บริหารที่สำคัญในการสร้างกลไกในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  มาจากทักษะของการเป็นผู้บริหารเชิงรุก ที่ต้องเข้าใจทั้งมิติของความเป็นผู้นำ การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา และต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงาน

ดังนั้น ทักษะในเรื่องภาวะผู้นำจะทำให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำการบริหารตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้

หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร 360 องศา” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีเลิศ” The 360 Degree Leadership for Excellent Performance ถูกออกแบบตามแนวคิด ที่ผ่านการวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ที่จะทำให้ผู้บริหารเข้าใจ หลักการบริหารแบบ 360 องศา เพื่อยกระดับ ภาวะผู้นำเช่นเดียวกับผู้นำมืออาชีพเขาปฏิบัติกัน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทีมงานของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำทำให้มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานและการประสาน ความสัมพันธ์กับส่วนงานต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

  กรอบการออกแบบหลักสูตร-ฝึกอบรม-ผู้บริหาร-360-องศา โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

  หัวใจของความสำเร็จของทุกองค์กร เพราะในทุกส่วนต้องทำงานหรือประสานกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้นำ จำเป็นที่จะต้องสร้างรูปแบบในการบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งเน้นที่จะลดปัญหาในการบริหารจัดการต่อไปนี้

  • ขจัดความสับสนในการบริหารจัดการ ที่สำคัญคือการเข้าใจในความรับผิชอบของการเป็นผู้บริหาร
  • การบริหารจัดการภายใต้เหตุผลและขจัดการใช้อารมณ์ในทุกการตัดสินใจ
  • ขจัดความลำเอียงที่ทำให้ไม่สมดุลย์ในการบริหารจัดการทีมงานและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ขจัดปัญหาของการไม่มีเป้าหมายและขาดทิศทาง ทำให้ทุกคนทำงานด้วยความสับสน
  • ขจัดความไม่เข้าใจในการสื่อสาร ประสานงานกับทีมงานที่มีความแตกต่างกันให้หลายรูปแบบ
  • ขจัดความไม่เข้าใจการพัฒนาทีมงาน การโค้ช การเป้นพี่เลี้ยง ทำให้หลายครั้งต้องลงไปทำงานเอง ไม่มีแนวทางในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ
  • ไม่มีจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อการการโน้มน้าวใจ และการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน
  • ขาดหลักการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
  • ขาดแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ การโค้ชชิ่งทีมงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงาน
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหาร 360 องศา 

  The 360 Degree Leadership for Excellent Performance

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาทักษะ ความเข้าใจ ที่เป็นหัวใจในการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ ตามแนวความคิดของ “ผู้บริหารมืออาชีพ”
  2. พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาความสามารถ ด้วยการนำแนวทางการบริหารงานอัจฉริยะ พร้อมการฝึกทักษะเป็นผู้นำเชิงรุกที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  4. เข้าใจหลักการบริหารทีมงานเพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในความสำเร็จในการบริหารองค์กร
  5. เข้าใจมิติของความเป็นผู้บริหารเชิงรุก การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน
   ด้วยความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการพัฒนาองค์กร
  6. นำไปประยุกต์ในการบริหารงานของผู้บริหาร ในรูปแบบ 360 องศา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
  หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
  รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

  ประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากหลักสูตร ฝึกอบรม ผู้บริหาร 360 องศา

  • ความสามารถที่จะบริหารงานและจัดโครงสร้าง (Management & Organization)
  • ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ สร้างความยอมรับในทุกระดับ (Assertive Skills)
  • มีความชัดเจนในคุณค่าของตนเอง (Clear Value) และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิต (Focus of Self Achievement)
  • วัตถุประสงค์ในชีวิตต้องมีความชัดเจน (Clear Objective)
  • มุ่งเน้นความต้องการที่จะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (Continuing personal growth)
  • ทักษะในการตัดสินใจด้วยตรรกะเพื่อการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Effective Logical Thinking & Problem-Solving Skills for Leadership)
  • ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสร้างสรรค์(The capacity to be creative and innovative)
  • การฟังและการสื่อสาร (Listening and Communication)
  • การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Collaboration as an Effective Team)
   รวมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ ที่ดีที่สุด Effective Presentation
   รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด
   Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

   วันที่ 1:แนวทางสร้างผลสำเร็จของผู้นำในการบริหารทีมงาน

   • ความสำคัญของการขึ้นเป็นผู้บริหารทีมงาน แบบ 360 องศา : Super Management Skills
   • แนวคิดของการบริหารงาน บริหารคน ในทศวรรษหน้า มีแนวคิดการบริหารแบบองค์รวม เป็นผู้บริหาร 360 องศา
   • ความเข้าใจผิดในบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ตาม ทำให้การทำงานไม่ก้าวหน้า อยู่ในวังวนของปัญหา
   • องค์ประกอบการบริหารงานยุคใหม่ ทำตนเองให้เป็นผู้บริหารอัจฉริยะ เพื่อทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
   • การวิเคราะห์บทบาทในการทำงานฐานะของการเป็นผู้บริหารอัจฉริยะ นำทีมงานให้ประสบความสำเร็จ
   • บุคลิกภาพของการเป็น ผู้บริหาร 360 องศา การวางตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของการบริหารงาน เป็นการสร้างศรัทธาให้ทีมงานเคารพ
   • การวิเคราะห์เครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน

    

   • วิเคราะห์ 9 เครื่องมือสำคัญในการบริหารทีมงาน
   1. การบริหารทีม ตามแนวคิดการ “อบรมผู้บริหาร360 องศา”
    • องค์ประกอบ แนวทางพัฒนาความสำเร็จร่วมกัน เปลี่ยนทัศนคติลบของพนักงานให้เป็นทัศนคติบวกที่อยากพัฒนาและเติบโตไปกับองค์กร
   1. การนำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
   • แนวทางการเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลงทีมงาน เปลี่ยนมายเซ็ต ให้ทำงานเชิงรุก
   • การจัดทำ Workshop กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

    วันที่ 2: วิเคราะห์ 9 เครื่องมือสำคัญในการบริหารทีมงาน (ต่อ)

    1. การให้ข้อมูลย้อนกลับ Feedback: Assertive Performance VS Constructive feedback
    • เข้าใจรูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับในรูปแบบต่างที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การให้ข้อมูลย้อนกับ
    • เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกับ ด้วยเทคนิคที่เห็นผลทันที B/I/S/O

    4 การโค้ช(Coach) และการเป็นพี่เลี้ยง(Mentor) และการสอนงานในการบริหารทีมงาน

    • เข้าใจ 3 แนวทางในการพัฒนาทีมงานเพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาทีมงานให้ทำงานได้ดั่งใจนึก และพนักงานมีความตั้งใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
    1. ทักษะที่ ผู้บริหาร 360 องศา ควรมี
    • พัฒนาทักษะที่สำคัญในการบริหารทีมงาน แบบองค์รวม ทั้งบริหารคน บริหารแผนงาน บริหารเป้าหมาย เพื่อให้ทีมงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
    1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
    • การตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ แนวทางในการวัดผลสำเร็จของทีมงานได้ให้ปราศจากการลำเอียง สร้างความพอใจในผลลัพธ์ของการประเมินผลงาน
    1.  การบริหารข้อร้องเรียน
    • เข้าใจองค์ประกอบการร้องเรียน แนวทางการป้องกัน การแก้ไข และการเปลี่ยนการร้องเรียนให้เป็นความพึงพอใจ สร้างการมีส่วนร่วมทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ และการลดความเครียดหรือแรงกดดันที่ได้รับจากการร้องเรียน
    1.  การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
    • องค์ประกอบการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win เข้าใจความหมาย กรอบการเจรจาต่อรอง และแนวทางในการสร้างความพอใจให้ทุกฝ่ายแบบ Win-Win
    1. จิตวิทยา วาทศิลป์และการโน้มน้าวใจ
    • เข้าใจเครื่องมือหลักการสื่อสารเพื่อใช้ในการโน้มน้าวใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม มีศรัทธาและอยากให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารทีมงาน
    • จัดทำWork Shop กรณีศึกษา, ฝึกปฏิบัติ, เล่นบทบาทสมมุติ, วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

      วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

      Group Discussion

      Role Play in Real Situation

      Individual Assignment

      Case Study

      Presentation & Feedback

      Coaching

      Attitude Changing

      Creative Thinking

      สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
      ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
      ลงทะเบียน StepPlus Training

      Contact Us

      02 349 1788 ,

      083 276 8877

      Address

      1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

      LineOA:@stepplustraining

      คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

      Copyright © 2024 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

      Loading

      UA-75256908-1