หลักสูตร  8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ 

8 Steps of Professional Selling Skills

 

หลักสูตรเทคนิคการขาย

ปัญหาของผู้จัดการฝ่ายขาย คือการที่ไม่สามารถควบคุมพนักงานขายของตนเอง ให้มีเทคนิคการขายแบบนักขายมืออาชีพ ตั้งแต่การ เปิดการขาย การเปิดใจลูกค้า ให้ยอมเปิดเผยสิ่งที่ตนเองอยากได้หรือต้องการ การนำเสนอเพื่อการขาย การใช้เทคนิคการเจรจาต่อรอง การแก้ข้อโต้แย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ศิลปการโน้มน้าวใจ และการปิดการขาย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีหัวใจสำคัญ ทำให้พนักงานขายสามารถที่จะปิดการขายได้  ซึ่งถ้าผู้จัดการฝ่ายขายสามารถที่จะเรียรู้เทคนิคการขายเช่นนี้ และ ทำให้พนักงานขายของตนเองนำเทคนิคการขายเหล่านี้ไปใช้ ก็จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น แบบนักขายมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เข้าใจหัวใจสำคัญของการขาย มีขั้นตอนที่ชัดเจน
 2. พัฒนาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของนักขายมืออาชีพ
 3. เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้นักขายมืออาชีพ
 4. เข้าใจขั้นตอนการขายในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด
 5. เข้าใจกระบวนการของการขายที่มุ่งเน้นการนำเสนอแบบ Solution
 6. พัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง
 7. สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย
 8. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงาน
หนังสือ เทคนิคการขาย

 

หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ 
8 Steps of Professional Selling Skills

หลักการและเหตุผล

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตร Expert Selling จาก University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิทยากรได้รับ Certificate of Expert Selling Program,  Certificate of Expert Sales Management Program และ Certificate of Transitioning to Sales Management Program

โลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น เป็นยุคของโอกาส เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป โดยส่วนมากขอบที่จะซื้อสินค้า มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะซื้อสินค้า ซึ่งถ้าองค์กรใดสามารถที่จะเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลง มองเห็นโอกาสเช่นนี้ จะสามารถทำให้องค์กรนั้น ๆ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่าทวีคูณ “ผู้ขาย” จึงถูกมองว่าเป็นกุญแจของความสำเร็จทางธุรกิจ สร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโต ในหลายองค์กรมีการนำการเติบโตของยอดขายมาใช้เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดในอีกมิติได้ ความเติบโตหรือความก้าวหน้าของพนักงานโดยเฉพาะในมุมมองของการปฏิบัติงานของผู้ขาย เพราะเป็นที่ทราบกันว่าการวัดความสามารถของผู้ขายจะคำนึงถึงผลลัพธ์ของงาน ถ้าองค์กรใดมีทีมงานขายที่เข้มแข็ง มีทักษะที่เหนือชั้น มีความสามารถ มีเทคนิคการปิดการขาย มีกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ มีหลักในการใช้ วาทะศิลป์และศิลปการโน้มน้าวใจ และที่สำคัญคือการเข้าใจ เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า หรือกลุ่มผู้มุ่งหวัง รู้ได้ถึงอารมณ์การตัดสิมใจซื้อของลูกค้า ทำให้ตนเองประสบความสำเร็วในการขาย ก็จะสามารถชี้ชัดได้ถึงความสำเร็จขององค์กรนั้นๆ ว่าสามารถที่จะเจริญเติบโตได้พียงใด การเร่งสร้างและพัฒนาทีมงานฝ่ายขายจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อนำพาให้องค์กรนั้นๆ มีศักยภาพเพียงพอต่อสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ในบางองค์กรนำแนวคิดการขายมาบรรจุเป็นสมรรถนะของพนักงานทุกคนให้มี เทคนิคการขาย มีทักษะที่จะสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้ และเตรียมสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการขาย คือทุกคนสามารถที่จะโน้มน้าวใจ มีเทคนิคในการนำเสนอได้ มีการจัดตั้งแผนในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานขายให้เป็นรูปธรรม สามารถที่จะหล่อหลอมทีมงานขายให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ที่สำคัญที่ตนเองนั้นต้องทำ โดยมุ่งเน้นกระบวนการการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจมากกว่าการมุ่งเน้นเพียงการคำนึงถึงแต่การขายสินค้าหรือการบริการเท่านั้น หลักสูตร “8 ขั้นตอน การเป็นนักขายมืออาชีพ” (8 Steps of Professional Selling) ถูกออกแบบตามแนวการวิจัยและค้นคว้าเรื่องงานขายซึ่งมีการสำรวจใน 4 มิติหลักได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริหาร อีกทั้งมีการรวบรวมเทคนิค กลวิธีจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่วิทยากรสำเร็จการศึกษาด้านการขายโดยตรง และมีประสบการณ์ในการขายมากกว่า 30 ปี เพื่อให้ได้หลักสูตรที่คำนึงถึงแก่นแท้ของความรู้ ทำให้ทีมงานขายเข้าใจได้อย่างง่าย จนสามารถที่จะไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำลุเป้าการขาย ได้ง่ายนิดเดียว นำมาซึ่งความสำเร็จให้กับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม..

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

 1. เข้าใจหัวใจสำคัญของการขาย มีขั้นตอนที่ชัดเจน
 2. พัฒนาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของนักขายมืออาชีพ
 3. เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้นักขายมืออาชีพ
 4. เข้าใจขั้นตอนการขายในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด
 5. เข้าใจกระบวนการของการขายที่มุ่งเน้นการนำเสนอแบบ Solution
 6. พัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง
 7. สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย
 8. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงาน


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้บริหาร ผู้จัดการ  ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 แนวคิดเรื่องการขาย แบบทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว และการสร้างความได้เปรียบเหนือลูกค้า

 • ความสำคัญของการขาย กับการทำธุรกิจในทศวรรษหน้า
 • วิเคราะห์ เป้าหมายในการขาย เป็นหลักการขายสินค้าให้ได้ราคาสูง ๆ และปริมาณมาก ๆ
 • วิเคราะห์จิตวิทยา และอารมณ์การซื้อของลูกค้า ในแบบต่างๆ เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง
 • วิเคราะห์ความสำเร็จจากมืออาชีพ เพื่อความสร้างยอดขายที่ยั่งยืน
 • ลักษณะของการเป็นนักขายมืออาชีพและการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
 • คุณลักษณะของ “นักขายสายเหยี่ยว” VS “นักขายสายพิราบ”
 • ความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นนักขาย วิเคราะห์รูปแบบการทำงานของนักขาย
 • วิเคราะห์ความต้องการในการซื้อของลูกค้า เพื่อปิดช่องว่างในการขาย ตามแนวคิด “อยากได้” VS “อยากขาย”
 • วิเคราะห์อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการสร้างยอดขาย
 • แนวคิดและการวิเคราะห์ 8 ขั้นตอนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ
 • วิเคราะห์ปัจจัยของความสำเร็จในงานขาย แนะแนววิธีการปฏิบัติผ่าน
 • การเตรียมความพร้อมในการขายและทำความเข้าใจกับ “Key Word” ของการเตรียมความพร้อม
 • กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ความเป็นมืออาชีพ จัดทำ Work Shop ประชุมกลุ่ม

วันที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้าง 8 ขั้นตอนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ(ต่อ)และการนำไปใช้ในแต่ละขั้น

 • เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทบทวนบทเรียนวันที่ 1 ซึ่งถ้าใครไม่ผ่านความเข้าใจในวันแรก อาจต้องแก้ไขให้ผ่านก่อนการเรียนในวันที่สอง
 • การวิเคราะห์กุญแจของความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนของการเป็นนักขายมืออาชีพ
 • การดำเนินการขั้นตอน การเป็นนักขายมืออาชีพ ตามหลักการเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อความสำเร็จในการขาย
 • วิเคราะห์จังหวะ โอกาส ความพร้อมในการเข้าถึงลำดับขั้นของ 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ
 • การค้นหากลุ่มลูกค้า เพื่อการสร้างโอกาสในการขาย เป็นลูกค้าที่ “ใช่” ผู้ขายไม่ “งงหรือหลงทาง”
 • เทคนิคการเข้าพบ การติดต่อ เพื่อสร้าง ปมประเด็นการขาย
 • เทคนิคการเปิดใจ การสร้างความเต็มใจ เพื่อเข้าใจในลูกค้า และเชื่อมโยงในประเด็นการขาย
 • เทคนิคกการปิดช่องว่างในการขาย “อยากได้” VS “อยากขาย” ด้วยการนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าตอบ “ใช่” ในทุกสถานการณ์
 • การบริหารข้อโต้แย้ง ความไม่เข้าใจ ปรับทุกมุมมองของลูกค้าให้เป็นบวกกับผู้ขาย
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปิดการขาย เพื่อชัยชนะในทุกโอกาสของการขาย
 • เทคนิคการสร้างความยั่งยืนให้กับการขาย ได้ลูกค้าที่ยั่งยืน ขยายผลของการขาย
 • กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ความเป็นมืออาชีพ จัดทำ Work Shop ประชุมกลุ่ม

เรียนฟรีออนไลน์ หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1