สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining

ปรัชญาการก่อตั้ง

เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ”

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining

ก่อตั้งขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ มารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชัดเจน ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ของมนุษย์จนเป็นภูมิปัญญาแห่งชีวิต  ด้วยเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สมบูรณ์แบบ และกระบวนการที่ถูกต้อง มีระบบ ตามหลักวิชาการและประสบการณ์ของนักวิชาการประจำสถาบันฯ ทำให้ได้รับคำเสนอแนะอย่างถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่ผ่านการลงสนามปฏิบัติงานจริง โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้าง “ฅน” ให้เป็นมืออาชีพ

คุณค่า (Value)

1 ด้านผู้เข้ามาใช้บริการ

ส่งมอบองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองและองค์กร ให้เป็น Knowledge Base Society

2 ด้านบุคคลากร

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฐานะที่เป็น “ทุนมนุษย์” ที่สำคัญในการทำงาน สร้างองค์ความรู้อย่างต่อ

เนื่อง และเป็นบุคคลต้นแบบของสังคม

3 ด้านสังคม

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จะมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน่วยงานที่จะพัฒนาแนวคิดทำให้สังคมตระหนัก

รู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดที่ว่า “สังคม อุดมปัญญา”

วัตถุประสงค์ (Objective)

1) พัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจ ได้ทุกช่วงเวลา และไม่จำกัดจำนวนคนในการพัฒนา แม้เพียงคนเดียวก็

สามารถที่จะพัฒนาหรือเข้าอบรมได้ ด้วยระบบโค้ชชิ่ง(Coaching)

2) สร้างเครือข่ายนักธุรกิจ ให้เป็นรูปธรรม

3) ส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic)

4) สร้างค่านิยมให้มี คนทุกคน พนักงานทุกคน มีความภูมิใจในอาชีพของตนเอง

 วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันแห่งการพัฒนาศักยภาพ และเสริมคุณ ค่าให้แก่มนุษย์ เพื่อเป็น “ทุนที่สำคัญขององค์กร” ด้วยกระบวนการพัฒนา โค้ชชิ่ง ที่มีมาตรฐานและชัดเจน

 

 

พันธกิจ(Mission)

 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยกระบวนการที่เป็นรูปธรรม ทั้งการ อบรมและสัมมนา
 2. พัฒนาสื่อการสอนครบวงจร สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการ อบรม สัมมนา ได้สัมฤทธิ์ผลที่สุด
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในฐานะ “ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ”

การให้บริการ:

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจต่าง ๆ ให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ นั้น จะมุ่งเน้น ใน 3 มิติหลัก ๆ คือ

1) มิติด้านการให้คำปรึกษา(Consulting) ด้านการวางแผนงาน การจัดวางระบบงาน ระบบการพัฒนาบุคลากร การฝึกหัดให้ มี Trainers ในองค์กรนั้น การวางแผนกลยุทธ์ การวางระบบการคิดและตัดสินใจ การจัดทำ Competency การให้คำปรึกษาด้าน HR

2) มิติด้านการฝึก อบรม สัมมนา (Public Training) โดยสถาบันมีห้องบรรยาย ห้อง อบรม สัมมนา ที่มีสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ผ่านกระบวนการสอนที่ทันสมัย ที่เรียกว่า “Coaching”

3) มิติด้านการฝึกอบรมภายในองค์กรลูกค้า(In-House Training) จัดหลักสูตร อบรม สัมมนา ที่เฉพาะตามความต้องการ หรือตามวัตถุประสงค์ในแต่ละองค์กร ด้วยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานภาคสนามจริง

4) โค้ชทางธุรกิจ (Business Coaching) เพื่อทำให้บุคลากร ผู้บริหารสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาประสิทธิผลในการทำงาน

5) การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) ซึ่งครอบคลุมด้านการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ อาทิเช่น ทางการตลาด การขาย การบริหารงานบุคคล การให้บริการลูกค้า

 

รับฝึกอบรมสัมมนา ในหัวข้อต่าง ๆ เช่นการขาย การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ การวางแผนกลยุทธ์ การปิดการขาย การบริหารทีมขาย ซึ่งหัวจ้อการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ทางสถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ มีวิทยากรที่ผ่านการรับรองการเป็นวิทยากรจากสถาบันชั้นนำของโลกและมีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้การจัดอบรมสัมมนานั้นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้พัฒนาองค์กรได้ ซึ่งกระบวนการของการออกแบบหลักสูตรการอบรมสัมมนานั้นจะถูกวิเคราะห์จากการค้นคว้าและทำการวิจัยเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความพร้อมและตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรมสัมมนา ซึ่งองค์ประกอบในการออกหลักสูตรนั้น เริ่มต้น

 1. จากการวิเคราะห์ค้นหาสภาพปัญหาขององค์กร

เป็นขั้นตอนแรกที่ต้องทำก่อนการอบรมสัมมนาคือศึกษาว่าองค์กรนั้น ๆ กำลังเผชิญกับความท้าทายและมีความต้องการที่จะฝึกอบรมสัมมนาเพื่อการ “ปลดล็อค” ความท้าทายที่มีขึ้นในองค์กรนั้น ๆ การวิเคราะห์ ตรวจสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้เข้าใจถึงรูปแบบ ความจำเป็นและความสำคัญในการค้นหาหลักสูตรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการอบรมสัมมนา เป็นขั้นตอนที่สถาบันฯ จะทำงานร่วมกับองค์กร จนเปรียบเสมือนว่าองค์กรของท่านคือองค์กรของเรา สถาบันฯ จึงให้ความสำคัญและมีความละเอียดอ่อนที่จะสำรวจเพื่อนำผลมาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

 1. การวิเคราะห์ความต้องการในการอบรม

องค์ประกอบที่สำคัญอีกขั้นตอนคือการวิเคราะห์ถึงความสำคัญ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่านในการจัดฝึกอบรมสัมมนา โดยกระบวนการของสังเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบในขั้นที่หนึ่ง มาวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรอย่างพิถีพิถัน จนสามารถนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรให้มีความเฉพาะและเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด

 1. ขั้นตอนการจัดอบรมสัมมนา

เป็นรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้ โดยสถาบัน จะมุ่งเน้นเป็น การอบรมสัมมนาแบบองค์รวม โดยเริ่มต้นตั้งแต่ จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญโดยตรงกับหลักสูตรนั้น ๆ การดูแลสถานที่ การบริหารจัดการห้องอบรมสัมมนา อุปกรณ์การฝึกอบรมที่มีความทันสมัย ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ถูกพัฒนาทักษะด้านการให้บริการเป็นอย่างดีให้กับทุกองค์กรในฐานะที่ “คุณคือคนสำคัญ”

 1. การวัดประเมินผล

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอบรมสัมมนา โดยการวัดประเมินผลนั้นจะจัดทำในทุกมิติขององค์ความรู้ ทำการวัดประเมินผลแบบ 360 องศา เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์นี้ยังสามารถที่จะจัดทำอย่างต่อเนื่องทำให้มีมิติของการพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยการฝึกอบรมสัมมนานั้นมีทั้งในรูปแบบการอบรมสัมมนาภายในองค์กร หรือ In-House Training และการอบรมสัมมนาภายนอกองค์กรหรือที่เรียกว่า Public Training ซึ่งหลักสูตรที่อบรมนั้นสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้

 • หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนาลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่เป็นระบบในการขาย:

 • Miller Heiman’s Strategic Selling Program
 • Miller Heiman Conceptual SellingTM Program
  • Miller Heiman-Strategic Selling, Conceptual Selling, Large Account Management Process (LAMP)

หลักสูตรลิขสิทธิ์เรื่องการเจรจาต่อรอง:

 • SAB Negotiation- Negotiation Skills

 

 • หมวดหลักสูตรการอบรมสัมมนาการขายและการตลาด
  • 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ 8 Steps of Professional Selling Skills
  • เทคนิคการขายชั้นสูง Advance Modern Sales
  • เทคนิคการขายหน้าร้านสำหรับที่ปรึกษาการขาย Retails Selling Techniques
  • เทคนิคการปิดการขาย  Closing The Sales Strategies
  • เทคนิคการเข้าติดต่อเข้าพบลูกค้า Effective Sales Calls
  • ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ Presentation Skills for Success
  • เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector)
  • สุดยอดเทคนิคการขายหน้างาน Booth & Shop Selling Techniques
  • สร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขาย ฉบับ ปฏิบัติการ Professional Selling Skills for Excellent Performance
  • หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Skills: Back to the basic
  • หลักสูตร ปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า  Sales Motivation and Ehtical Approach Techniques
  • หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills
  • หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management
  • หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance
  • การตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies

 

 • หมวดหลักสูตรการอบรมสัมมนาภาวะผู้นำ และ การบริหารจัดการ
  • ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager
  • หัวหน้างาน The Smart Supervisor
  • ภาวะผู้นำและการบริหารอย่างมืออาชีพ The Supervisor Skills
  • การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ Strategic Mindset for New ERA Proactive Leader
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning
  • กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ Think Out of the Box
  • เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Change and Conflict Management
  • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Work Shop
  • เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication
  • การโค้ชงาน เพื่อความสำเร็จของทีมงาน Effective Coaching for Great Team
  • การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytically Thinking
  • สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำอัจฉริยะ Genius Leadership –Workshop
  • ผู้จัดการเชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis)
  • ผู้จัดการ 360 องศา Mastering Manager Models
  • จิตวิทยาด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills
  • การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train Trainer – WorkShop
  • สุดยอดการนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร Effective Teamwork and Communication
  • เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking Techniques
  • เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking Techniques : Workshop
  • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM)
  • ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI เน้นการปฏิบัติ : Work Shop
  • การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales
  • การสร้างทีมงาน Professional Organizational Development: POD (Work Rally Team Building)
  • สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional
  • พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work
  • การเพิ่มศักยภาพการพูดและการปรากฏตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program

 

 • หมวดหลักสูตรการอบรมสัมมนาการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง Negotiation Strategy for Win Win
 • จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจThe Power of Persuasion
 • ปลุกพนักงานให้มีหัวใจเป็นนักเจรจาต่อรอง Professional Negotiation Strategies-Workshop
 • การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน Negotiation for Success

 

 • หมวดหลักสูตรการอบรมสัมมนาการให้บริการ
 • การบริการเป็นเลิศ Service Excellent
 • เทคนิคการบริการเชิงรุก เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ Dynamic Excellent Service Mind
 • เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ เน้นปฏิบัติการ Call Center Skills for Excellent Performance
 • เทคนิคการปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Interaction Personality
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relation Management
 • พลิกอารมณ์โกรธของลูกค้าได้อย่างไร? ให้เป็นความพึงพอใจ Effective Customer Complaint Management  ECCM
 • การสร้างประสบการณ์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

Customer Relation Management : CRM

 

 

แนวคิดด้านการจัดตั้ง สถาบันฝึกอบรม StepPlusTraining.com

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ก่อตั้งขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ มารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชัดเจน ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ของมนุษย์จนเป็นภูมิปัญญาแห่งชีวิต  ด้วยเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สมบูรณ์แบบ และกระบวนการที่ถูกต้อง มีระบบ ตามหลักวิชาการและประสบการณ์ของนักวิชาการประจำสถาบันฯ ทำให้ได้รับคำเสนอแนะอย่างถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่ผ่านการลงสนามปฏิบัติงานจริง โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้าง “ฅน” ให้เป็นมืออาชีพ

ปรัชญาการก่อตั้ง

 • เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ”

วัตถุประสงค์ (Objective)

1) พัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจ ได้ทุกช่วงเวลา และไม่จำกัดจำนวนคนในการพัฒนา แม้เพียงคนเดียวก็

สามารถที่จะพัฒนาหรือเข้าอบรมได้ ด้วยระบบโค้ชชิ่ง(Coaching)

2) สร้างเครือข่ายนักธุรกิจ ให้เป็นรูปธรรม

3) ส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic)

4) สร้างค่านิยมให้มี คนทุกคน พนักงานทุกคน มีความภูมิใจในอาชีพของตนเอง

 วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันแห่งการพัฒนาศักยภาพ และเสริมคุณ ค่าให้แก่มนุษย์ เพื่อเป็น “ทุนที่สำคัญขององค์กร” ด้วยกระบวนการพัฒนา โค้ชชิ่ง ที่มีมาตรฐานและชัดเจน

พันธกิจ(Mission)

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยกระบวนการที่เป็นรูปธรรม ทั้งการ อบรมและสัมมนา

2. พัฒนาสื่อการสอนครบวงจร สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการ อบรม สัมมนา ได้สัมฤทธิ์ผลที่สุด

3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในฐานะ “ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ”

คุณค่า (Value)

1 ด้านผู้เข้ามาใช้บริการ

ส่งมอบองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองและองค์กร ให้เป็น Knowledge Base Society

2 ด้านบุคคลากร

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฐานะที่เป็น “ทุนมนุษย์” ที่สำคัญในการทำงาน สร้างองค์ความรู้อย่างต่อ

เนื่อง และเป็นบุคคลต้นแบบของสังคม

3 ด้านสังคม

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จะมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน่วยงานที่จะพัฒนาแนวคิดทำให้สังคมตระหนัก

รู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดที่ว่า “สังคม อุดมปัญญา”

การให้บริการ

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining จะให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตามหลัก Professional of Wisdoms เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจต่าง ๆ ให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ นั้น จะมุ่งเน้น ใน 3 มิติหลัก ๆ คือ

1) มิติด้านการให้คำปรึกษา(Consultanting) ด้านการวางแผนงาน การจัดวางระบบงาน ระบบการพัฒนาบุคลากร การฝึกหัดให้ มี Trainers ในองค์กรนั้น การวางแผนกลยุทธ์ การวางระบบการคิดและตัดสินใจ การจัดทำ Competency การให้คำปรึกษาด้าน HR

2) มิติด้านการฝึก อบรม สัมมนา (Public Training) โดยสถาบันมีห้องบรรยาย ห้อง อบรม สัมมนา ที่มีสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ผ่านกระบวนการสอนที่ทันสมัย ที่เรียกว่า “Coaching”

3) มิติด้านการฝึกอบรมภายในองค์กรลูกค้า(InHouse Training) จัดหลักสูตร อบรม สัมมนา ที่เฉพาะตามความต้องการ หรือตามวัตถุประสงค์ในแต่ละองค์กร ด้วยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานภาคสนามจริง

4) โค้ชทางธุรกิจ (Business Coaching)

5) การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) ซึ่งครอบคลุมด้านการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ อาทิเช่น ทางการตลาด การขาย การบริหารงานบุคคล การให้บริการลูกค้า

 

UA-75256908-1