หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารข้อขัดแย้ง

” Change and Conflict Management

ผู้เข้าอบรมจะได้ การพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ลดข้อขัดแย้งที่ทำให้ทุกฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ทำให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

headnamechange changeandconflict

 

 “หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง!” เพื่อก้าวไปในสิ่งที่ดีกว่า” Change and Conflict Management

 

ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเห็นว่า หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ การบริหารข้อขัดแย้ง ที่แรียกว่า Change and Conflict Management    มีความสำคัญกับทุกองค์กร   ต่างก็มีการปรับตัวกันอย่างขนานใหญ่ เพื่อรับ การเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ยุค AEC ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งเป็นของคู่กัน การจะอยู่รอด และแข่งขันกับผู้อื่นได้
การเปลี่ยนแปลงภายในจะต้องเร็วกว่าภายนอก และเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ไม่ใช่เพราะถูกบีบบังคับ แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ปรับหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีโดยมีการนำเครื่องมืออันทันสมัยเข้ามาใช้ในองค์กร ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อพนักงานในองค์กรทั้งสิ้น บางคนเกิดความไม่แน่ใจ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เกิดความขัดแย้ง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดผลเสียต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นความสามารถ
ในการนำทีมงานก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บรหาร เพื่อการเปลี่ยน! ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือ หลายคนอาจเรียกว่า หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือ หลักสูตร Change & Conflict Management เป็นหลักสูตรชั้นนำที่จะนำท่านไปแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงหรือข้อขัดแย้งในองค์กร หลักสูตร Change Management นี้ จะทำให้ผู้ที่ได้เข้า อบรมหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาของ หลักสูตร อบรม change management นี้ ถูกออกแบบใช้ในการ อบรม การ บริหาร การ เปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้นำสามารถ นำเนื้อหา หลักสูตร การนำ การ เปลี่ยนแปลง หรือ หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง change management มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก วิทยากรหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่มีความรู้ความชำนาญใน การบริหารการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหารองค์กร (Management) ผู้จัดการ (Manager) หัวหน้างาน (Supervisor) ผู้นำทีม (Team Leader) ที่ต้องการ บริหาร การเปลี่ยนแปลง และ บริหารข้อขัดแย้ง: Change and Conflict Management

วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าอบรมใน หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ การบริหารข้อขัดแย้ง
ใน หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารข้อขัดแย้ง นี้ ท่านผู้บริหารสามารถระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร รวมไปรู้จักกระบวนการเปลี่ยนแปลง และวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง และจัดการกับความขัดแย้ง โดยสามารถสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลอย่างยั่งยืน

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม (Course Outline)
Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลง) & Conflict Management (การบริหารความขัดแย้ง)

Module 1: ภาพรวม หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง : Change Management Overview
• ทำไมจะต้องเปลี่ยน และ ทำไมต้อง บริหารการเปลี่ยนแปลง
• กรณีศึกษาและ workshop เพื่อให้เข้าใจกับสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์จริง

Module 2: กระบวนการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง : Change Management Processes
• 9 ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลง
• วิเคราะห์มิติของการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
• กรณีศึกษาและ workshop เพื่อฝึกวางแผนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองค์กร จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง
• แหล่งที่มาของความล้มเหลว และข้อควรระวังของการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Module 3: บทบาทและความรับผิดชอบ ของผู้ บริหารการเปลี่ยนแปลง Change Agent Roles and Responsibilities
• บทบาท และหน้าที่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
• ทักษะและความสามารถในการนำการเปลี่ยนแปลง

Module 4: การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารข้อขัดแย้ง Managing Change and Conflict Management
• วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) และการเกิดความขัดแย้ง
• เคล็ดลับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Management)
• กรณีศึกษา และ workshop เพื่อวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
1 วัน

วิทยากร :
ดร.ณัฐธยาน์ โชคกนกนภา

หัวข้อบรรยาย หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ การบริหารข้อขัดแย้ง “Change and Conflict Management” นี้ สามารถจัดเป็น In-house Training ได้

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
โทร. 0 2349 1788
มือถือ. 083 276 8877, 080 620 8877Fax. 0 2349 1789
Email: training@stepplus.org

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือ Change and Conflict Management

  ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

  เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

  อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

  บริษัท

  เว็บไซต์

  หลักสูตรที่ลงทะเบียน

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

  ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)

  www.Stepplustraining.com
  www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
  www.facebook.com/Stepplustraining
  โบว์ชัว
  การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
  google
  อื่นๆ(โปรดระบุ)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Change and Conflict Management
  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

   

   

  UA-75256908-1