หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ หลักสูตรที่ทำให้ทุกคนในองค์กร ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติมโตขององค์กร

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง คืออะไร?

What is Change Management?

ทำไมหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management ถึงเหมาะกับพนักงานทุกคนในองค์กร

 • เรียนกับวิทยากรมีประสบการณ์ ในตำแหน่งผู้บริหาร บริษัท 1 ใน 500 ฟลอจูน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เห็นระกบวนการเปลี่ยนแปลง ที่องค์กรใหญ่ ๆ นำมาใช้
 • ได้รับทุนจากรัฐบาลญีี่ปุ่น ไป Certified Trainer ในหลักสูตรการบริหารจัดการ Management ทำให้เห็นมุมมองารบริหารจัดการ ในแบบญี่ปุ่น
 • เคยทำตำแหน่งผู้บริหารมาก่อน ทำให้มองมุมกว้างของธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • มีขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน มีเทรมเพลสให้นำไปใช้ได้เลย
 • เน้นการฝึกปฏิบัติ มากกว่า ทฤษฎี
 • จบเรื่องการขายโดยตรงจาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก ประเทศอเมริกา
 • จบเรื่องการเจรจาต่อรองและการบริหารข้อขัดแย้ง โดยตรงจาก มหาวิทยาลัย  Notre Dame ประเทศอเมริกา
 • เคยทำยอดขายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
 • เป็น Top Sales ด้วยเทคนิคการขายเฉพาะตัว ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ และทำตามแบบจับมือทำ
 • ระยะเวลาในการฝึกอบรม ใช้เวลาไม่มาก แต่ได้ผลเป็นอย่างดี
 • หลักสูตรนี้ เหมาะแก่การ อบรมพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์
 • วิทยากรรู้จริง จบวิทศวกร ทั้งทำงานมาก่อน และ อบรมพนักงานมานานมาก ทำให้รู้ทุกแง่มุมของการบริหารการปลี่ยนแปลงเป้นอย่างดี

5 ขั้นตอนการ บริหารการเปลี่ยนแปลง  ที่ประสบความสำเร็จมีดังนี้:

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกคนต้องพร้อมใจกันทำ  ซึ่งทุกคนต้องเข้าใจหลักการสำคัญบางประการที่กำหนดกรอบให้กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

การบริหารต้องให้พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงาน และพนักงานทุกคนในองค์กรต้องให้การสนับสนุนการปรับเปลี่ยน ซึ่งกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ตามความคาดหวัง เพื่อให้การบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลง ก้าวไปข้างหน้าและประสบความสำเร็จ ขึงจำเป็นต้องพิจารณาหลักการ ที่สามารถใช้เพื่อทำให้แผนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามแผน จยประสบความสำเร็จดังนี้

1.กำหนดปัญหาหรือความท้าทาย

ก่อนที่จะเริ่มคิดถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องพิจารณาว่าสาเหตุใด คือวัตถุประสงต์ จึงต้องเปลี่ยนแปลงและกระบวนการที่เหมาะสมก่อน เมื่อระบุปัญหาแล้ว ให้ทำความเข้าใจร่วมกันถึงสิ่งที่ต้องการจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงทำให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมหรือทำงานร่วมกับผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงหรือทีมการจัดการการเปลี่ยนแปลง

2.สร้างแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการวางแผน ทีมจัดการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จัดตั้งขึ้น หรือผู้จัดการจะติดต่อพนักงานทุกคนเพื่อความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้ข้อกังวลได้รับการแก้ไขตั้งแต่แรก ในกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

3.การบริหารการเปลี่ยนแปลง

สิ่งสำคัญคือการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ดี ต้องกระทำอย่างช้าๆ เพื่อให้พนักงานมีเวลาปรับตัว ให้พนักงานทุกคนอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมและรู้ว่าความรับผิดชอบใหม่ของพวกเขาคืออะไร

การฝึกอบรมในเรื่องการบริหารกเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานซักถามและเสนอข้อมูล

4.ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องใช้ทรัพยากรเป็นอย่างมาก หน้าที่บริหารจำเป็นต้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่พนักงานในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของทุกคนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของแผน พนักงานจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขามีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

5.ประเมินแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ประเมินแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในทุกขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้ และมั่นใจว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาและอุกสรรค ที่อาจเกิดขึ้น เป็นการประเมินความเสี่ยง และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารภายในองค์กร กับพนักงานทุกคนอยู่เสมอ

เนื้อหา หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลง นี้ ทำให้พนักงานทุกคน มั่นใจและมีเครื่องมือในการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงอย่งเป็นระบบ เพื่อสร้างความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายในการ บริหารการเปลี่ยนแปลง ภายในองค์กรได้ 

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เหตุผลที่ องค์กรชั้นนำ ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกอบรม หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง

1.มีมุมมองเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” เปลี่ยนไป จากกลัว เป็นไม่กลัวอีกต่อไป

2.เข้าใจ ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบ

3. เข้าใจองค์ประกอบ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำให้เห็นภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลง ชัดขึ้น

4.ได้ทำการออกแบบการบริหารการเปลี่ยนแปล ในการทำงานจริง ทกให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง และการนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

5.ทำให้ได้เทคนิค การบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

6.มีเครื่องมือใน การบริหารการเปลี่ยนแปลง ใช้ในการทำงานจริง ทำให้มีการสื่อสารภายในองค์กรได้ดีขึ้น

7.ได้รับเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำให้ง่าย จากวิทยากรทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

8.ได้แนวคิด หรือ Feedback เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

8.ทำให้การเตรียมตัว เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดี

9.ได้ฝึกการค้นหาข้อมูลในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อมาเป็นองค์ประกอบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

10.ได้ปรับวิธีคิด แบบสร้างสรรค์  ทำให้ได้มุมมองใหม่ ๆ ใน การบริหารการเปลี่ยนแปลง

11.ได้ฝึกสังเกตความพร้อมของทีมงานในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อมาสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลง แบบไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้

12.มีความมั่นใจมากขึ้น ไม่กล้ว เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้ง การเปลี่ยนแปลงชีวิต และการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน

13.ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยกัน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การวางตัว การสร้างความประทับใจ 

14.มองเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ครบวงจร ทำให้ปิดช่องว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

15.ได้เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ตามแนวทางองค์กรชั้นนำ

16.อาจารย์ให้ กรณีศึกษา ที่เป็ประโยชน์ ทำให้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง มี Benchmarking ในการทำงาน ไปใช้ในงานจริง

17.ได้ความคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นเป็นตอน จัดระบบการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

18.มีมุมมองต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นมืออาชีดมากขึ้น

19.กล้าพูด กล้าคุย กล้าปรึกษา และหล้าในห้คำแนะนำ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกวิธี

20.มีแผนงานและเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

21.เข้าใจขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นระบบ ทำให้ควบคุมสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

22.มีกำลังใจ เห็นโอกาสในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทำให้เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการทำงาน

23.ไม่กลัวการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ถึงแม้สถานการณ์ที่กดดัน  แต่ก็มีเทคนิค วิธีการ เพื่อแก้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

24. ชอบมากๆ คือทำให้ทุกคนในองค์กร มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ต่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

ทักษะในการขาย Selling Skills คือความสามารถที่สนับสนุนอาชีพพนักงานขาย และทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในตำแหน่งของตนมากขึ้น ทักษะเหล่านี้สามารถช่วยให้ตัวแทนขายและพนักงานขาย อื่นๆ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขากำลังมองหา และปิดการขายได้ ทักษะการขายมีทั้งทักษะแข็งและทักษะอ่อน ซึ่งหมายความว่าผู้คนอาจพัฒนาทักษะบางอย่างผ่านการฝึกอบรมในที่ทำงาน การศึกษา และการฝึกฝน ในขณะที่ทักษะอื่นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทักษะการขายที่แข็งแกร่งทำให้พนักงานขายสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างยอดขายให้กับนายจ้างได้มากขึ้น”

“หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ ช่วยแก้ปัญหาของผู้จัดการฝ่ายขาย คือการที่ไม่สามารถควบคุมพนักงานขายของตนเอง ให้มีเทคนิคการขายแบบนักขายมืออาชีพ ตั้งแต่การ เปิดการขาย การเปิดใจลูกค้า ให้ยอมเปิดเผยสิ่งที่ตนเองอยากได้หรือต้องการ การนำเสนอเพื่อการขาย การใช้เทคนิคการเจรจาต่อรอง การแก้ข้อโต้แย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ศิลปการโน้มน้าวใจ และการปิดการขาย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีหัวใจสำคัญ ทำให้พนักงานขายสามารถที่จะปิดการขายได้  ซึ่งถ้าผู้จัดการฝ่ายขายสามารถที่จะเรียรู้เทคนิคการขายเช่นนี้ และ ทำให้พนักงานขายของตนเองนำเทคนิคการขายเหล่านี้ไปใช้ ก็จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น แบบนักขายมืออาชีพ

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเป็นเลิศ

“Effective Change Management for Excellent Performance Program”

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตร Conflict Management จาก Notre Dame University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิทยากรได้รับ Certificate of Negotiation and Conflict Management  Program

หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานขาย-8-ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ วิทยากรสอนการขาย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ความท้าทายที่ทำให้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ประสบความสำเร็จ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กร ต่างเร่งด้วนเพื่อให้องค์กรของตนเองเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสภาพการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น

เพราะเมื่อไรก็ตามที่องค์กรสามารถการบริหารการเปลี่ยน แปลงได้ดี มีประสทิธิภาพ ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ กระบวนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ก็จมีความก้าวหน้า เช่น วิศวกรรม ทรัพยากรบุคคล การผลิต ขนส่ง บัญชี

แต่ในความเป็นจริงนั้น การบริหารการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เรื่องงายของหลายองค์กร เพราะพนักงานจำนวนมาก ยังไม่เข้าใจ ความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำให้สับสน ต่อขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญคือไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง ทำให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ประสบความสำเร็จ

ความท้าทายที่พนักงานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องทำ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่มีแนวทางในการทำงานไท้คืบหน้า ส่งผลให้เกิดปัญหาในบริหารการเปลี่ยนแปลง เช่นปัญหาเช่นนี้:

 1. ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้พนักงานไม่พอใจ
 2. พนักงานทำงานเชิงรับ ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง ทั้ง ๆ ที่องค์กรกำลังวิกฤต
 3. ไม่เข้าใจ หัวใจในแต่ละขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 4. ไม่สามารถรักษาขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  เพราะสับสนในวิธีการที่ไม่ชัดเจน
 5. มีทัศนคติที่เป็นลบ ไม่เชื่อว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วยได้  ทำให้ขาดแรงจูงใจในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 6. ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทรมเพลสในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 7. ไม่มีเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลง แต่ละขั้นตอน ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละขั้นตอน สับสนในวิะีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 8. ไม่มีวินัยในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่เข้าใจเรื่องบทบาท หน้าที่ ของคณะทำงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 9. ขาดการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ และไม่ต้องการทำอย่างอื่นต่อไป
 10. ทำงานเชิงรับ ไม่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 11. ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้พนักงานบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ได้
กระบวนการขาย ที่พนักงานขายต้องรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา เทคนิคการขาย จนสามารถเพิ่มการปิดการขายได้

   หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเป็นเลิศ

“Effective Change Management for Excellent Performance Program”

 “เตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่นำความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กรผ่าน วิถีของการทำงานที่เล็งผลเลิศทางการบริหารงาน”

การทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น ถึงแม้จะมีการแข่งขันที่รุนแรง แต่ในทางกลับกันก็เเป็นโอกาส ของคนที่เปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป ทำให้คนที่มองเห็นสามารถสร้างโอกาสให้ตนเองตลอดเวลา

การบริหารการเปลี่ยนแปลง จึงถูกมองว่าเป็นกุญแจของความสำเร็จทางธุรกิจ สร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโต ให้กับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เป็นความจำเป็นที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นที่ทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการพัฒนาพนักงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด การเปลี่ยนวิธีการทำงาน ต่างเป็นองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น

องค์กรชั้นนำต่างมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนองค์กร ผ่านการเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน ให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ เป้าหมายหรือความคาดหวังที่องค์การต้องการ

ทักษะความรู้ของพนักงานที่มีต่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่:

 • ช่วยให้บริษัท สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
 • ช่วยการสื่อสารด้วยการโน้มนน้าวใจ  ทำให้ทุกคน สามารถร่วมแรง ร่วมใจกันในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การนำองค์กร ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค หรือการถูกก่อกวนจากโลกดิจิตอลได้เป็นอย่างดี
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทำให้ลูกค้าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานขายมีความรู้ใน การบริหารการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด
 • ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งเป็นผลจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้
 • ช่วยให้องค์กรสามารถระบุขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น บรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง จะทำให้องค์กรก้าวทันต่อสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง ในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง จะมีองค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมและช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใน การเปลี่ยนแปลงภายนอก หรือบางครั้งต้องเปลี่ยนแปลงทั้งนอกและในไปในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะทำให้พนักงานทุกคนมีการตื่นตัว ปรับตัวทันต่อบริบทที่เปลี่ยนไป ทำให้พนักงานทุกคนต้องเข้าใจกลไกในการทำงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่หยุดนิ่ง

ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการที่จะสร้างแบบแผนในการพัฒนา หรือทำให้การเปลี่ยนแปลงมีแบบแผนที่ชัดเจน จะส่งผลที่ดีกว่า เร็วกว่าและประสบความสำเร็จ เพราะทุกคนมีความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่การบริหารการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการถูกบีบบังคับ ทำให้พนักงานทุกคนไม่เต็มใจในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นจริงนั้นการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ปรับหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อพนักงานในองค์กร

พนักงานบางคนเกิดความไม่แน่ใจ ไม่พอใจ ท้อแท้ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เกิดความขัดแย้ง และอื่น ๆ  สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดผลเสียต่อองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเป็นเลิศ Change Management ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจ มีรูปแบบ ทักษะใน การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร จะสามารถทำให้พนักงานทุกคนก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง และสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร เพื่อการเปลี่ยนแปลง! ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ทำให้ผลลัพธ์การบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดีและสามารถเพิ่มผลสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของการทำงานให้ดีเลิศ
 2. สามารถระบุองค์ประกอบและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร
 3. เข้าใจการมองถึงปัญหาหรือความท้าทายที่ทำให้องค์กร นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง มาใช้
 4. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง และวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 5. เปลี่ยนทัศคติของผู้เข้าอบรม ทำให้ไม่กลัวต่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำให้พนักงานทุกคนมุ่งมั่น พัฒนาเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 6. เข้าใจหัวใจสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
 7. พัฒนาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ภายในองค์กร
 8. เข้าใจขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด ทำให้มีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ชัดเจน ควบคุมตัวแปรง่ายขึ้น
 9. เข้าใจจิตวิทยาการบริหารการเปลี่ยนแปลง เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของพนักงานทุกคน  ทำให้ทุกคนยินดีที่จะเปลี่ยนแปลง
 10. บริหารความขัดแย้ง โดยสามารถสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลอย่างยั่งยืน
 11. สามารถนำไปประยุกต์ต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้องค์กร
ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

ประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management

 1. เข้าใจหัวใจสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีขั้นตอนที่ชัดเจน
 2. พัฒนาทัศนคติบวก Positive Thinking ไม่กลัวปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่จะพลิกสถานการณ์ จากการวิกฤต ให้เป็นดี
 3. พัฒนาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของคณะทำงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 4. เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้พนักงานในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 5. เข้าใจขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงและความสำคัญในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด
 6. เข้าใจกระบวนการของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่มุ่งเน้นการผลสำเร็จที่เป็นเป้าหมายและความพึงพอใจของพนักงาน
 7. พัฒนาภาพลักษณ์ ที่ดีต่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง
 8. สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมกับ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้พนักงานทุกคนรู้สึกดี
 9. มีการวางแผน การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเชื่อมโยงจุดสำเร็จ ก้บการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ที่มีความแตกต่างตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
 10. มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจ พนักงานให้ยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
 11. พนักงานทุกคน มีกลยุทธ์และเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง เฉพาะตนเอง แตกต่างกันออกไป
 12. นำไปประยุกต์ การใช้เทคนิคการบริหารการเปลี่ยน แปลง  มาใช้ในการทำงานจริงเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
รวมหลักสูตรผู้จัดการ-ผู้บริหาร โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
รวมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ ที่ดีที่สุด Effective Presentation
รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด
Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม
โมดูลที่1:

 • ความสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management ในองค์กร
 • ทำไมธุรกิจยุคนี้จึงถึงยุคของการเปลี่ยนแปลง
 • ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • ผลกระทบถ้าองค์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • ผลจากการแรงกดดัน ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
 • องค์ประกอบการทำธุรกิจ และสำรวจจุดเปลี่ยนแปลง
 • ชนิดชองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และค้นหาความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • จัดทำ workshop เพื่อวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

โมดูลที่2:

 • องค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ความสำคัญของผู้นำกับการบริการการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของทีมงานการเปลี่ยนแปลง: ใครคือใคร แล้วใครต้องทำอะไร อย่างไร:วิเคราะห์บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การค้นหารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับองค์กร
 • จัดทำ workshop เพื่อวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง
 •  
โมดูลที่3:

 • การเตรียมความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง : ทักษะและความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของพนักงาน
 • การวิเคราะห์เทรมเพลสในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การค้นหากุญแจสำคัญในแต่ละขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การนำงานจริงเพื่อมาวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแผลง ทำให้ได้แนวทางในการนำไปใช้ในการทำงานจริง
 • จัดทำ workshop เพื่อวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

โมดูลที่4:

 • ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ที่เป็นต้นเหตุความล้มเหลว และข้อควรระวังของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การค้นหารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับองค์กร
 • การสร้างสัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิผลในการทำงาน
 • องค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ความสำคัญของผู้นำกับการบริการการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • จัดทำ workshop เพื่อวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

Group Discussion

Role Play in Real Situation

Individual Assignment

Case Study

Presentation & Feedback

Coaching

Attitude Changing

Creative Thinking

บริษัทฝึกอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด

: StepPlus Training

: โทร 083 276 8877, 02 349 1788

: E-mail: training@stepplus.org 

: Line: @StepPlusTraining

Address

1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
ลงทะเบียน StepPlus Training

Loading

UA-75256908-1