วิทยากรเชิงรุก คือ แนวทางการเป็นผู้สอน ที่มีวิธีการที่จะทำให้คนเรียนเป็นศูนย์กลาง และมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน ทำให้คนเรียนเข้าถึงเนื้อหาได้มากที่สุดในการเรียน 

หลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร เชิงรุก 

Train the Trainer

หลักสูตรฝึกอบรม  การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร เชิงรุก DYnamic Trainer”คือ หลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนาทักษะให้ผู้เป็นวิทยากรมีแนวทางในการสอนผู้เรียนเชิงรุก ซึ่งมีองค์ประกอบด้านจิตวิทยาการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้มากที่สุด

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ วิทยการมีความเข้าใจและนำแนวคิดเครื่องมือที่ใช้ในการทำให้การสอนสนุกสนาน ตอบรับต่อการเรียนรู้ของคนเรียนได้มากที่สุด ทำให้การสอนมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้คนเรียน ที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน

10 คุณลักษณะของการเป็น วิทยากรเชิงรุก มีดังนี้:

1.ความสามารถในการปรับตัว : วิทยากรเชิงรุก ต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแนวทางวิทยากรเชิงรุก มีความต้องการ  และตามผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มที่สอน

2.ทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ : วิทยากรเชิงรุกมีทักษะในการสื่อสารที่แข็งแกร่ง ช่วยให้สามารถถ่ายทอดความคิด ชี้แจงแนวคิด และวิทยากรเชิงรุกมีการสนทนาอย่างเปิดเผยภายในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนการสอน : วิทยากรเชิงรุกมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพลวัตของกลุ่ม ช่วยให้วิทยากรเชิงรุกสามารถจัดการและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้กับกลุ่มผู้เรียน

4.แนวทางกระบวนการสอน : วิทยากรเชิงรุกแนะนำกลุ่มผ่านกระบวนการสอนที่มีโครงสร้าง วิธีการ หรือกรอบการทำงานที่ช่วยให้บรรลุผลลัพธ์หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการของการเรียนของผู้เรียน

5.ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม : วิทยากรเชิงรุกใช้เทคนิคที่สร้างสรรค์และแนวทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อทำให้เซสชันมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นความคิด

6.การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ : ช่วยกลุ่มในกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การระดมความคิด และการประเมินทางเลือกต่างๆ

7.การเอาใจใส่และความฉลาดทางอารมณ์ : วิทยากรเชิงรุกแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจและความฉลาดทางอารมณ์ ความเข้าใจและการจัดการอารมณ์ภายในกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่ามีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยและสนับสนุน

8.การบริหารเวลา : บริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิผลในระหว่างเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าการอภิปรายและกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับวาระการประชุมและเป้าหมายโดยไม่รู้สึกเร่งรีบหรือไม่เกิดผล

9.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : วิทยากรเชิงรุกขอความคิดเห็นหลังการสอน และปรับปรุงทักษะและเทคนิคการสอนของวิทยากรเชิงรุกอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลเชิงลึกและบทเรียนที่เรียนรู้

10.ติดตามและประเมินผล: ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะของวิทยากรเชิงรุก โดยวัดความเข้าใจและการนำไปใช้ในการสอนการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้มั่นใจว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบที่ดีให้กับองค์กร

ใช้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปรับตัวของวิทยากรเชิงรุก Trainer เพื่อแนะนำคนเรียนด้วยกระบวนการสอนในรูปแบบต่างๆ ช่วยให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจ การทำงานร่วมกัน การตัดสินใจ และการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการสร้างผลสำเร็จในการเป็นวิทยากรเชิงรุก

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

“หลักสูตร ครอบคลุมประเด็นสำคัญในการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันสั้น โมดูลต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นรากฐานในด้านทักษะการฝึกอบรม เทคนิคการส่งมอบ และวิธีการประเมินผล การปรับเปลี่ยนสามารถทำได้ตามความต้องการเฉพาะและผลลัพธ์ที่ต้องการ

Train the Trainer ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่จำเป็นในการเป็นผู้ฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ที่ต้องการเพิ่มความสามารถของคุณหรือเป็นมือใหม่ในสาขานี้ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเป็นเลิศในโลกแห่งการฝึกอบรมและการศึกษา

ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน การฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลไม่เคยมีความสำคัญเท่านี้มาก่อน องค์กรต่างๆ อาศัยผู้ฝึกสอนที่มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะ และส่งเสริมการเติบโตในหมู่พนักงาน โปรแกรมนี้เป็นประตูสู่การเรียนรู้ศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการฝึกอบรม ช่วยให้คุณไม่เพียงแต่ตอบสนอง แต่ยังเกินความคาดหวังของทั้งผู้เรียนและองค์กรอีกด้วย

ตลอดโปรแกรมนี้ คุณจะเจาะลึกหลักการสำคัญของการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ ค้นพบวิธีการฝึกอบรมที่เป็นนวัตกรรม และเรียนรู้ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบและมีส่วนร่วม คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ และวิธีการจัดการกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย นอกจากนี้ คุณจะได้สำรวจกลยุทธ์ในการประเมินผลลัพธ์การฝึกอบรมและปรับปรุงการฝึกอบรมของคุณอย่างต่อเนื่อง

ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ของเราจะแนะนำคุณตลอดเส้นทางแห่งการค้นพบตนเองและการพัฒนาทักษะ คุณจะมีโอกาสที่จะประยุกต์สิ่งที่คุณเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติจริง เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมนี้ คุณจะออกไปพร้อมกับชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและความมั่นใจที่เพิ่งค้นพบในความสามารถของคุณในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และเสริมศักยภาพผู้อื่น

เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เริ่มต้นเส้นทางการฝึกอบรมนี้ไปพร้อมกับคุณ และเราหวังว่าจะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพของคุณในฐานะผู้ฝึกสอนที่กระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพ มาเริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนกัน

หลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร เชิงรุก 

“Train the Trainer”

หลักสูตรอบรม-การเตรียมตัวเพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก-Train-The-Trainer

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรม

ในทุกองค์กรต่างวิทยากรภายในองค์กร เพราะวิทยากรภายใน จะเป็นผู้ผลิตความรู้เพื่อให้กับพนักงานภายในองค์กร ทำให้พนักงานทุกคนมีความรู้เพียงพอต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 แต่ปัญหาหลัก ๆ ในการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร คือไม่สามารถวางแผนการสอน ควบคุมสถานการณ์การสอนได้ ทำให้ไม่สามารถได้หลักสูตรที่ดีในการสอน  ทำให้การสอนมีความสับสน ไม่บรรลุเป้าหมาย ทำให้ไม่มีแนวทางในการสอน ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องการสอนที่หลากหลาย เช่นปัญหาเช่นนี้:

1.วิทยากรภายในองค์กรมักจะสลับหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมกับบทบาทหลักของตน ซึ่งทำให้การหาเวลาทุ่มเทเพื่อการพัฒนาและส่งมอบการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเป็นเรื่องท้าทาย

2.วิทยากรภายในองค์กรอาจเผชิญกับข้อจำกัดในด้านงบประมาณและทรัพยากรในการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพและขอบเขตของโครงการฝึกอบรมของตน

3. เป็นเรื่องท้าทายที่จะทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการปรับปรุง

4. การตอบสนองความต้องการและการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้ฟังที่หลากหลายภายในองค์กรอาจเป็นเรื่องยาก โดยผู้ฝึกสอนต้องปรับแต่งแนวทางให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และระดับความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน

5. พนักงานบางคนอาจต่อต้านการริเริ่มการฝึกอบรมเนื่องจากขาดความตระหนักถึงประโยชน์ของการฝึกอบรม ความกังขา หรือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การโน้มน้าวใจและมีส่วนร่วมกับบุคคลดังกล่าวกลายเป็นความท้าทายสำหรับผู้ฝึกสอน

6.วิทยากรภายในองค์กรอาจพบกับผู้เข้าร่วมที่ก่อกวนหรือสร้างความยากลำบากในระหว่างเซสชันการฝึกอบรม โดยต้องใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและเปลี่ยนเส้นทางพฤติกรรมของพวกเขาโดยไม่ทำให้การฝึกอบรมต้องหยุดชะงัก

7. การรักษาการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมตลอดช่วงการฝึกอบรมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับเนื้อหาการฝึกอบรมที่ยาวหรือซับซ้อน ผู้ฝึกสอนต้องใช้วิธีการเชิงโต้ตอบและกระตุ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีสมาธิ

8. การได้รับผลตอบรับเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับเซสชันการฝึกอบรมอาจเป็นเรื่องยาก ทำให้ผู้ฝึกอบรมประเมิ ประสิทธิภาพวิทยากรภายในองค์กรและทำการปรับปรุงที่จำเป็นได้ยาก

9. การสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการฝึกอบรมที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กร ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อาจก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับผู้ฝึกอบรมภายใน

10.การติดตามเทคโนโลยีและเครื่องมือการฝึกอบรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วอาจทำให้ผู้ฝึกสอนบางคนล้นหลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการวิธีการฝึกอบรมขั้นสูง

การจัดการกับความท้าทายสำหรับ วิทยากรภายในเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล การสอนที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้มั่นใจว่าผลการฝึกอบรมภายในองค์กรจะประสบความสำเร็จ

   หลักการและเหตุผล หลักสูตร การเป็นวิทยากรเชิงรุก Train The Trainer

   ธุรกิจในยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ การอบรมวิทยากร Train The Trainer จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าวิทยากร ท่านใดมีความรู้ที่มากกว่าย่อมได้เปรียบในการทำงาน หรือถ้าองค์กรใดก็ตามมีพนักงานที่มีศักยภาพที่มากกว่า ก็ย่อมได้เปรียบในการแข่ง ดังนั้นการกระตุ้นให้พนักงานมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานทุกคน จำเป็นยิ่งที่องค์กรต้องให้การสนับสนุนในเรื่องของการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานของพนักงานให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ แนวทางในการเพิ่มความรู้ความสามารถของพนักงานนั้นมีหลายแนวทางซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นคือการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้มีมาในรูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้พนักงานได้รับรู้ความรู้ในหลายรูปแบบเหล่านั้น ดังนั้น การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง สำหรับพนักงานและ คนที่มีอาชีพ เป็น วิทยากร Trainer

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานของพนักงานให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ การฝึกอบรมหรือการเรียนรู้จึงมีมาในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะทำให้พนักงานได้รับรู้ความรู้ในหลายรูปแบบเหล่านั้น ดังนั้นผู้สอนหรือผู้ที่ให้การฝึกหัด จึงมีความสำคัญยิ่งในการให้ผู้เข้าเรียนนั้นได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด สามารถที่จะทำเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยผ่านกระบวนการของการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทักษะของผู้ฝึกสอนจึงมีความสำคัญในการถูกนำมาเพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน

   วิทยากรเชิงรุก จึงมีความสำคัญ เพราะวิทยากรไม่เพียงแต่ส่งมอบความรู้ ให้ผู้เรียนแต่ยังเป็นผู้กระตุ้นทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ อยากที่จะเรียน และทำให้ตนเองมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า วิทยากร ที่มีความสามารถจะทำเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยผ่านกระบวนการของการสอนในรูปแบบต่างๆ ทักษะของผู้ฝึกสอนจึงมีความสำคัญในการถูกนำมาเพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

   ในองค์กรชั้นนำระดับโลก ต่างอาศัยวิทยากรเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนความรู้ความสามารถของพนักงานทั้ง วิทยากรภายในองค์กรและวิทยากรจากภายนอกองค์กร 
   หลักสูตร “การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก”  “Train the Trainer:  จึงถูกออกแบบตามแนวความคิดให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ของทีมงาน ผู้ฝึกสอนที่เป็นมาตรฐานสากล ทำให้วิทยากร เข้าใจในบุคลิกลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการนำการสอนให้มีความเร้าใจ โดดเด่น ทำให้ทีมงานทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน ทำให้องค์กรนั้นมีความเหนือชั้นกว่าคู่แข่งได้อย่างไม่ยากเย็น และทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

   อบรมวิทยากร,หลักสูตรอบรมวิทยากร,เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ,TrainTheTrainer 

   จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
   จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer

   1.เพิ่มความสามารถในการออกแบบและจัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำความเข้าใจหลักการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ รูปแบบการเรียนรู้ และวิธีการสอน

   2.มีทักษะในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยและมีส่วนร่วมซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกัน และการเก็บรักษาความรู้

   3.วิธีการประเมินความต้องการและกำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่ชัดเจนตามช่องว่างที่ระบุและเป้าหมายขององค์กร

   4.มีความรู้และทักษะในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุม รวมถึงการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ การเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม การสร้างสื่อการสอน และการจัดโครงสร้างเซสชันการฝึกอบรม

   5.วิธีการฝึกอบรม เทคนิค และเครื่องมือในการสอน ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม การมีส่วนร่วม และการถ่ายทอดความรู้

   6.พัฒนาความสามารถของวิทยากรในการสื่อสารอย่างชัดเจน นำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษากายและการปรับเสียงเพื่อดึงดูดและดึงดูดผู้ฟัง

   7.วิธีประเมินผลกระทบของโปรแกรมการฝึกอบรม รวบรวมข้อเสนอแนะ และทำการปรับปรุงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงความคิดริเริ่มการฝึกอบรมในอนาค

   8.เป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะกับผู้เรียน ความชอบ และความสามารถของผู้เรียนที่หลากหลาย ส่งเสริมการไม่แบ่งแยกและประสิทธิผล

   9.ผู้ฝึกสอนหรือวิทยากรภายในองค์กร มีเข้าใจหลักการสอนงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

   10.มีความเข้าใจหลักการสอนงาน สู่การปฏิบัติ และได้ฝึกปฏิบัติ

   11.เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ฝึกสอนหรือวิทยากรในการสอนงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   12.สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน

    ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
    ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
    หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
    รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

    ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรอบรม การเตรียมตัวการเป็นวิทยากรเชิงรุก จะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

     • ช่วยให้วิทยากรมีทักษะการฝึกอบรม วิธีการ และเทคนิคที่จำเป็น ช่วยเพิ่มความสามารถในการออกแบบ ส่งมอบ และประเมินการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล
     • ได้เรียนรู้วิธีจัดโครงสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และออกแบบสื่อการสอนที่น่าสนใจซึ่งตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้และความชอบที่หลากหลาย
     • ช่วยเพิ่มความมั่นใจของวิทยการในความสามารถในการจัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ  และจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการฝึกอบรม
     • พัฒนาแนวคิดและทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อการสอนขายตามมาตรฐานสากล
     • พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่แข็งแกร่ง ช่วยให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจน ดึงดูดผู้เรียน และวิทยากรในการอภิปรายเชิงโต้ตอบ
     • สร้างกลการสอนงาน ของวิทยากร โดยการสร้างสื่อในการสอนให้กับพนักงานภายในองค์กร
     • โปรแกรม Train the Trainer เน้นความสามารถในการปรับตัว ช่วยให้วิทยากรปรับแต่งแนวทางการฝึกอบรมตามความต้องการและความชอบเฉพาะของผู้เรียนและบริบทของการฝึกอบรม
     • วิทยากร สามารถที่จะเข้าใจและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     • วิทยากร จะเข้าใจถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในการสอนงาน
     • ได้เห็นกรณีศึกษา ตัวอย่าง ที่สำคัญทำให้เห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในการสอนงาน
     • สามารถนำไปปฏิบัติได้ในการสอนงานหรือการพัฒนาต่อของตนเอง ให้เป็น วิทยากรมืออาชีพ
    Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

    เนื้อหาในการอบรม หลักสูตร Train The Trainer

    โมดูล 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่

    • แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร (Training Concept)
    • ความสำคัญของการเป็นวิทยากร เพื่อการพัฒนาองค์กร
    • คุณสมบัติและหน้าที่จำเป็นของ วิทยากร(Role and Qualification of Trainer)
    • .ขั้นตอนการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องรู้ (Training Process for ProfessionTrainer)
    • สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน (Environment Preparing for Training)
    • การปรับบุคลิกภาพ สำหรับการเป็นวิทยากร
    • หลักการสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้เข้ารับการอบรม
    • การดึงให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอย่างเต็มใจ

     โมดูล 2: การประเมินความต้องการและวัตถุประสงค์การฝึกอบรม

     • ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม
     • การกำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่ชัดเจน
     • การจัดเป้าหมายการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

     โมดูล 3: การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

     • การจัดโครงสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม
     • การเลือกวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
     • การสร้างสื่อการฝึกอบรมที่น่าดึงดูด
     • จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Accelerated Learning (Good for Adult Learning)
     • การพัฒนาเทคนิคการสอน โดยอาศัยหลัก 4 Dimensions
     • วิเคราะห์จิตวิทยา ผู้เรียในแต่ละระดับ เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม
     • เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมในการเรียน(How to build participation learning style)
     • ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
     • การจัดเตรียมแผนการสอน (Training Plan Preparing)
     • ฝึกปฏิบัติการ1 สำรวจตนเอง จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเอง

     โมดูล 4: ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

      • การสื่อสารด้วยวาจาและอวัจนภาษาที่มีประสิทธิภาพ
      • เสริมสร้างทักษะการนำเสนอ
      • การจัดการกับคำถามและความท้าทาย
      • หลักการพูด การใช้คำ และการบรรยาย (Verbal and Presentation Techniques)
      • การเตรียมสื่อต่างๆ ที่สำคัญ และอุปกรณ์ในการสอน เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ (Training media and tools)

     วันที่ 2 (Day 2) หลักสูตร Train The Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

     โมดูล 5: การอำนวยความสะดวกและการจัดการห้องเรียน

     • การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก
     • การจัดการไดนามิกของกลุ่ม
     • การจัดการผู้เข้าร่วมที่ยากลำบากและความขัดแย้ง

     โมดูล 6: เทคนิคการจัดส่งการฝึกอบรม

     • การเตรียมเนื้อหา เพื่อความเหมาะสมในการสอน
     • การเตรียมสื่อในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เทคดนโลยี่เพื่อช่วยสอน
     • หลักการเริ่มต้นอย่างไร ให้ประทับใจ สะกดคนฟัง ให้สนใจฟัง
     • การออกแบบบรรยากาศในการอบรม ให้เหมาะกับผู้เรียน 
     • เทคนิคการฝึกอบรมแบบโต้ตอบ
     • การใช้มัลติมีเดียและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
     • แบบฝึกหัดการเล่นตามบทบาทและสถานการณ์จำลอง

     โมดูล 7: การประเมินผลและคำติชม

     • เทคนิคการรับ และการตอบคำถาม (Question Handling Techniques)
     • การประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม
     • การรวบรวมคำติชมของผู้เข้าร่วม
     • กลยุทธ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     โมดูล 8: จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพในการฝึกอบรม

     • ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมสำหรับผู้ฝึกสอน
     • การรักษามาตรฐานวิชาชีพ
     • ความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมและความหลากหลายในการฝึกอบรม

     โมดูล 9: การฝึกอบรมภาคปฏิบัติและการประเมิน

     • การฝึกอบรมภาคปฏิบัติโดยผู้เข้าร่วม
     • ข้อเสนอแนะและการวิจารณ์จากเพื่อน
     • การฝึกสอนและแผนการปรับปรุงเฉพาะบุคคล

     โมดูล 10: การวางแผนปฏิบัติการและการสรุปผล

     • สิ่งใดควร(Do) และสิ่งใดไม่ควร(Don’t) ในการเป็นวิทยากร
     • การพัฒนาแผนปฏิบัติการเฉพาะบุคคล
     • การสะท้อนหลักสูตรและความคิดสุดท้ายในการจัดอบรม
     • การประเมินผลหลักสูตรและใบรับรอง

       

      วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

      Group Discussion

      Role Play in Real Situation

      Individual Assignment

      Case Study

      Presentation & Feedback

      Coaching

      Attitude Changing

      Creative Thinking

      สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
      ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
      ลงทะเบียน StepPlus Training

      Contact Us

      02 349 1788 ,

      083 276 8877

      Address

      1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

      LineOA:@stepplustraining

      คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

      Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

      Loading

      UA-75256908-1