หลักสูตร พัฒนาและการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ 

: Effective Positive Thinking for Excellent Performance

ความสำเร็จขององค์กรมาจากความสำเร็จของความคิดของคน ถ้าองค์กรใด มีพนักงานที่คิดบวกเท่ากับ..

องค์กรคุณกำลังเพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จและความก้าวหน้าให้องค์กร

 

หลักสูตร พัฒนาและการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

: Effective Positive Thinking for Excellent Performance

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบดีว่าการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงและทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือการทำงานก็มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น มุมมองของการทำงานจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และกลไกของการสร้างศักยภาพในการแข่งขันคือ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งการทำงานของบุคลากรนั้นเป็นผลของความคิด คือ คิดเป็น คิดได้ และก็คิดบวก หมายความว่าคนใดก็ตามที่มีความคิดที่เป็นบวก ก็จะส่งผลให้ตนเองมีพลังงานที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองประสบความสำเร็จ เพราะเมื่อมีสิ่งใหม่ ๆ หรือมีงานเข้ามา ก็จะคิดเสมอว่าตนเองทำได้ “CAN DO” ถ้าพนักงานคนใดมีแนวคิดเช่นนี้มาก ๆ ย่อมเท่ากับกำลังสร้างโอกาสของความสำเร็จให้ตนเอง ดังนั้นองค์กรใดก็ตามที่สามารถสร้างพนักงานให้มีแนวคิดของความคิดที่เป็นบวกเช่นนี้เท่ากับเป็นการพัฒนาความสำเร็จให้องค์กร กระบวนการในการพัฒนาความคิดที่เป็นบวก เป็นการบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางสมองด้วยการใส่แนวคิดเชิงบวกเข้าไปทดแทนพื้นฐานความคิดที่เป็นลบ และเมื่อไรก็ตามที่พนักงานสามารถที่จะคิดบวกได้ก็เท่ากับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้พนักงานที่จะยืนหยัดและต่อสู่เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ถึงแม้จะมีความยากลำบากเพียงใดก็ตาม ถ้าองค์กรใดสามารถที่จะร้อยจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงบวกและมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคือทำให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อสังคมที่ทำงานอยู่ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งผู้ที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน ตนเองและองค์กร ทำให้เกิดการประสานพลังของการทำงานเชิงบวก ภายใต้เป้าหมายหนึ่งเดียวคือความสำเร็จขององค์กร แนวคิดที่จะร้อยจิตใจในทุกฝ่ายเข้ากับแนวคิดขององค์กรได้ ต้องมีพื้นฐานเดียวกันคือความคิดที่เป็นบวก ก็จะทำให้พนักงานในองค์กรมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน คือ CAN DO MODEL มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง สามารถที่จะทำได้ โดยจะผสมผสานหลักการบริหารตามหลักจิตวิทยา การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อเป็นสื่อในการกระตุ้นและชี้ให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ วิธีการและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การรู้จักอารมณ์ตนเอง ความคิดในเชิงบวก การแสดงออก การบริหารอิทธิพลของอารมณ์ ศักยภาพที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่ของพนักงานทุกคน ทำให้งานประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตร “พัฒนาและการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ” (Effective Positive Thinking for Excellent Performance) ถูกออกแบบมาตามหลักสากล และนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับกับบริบทของสังคมไทย สามารถนำไปใช้ เพื่อมุ่งเน้นการคิดบวกเชิงรุก ให้ทุกคน CAN DO คือไม่กลัวในทุกเรื่องที่เข้ามากระทบ ใช้ในการเพิ่มศักยภาพของทีมงาน และจะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง สร้างจิตวิทยาภายในองค์กร เพื่อความสำเร็จในการบริหาร โดยจะผสมผสานหลักการบริหารตามหลักจิตวิทยา การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อเป็นสื่อในการกระตุ้นและชี้ให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ วิธีการและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การรู้จักอารมณ์ตนเอง ความคิดในเชิงบวก การแสดงออก อิทธิพลของอารมณ์ ศักยภาพที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่ของพนักงานทุกคน การสร้างความรักและความศรัทธาในองค์กร การสร้างความร่วมแรงร่วมใจภายใต้บรรยากาศของการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรี จึงจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาและการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

 1. สามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเส้นทางความคิดให้เป็นบวก ทำให้มีผลงานที่เป็นรูปธรรม
 2. มีกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานไม่กลัวปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของการคิดเชิงบวก แบบ CAN DO จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการทำงานได้
 4. เพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการทางความคิด จุดเริ่มทางความคิด และการพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อสร้างผลสำเร็จให้ตนเอง ส่งผลถึงความสำเร็จให้องค์กร
 5. การบริหารวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้มีความคิดเชิงบวกตลอดเวลา
 6. ประยุกต์เทคนิคการคิดเชิงบวกและขยายผลให้ทุกคนในองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมการคิดเชิงบวกในองค์กร
 7. ประยุกต์ไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงานทุกระดับชั้น ผู้จัดการ พนักงาน การจัดการทั่วไป ผู้บริหารองค์กร (Management) ผู้จัดการ (Manager) หัวหน้างาน (Supervisor) ผู้นำทีม (Team Leader) ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ๆ และผู้สนใจเรื่องการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาตนเอง

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1   ความสำคัญและองค์ประกอบความสำเร็จของการคิดเชิงบวก

 • ความสำคัญของความคิดเชิงบวกต่อการทำงานในปัจจุบัน “สำเร็จหรือจากไป”
 • วิเคราะห์มองตนเองในมุมมองคนอื่น และมองผู้อื่นในมุมมองตนเอง เชื่อมโยงความเป็นจริงในเรื่องความคิด
 • เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการกระทำ เส้นทางความสำเร็จอยู่ไม่ไกล
 • องค์ประกอบทางความคิด  จุดเริ่มต้นทำให้คนคิดได้ คิดเป็น ไม่คิดและคิดบวกหรือคิดลบ
 • เส้นทางสมองเส้นทางความคิดของมนุษย์และประเภทของความคิด
 • การพัฒนาความคิดเชิงบวกตามแนวของ การทำงานและการเรียนรู้ของสมอง Brain Base Learning: BBL
 • ปัญหาและอุปสรรคของความคิดที่กั้นขวางความคิดเชิงบวก
 • แนวทางการสร้างความเชื่อมั่น และทัศนคติเชิงบวกเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และพัฒนาแนวคิดทางบวก
 • องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาปสู่ความคิดเชิงบวก
 • 5 เทคนิคในการพัฒนาความคิดเชิงบวก สร้างตนเองให้คิดบวก
 • แนวคิดในการสร้างวัฒนธรรมการคิดบวกให้องค์กรเป็นองค์กรการคิดบวก
 • จัดทำ Work Shop ชมวีดีทัศน์ ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และนำเสนอ

 

วันที่ 2  การพัฒนาเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบวกและการประยุกต์ใช้

 • การนำความคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ในรูปแบบ “CAN DO MODEL”
 • 4 เครื่องมือในการสร้างความคิดบวกในการทำงาน ให้ “CAN DO” สู้ไม่ถอย
 • 8 อุปนิสัยที่เป็นอุปสรรคในการคิดเชิงบวก ปลดล็อคเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • พลังแห่งการขับเคลื่อนเครื่องมือในการพัฒนาความคิดตนเองให้คิดบวก
 • วิเคราะห์ 6 คำพูดที่สร้างไปต้นเหตุแห่งการปัญหาทำให้เกิดความคิดเชิงลบ สกัดออกไปไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร
 • กระบวนการในการพัฒนาความคิดเชิงบวกในการทำงานในองค์กร
 • การนำความคิดเชิงบวกเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ได้รับผลลัพธ์ที่สูงสุด
 • จัดทำ Work Shop ชมวีดีทัศน์ ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และนำเสนอ

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร พัฒนาและการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก

เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

Loading

UA-75256908-1