หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ : Service Excellent

วัตถุประสงค์ Serving Best Customers is your Competitive Advantage
• พัฒนาให้บุคลากรมีทักษะใน การบริการ ด้วยใจรักและความเต็มใจ
• เรียนรู้จุดมุ่งหมายในการทำงาน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• เสริมสร้างคุณภาพการทำงานที่เป็นเลิศด้วย การบริการ จากใจ

 

หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ : Service Excellent

หลักการและเหตุผล

บุคลากรที่มีใจรักและเต็มใจให้ บริการ สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การสร้างจิตสำนึกใน การบริการ เป็นหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับศิลปะวิธีของการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายและ
การบริการ ลูกค้าที่เป็นเลิศ หากองค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะ การบริการ ด้วยใจรักและความเต็มใจให้บริการ นั่นหมายถึงองค์กรของท่านย่อมนำหน้าองค์กรอื่นๆไปหลายก้าวอย่างแน่นอน

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

 1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อให้บริการเป็นเลิศ

 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานและกับลูกค้า

 3.  ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงานต้อนรับ พนักงานทุกระดับชั้น ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 

 • ทัศนคติและจิตสำนึกการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ (Great Service Comes from the Heart)
  • สร้างวัฒนธรรม การบริการ จากใจ เพื่อความเป็นเลิศในองค์กร (Corporate Culture for Service Excellence)
  • การสนทนาและสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการรับโทรศัพท์ให้ลูกค้าประทับใจ
  • บุคลิกภาพและมารยาทที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพในการบริการ
  • การจัดการและรับมือกับลูกค้าที่มีอารมณ์แบบต่างๆ (Dealing with Difficult Customers)
  • การคิดนอกกรอบในการบริการ (Great Service uses Outside-the-Box Thinking)
  • กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการบริการเป็นเลิศ (Southwest Airline, Starbuck, Nordstrom, Ritz Carlton)
  • เรียนรู้การบริการที่เป็นเลิศ (Workshop: The Simple Truth of Great Service)

เรียนฟรีออนไลน์ หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ Service Excellent

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ Service Excellent

อัตราค่าลงทะเบียน

6,000

6,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

420

420

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

180

180

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

6,240

6,240

UA-75256908-1