Miller Heiman Conceptual SellingTM Program

เข้าใจในความคิดลูกค้า ทำให้สามารถที่จะเข้าถึงการตัดสินใจของลูกค้า มาออกแบบการขายให้มีความเหมาะสมกับการตัดสินใจของลูกค้า

headnamecsp

CSPWeb

 

 

 

 

**** Miller Heiman ไม่ใช่เป็นการอบรม แต่เป็นการยกระดับศักยภาพการขายจากกรณีการทำงานจริงของผู้เรียนแต่ละคน..ไม่มีการนำกรณีศึกษาหรือบทบาทสมมุติ(Role Play) มาใช้ จึงทำให้เห็นผลของประ สิทธิภาพการขายมากกว่า..และมีเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการติดตามผลได้จริง ไม่ต้องเสียเวลาไปประ ยุกต์ใช้”

Miller Heiman Conceptual SellingTM Program
งานขายในปัจจุบันนั้นมีความท้าทายเพิ่มมากตามสภาพการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น มีความซับซ้อนทั้งสภาพการแข่งขัน ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ทำให้กระบวนการของการขายนั้นมีความซับซ้อนในหลายมิติ ซึ่งซับซ้อนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เรียกว่า Complex Sales การวางกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในการขายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ผู้แทนฝ่ายขายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจกระบวนการหรือขึ้นตอนในการซื้อของผู้มีอิทธิพลในการซื้อว่ามีเกณฑ์หรือขั้นตอนอย่างไรในการที่จะซื้อสินค้าในทุกวัตถุประสงค์ของการซื้อ Miller Heiman Conceptual SellingTM Program ถูกออกแบบเพื่อใช้ ในการวางกลยุทธ์การขายทำให้ผู้แทนขายเข้าใจกระ บวนการการซื้อของลูกค้า ทำให้สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีอิทธิพลในการซื้ออย่างเป็นรูป ธรรม สร้างโอกาสในความสำเร็จในทุก ๆ การติดต่อกับลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดสำหรับยุคนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

โปรแกรมการยกระดับการขายของ Miller Heiman เป็นโปรแกรมลิขสิทธ์(License) จากประเทศ UK/USA โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีการแปลคู่มือมากว่า 15 ภาษา โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้น การขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales ทำให้การปิดการขายได้กระชับขึ้น(More secure in Closing Sales) ลดระยะเวลาของรอบการซื้อ(Sales Cycle) ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เป็นมาตรฐานในทุกประเทศ สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการบรรยายนั้นสามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เอกสารก็สามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษา อังกฤษเช่นกัน และสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคือ..

1) ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ในการขายที่เป็นรูปธรรมที่สุด ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งประเทศไทยนั้น ยังไม่มีใครพูดถึง หรือทราบมาก่อน เหมาะกับการขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales หรือการติดต่อ การเข้าถึงความกระบวนการตัดสินใจที่แท้จริงที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้า
2) การมองการขายเป็นกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีทิศทางที่ชัดเจนในด้านการขาย สามารถนำมาต่อยอดกับงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวางกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Green Sheet สำหรับหลักสูตร Miller Heiman Conceptual SellingTM ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานทำงานด้านการขาย อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต้องนำมาประยุกต์ใช้
4) ข้อมูลด้านการขายที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัย ด้านการขายมาแล้ว เป็น International Sales Research
5) การเข้าเป็นสมาชิก Alumni ที่มีสมาชิกมากว่า 2,500,000 คน ทั่วโลก ทำให้สามารถที่จะ Download ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและข้อมูล เครื่องมือช่วยการขายต่าง ๆ รวมถึง เทคนิคใหม่ได้
6) วุฒิบัตร จาก สถาบัน Miller Heiman ประเทศ UK ซึ่งสามารถใช้ในการต่อยอด ถ้าต้องการ Certified Trainer ในหลักสูตรของ Miller Heiman ในอนาคตได้
สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรม Miller Heiman ในประเทศไทยนั้นมีมาตรฐานเดียวกับ Miller Heiman ทั่วโลก แต่ในประเทศไทยจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าประเทศต่างๆ จึงทำให้เงินลงทุนด้านโปรแกรมการยกระดับในการขายนั้น ประหยัดกว่ามาก

โปรแกรมการพัฒนาการขาย: Miller Heiman Conceptual SellingTM Program 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.080 620 8877
Email: training@stepplus.org

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Miller Heiman Conceptual Selling Program

  ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

  เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

  อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

  บริษัท

  เว็บไซต์

  หลักสูตรที่ลงทะเบียน

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

  ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)

  www.Stepplustraining.com
  www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
  www.facebook.com/Stepplustraining
  โบว์ชัว
  การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
  google
  อื่นๆ(โปรดระบุ)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Miller Heiman Conceptual Selling Program
  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

   

   

  Loading

  UA-75256908-1