Miller Heiman Large Account Management Process Program

การพัฒนาความยั่งยืนกับลูกค้า ทำให้มีแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

headnamelamp

LAMPWeb

 

 

 

Large Account Management Processsm (LAMP)

 เปิดเผยถึงการบริหารจัดการลูกค้าอย่างไรให้ได้ดีที่สุด และทำให้ตนเองนั้นเติบโตไปพร้อมลูกค้าหลักโดยการนำความสัมพันธ์ที่ธรรมดาให้เห็นชัดเพิ่มมากขึ้นด้วยกระบวนการนี้ได้ให้วิธีการสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลยุทธ์ซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมีศักยภาพผ่านการพัฒนาในการวางแผนงานหนึ่งถึงสามปีจากนี้ไป เพื่อที่จะแนะนำทีมในการขายและความพยายามที่จะให้ลูกค้าให้ความร่วมมือ LAMP เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ตำแหน่งปัจจุบันภายในองค์การของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่่อที่จะค้นหาความไม่แตกต่างกันและการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ถูกแบ่งปันกันระหว่างองค์การผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นโปรแกรมจะส่งมอบกระบวนการให้เป็นแผนการระยะยาวสำหรับการบริหารจัดการลูกค้ารายหลักและบริหารจัดกา
รทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ในฐานที่เป็นผลลัพธ์ที่จะได้รับของกระบวนการนี้ ผู้จัดการที่ดูแลลูกค้ารายหลักจะสามารถสร้างกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการทีมงานในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนให้เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน สร้างการช่วยเหลือกันและมั่นใจในความคืบหน้าของงาน

โปรแกรมยังคงนำเสนอวิธีการที่จะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของผู้ซื้อกับผู้ขาย ความอ่อนไหวและการคุกคามเรื่องราคาจะถูกลดลงอย่างมันัยสำคัญ โดยการบริหารจัดการการรับรู้ของลูกค้าด้วยสัมพันธ์ทางธุรกิจและการค้นหาระดับของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม LAMP ช่วยองค์กรผู้ขาย
ตรวจสอบการรับรู้เช่นนี้อย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและกำหนดเป้าหมายที่จะเก็บรักษษตำแหน่งของพวกเขาในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาที่ถูกไว้วางใจ

LAMP เป็นโซลูชั่นที่ถูกต้อง ถ้าองค์กรการขายของคุณกำลังที่จะพยายาม…
– หลึกเลี่ยงการสูญเสียลูกค้ารายหลักอย่างน่าประหลาดใจ
– สร้างความช่วยเหลือข้ามฝ่ายในองค์กร เพื่อที่จะปลดล็อคลูกค้าหลักที่มีศักยภาพต่อองค์กร
– เปลี่ยนผู้ขายสู่ที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจที่มีต่อลูกค้าหลัก
– มั่นใจในความสัมพันธ์ที่มีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้ารายหลัก ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนตัวผู้ขาย
– ทำให้การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับเราภายในองค์กรลูกค้าลดลง
– บรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตต่อลูกค้า
– เพิ่มผลกำไรที่มีต่อลูกค้า

องค์กรจะได้รับคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง :
ผู้แทนขายภาคสนาม จะมีความสามารถ:
– วิเคราะห์สถานการณ์ของความสัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อที่จะค้นหาความเหมือนและพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันกับลูกค้า
– วางแนวการทำงานของทีมงานขายให้ขนานไปกับองค์กรของลูกค้า เพื่อที่จะพัฒนาแนวทางการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือ
– เรียนรู้ที่จะกำหนดความชัดเจนในการขายและเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ด้วยผลลัพธ์ที่วัดได้

ผู้บริหารการขายและผู้นำอาวุโส จะมีความสามารถ:
– เอกสารการวางแผนหลายปี เพื่อที่จะบริหารจัดการลูกค้ารายหลัก ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาแบ่งปันให้กับแผนกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– พัฒนาความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งขึ้นและกว้างขวางมากขึ้นกับลูกค้ารายหลัก สามารถที่จะเพิ่มการคงอยู่ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสร้างการเจริญเติบโตระยะยาว
– จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ค้นหาและกำหนดส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรลูกค้ารายหลักให้เป็นส่วนงานที่บริหารจัดการได้

การบริหารจัดการลูกค้ารายหลักแบบองค์รวม โดยการจัดการแบบข้ามสายงาน
มีแผนกหลายแผนกถูกมอบหมายเพื่อที่จะบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักนั้น ให้มีความต่อเนื่องแต่ไม่ใช่ทุกบริษัทจะมีกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน องค์กรการขายระดับโลกให้ความสำคัญมากกว่า 2 เท่า เพื่อที่จะสร้างและรักษาความสม่ำเสมอกับทีมงานในการที่จะป้องกันทรัพย์สินขององค์กรเหล่านี้อันได้แก่ ลูกค้ากลยุทธ์ นั่นเอง

ใครควรที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมนี้:
สมาชิกท่านใดก็ตามในองค์กรที่ถูกมอบหมายให้กำกับดูแลหรือบริหารลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้แทนขายและผู้บริหารงานขาย เช่นเดียวกับผู้ที่ให้การสนับสนุนหลังการขาย เช่น ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขนส่ง และสารสนเทศ แผนกใดก็ตามที่มีหน้าที่สนับสนุนให้มีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักขององค์กร โดยทำให้เกิดการดำเนินการของการรักษาลูกค้ารายหลักอย่างเป็นรูปธรรม

โปรแกรมการยกระดับการขายของ Miller Heiman เป็นโปรแกรมลิขสิทธ์(License) จากประเทศ UK/USA โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีการแปลคู่มือมากว่า 15 ภาษา โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้น การขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales ทำให้การปิดการขายได้กระชับขึ้น(More secure in Closing Sales) ลดระยะเวลาของรอบการซื้อ(Sales Cycle) ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เป็นมาตรฐานในทุกประเทศ สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการบรรยายนั้นสามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เอกสารก็สามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษา อังกฤษเช่นกัน และสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคือ..

1) ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ในการขายที่เป็นรูปธรรมที่สุด ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งประเทศไทยนั้น ยังไม่มีใครพูดถึง หรือทราบมาก่อน เหมาะกับการขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales หรือการติดต่อ การเข้าถึงความกระบวนการตัดสินใจที่แท้จริงที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้า
2) การมองการขายเป็นกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีทิศทางที่ชัดเจนในด้านการขาย สามารถนำมาต่อยอดกับงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวางกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Gold Sheet สำหรับหลักสูตร Miller Heiman Large Account Management Processsm ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานทำงานด้านการขาย อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต้องนำมาประยุกต์ใช้
4) ข้อมูลด้านการขายที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัย ด้านการขายมาแล้ว เป็น International Sales Research
5) การเข้าเป็นสมาชิก Alumni ที่มีสมาชิกมากว่า 2,500,000 คน ทั่วโลก ทำให้สามารถที่จะ Download ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและข้อมูล เครื่องมือช่วยการขายต่าง ๆ รวมถึง เทคนิคใหม่ได้
6) วุฒิบัตร จาก สถาบัน Miller Heiman ประเทศ UK ซึ่งสามารถใช้ในการต่อยอด ถ้าต้องการ Certified Trainer ในหลักสูตรของ Miller Heiman ในอนาคตได้

สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรม Miller Heiman ในประเทศไทยนั้นมีมาตรฐานเดียวกับ Miller Heiman ทั่วโลก แต่ในประเทศไทยจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าประเทศต่างๆ จึงทำให้เงินลงทุนด้านโปรแกรมการยกระดับในการขายนั้น ประหยัดกว่ามาก

Workshop Length:
2 days

Facilitator:
Dr. Surachai Kositbovornchai : Official Certifile by Miller Heiman Trainer

โปรแกรมการพัฒนาการขาย: Miller Heiman Large Account Management Processsm Program 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร. 02 349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.080 620 8877
Email: training@stepplus.org,maranya@stepplus.org


การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Miller Heiman Large Account Management Processsm Program 

  ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

  เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

  อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

  บริษัท

  เว็บไซต์

  หลักสูตรที่ลงทะเบียน

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

  ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)

  www.Stepplustraining.com
  www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
  www.facebook.com/Stepplustraining
  โบว์ชัว
  การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
  google
  อื่นๆ(โปรดระบุ)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Miller Heiman Large Account Management Processsm Program
  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

   

   

  Loading

  UA-75256908-1