การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ แบบ Win-Win คือ หลักสูตรที่มุ่งเน้นการนำเทคนิคการเจรจาต่อรองมาใช้ในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการทำธุรกิจ

หลักสูตร การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ

Negotiation Strategies For Win Win

หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจาต่อรอง  แบบ Win-Win คือ ทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องถูกนำมาใช้ในการพัฒนาความสำเร็จให้องค์กร เพราะการอบรมการเจรจา่ต่อรองแบบ Win-Win มีขั้นตอนการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน ทำให้การอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win เข้าใจง่าย และตรงกyบวัตถุประสงค์ในการอบรมการเจรจาต่อรองมากที่สุด

ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win เป็นวิธีที่จะช่วยให้ ทุกคนที่ต้องเจรจาต่อรอง มีวิธีการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win มีดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการการเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการเตรียมการ อย่างรอบครอบ ก่อนเข้าสู่การเจรจาใดๆ นักเจรจาต่อรองมืออาชีพจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อระบุความสนใจและวัตถุประสงค์หลักของทุกฝ่าย และทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น การค้นคว้าและวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า ช่วยสร้างเทคนิคการเจรจาต่อรองในระหว่างกระบวนการเจรจาต่อรอง

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างสายสัมพันธ์และการสร้างเป้าหมายการเจรจาต่อรองจุดร่วม

การสร้างบรรยากาศเชิงบวกและการสร้างสายสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการเจรจาทุกครั้ง เพื่อการค้นหาเป้าหมายร่วม ความสนใจที่มีร่วมกัน หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันที่สามารถใช้เป็นรากฐานสำหรับการทำงานร่วมกัน การแสดงความเห็นอกเห็นใจและความสนใจอย่างแท้จริงในมุมมองของอีกฝ่ายสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของความไว้วางใจและการสื่อสารที่เปิดกว้าง ช่วยให้กระบวนการเจรจาต่อรองที่ราบรื่นขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: การฟังอย่างกระตือรือร้น – การทำความเข้าใจนอกเหนือจากคำพูด

การฟังอย่างกระตือรือร้นเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้นักเจรจาต่อรอง ที่ยอดเยี่ยมแตกต่างออกไป ใส่ใจในรายละเอียดที่อีกฝ่ายพูด ทั้งทางวาจาและภาษากาย ไม่เพียงแต่ฟังคำพูดของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังฟังอารมณ์และความกังวลที่ซ่อนอยู่ด้วย การถามคำถามที่ชัดเจนและถอดความประเด็นของพวกเขาสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับข้อมูลที่พวกเขาป้อนและมุ่งมั่นที่จะเข้าใจจุดยืนของพวกเขาอย่างถ่องแท้

ขั้นตอนที่ 4: นำเสนอประเด็นการเจรจาต่อรองที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

ในระหว่างขั้นตอนการเจรจา ความชัดเจนและการโน้มน้าวใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ระบุความสนใจ วัตถุประสงค์ และวิธีแก้ปัญหาที่เสนออย่างชัดเจน โดยให้หลักฐานและเหตุผลสนับสนุนคำกล่าวอ้างของคุณ ต้องมั่นใจในการนำเสนอประเด็นการเจรจาต่อรอง โดยมุ่งเน้นที่คุณค่าของข้อเสนอ และวิธีที่ข้อเสนอนั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

ขั้นตอนที่ 5: ประเมินทางเลือกอย่างสร้างสรรค์

การเจรจาต่อรองมีมางเลือกมากมายในระหว่างการเจรจาต่อรอง ประเมินทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เปิดรับการระดมสมองและการคิดนอกกรอบเพื่อค้นหาผลลัพธ์ การเจรจาต่อรอง แบบ win-win ที่ไม่สามารถคาดการณ์ตั้งแต่แรกได้ วิธีการนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความเต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 6: ใช้ความจริงใจในการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win

ความจริงใจเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเจรจาที่ประสบความสำเร็จ เจรจาโดยความจริงใจ หลีกเลี่ยงกลยุทธ์ไม่จริงใจหรือพฤติกรรมบิดเบือน ความโปร่งใสเกี่ยวกับลำดับความสำคัญและข้อจำกัดที่จะสร้างความไว้วางใจและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจากอีกฝ่ายหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 7: บรรลุข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมกัน

เป้าหมายสูงสุดของกระบวนการเจรจาคือการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เต็มใจที่จะประนีประนอมเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญในการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จคือการที่ทุกฝ่ายรู้สึกพอใจกับผลลัพธ์และมองว่าข้อตกลงเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win หรือ Negotiation Strategies for Win-Win

ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง เช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำระดับโลกที่นำมาใช้ เพื่อทำให้พนักงาน มีเครื่องมือมาช่วยในการวางกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win หรือ Negotiation Strategies for Win Win นั่นเอง

กระบวนการในการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win จะทำให้ผู้เข้าอบรมทุกคน มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์จริงในการเจรจาต่อรอง ทำให้เข้าถึงศาสตร์แห่งการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี จนสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง ไม่ว่าคนเข้าอบรมจะเป็นพนักงานฝ่ายขาย หรือ พนักงานฝ่ายจัดซื้อก็ตาม

หลักสูตรการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win นี้จะกระบวนการเจรจาต่อรอง ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ โดยใช้ศิลปะการเจรจาต่อรองที่ละเอียดอ่อนและมีกลยุทธ์ที่เหนือชั้นในทุกกระบวนการเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงทางธุรกิจไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัว

เมื่อเข้าใจขั้นตอนของการเจรจาต่อรองและใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะสามารถปลดล็อกศักยภาพของตนเอง ในการเข้าถึงศาสตร์แห่งการเจรจาต่อรองที่เป็นรูปธรรรม โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้รับประโยชน์จากการเจรจาต่อรองนี้

ในการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองนี้จะครอบคลุมนี้ เนื้อหาที่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมกลายเป็นนักเจรจาต่อรองอย่างนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ ด้วยทักษะการเจรจาต่อรองที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน แบบ Win-Win

หลักสูตร การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ

Negotiation Strategies For Win Win

หลักสูตรฝึกอบรม-กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง-แบบ-Win-WIn โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรม

ในการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win ต่างเข้าใจดีว่า คนคือทรัพยากรสำคัญที่จะทำให้ผลลัพธ์ในการเจรจาต่อรองออกในรูปแบบ Win-Win หรือไม่ ทำให้ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง เพราะการเจรจาต่อรองที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีจะนำมาซึ่งรายได้ให้กับองค์กร

แต่ปัญหาหลัก ๆ ในทีมการเจรจาต่อรอง คือพนักงานไม่สามารถวางแผนการเจรจาต่อรองอย่างนักเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพได้ ทำให้ไม่สามารถปิดการเจรจาต่อรองด้วยข้อเสนอที่เป็นแบบ Win-Win  

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองมีการวางแผนการเจรจาต่อรองที่ไม่ดีพอ ทำให้การเจรจาต่อรองมีความไม่ชัดเจนถึงวิธีการ เมื่อพนักงานขาดการวางแผนที่ดีก็จะไม่มีแนวทางในการเจรจาต่อรอง ส่งผลให้เกิดความท้าทายเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้

จากปัจจัยต่างๆ รวมถึงปัญหาด้านการสื่อสาร อุปสรรคด้านจิตใจ และการขาดการเตรียมตัว ต่อไปนี้คือปัญหาสำคัญที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาที่ประสบความสำเร็จ:

ขาดการเตรียมตัว: การเตรียมตัวที่ไม่เพียงพออาจทำให้ไม่พร้อมที่จะนำเสนอประเด็นการเจรจาต่อรองของตน ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือหรือคาดคะเนการคัดค้านของอีกฝ่ายได้ หากปราศจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในประเด็นของการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ทำให้เป็นการยากที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้

ขาดทักษะการสื่อสารดี: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญในการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win ผู้ที่มีปัญหาในการแสดงความคิดอย่างชัดเจน ตั้งใจฟังอีกฝ่ายหนึ่ง หรือสื่อสารอย่างแน่วแน่อาจล้มเหลวในการถ่ายทอดความสนใจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดและพลาดโอกาสในการทำงานร่วมกัน

ปฏิกิริยาทางอารมณ์: การปล่อยให้อารมณ์ควบคุมกระบวนการเจรจาอาจเป็นผลเสีย เมื่อผู้เจรจาต่อรองใช้อารมณ์มากเกินไป อาจตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น ปกป้องตนเอง หรือสูญเสียความสนใจไปที่ผลประโยชน์เบื้องหลัง ทำให้หาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกันไม่ได้ การเจรจาต่อรองจึงไม่ Win-Win

ไม่ยืดหยุ่นที่มากพอ: นักเจรจาต่อรองที่มีกรอบความคิดแบบตายตัว ทำให้การเจรจามีความแข็งกร้าว ไม่เต็มใจที่จะพิจารณามุมมองอื่นหรือปรับจุดยืนของตน ความไม่ยืดหยุ่นนี้ขัดขวางการแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ทางตัน

ขาดการเอาใจใส่: การเอาใจใส่ในรายละเอียดการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีความเกี่ยงข้องกับการทำความเข้าใจความต้องการและความกังวลของอีกฝ่ายหนึ่ง การไม่เห็นอกเห็นใจกันอาจนำไปสู่การขาดความไว้วางใจและความร่วมมือ ทำให้การหาจุดร่วมและบรรลุข้อตกลงเป็นเรื่องท้าทาย

ความล้มเหลวในการกำหนดความสนใจที่แท้จริง: การมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งเพียงอย่างเดียวแทนที่จะระบุความสนใจพื้นฐานอาจเป็นอุปสรรคสำคัญ ผู้ที่ไม่สนใจในแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งในการเจรจาต่อรอง จะพลาดโอกาสในการแก้ไขปัญหาหลักและค้นหาวิธีแก้ปัญหาแบบ win-win

กลัวการเผชิญหน้า: บุคคลบางคนอาจหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและประนีประนอมมากเกินไปเพื่อรักษาความสามัคคี แม้ว่าความปรองดองเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีบุคลิกที่ประนีประนอมที่มากเกินไป นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เอื้ออำนวยและข้อตกลงที่ไม่เท่าเทียมกัน

ความไม่สมดุลของอำนาจ: การเจรจาต่อรองอาจเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ที่มีอำนาจที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ที่เสียเปรียบในการรักษาผลประโยชน์ของตนหรือในการเจรจาต่อรอง ทำให้สถานการการเจรจาต่อรอง ไม่เป็นแบบ Win-Win

ความมั่นใจมากเกินไป: การประเมินตำแหน่งหรือความสามารถในการต่อรองของตนสูงเกินไปอาจนำไปสู่ความต้องการที่ไม่สมจริงหรือไม่เต็มใจที่จะให้การเจรจาต่อรองออกมาในรูปแบบ Win-Win ความมั่นใจที่มากเกินไปนี้สามารถทำลายกระบวนการเจรจาต่อรองที่น่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีได้

การเพิ่มความขัดแย้ง: เมื่อความขัดแย้งเพิ่มขึ้น การมุ่งเน้นอาจเปลี่ยนจากการหาจุดร่วมไปสู่การ “ชนะ” ข้อโต้แย้ง วิธีการที่เป็นการขัดแย้งนี้จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีสำหรับทั้งสองฝ่าย

ความกดดันด้านเวลา: การเจรจาต่อรองภายใต้กำหนดเวลาที่จำกัดสามารถบังคับให้บุคคลตัดสินใจอย่างเร่งรีบและประนีประนอมตำแหน่งของตนอย่างเร่งรีบ ซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงที่ไม่เอื้ออำนวย

ข้อมูลไม่เพียงพอ: การขาดข้อมูลที่สำคัญหรือไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถขัดขวางฝ่ายต่างๆ จากการตัดสินใจอย่างรอบรู้และการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

หลักสูตร-การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ
ในสภาพของความเป็นจริงทุกยุค ทุกสมัย เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วว่า “การเจรจาต่อรอง” นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งใด รับผิดชอบด้านใด ตามคำบอกกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวการณ์เช่นไร มีโอกาสที่จะได้หรือไม่ คุณจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบหรือหรือตกอยู่ท่ามกลางความเสียเปรียบ คุณก็อาจจะไม่ได้อะไร ต่างตอบแทน เพราะคุณไม่ได้ใช้สิทธิเหล่านั้นเพราะการต่อรองจะทำให้องค์กร หรือตัวเรานั้นได้ในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาที่สำคัญที่สุดก็ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นให้รู้สึกว่าตนเองกำลังจะสูญเสียบางสิ่งอย่างไป  เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในการทำธุรกิจ และเป็นสิ่งที่หลายองค์กรนั้นพึงกระทำอย่างยิ่ง

การเจรจาต่อรอง เป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ เพราะในสภาพของความเป็นจริงนั้น การติตต่อย่อมมีข้อขัดแย้งอาจจะเป็นข้อเสนอที่ไม่ตรงกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการเจรจาต่อรอง ซึ่งผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีกว่าย่อมได้เรียบผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ด้อยกว่า  หลักสูตรการเจรจาต่อรอง “ Negotiation Strategies  For Win Win”  เป็นหลักสูตรที่รวบรวม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่สำคัญ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถสร้างความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารสามารถนำไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

 ในหลายองค์กรใหญ่จึงมุ่งเน้นการใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองที่จะสร้างมิติทำให้ไม่มีผู้ใดสูญเสีย โดยผ่านกระบวนการการเจรจาต่อรองที่มีความชัด เจนและมุ่งเน้นความสำเร็จที่เป้าหมาย สร้างกลไกตามสภาวการณ์ที่มีความยินดีในทุกฝ่ายที่เรียกว่า Three Ws Model   ซึ่งเป็นแนวความคิดของการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ มุ่งเน้นความสำเร็จแบบองค์รวมหรือบูรณการมาก กว่าการมีข้อขัดแย้ง หรือชนะเพียงอย่างเดียว แนวการสร้างทีมงานให้มีแนวคิดให้มีการเจรจาแบบมืออาชีพ ตอบโจทย์ในทุกกรณีนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทีมงาน โดยมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กรเป็นที่ตั้ง หลัก สูตร กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win  เป็น หลักสูตร การเจรจาต่อรอง ที่รวบรวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความ “เหนือชั้น” ในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรได้ย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งความ สำเร็จขององค์กร ของทีมงานและของตนเอง

จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

หลักสูตร การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ

Negotiation Strategies For Win Win

วัตถุประสงค์

 1. ทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการเจรจาต่อรองด้วยเครื่องมือที่ทำให้การเจรจาต่อรองเป็นเรื่องง่าย
 2. เปลี่ยนทัศคติของผู้เข้าอบรมที่ทำให้ตนเองมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาเทคนิคการเจรจาต่อรองที่เห็นผล รูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win ให้มีประสิทธิภาพ
 3. เข้าใจคำว่า “การวางแผนการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win” ได้เป็นอย่างดี ด้วยการมองความต้องการคู่เจรจาต่อรองอย่างชัดเจนและนำมาใช้ในการสร้างความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่ายได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีทักษะที่สำคัญเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง เพื่อตอบสนองในสถานการณ์การเจรจาต่อรองที่แตกต่างกันออกไป ทำให้นำมาใช้ในการเจรจาต่อรองได้ง่ายขึ้น
 5. ทำให้ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามงาน สร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง ทำให้การเจรจาต่อรองของตนเองมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 6. เข้าใจหลักการนำเทคนิคการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win ที่เห็นผล ที่ได้จากการวางแผนการเช่นองค์กรชั้นนำใช้กัน เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจรจาต่อรองตลอดไป
 7. มีจิตวิทยาการในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจเพื่อเป็นกลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรองที่เห็นผล ทำให้เพิ่มโอกาสในการเจรจาต่อรองได้ตามที่หวังผล
 8. มีการวางแผนการเจรจาต่อรองเพื่อเป็นเลิศที่แตกต่างตามความคิดนอกกรอบ ทำให้รูปแบบการเจรจาต่อรองมีแบบที่แตกต่างจากที่เคยทำ และทำให้ผู้เข้าอบรมการเจรจาต่อรองทุกคน สนุกต่อการเจรจาต่อรองแบบใหม่ ๆ ที่ได้ผลมากกว่า
 9. นำไปประยุกต์ในการเจรจาต่อรองของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง 

 1. ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรอง
 2. หลักการเจรจาต่อรองยุคใหม่ แบบได้ใจ ได้งาน
 3. ประยุกต์การเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ
 4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจในหลัก การเจรจาต่อรอง
 5. เพื่อสร้างความได้เปรียบใน การเจรจาต่อรอง
 6.  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทีมงาน ในเรื่อง การเจรจาต่อรอง
 7.  สร้างหลักการเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการจิตวิทยา เพื่อให้เป็นแต้มต่อทางธุรกิจ
 8. นำไปประยุกต์ การวางแผนการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผลลัพธ์ในการทำงาน แบบ Win-Win

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและสามารถปฏิบัติได้หลังการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ

 1. ได้ฝึกปฏิบัติ การเจรจาต่อรอง จริง เพื่อใช้ในการทำงาน
 2. สามารถวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง ในรูปแบบต่างๆ
 3. สามารถเลือก กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง ทำให้ Win-Win
 4. เทคนิคที่จะทำฝห้ตนเอง ยืนบนจุดที่ได้เปรียบ ในการเจรจาต่อรอง
 5. ขจัดความไม่มั่นใจ ความกลัวใน การเจรจาต่อรอง
 6.  จัดโครงสร้างการเจรจาต่อรอง แบบ Win Win
 7.  จัดทีมงานเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองได้อย่างถูกวิธี
  Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

  วันที่ 1 ความสำคัญใน การเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win และการสำรวจความพร้อมในการเจรจาต่อรอง

  • ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจกับการเจรจาต่อรองในทศวรรษหน้า
  • ยุทธ์ศาสตร์ที่สำคัญของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน แนวทางกลยุทธ์หลักที่ทุกองค์กรต้องขับเคลือนไปทำให้ได้
  • ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของนักเจรจาต่อรอง
  • ขจัดความกังวลของทุกคนเมื่อต้องเจรจาต่อรอง
  • ประเด็นหลักที่สำคัญของการเจรจาต่อรอง
  • ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขึ้นเวทีการเจรจาต่อรอง
  • ปรับคุณลักษณะที่สำคัญให้ตนเองเป็นนักต่อรอง แบบ “เหนือชั้น”
  • ประเภท การเจรจาต่อรอง และแนวทางการออกแแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะกับความสามารถของตนเอง
  • วัตถุประสงค์ การเจรจาต่อรอง ที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด
  • สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับ การเจรจาต่อรอง
  • วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นจุดอ่อนของนัก เจรจาต่อรอง
  • องค์ประกอบของ การเจรจาต่อรอง รายละเอียดที่ทำให้นักเจรจาต่อรอง บรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป
  • การผลักดันจิตใต้สำนึกให้กล้าที่จะเจรจาต่อรอง
  • วิเคราะห์เทคนิค การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบต่าง ๆ
  • หลัก การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบ M H Model
  • วิเคราะห์ขอบเขต การเจรจาต่อรอง แบบ ZOPA และ BATNA Model
  • วิธีการจัดการเมื่อมีข้อขัดแย้ง และการแก้ไขสถานการณ์
  • วิเคราะห์ตนเองเพื่อปรับกลยุทธ์ จากความสำเร็จและล้มเหลวในการเจรจาต่อรอง
  • Workshop1 ทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญเรื่องการเจรจาต่อรอง
  • Workshop2 ชุดฝึกการเจรจาต่อรองเป็นรายบุคคล
  • Workshop3 วิเคราะห์กลุ่ม จากกรณีศึกษาที่กำหนดให้

   วันที่ 2 วิเคราะห์และการสร้างปัจจัยความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

   • สิ่งที่ทีมงานต้องเตรียมพร้อมเพื่อ “การเจรจาต่อรอง”
   • วิเคราะห์ขอบเขตการเจรจาต่อรองแบบ ZOPAs’ Model
   • ทำความเข้าใจกับ BATNA และแนวทางการนำ BATNA มาใช้สร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
   • การบริหารข้อมูลเพื่อ “การเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win”
   • วิธีและ เทคนิคในการสร้างอำนาจ ในการเจรจาต่อรอง  POWER อย่างนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
   • วิเคราะห์บุคลิกภาพของคู่ต่อรองอย่างนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
   • การกำหนดตำแหน่งการเจรจาต่อรอง เพื่อค้นความต้องการที่แท้จริง ในการเจรจาต่อรอง
   • การสร้างแรงกดดันเพื่อได้รับชัยชนะในการเจรจาต่อรองรูปแบบต่าง ๆ
   • การสร้างเทคนิคที่สำคัญที่ทำให้การเจรจาต่อรองเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์เป็นการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win
   • 3 หลักการที่จำเป็นที่ต้องนำมาใช้ใน “การเจรจาต่อรอง”
   • เพื่อสร้างความได้เปรียบใน “การเจรจาต่อรอง”
   • การบริหารข้อมูลที่สำคัญและสามารถดึงกลับมาใช้ใน การเจรจาต่อรอง
   • วิเคราะห์สาเหตุที่คนกลัว “การเจรจาต่อรอง”
   • สร้างกลไกการต่อรองแบบ Three Ws Model
   • ข้อหลีกเลี่ยงใน การเจรจาต่อรอง เพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ
   • ฝึกปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนการเจรจาต่อรองที่ทำให้ผลการเจรจาต่อรองแบบ win-win
   • กรณีศึกษา Workshopและชมวีดิทัศน์
   • Workshop4 ชุดฝึกการค้นหา BATNAs Model รายบุคคลและรายกลุ่ม
   • Workshop5 ชุดฝึกการเจรจาจาต่อรองแบบกลุ่ม

    วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

    Group Discussion

    Role Play in Real Situation

    Individual Assignment

    Case Study

    Presentation & Feedback

    Coaching

    Attitude Changing

    Creative Thinking

    สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
    ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
    ลงทะเบียน StepPlus Training

    Contact Us

    02 349 1788 ,

    083 276 8877

    Address

    1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

    LineOA:@stepplustraining

    คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

    Copyright © 2024 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

    Loading

    UA-75256908-1