เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย คือ เครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารทีมขาย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้จัดการฝ่ายขาย สามารถ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการบริหารทีมขาย ให้ทะลุเป้าขาย

หลักสูตร ฝึกอบรม 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

(6 Tools to Management

Sales Force)

6 บุคลิกภาพสำหรับ ผู้บริหารทีมขาย มีดังนี้:

1.ความเป็นผู้นำ

2.ทักษะการสื่อสาร

3.ปรับตัวและยืดหยุ่น

4.การตัดสินใจและการแก้ปัญหา

5.การสร้างแรงจูงใจ

6.การคิดเชิงวิเคราะห์

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ความเป็นผู้นำ: ผู้จัดการฝ่ายขาย ที่มีหน้าที่เป็นผู้บริหารทีมขาย จำเป็นต้องมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำการบริหารทีมขาย ที่แข็งแกร่งในการชี้แนะและจูงใจพนักงานขาย โดยสามารถสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กำหนดทิศทาง และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์การขายให้กับทีมขายได้

2.ทักษะการสื่อสาร: การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ เป็นวิธีการบริหารทีมขาย ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย ในการบริหารทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายขายจำเป็นต้องสื่อสารกับพนักงานขายในทีม เพื่อสื่อสารแนวทางในการขาย  สื่อสารลูกค้าอย่างชัดเจนและโน้มน้าวใจ ทำความเข้าใจความท้าทายของพนักงานขายในทีมและให้การสนับสนุนที่จำเป็นกับทีมมงานขาย

3.ปรับตัวและยืดหยุ่น: การขายมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วมีความท้าทายและเต็มไปด้วยการแข่งขัน ผู้จัดการฝ่ายขายต้องมีความยืดหยุ่นสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและกระตุ้นให้ทีมขายของตนอดทนต่อความยากลำบาก และสิ่งสำคัญในการรักษาขวัญและกำลังใจของทีมงานขาย

4.การตัดสินใจและการแก้ปัญหา: ผู้จัดการฝ่ายขายมักประสบปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พวกเขาควรมีไหวพริบในการหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การขาย การคัดค้านของลูกค้า หรือปัญหาประสิทธิภาพของทีม

5.การสร้างแรงจูงใจ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ดีมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความต้องการ ข้อกังวล และแรงจูงใจของทั้งทีมขายและลูกค้า ความเห็นอกเห็นใจนี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ให้การฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพ และปรับแต่งกลยุทธ์การขายให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล

6.การคิดเชิงวิเคราะห์: ผู้จัดการฝ่ายขายจำเป็นต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดการขายเพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับกลยุทธ์การบริหารทีมขายให้เหมาะสม ควรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สามารถระบุแนวโน้ม และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย

“หลักสูตรฝึกอบรม 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย” เป็น หลักสูตรฝึกอบรม ที่ให้ผู้จัดการฝ่ายขาย พัฒนาทักษะการบริหารทีมขาย ด้วยเครื่องมือที่จำเป็น 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย และการนำความรู้ด้านจิตวิทยาการบริหาร มาใช้ในการบริหารพนักงานขาย ทำให้มี ขั้นตอนการขายที่ชัดเจน ทำให้ผู้จัดการฝ่ายขายใช้เพื่อให้บริหารพนักงานขายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการขาย

หลักสูตร 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย นี้มุ่งเน้นให้ผู้จัดการฝ่ายขาย เข้าใจ 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย นำแนวคิดและหลักการของจิตวิทยาการบริหารทีมขาย มาใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จในทีมขาย 

เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมครอบคลุมเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการขายในปัจจุบัน เพื่อนำเครื่องมือมาใช้จัดการกับปัญหาในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการศึกษาด้านทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การขาย นอกจากนี้ยังมีการให้ 6 เครื่องมือ ในการบริหารทีมขาย และเทคนิคในการพัฒนาทักษะการบริหารทีมขาย ให้ผู้จัดการฝ่ายขาย มีขั้นตอนการบริหารทีมขาย เพื่อนำไปใช้ในการสร้างบรรยากาศทำงานที่เติบโตและสร้างสรรค์ และการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและความมั่นใจในทีมงานขาย เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เหตุผลที่ ผู้จัดการฝ่ายขาย ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรม 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

(6 Tools to Management Sales Force)

1.เข้าใจ ความสำคัญของ คำว่า ผู้บริหารทีมขาย ลุึกซึ้งมากกว่าที่คิด

2.เข้าใจ ขั้นตอนการบริหารทีมขาย อย่างเป็นระบบ

3.ออกแบบการขั้นตอนการบริหารทีใขายจากงานจริงที่ทำ ได้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง และนำไปใช้ได้จริงในการทำงานได้

4.ทำให้ได้เทคนิคการบริหารทีมขาย เพื่อมาปรับทัศนคติของพนักงานขาย

5.มีเทรมเพลสในการบริหารทีมขาย ใช้ในการตรวจสอบ จุดผิดพลาดในการบริหารทีมขาย

6.ได้รับเทคนิคการบริหารทีมขาย เป็นต้นแบบความสำเร็จในการขาย

7.ได้รับคำแนะนำ เกี่ยวกับการบริหารทีมขาย เพื่อปรับปรุงกระบวนการนำไปบริหารทีมขายได้อย่างมืออาชีพ

8.ทำให้การเตรียมตัว เพื่อการเป็นผู้บริหารทีมขาย ทำได้ดีขึ้น สามารถรับกับสถานการณ์การของทีมขาย ได้เป็นอย่างดี

9.ได้ฝึกการตั้งคำถามในการโค้ชชิ่งทีมขาย  การสอนงานทีมขาย ทำให้ได้ใจในการบริหารทีมขาย

10.เปลี่ยน วิธีคิด ทำให้การบริหารทีมขาย ไม่น่ากังวลอีกต่อไป

11.มีจิตวิทยาบริหารทีมขาย ภายใต้พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป

12.มีความมั่นใจมากขึ้น สร้างศรัทธา ให้ทีมขายรู้สึกเชื่อมั่น

13.ได้เรียนรู้หลักการสรรหาพนักงานขายมาร่วมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

14.มองการบริหารทีมขาย แบบครบวงจร ทำให้มีแนวทางการบริหารทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ

15.ได้เทคนิคการบริหารทีมขาย โดยนำความเข้าใจพนักงานขายมาเป็นที่ตั้ง

16.นำ Case Study เกี่ยวกับการบริหารทีมขายมาใช้ในการตัดสินใจ

17.ได้ความคิดการบริหารทีมขาย เป็นขั้นเป็นตอน จัดระบบได้ดียิ่งขึ้น

18.มีมุมมองต่อการเป็น ผู้จัดการขาย ดีขึ้น มั่นใจขึ้น

19.กล้าพูด กล้าคุยกับทีมงานขาย ได้อย่างถูกวิธี

20.มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนในการบริหารทีมขาย

21.เข้าใจขั้นตอนการบริหารทีมขาย อย่างเป็นระบบ ทำให้ควบคุมสถานการณ์การบริหารทีมขายได้เป็นอย่างดี

22.มีวิธีการสร้างแรงจูงใจ  ทำให้พนักงาน มีกำลังใจ เห็นโอกาสในการขายตลอดเวลา  ทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายของพนักงานขาย

23.ไม่กลัวการบริหารทีมขาย ที่ซับซ้อน มีกลไกการบริหารในหลายรูปแบบ  และอยู่ใต้แรงกดดันตลอดเวลา

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

หลักสูตรอบรม 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย

เปิดเผยเครื่องมือที่สำคัญ ให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย นำไปบริหารทีมขาย เพื่อ “เพิ่มยอดขาย” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

“หลักสูตร 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย นี้จะเปิดเผยเคล็ดลับที่สำคัญ ในการบริหารทีมขาย ตั้งการสรรหาพนัก งานขาย การพัฒนาทีมขาย การวิเคราะห์ปัญหาในการขาย การเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการบริหารทีมขายด้วยเครื่องมือ 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย ทำให้ผู้จัดการฝ่ายขาย มีแนวทางในการบริหารทีมขาย ด้วย 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย  ซึ่งเป็นลิขสิทธ์”

ผู้จัดการฝ่ายขาย จำเป็นต้องกระบวนการพัฒนาทีมขาย และการบริหารทีมขายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะบทบาทของผู้จัดการฝ่ายขาย มีความสำคัญต่อทีมงานที่จจะสร้างยอดขายขาย และเมื่อไรก็ตามที่ผู้จัดการฝ่ายขายไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำให้ฐานะการเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ไม่มีเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทีมขาย ก็จะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่สามารถควบคุมและบริหารทีมมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

แนวทางในการพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขาย จำเป็นต้องทำให้ผู้จัดการฝ่ายขายเข้าใจ 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย เพื่อนำไปต่อยอดความสำเร็จในการขาย ทำให้ ผู้่จัดการฝ่ายขายไม่ต้องสับสนและหลงทางกับความไม่ชัดเจนในการบริหารทีมขาย เพราะเป็นกระบวนการบริหารทีมขายที่จับต้องได้มากที่สุดในขณะนี้

เป็นเรื่องจริงของทุกองค์กร ที่จำนวนผู้จัดการฝ่ายขายอาจมีไม่มาก แต่ผู้จัดการฝ่ายขายมีความสำคัญ เพราะผู้จัดการฝ่ายขายเพียง 1 คน มีหน้าที่บริหารพนักงานหลายคน จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย จะต้องนำ 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย มาพัฒนาวิธีการบริหารทีมขาย ตั้งแต่ การรับพนักงานขาย การฝึกหัด การเปลี่บนทัศนคติของพนักงานขาย เพื่อให้ทุกคนพร้อมใจกันทีจะผลักดันยอดขายให้ปิดการขายได้

หลักสูตร ฝึกอบรม 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย จึงเป็นหลักสูตรยอดนิยมที่นำมาใช้ในการบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะช่วยให้ทุกองค์กรเพิ่มยอดขายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

เนื้อหาจะเน้นความเข้าใจในสถานการณ์บริหารทีมขายของผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อสร้างผลสำเร็จให้กับทีมขาย การสร้างความสำเร็จให้กับทีมขาย เพื่อพัฒนาความสำเร็จในการทำงานของทีมงานขาย

ซึ่งเนื้อหาจะเน้นการนำเครื่องมือในการบริหารทีมขาย มาใช้เพื่อบริหารทีมขาย ซึ่งเน้อหาจะเน้นการฝึกหัดจนผู้จัดการฝ่ายขายสามารถนำไปใช้ในการบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สร้างแรงจูงใจให้พนักงานขายสามารถปิดการขายได้เพิ่มมากขึ้น

หลักสูตร ฝึกอบรม 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

(6 Tools to Management Sales Force)

ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย และไม่มี 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย คุณจะพบปัญหาในการบริหารทีมขายดังนี้

ปัญหาในการคุมทีมขายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะพนักงานขายหลายคนมักมีข้ออ้าง ต่าง ๆ นานา ทำใป้ปิดการขายไม่ได้ เมื่อทำเป้าขายไม่ได้

จึงเป็นเรื่องที่ผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องเผชิญความยากลำบากในการบริหารทีมขายเช่นนี้ 

1.พนักงานขายไม่ตั้งใจขาย ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสที่จะปิดการขาย แต่ก็พลาด ปิดการขายไม่ได้ ผู้จัดการฝ่ายขายจะทำอย่างไร?

2.พนักงานขายขาดแรงจูงใจที่สำคัญ ทำให้ไม่ขยันที่จะเข้าพบลูกค้า ทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้

3.ทีมขายไม่มีวินัยในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ มาสาย ไม่ส่งรายงานการเยี่ยมลูกค้า 

4.ทีมขายไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำงานขายของตนเอง เช่นนำเวลาไปทำเรื่องที่ไม่ส่งผลดีต่อการปิดการขาย

5.ทีมขายไม่พัฒนาทักษะความรู้ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ขายไป ก็แพ้คู่แข่งทุกที

6.ผู้จัดการฝ่ายขายการขาดมาตรฐานในการบริหารทีมขาย ทำให้ พนักงานขายสับสนและขาดทิศทางในการขาย ไม่มีแผนงานที่ดีในการขาย

7.ข้อขัดแย้งในทีมขาย แบบไม่มีสาระ พนักงานต่างนำความคิดตนเองเป็นใหญ่ จนส่งผลกับยอดขายของทีม แต่ไม่มีใครสนใจ

8.ปัญหาต่าง ๆ เรื่องความคิดพนักงานขายในทีมขาย ที่เคยคิดว่า ผู้จัดการฝ่ายขายไม่สามารถแก้ปัญหาได้

9.ไม่มี 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายขายมีเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารทีมขาย

หลักการและเหตุผล

ในทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับพนักงานขาย เพราะพนักงานขายเป็นคนที่นำรายได้ให้องค์กร และเป็นคนกำหนดว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็มาจากผลงานของพนักงานทั้งสิ้น

แต่อย่างไรก็ตาม  ยอดขายในทุกองค์กรนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเพียง พนักงานขายคนใดคนหนึ่ง เพราะการรายได้นั้น เป็นการเพิ่มยอดรายได้ ที่ถูกสร้างจากทีมงานฝ่ายขายที่ถูกกำกับและดูแลจากผู้จัดการฝ่ายขาย

หน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายขายจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือพัฒนาศักยภาพของทีมงานขายสามารถสร้างยอดขาย จากการเข้าพบลูกค้า เปิดใจลูกค้า นำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองและปิดการขาย

 ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย เพราะพนักงานขายทุกคนต่างมีแนวคิดเป็นของตนเอง ไม่ว่าสินค้าที่จะหน่ายจะเป็นสินค้าเช่นไร เช่น สินค้าบางตัวอาจจะขายได้ด้วยตนเอง หรือสินค้าที่จำหน่ายตามฤดูกาล

ผู้จัดการฝ่ายขายยังเป็นกุญแจที่สำคัญ ในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้พนักงานขายทุกคนที่จะทำงานอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้ตนเองได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งผู้จัดการฝ่ายขายจำเป็นต้องทำให้พนักงานขายของตนเอง ประสบความสำเร็จ ดังเช่นองค์กรชั้นนำทั่วไปจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายขายเข้าใจถึงหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการที่ทำให้ทีมงานขายของตนเอง มีความมุ่งมั่น มีวินัย และมีทักษะที่ดีที่จะสร้างยอดขาย 

ผู้จัดการฝ่ายขายที่ล้มเหลวในหลายองค์กรเพราะองค์กรมีความความเข้าใจผิดคิดว่าทักษะของการขายที่เก่งของพนักงานขายที่เก่งจะสามารถมารถขึ้นมาบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะในการขายกับทักษะในการบริหารที่แตกต่างกัน เพราะการเป็นพนักงานขายต้องใชช้เทคนิคการขาย แลพถ้าเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องใช้ทักษะในการบริหารทีมขายให้ขายได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นองค์กรขั้นนำจึงมีกระบวนการในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแบบเจาะลึกเพื่อการก้าวขึ้นเป็นผู้นำการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร “6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย 6 Tools to Manage Sales Team” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะของผู้นำการขาย ทำให้สามารถบริหารทำให้ทีมขายสามารถทำงานขายเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการสร้างยอดขาย และการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ในทีมงานขายของพนักงานขายแต่ละคน

รวมถึงปัญหาของทีมขายเช่นกัน สร้างทีมขายให้เป็นมืออาชีพผ่านกระบวนการหล่อหลอมให้ทีมขายนำศักยภาพที่แท้จริงมาเพื่อสร้างยอดขายทำให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

หลักสูตร ฝึกอบรม 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

(6 Tools to Management

Sales Force)

วัตถุประสงค์

 1. แนวคิดในทำให้ผู้จัดการฝ่ายขาย เห็นความสำคัญของสร้างทีมขาย ให้เลิกนิสัยในการขายที่ไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือ ในการบริหารทีมขาย ที่มีประสิทธิภาพ
 2. เปลี่ยนทัศคติของผู้จัดการฝ่ายขาย ให้เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างทีมขาย ผ่านเครื่องมือ  6  เครื่องมือในการบริหารทีมขาย
 3. พัฒนาพนักงานขาย ด้วยทักษะในการวิเคราะห็ปัญหาในการขาย เพื่อพัฒนาเทคนิคการขายด้วย รูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการพัฒนาพนักงานขายให้มีประสิทธิผลในการขาย
 4. ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อใช้ในการบริหารทีมขาย
 5. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม ให้ผู้จัดการฝ่ายขายไปพัฒนาความสำเร็จให้พนักงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เข้าใจขั้นตอนของ 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขายอย่างละเอียดและปฏิบัติได้
 7. เข้าใจหลักการวางแผนแม่บทของทีมขาย เพื่อสามารถประยุกต์ในการทำงานจริง
 8. ผูั้จัดการฝ่ายขาย สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
 9. เข้าใจคำว่า “6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย เพื่อเป็นเลิศในการขาย” ได้เป็นอย่างดี ด้วยการวิเคราะห์พนักงานขาย ได้อย่างชัดเจนและนำมาใช้ในการสร้างความพึงพอใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 10. มีทักษะที่สำคัญเพื่อนำมา พัฒนา 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย ให้เป็นเครื่องมือที่ทรงอานุภาพในการขาย เพื่อตอบสนองในสถานการณ์การขายที่แตกต่างกันออกไป ทำให้พนักงานขายมีแนวทางในการเพิ่มยอดขาย
 11. ทำให้ ผู้จัดการฝ่ายขาย สามารถติดตามงาน สร้างกลยุทธ์การขาย ที่มุ่งเน้นความสำเร็จในการปิดการขายให้กับพนักงานขาย  ไปทำยอดขายที่ดี บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 12. ผู้จัดการฝ่ายขาย เข้าใจหลักการนำเทคนิคการขายที่เห็นผล มากระตุ้นพนักงานขายในทีมขายให้มีเครื่องมือในการปิดการขายได้เพิ่มขึ้น
 13. ผู้จัดการฝ่ายขาย มีจิตวิทยาการในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อเป็นกลยุทธ์และเทคนิคการขาย ให้กับพนักงานขาย  ทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ตามที่หวังผล
 14. ผู้จัดการฝ่ายขาย สามานถนำไปประยุกต์ในการบริหารทีมขายของพนักงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
รวมหลักสูตรผู้จัดการ-ผู้บริหาร โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

หลักสูตร ฝึกอบรม 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

(6 Tools to Management

Sales Force)

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • ผู้จัดการฝ่ายขาย จะได้พัฒนาแนวคิดและทักษะในการบริหารทีมขายที่เน้นเป้าการขายเป็นที่ตั้ง
 • ผู้จัดการฝ่ยขาย สร้างยอดขายจากทักษะการขายของทีมงาน ที่ต้องเร็ว คม และชัดเจน
 • สิ่งที่ควรและไม่ควร ทำในฐานะของการเป็นผู้จัดการทีมขาย
 • ศึกษา 6 กล่องเครื่องมือ ที่ทรงอานุภาพ ที่จะทำให้งานขายมีความลื่นไหล ไร้อุปสรรค
 • ผู้จดการฝ่ายขาย เข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างทีมขาย และทำอย่างไรให้เก็บรายละเอียดของความสำเร้จในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการบริหารทีมขาย ในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการขาย
 • เข้าใจถึงวิธีการสร้างรูปแบบการขายที่สำคัญ ตามแนวทางในการบริหารทีมขาย (Sales Tools to Management Sales Force)
 • เข้าใจหลักในการเสริมสร้างแรงจูงใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย ให้ทีมขาย
 • รู้และเข้าใจถึงหลักการทำแผนกลยุทธ์ด้านการขาย (Strategic Sales Planning)
 • การจัดโครงสร้าง (Organizing) การแบ่งเขตความรับผิดชอบและการวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning)
 • หลักการสร้างแรงจูงใจ การสร้างพลังให้ทีมงานขาย เป็นนักขยเชิงรุก
 • สร้างวัฒนธรรมในการขาย ให้กับทีมขาย ทำให้ทุกคนสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเทคนิคการขาย ทำให้มีกลยุทธ์การขายที่เหนือชั้น
 • ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถพัฒนาเครื่องมือสำคัญในการบริหารทีมขาย  ด้วยพิมพ์เขียวหรือเทรมเพลส ของการวางแผนการขายเพื่อเป็นเลิศในการขาย ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะของพนักงานขาย
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย มีวิธีในการวางแผนการขาย เพื่อให้ทีมขายสร้างยอดขาย ด้วยการดึงศักยภาพของพนักงานขายทุกคน ด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับ Feedback  ทำให้พนักงานขายทุกคน ร่วมใจกันทำให้บรรลุเป้าการขาย
 • นำไปประยุกต์ บริหารทีมขาย ด้วยเครื่องมือ 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย  เพื่อสร้างพนักงานขายให้ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
ช่องทางการติดต่อ StepPlus Training
Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

วันที่ 1 : How to build up effective modern sales force management?

 • วิเคราะห์ New Ground Rule กฏพื้นฐานในการเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อใช้ บริหารทีมขาย ในทศวรรษหน้า
  • ความสำคัญของการบริหารทีมขาย ด้วยผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ
  • วิเคราะห์ความท้าทาย ของผู้จัดการฝ่ายขาย และเตรียมความพร้อมในการเพิ่มยอดขายให้ทีมงานขาย
  • เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวทางที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องมี เพื่อทันต่อแนวทางการบริหารทีมขายในทศวรรษหน้า
  • วิเคราะห์หลักการบริหารทีมขาย เพื่อรองรับการทำงานในอนาคตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
  • แนวทางการบริหารพนักงานขาย เจนใหม่ ให้ทำงานเชิงรุก โดยการดึงศักยภาพที่เด็กรุ่นใหม่มี มาสร้างยอดขาย
  • รูปแบบในการสร้างทีมขายในอุดมคติเพื่อเพิ่มยอดขาย: Sales Dream Team
  • แม่บทหรือหลักของกระบวนการในการบริหารทีมขาย ให้ทำงานให้ปัง ตามแนวทางสร้างพนักงานขาย ให้ขายดี
 • วิเคราะห์กล่อง 6 เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบริหารทีมขาย ให้เป็นทีมขาย แบบนักขายสายเหยี่ยว
 • เครื่องมือที่ 1: บทบาท หน้าที่สำคัญ ในการเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อผลสำเร็จในการบริหารทีมขาย
  • วิเคราะห์ความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้บริหารทีขาย หรือผู้จัดการฝ่ายขาย
  • บุคลิกภาพของการเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย
  • ความคาดหวังของพนักงานขายต่อผู้จัดการฝ่ายขาย
  • วิเคราะห์ การบริหารเวลาเพื่อการบริหารทีมขายของผู้จัดการฝ่ายขาย
  • ความเข้าใจผิดในฐานะที่เป็นผู้บริหารทีมขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
 • เครื่องมือที่ 2: วิเคราะห์ปัญหาในการบริหารทีมขายของผู้จัดการฝ่ายขาย
  • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานขาย พร้อมแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืน
  • ทำความเข้าใจกับ คำว่า คำกล่าวของปัญหา  Problem Statement
  • วิเคราะห์ 20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้า
  • 5 ต้นตอของปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานขาย ที่ต้องเร่งแก้ไข ให้ได้ใจ มากกว่าทำโทษ
  • 3 ประเภทของปัญหาที่ผู้จัดการฝ่ายขาย จำเป็นต้องวิเคราะห์เพื่อขจัดให้พนักงานขายประสบความสำเร็จในการขาย
 • จัดทำแผนงาน ประชุมกลุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายด้วยการจัดทำ Workshop กรณีศึกษา บทบาทสมมุติประชุมกลุ่ม การนำเสนอ และให้ข้อมูลย้อนกลับจากวิทยากร

วันที่ 2 การเพิ่มผลผลิตในการขาย จากเครื่องมือบริหารทีมขาย ที่ 3 ถึง เครื่องมือบริหารทีมขายที่ 6 

 • กระตุ้นมายเซ็ตหรือทัศนคติ ของผู้บริหารทีมขายและ ผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อเปลี่ยนวิธีการบริหารทีมขาย ด้วย 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย
 • วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารทีมขายที่ใช่ ได้ใจทีมขาย ทำให้มีกำลังใจในการพัฒนาเทคนิคการขาย
 • เครื่องมือที่ 3: การสรรหาและการจัดโครงสร้างในการขาย
  • การจัดโครงสร้างในการขายและการสรรหาพนักงานขายที่ใช่ ทำงานด้วยใจ ทุ่มเทให้องค์กร
  • การสรรหาพนักงานขาย ตามแนวทางการบริหารทีมขาย รับคนที่ใช่ ได้คนที่ชอบ ตอบโจทย์การขาย
  • แนวทาง หรือหลักคิดในการสัมภาษณ์พนักงานขายเพื่อเข้าทำงานในฝ่ายขาย
  • ชุดคำถาม ที่เป็นเทรมเพลส ชุดคำถามสัมภาษณ์งาน สำเร็จ ในการสัมภาษณ์พนักงานเขาทำงาน
 • เครื่องมือที่ 4: การวางแผนการขาย ให้พนักงานขายได้อย่าง สุดปัง
  • การสร้างสมดุลในการวางแผนการขาย เป้าหมาย และ คน
  • กรอบในการวางแผนการขายเพื่อการสร้างเป้าขายในทุกสถานการณ์
  • การเปิดโอกาสการขายที่น่านน้ำสีคราม หรือ Blue Ocean เพื่อหลีกหนี ทำเลสีเลือด Red Ocean
  • องค์ประกอบการวางแผนในการขายเพื่อให้ได้ผลงาน
  • การวางเป้าหมายการขาย ตามแนวทางที่ควรเป็นให้ยุติธรรมที่สุด
 • เครื่องมือที่ 5: การประเมินผลงานงานของพนักงานขาย
  • แนวทางการประเมินผลงานให้พนักงานยอมรับ
  • องค์ประกอบการประเมินผลงานที่ ทีมขายจำเป็นต้องมีเพื่อช่วยในการปิดการขาย
  • วิเคราะห์ผลประเมินเพื่อการพัฒนายอดขาย ให้พนักงานทุกคนมีทิศทางในการเพิ่มยอดขาย
 • เครื่องมือที่ 6: การโค้ชชิ่งและการพัฒนาทีมขาย
  • ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานขาย เพื่อพัฒนายอดขาย
  • แนวทางในการพัฒนาพนักงานขาย ให้อยากขายได้มาก ๆ
  • การสอนงาน การโค้ชชิ่ง และ On The Job Training
  • ขั้นตอนการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อกระตุ้นมุมมองให้พนักงานขายยอมรับการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนายอดขาย
 • จัดทำแผนงาน ประชุมกลุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายด้วยการจัดทำ Workshop กรณีศึกษา บทบาทสมมุติประชุมกลุ่ม การนำเสนอ และให้ข้อมูลย้อนกลับจากวิทยากร

วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

Group Discussion

Role Play in Real Situation

Individual Assignment

Case Study

Presentation & Feedback

Coaching

Attitude Changing

Creative Thinking

บริษัทฝึกอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด

: StepPlus Training

: โทร 083 276 8877, 02 349 1788

: E-mail: training@stepplus.org 

: Line: @StepPlusTraining

Address

1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

ลงทะเบียน StepPlus Training

Loading

UA-75256908-1