จิตวิทยาการ โน้มน้าวใจ  คือ เครื่องมือสื่อสารที่จะทำให้ คู่สนทนา ศรัทธา เชื่อมั่น คล้อยตาม  ทำตาม ในสิ่งที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ เป็นเทคนิคการโน้มน้าวใจที่ถูกนำมาใช้กันมาก ในวงการขาย การเจรจาต่อรอง 

1. สร้างสายสัมพันธ์  2.เข้าใจความต้องการของพวกเขา 3.กำหนดจุดโน้มน้าวใจที่เด่นชัด 4. ใช้หลักฐานอ้างอิง 5.การบริหารอารมณ์และตอบทุกคำถาม 6.คำกระตุ้นการตัดสินใจ

หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ 

“The Power of Persuasion”

หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ The Power of Persuasion” เป็น หลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนาศิลป การโน้มน้าวใจ ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาย การเจรจาต่อรอง เป็นจิตวิทยาการชั้นสูงที่ทำให้คู่สนทนา รู้สึกเชื่อ ศรัทธา และคล้อมตามในทุกกรณี 

พลังแห่งการโน้มน้าวใจ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและหลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในรูปแบบที่แตกต่างไป เพื่อการโน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับมุมมองของคุณ ที่ต้องการให้เขาทำอย่างเจาะจง หรือเปลี่ยนพฤติกรรมของคู่สนทนา

จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ สามารถใช้ได้ในบริบทต่างๆ เช่น การตลาด การขาย การจัดซื้อ ผู้จัดการ หัวหน้า ลูกน้อง และการสื่อสารระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวัน 

หลักสูตร จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและนำแนวคิดและหลักการของจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกิจ เช่น ฝ่ายขายโน้มน้าวใจลูกค้า ผู้จัดการโน้มน้าวใจพนักงาน หรือ หารโน้มน้าวใจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อให้มีข้อตกลงที่พึงพอใจทั้งสองผ่ายที่เรียกว่า Win-Win

6 ขั้นตอนการพัฒนา จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ มีดังนี้:

1. สร้างสายสัมพันธ์ : การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและจริงใจกับคนที่คุณต้องการโน้มน้าวใจ เพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจ รวมกับการใส่ใจในตัวเขาด้วยการการฟังอย่างกระตือรือร้น และความสนใจอย่างจริงใจในมุมมองของพวกเขา การสร้างสายสัมพันธ์จะสร้างรากฐานของความไว้วางใจและการเปิดกว้าง ทำให้เพิ่มโอกาสในการโน้มน้าวใจผู้อื่น

2 เข้าใจความต้องการของพวกเขา : ใช้เวลาทำความเข้าใจความต้องการ ความปรารถนา และข้อกังวลของแต่ละบุคคล ถามคำถามเพื่อทำความเข้าใจแรงจูงใจและลำดับความสำคัญในสิ่งที่เขาต้องการ เพื่อปรับแนวทางโน้มน้าวใจได้ดีขึ้นเท่านั้น

3. กำหนดจุดโน้มน้าวใจที่เด่นชัด : สื่อสารประโยชน์ของข้อเสนอหรือแนวคิดของคุณอย่างชัดเจน อธิบายว่าสิ่งนี้ตอบสนองความต้องการ และเสนอวิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อกังวลของคู่สนทนา เน้นย้ำถึงผลลัพธ์เชิงบวกหรือข้อได้เปรียบที่คู่สนทนาจะได้รับจากการเห็นด้วยกับคุณ

4. ใช้หลักฐานอ้างอิง : การยืนยันคำสื่สาร ด้วยข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูล หรือตัวอย่างที่สนับสนุนจุดที่ใช้ในการโน้มมน้าวใจ นอกจากนี้ ให้อ้างอิงถึงประสบการณ์หรือการรับรองของผู้อื่นที่พบว่าข้อเสนอมีคุณค่า ข้อพิสูจน์อ้างอิงสามารถโน้มน้าวใจได้ในการแสดงให้เห็นว่าความคิดที่เสนอมาน่าเชื่อถือ

5. การคบริหารอารมณ์ ตอบทุกคำถาม : เตรียมพร้อมที่จะจัดการกับข้อโต้แย้งหรือข้อกังวลที่คู่สนทนาอาจมี ตั้งใจฟังข้อกังวลใจของพวกเขาและตอบอย่างไตร่ตรอง การยอมรับและแก้ไขข้อโต้แย้งแสดงให้เห็นว่าคุณได้พิจารณาความคิดเห็นของพวกเขาแล้ว

6. คำกระตุ้นการตัดสินใจ : ปิดการนำเสนอที่โน้มน้าวใจของคุณด้วยคำขอที่ชัดเจนและดำเนินการได้ ทำให้บุคคลนั้นดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณ การซื้อ หรือการดำเนินการใดๆ ก็ตาม ใช้ภาษาโน้มน้าวใจเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาลงมือทำ

หก ขั้นตอนการโน้มน้าวใจ นี้เป็นกรอบการทำงานที่เรียบง่ายเพื่อการโน้มน้าวใจ ผู้อื่นได้อย่าง ที่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติ บุคลิกภาพและสถานการณ์ของแต่ละบุคคลอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางของคุณ และการโน้มน้าวใจอย่างมีจริยธรรมมักจะเกี่ยวข้องกับการเคารพในความเป็นอิสระและทางเลือกของบุคคลอื่น

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

หลักสูตร ฝึกอบรม จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการโน้มน้าวผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โหลักสูตร ฝึกอบรม จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งเป้าไปที่การเสริมศักยภาพผู้เข้าร่วมด้วยศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการโน้มน้าวใจ ไม่ว่าคุณกำลังมองหาความเป็นเลิศในอาชีพการงาน พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การขาย จัดซื้อ หรือพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัว จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ เป็นทักษะสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

1. ความเข้าใจจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ :

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการโน้มน้าวใจ รวมถึงอคติทางความคิดและแนวคิดจิตวิทยาสังคม การสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เช่น อารมณ์ อิทธิพลทางสังคม และกระบวนการรับรู้

2. การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ :

การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจเป็นพื้นฐานของการโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการโน้มน้าวใจ

3. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ :

การพัฒนาทักษะการฟังเชิงรุกเพื่อให้เข้าใจความต้องการและแรงจูงใจของผู้ฟังได้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและภาษากาย รวมถึงน้ำเสียง และการเลือกใช้คำ

4. เทคนิคการโน้มน้าวใจ :

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารที่โน้มน้าวใจ เช่น การเล่าเรื่อง การวางกรอบ และการใช้อุปมาอุปมัย การประยุกต์ใช้หลักการโน้มน้าวใจที่องค์กรชั้นนำมาใช้เพื่อสร้างผลสำเร็จให้กับธุรกิจตนเอง

5. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม :

ทำความเข้าใจขอบเขตทางจริยธรรมของการโน้มน้าวใจและความสำคัญของการเคารพในความเป็นอิสระและทางเลือก ความรับผิดชอบทางจริยธรรมของผู้โน้มน้าวใจที่มีต้อผู้อื่น

6. การประยุกต์ใช้งานจริง :

ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกปฏิบัติ การแสดงบทบาทสมมติ และกรณีศึกษาเพื่อประยุกต์แนวคิดและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำเกี่ยวกับความพยายามในการโน้มน้าวใจจากวิทยากร

เปิดเผยความลับที่นักเจรจาต่อรองระดับโลกนำมาใช้ ในการโน้มน้าวใจ คู่เจรจาต่อรอง เพื่อให้ตนเองได้รับชัยชนะในทุกสนามของการเจรจาต่อรอง”

An Official Subscriber to and use of The Negotiation, Teamwork and Decision Making exercise Developed by The Dispute Resolution
Research Center at Kellogg School of Management at Northwestern University
Training Methodology applies from NotreDame University,USA that Dr.Surachai obtained The Certificate of Negotiation Essential Program.

หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ 

“The Power of Persuasion”

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรม หลักสูตร จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ

การการติดต่อธุรกิจนั้น ต่างทราบดีว่า จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ The Power of Persuasion เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ เพราะทุกครั้งที่มีการติดต่อสื่อสาร ต่างทราบดีว่าต่างผ่ายต่างต้องการบรรลุเป้าหมายที่ตนเองวางไว้ เครื่องมือเดียวที่ทรงอานุภาพ ทำให้ผู้อื่นคล้อยตามได้ คือการโน้มน้าวใจ Persuasion เพราะการโน้มน้าวใจจะทำให้ และอยากทำให้สิ่งที่ตนได้ถูกโน้มน้าวใจ

แต่อย่างไรก็ตาม จิตวิทยาการโน้มน้าวใจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้โน้มน้าวใจต้องมีจิตวิทยาในการสื่อสารที่เข้าถึงจิตโต้สำนึกของคน ทำให้เข้าใจว่า คำพูดต่าง ๆ จะส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ถูกโน้มนาวใจได้อย่างไร

ปัญหาหลัก ๆ ของการโน้มน้าวใจ มาจากการที่พนักงานไม่เข้าใจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ ทำให้ไม่สามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ไม่มีการวางแผนการโน้มน้าวใจที่ดีพอ ทำให้การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมีความสับสน เมื่อพนักงานขายขาดเทคนิคการโน้้มน้าวใจ ก็จะไม่มีแนวทางการโน้มน้าวใจที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่หลากหลาย  เช่นปัญหาเช่นนี้:

 1. พนักงาน ได้แต่สื่อสาร แต่คู่สนทนาไม่ให้ความสำคัญ ทำให้การสื่อสารไปต่อไม่ได้
 2. ขาดแผนการโน้มน้าวใจที่ดี ไม่มีขั้นตอนเริ่มต้น ดำเนินการ และไปต่อที่ชัดเจน
 3. ขาดจิตวิทยาการโน้มน้าวใจที่มี ประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้อื่น
 4. ไม่มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและสถานการณ์ภายนอก ทำให้ไมมั่นใจในการโน้มน้าวใจ
 5. ไม่เข้าใจความสำคัญหรือเทคนิคในแต่ละช่วงเวลาในการนำจิตวิทยาการโน้มน้าวใจมาใช้
 6. ไม่สามารถรักษาขั้นตอนการโน้มน้าวใจ ให้เป็นไปตามกระบวนการโน้มน้าวใจที่วางไว้ ทำให้สับสนเพราะ ขาดจังหวะการโน้มน้าวใจที่ดี
 7. ทัศนคติเป็นลบ ไม่เชื่อเรื่องการดน้มน้าวใจที่ดี ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการกระตุ้นตนเองให้มีวินัยในการรักษาขั้นตอนการโน้มน้าวใจ
 8. ไม่เข้าใจเรื่องบทบาท ภาระหน้าที่ ของตนเองในการติดต่อผู้อื่น ทำให้โน้มน้าวใจคนอื่นไม่ได้ หรือโน้มน้าวใจได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 9. ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทรมเพลสในการโน้มน้าวใจ ที่ชัดเจน
 10. ไม่มีเทคนิคในการแต่ละขั้นตอน เพราะอยู่ในสถานการณ์จริงจะสับสนใวิธีการโน้มน้าวใจ
 11. ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้พนักงานโน้มน้าวใจคนอื่นไม่ได้

  หลักการและเหตุผล

  เป็นที่ทราบกันดีว่า กระแสของการแข่งขันทางธุรกิจนั้น มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเจรจาในทุกรูปแบบถูกนำมาใช้เพื่อ เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะควบคุมในทุกสถานการณ์ให้จงได้ ด้วยเหตุผลคือการที่ต้องการทำให้ตนเองนั้นอยู่ในสภาวะที่อยู่เหนือสภาพของการแข่งขัน กล่าวคือคู่ที่สนทนาด้วยนั้น จะคล้อยตามในสิ่งซึ่งทำการสนทนาในครั้งนั้น ๆ และยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจปราศจากอคตินิยม

  ดังเช่นผู้นำระดับโลกล้วนแต่ใช้หลักจิตวิทยาการ โน้มน้าวใจ มาเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้คนรอบข้างนั้นมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งร่างกายและจิตใจ หรือบางคน ใช้เป็น กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่า จะเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือแม้แต่ผู้ทำหน้าที่ที่จะต้องติดต่อผู้คนดังเช่น ผู้แทนฝ่ายขาย จะต้องถูกวัดและประเมินความสำเร็จในการทำงาน

  ซึ่งบ่อยครั้งนั้นที่การประเมินนั้นจะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย ด้วยเหตุเนื่องจากการขาดหลักที่สำคัญในการ โน้มน้าวใจ ให้ผู้อื่นนั้นคล้อยตาม เห็นด้วยหรือแม้แต่การช่วยเหลือ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในหลากหลายองค์กรต่างหันมาทำความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมถึงจิตวิทยาการ โน้มน้าวใจ เพื่อความสำเร็จในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นรูปธรรม

  หลักสูตร “จิตวิทยาและวาทศิลป์การ โน้มน้าวใจ (The Power of Persuasion)” นั้นเป็นการผสมผสานการโน้มน้าวใจอีกฝ่ายหนึ่งผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทางจิตวิทยา ทำให้มีความเข้าใจได้ขัดเจนและที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดในยุคปัจจุบัน ซึ่งนำมาซึ่งความได้แต้มต่อในการเจรจาต่อรอง และนำมาซึ่งผลประกอบการหรือตามความคาดหวังที่องค์กรมีไว้

  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ 

  “The Power of Persuasion”

  วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการนำจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ มาใช้เพื่อสร้างผลสำเร็จในการทำงานให้ง่ายขึ้น

  2.เปลี่ยนวิะีการสื่อสาร เพื่อสร้างเสน่ห์ ทำให้คนอื่นคล้อยตามได้ง่ายขึ้น พร้อมที่จะพัฒนาเทคนิคการโน้มน้าวใจ  รูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

  3.เข้าใจจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการมองความต้องการคู่สนทนา อย่างชัดเจนและนำมาใช้ในการสร้างความพึงพอใจให้คู่สนนาได้เป็นอย่างดี

  4.มีเทคนิคที่เป็นจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ ที่สำคัญเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวใจ เพื่อตอบสนองในสถานการณ์การสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป

  5.ทำให้ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามงาน สร้างกลยุทธ์ที่เป็นจิตวิทยาการโน้มน้าวใจที่มุ่งเน้นความสำเร็จในการได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ต้องการ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

  6. เข้าใจหลักจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ ที่หลากหลาย ที่ได้ผล  อย่างนักเจรจาต่อรองอาชีพที่องค์กรชั้นนำใช้กัน เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการโน้มน้าวใจ

  7. มีจิตวิทยาการในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า ทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ตามที่หวังผล ตามหลักที่ได้เรียนเรื่องการโน้มน้าวใจ

  8. นำไปประยุกต์ในการขายของพนักงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
  หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
  รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

  ประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ 

  “The Power of Persuasion”

  • เข้าใจจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ ที่ชัดเจน โดยใช้เครื่องมือในการโน้มน้าาวใจ ที่เป็นเทรมเพสมาวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้างใจที่แท้จริง ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจว่าอะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง และอุปสรคของการโน้มน้าวใจของตนเอง
  • องค์ประกอบสำคัญของการโน้มน้าวใจ  และการนำมาใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสในความสำเร็จของการโน้นน้าวใจคู่สนทนา
  • พัฒนาทัศนคติที่เป็นบวก กล้าที่จะนำเครื่องมือการ จิตวิทยาการโน้มน้าวใจมาใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพลิกสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตในการสนทนา ให้เป็นผลตอบรับที่ดี  
  • ผู้เข้าอบรมนำจิตวิทยาการโน้มน้าวใจมาใช้ ทำให้มีรูปแบบการสื่อสารมีความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง จนได้รับชัยชนะในการโน้มน้าวใจ
  • สร้างวัฒนธรรมในการนำจิตวิทยาการโนมน้าวใจมาใช้ในการสื่อสาร  ทำให้มีกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการโน้มน้าวใจที่เหนือชั้น
  • พัฒนาเครื่องมือสำคัญในการนำจิตวิทยาการโน้มน้าวใจที่สร้างสรรค์ ด้วยพิมพ์เขียวหรือเทรมเพลส ของการวางแผนการโน้มน้าวใจเพื่อเป็นเลิศในการสื่อสาร ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะของการโน้มน้าวใจ
  • มีวิธีในการกระบวนการโน้มน้าวใจแบบนอกกรอบเพื่อดึงศักยภาพในการโน้มน้าวใจ ของพนักงานทุกคน ทำให้บรรลุเป้าขายขององค์กร
  • นำไปประยุกต์ การวางแผนการโน้มน้าวใจ ขายเพื่อเป็นเลิศในการเจรจาต่อรอง เพื่อการทำงานที่ดีเลิศ
  Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

  วันที่ 1: ความสำคัญของการโน้มน้าวใจ และการสำรวจตนเองในเรื่องการโน้มน้าวใจ ตาม หลักวิธีการ โน้มน้าวใจ

  • ความสำคัญในการโน้มน้าวใจและการทำธุรกิจให้ยั่งยืน
  • หัวใจของการโน้มน้าวใจที่ทรงพลัง ทำให้คนอื่นคล้อยตาม
  • องค์ประกอบการโน้มน้าวใจ ที่นัดเจรจาต่อรองมืออาชีพ นำมาใช้ในการโน้มน้าวใจคู่เจรจาต่อรอง
  • องค์ประกอบของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองแบบ “ชนะ” ทุกกรณี
  • แนวคิด ทฤษฎีเกม (Game Theory) กับการโน้มน้าวใจ และการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ชนะทุกกรณี
  • รู้จัดคน 3 ประเภท ที่เจอทุกวัน และแนวทางในการโน้มน้าวใจให้ประสบความสำเร็จ
  • แนวทางการนำ การโน้มน้างใจเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง ให้ไม่แพ้
  • การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win ตาม เกมศูนย์, เกมบวก, และเกมลบ
  • วิเคราะห์ จุดอ่อนที่เป็นจุดตาย ใช้ในการโน้มน้าวใจ ทำให้เมื่อนำมาใช้และกระทบอารมณ์คู่สนทนา จะใจอ่อนทันที
  • วิเคราะห์ แนวทางการดน้มน้าวใจของคน ทำให้ผลสำเร็จในการโน้มน้าวใจมีความแตกต่างกันออกไป
  • รู้เขา รู้เรา ด้วยการ วิเคราะห์ จิตวิทยา การตอบตกลง ของคนส่วนใหญ่ และนำมาประยุกต์ใช้
  • จริยธรรมทางธุรกิจ กับ การโน้มน้าวใจอย่างไร ไม่ผิดจริยะธรรม เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการโน้มน้าวใจ
  • การค้นห คำสำคัญ ในการนำมาใช้เพื่อการ โน้มน้าวใจ ให้ใช่ ให้ได้ ตามที่ต้องการ
  • 8 เครื่องมือ ในการโน้มน้าวใจ แบบพร้อมใจทำตามคำโน้มน้าวใจ
  • ฝึกปฏิบัติ จัดทำ Workshop ชมวีดีทัศน์ ประชุม ระดมสมองและให้ข้อมููลย้อนกลับด้วยวิทยากร

  วันที่ 2 เครื่องมือในการ โน้มน้าวใจ ทำให้คู่เจรจาต่อรอง ศรัทธาและคล้อยตาม ในสนามการเจรจาต่อรอง
  • การวิเคราะห์เส้นทางการโน้น้าวใจ ทำให้เป็นวิธีการโน้มน้าวใจที่ชัดเจนขึ้น

  • แนวทางการสร้างให้ตนเองมีอิทธิพลกับผู้อื่น ทำให้การโน้มน้าวใจง่ายขึ้น
  • หลักการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ และประยุกต์ใช้
  • กฏการการแลกเปลี่ยนเพื่อการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น สร้างผลลัพธ์ในการโน้มน้าวใจที่เป็นบวก
  • จิตวิทยาการสร้างความเคยชิน เพื่อการโน้มน้าวใข ทำให้ตนเองมีอิทธิพลในการ โน้มน้าวใจต่อผู้อื่น
  • การปรับเปลี่ยนมุมมองให้ผู้อื่นคล้อยตามแบบปราศจากเงื่อนไข ตามหลักจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ
  • หลักกระแสสังคม เพื่อการโน้มน้าวอย่างได้ผลทันที
  • การสร้างข้อจำกัด เพื่อขจัดความขัดแย้งในใจผู้อื่น ทำให้รู้สึกคล้อยตาม
  • การนำเทรมเพลสการโน้มน้าวใจมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์การโน้มน้าวใจ
  • ศึกษาการนำเทรมเพลส รวมกับออกแบบทรัพยากรที่ต้องใช้ในการโน้มน้าวใจให้ทรงอิทธิพลกับผู้อื่นมากที่สุด
  • กระบวนการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับเทรมเพลสการโน้มน้าวใจ ที่ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ทันที
  • การสื่อสารเพื่อสร้างอิทธิพล และ ทำให้เกิดการคล้อยตาม ตามแนวทางการโน้มน้าวใจ  ให้ผู้อื่นทำตาม
  • การประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรองในชีวิตจริง ชมวีดีทัศน์และทำWorkshopประชุมกลุ่ม

  เรียนฟรีออนไลน์ หลักสูตร การโน้มน้าวใจ The Power Of Persuasion

  วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

  Group Discussion

  Role Play in Real Situation

  Individual Assignment

  Case Study

  Presentation & Feedback

  Coaching

  Attitude Changing

  Creative Thinking

  สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
  ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
  ลงทะเบียน StepPlus Training

  Contact Us

  02 349 1788 ,

  083 276 8877

  Address

  1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

  LineOA:@stepplustraining

  คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

  Copyright © 2024 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

  Loading

  UA-75256908-1