กลุ่ม หลักสูตร Train-The-Trainer

สร้างให้คุณเป็นวิทยากรมาตรฐาน มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทักษะการสอน

ทำให้คุณมีเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน

หลักสูตร การวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer

ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการพัฒนาเทคนิคในการสอน โดยเริ่มต้นจากความเข้าใจแก่นแท้ในการเป็นวิทยากร การใช้เครื่องมือ การนำวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ มาเพื่อสอนงานทำให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการสอนงาน สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการในการสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร โค้ชชิ่งเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ Coaching

สร้างแนวทางในการพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อดึงศักยภาพในการทำงานของพนักงาน ทำให้ทุกคนที่เป็นโค้ชจะมีเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม สร้างความก้าวหน้าในตัวเองและองค์กร

หลักสูตร Advance Train The Trainer การเป็นวิทยากรชั้นสูง

พัฒนาแนวทางในการจัดทำหลักสูตร ในรูปแบบต่าง ๆ การเตรียมสื่อสารสอนที่ตอบโจทย์ การสร้างรูปแบบในการสอนที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเพลิดเพลินต่อการสอนงาน ทำให้ทุกคนที่เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในการแก้ปัญหา การพัฒนา การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับผู้เรียน ทำให้การสอนมีประสิทธิภาพ

UA-75256908-1