การออกแบบหลักสูตรสัมมนา

In-House Training

กลยุทธ์การจัด หลักสูตร อบรมสัมมนาภายในองค์กร :

 

สถาบัน StepPlus Training ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนา บุคลากร ทุกระดับเช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และระดับปฎิบัติการ สถาบัน ฯ จึงมุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวน การฝึกอบรม สัมมนา ที่เป็นมืออาชีพโดยอำนวยความสะดวกสำหรับ การสัมมนาขึ้น ซึ่งมีหลักสูตร อบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่จัดมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งยัง สามารถจัด อบรม สัมมนา ลงลึกเพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร ซึ่งหลักสูตร อบรม สัมมนา ทั้งหมดผ่านการวิจัย การอบรม สัมมนา และออกแบบเพื่อตอบสนองและตรงกับความคาดหวังขององค์กรท่าน ทำไมถึงต้องจัด อบรมสัมมนา กับทางสถาบัน StepPlus Training ด้านวิทยากร ฝึกอบรม สัมมนา:

  • วิทยากรฝึก หลักสูตร อบรมสัมมนา แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำงาน และที่ปรึกษาในองค์กรธุรกิจใหญ่ ๆ ระดับนานาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น บริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านการออกแบบหลักสูตรและการบรรยาย:

  • ในการ อบรม สัมมนาวิทยากรจะทำการสำรวจ วินิจฉัย เพื่อการเตรียมข้อมูล และจัดกระบวนการสำหรับธุรกิจของท่านโดยเฉพาะ ซึ่งการวินิฉัยองค์กรและให้คำปรึกษาเฉพาะธุรกิจนั้นๆ ถ้าท่านให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษา โดยเฉพาะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่าหลายเท่า
  • ลักษณะการบรรยายเนื้อหาในหลักสูตร อบรม สัมมนา ภายในองค์กร จะเน้นในการให้ผู้เข้า อบรม สัมมนา สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็น โซลูชั่น:Solution Packs ที่สามารถนำความรู้จากการ อบรม สัมมนา ไปใช้ในการทำงานได้ทันที ซึ่งเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน

ด้านผลลัพธ์จากการ อบรม สัมมนา:

  •  สามารถนำสิ่งที่ได้รับจาก หลักสูตร อบรม สัมมนา ไปใช้ในการทำงานได้ทันที

สิทธิพิเศษทางภาษี:

  • ค่าใช้จ่ายใน การจัดอบรม สัมมนา กับทางสถาบัน StepPlus Training สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้ 200 %

In-House Training Strategy: การจัดอบรมสัมมนาภายในองกร ระยะสั้น Short  Course Training  Approach:

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ ขององค์กร โดยมีมิติของการพัฒนาอย่างชัดเจนจากทางสถาบันฯ ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน จนทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้ จนสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ระยะเวลาที่ใช้จะมีจำกัดก็ตาม

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ Performance Development Program: เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มิติของการเข้าถึงองค์ความรู้จึงต้องอาศัยกระบวนการ ที่มีรูปแบบ ที่ต้องพัฒนาทักษะในหลายมิติ ดังนั้นการจัดหลักสูตรจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและผู้เรียนเป็นสำคัญยิ่ง การเรียนรู้จะถูกจัดเป็นโปรแกรม: Program ต่าง ๆ ในมิติที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน อาธิ เช่น มิติด้านการขาย การบริหารทีมงานขาย การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารทุนมนุษย์ และอื่น ๆ

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ รายปี Yearly Performance Development Planning ด้วยความรู้ความชำนาญในด้านการยกระดับ พัฒนาศักยภาพของทีมงาน สถาบันฯ มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมค้นหาความต้องการที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรม จนกระทั่งวางแผนการฝึกอบรมหรือที่หลายคนทราบกันดีว่าเป็น Training Road Map รวมถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมด้วยประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณ ขององค์กร

 

 

กระบวนการ ฝึกอบรมภายในองค์กร 
In-house Training Professional 
Process  
                       

Step I Environment Probe การวิเคราะห์ ตรวจสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้เข้าใจถึงรูปแบบ ความจำเป็นและความสำคัญในการค้นหาหลักสูตรต่างๆ เป็นขั้นตอนที่สถาบันฯ จะทำงานร่วมกับองค์กร จนเปรียบเสมือนว่าองค์กรของท่านคือองค์กรของเรา สถาบันฯ จึงให้ความสำคัญและมีความละเอียดอ่อนที่จะสำรวจเพื่อนำผลมาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

Step II Training Need Analysis องค์ประกอบที่สำคัญอีกขั้นตอนคือการวิเคราะห์ถึงความสำคัญ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่านในการจัดฝึกอบรม โดยกระบวนการของสังเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบในขั้นที่หนึ่ง มาวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรอย่างพิถีพิถัน จนสามารถนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรให้มีความเฉพาะและเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด

Step III Total Training Implementation เป็นรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้ โดยสถาบัน จะมุ่งเน้นเป็น การอบรม สัมมนา แบบองค์รวม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลสถานที่ การบริหารจัดการห้องอบรมสัมมนา อุปกรณ์การฝึกอบรมที่มีความทันสมัย ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ถูกพัฒนาทักษะด้านการให้บริการเป็นอย่างดีให้กับทุกองค์กรในฐานะที่ “คุณคือคนสำคัญ”

Step IV Training Appraisal and Follow up เป็นขั้นตอนและกระบวนการของการวัดประเมินผลในทุกมิติขององค์ความรู้ ทำการวัดประเมินผลแบบ 360 องศา เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์นี้ยังสามารถที่จะจัดทำอย่างต่อเนื่องทำให้มีมิติของการพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

ติดต่อขอรายละเอียดสำหรับ การจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) โทร. 02 349 1788 มือถือ. 083 276 8877, 080 620 8877        E-mail : training@stepplus.org

UA-75256908-1