รวมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน และ การออกแบบหลักสูตรสัมมนา สำหรับพนักงาน

In-House Training

หลักสูตร-ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร

กลยุทธ์การจัด หลักสูตร อบรมพนักงานภายในองค์กร :

การพัฒนาพนักงานภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทุกองค์กรต่างต้องการพนักงานคุณภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญในการผลักดันความสำเร็จให้องค์กร หลักสูตรอบรมพนักงานในองค์กร หรือ ที่เรียกว่า In-House Training จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ทุกคนภายในองค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือ KPI ที่วางไว้ได้

สถาบัน StepPlus Training ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนา บุคลากร ทุกระดับเช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และระดับปฎิบัติการ

สถาบัน StepPlus Training จึงมุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวน การฝึกอบรม สัมมนา ที่เป็นมืออาชีพโดยอำนวยความสะดวกสำหรับ การสัมมนาขึ้น

ซึ่งมี หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร ที่จัดมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งยัง สามารถจัด อบรม สัมมนาพนักงาน แบบลงลึกเพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร

หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร เป็นการจัดอบรบรม สัมมนา ที่ผ่านการวิจัย การอบรม สัมมนา และมีการออกแบบ หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร ที่ตอบสนองและตรงกับความคาดหวังขององค์กรท่าน

ทำไมถึงต้องจัด หลักสูตร อบรมพนักงานภายในองค์กร หรือ จัดสัมมนาสำหรับพนักงาน กับทางสถาบัน StepPlus Training

 

ด้านวิทยากร ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร หรือ สัมมนาสำหรับพนักงานภายในองค์กร:

  • วิทยากรฝึก หลักสูตร อบรมพนักงานภายในองค์กร หรือสัมมนาพนักงาน แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำงาน และที่ปรึกษาในองค์กรธุรกิจใหญ่ ๆ ระดับนานาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น บริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิทยากร หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน ได้รับการรับรองการเป็นวิทยากรมาตรฐาน Certified Trainer เพื่อความมั่นใจว่าเนื้อหาการอบรมพนักงานภายในองค์กร ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร

ด้านการออกแบบ หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร และการบรรยาย:

  • ในการ อบรม สัมมนาวิทยากรจะทำการสำรวจ วินิจฉัย เพื่อการเตรียมข้อมูล และจัดกระบวนการสำหรับธุรกิจของท่านโดยเฉพาะ ซึ่งการวินิฉัยองค์กรและให้คำปรึกษาเฉพาะธุรกิจนั้นๆ ถ้าท่านให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษา โดยเฉพาะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่าหลายเท่า
  • ลักษณะการบรรยายเนื้อหาในหลักสูตร อบรม สัมมนา พนักงานภายในองค์กร จะเน้นในการให้พนักงานภายในองค์กร หรือ ผู้เข้า อบรม สัมมนา สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็น โซลูชั่น: Solution Packs ที่สามารถนำความรู้จากการ อบรมพนักงานภายในองค์กร หรือ สัมมนาสำหรับพนักงานภายในองค์กร ไปใช้ในการทำงานได้ทันที ซึ่งเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน

ด้านผลลัพธ์จากอบรม หลักสูตรฝึกอบรม พนักงานภายในองค์กร หรือ สัมมนาภายในองค์กร:

  •  สามารถนำสิ่งที่ได้รับจาก หลักสูตร อบรม สัมมนา ภายในองค์กร ไปใช้ในการทำงานได้ทันที

สิทธิพิเศษทางภาษี:

  • ค่าใช้จ่ายใน หลักสูตร ฝึกอบรมภายในองค์กร สัมมนา กับทางสถาบัน StepPlus Training สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้ 200 %

In-House Training Strategy: หลักสูตร จัดอบรมสัมมนา พนักงานภายในองค์กร ระยะสั้น Short  Course Training  Approach:

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ ขององค์กร โดยมีมิติของการพัฒนาอย่างชัดเจนจากทางสถาบันฯ ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน จนทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้ จนสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ระยะเวลาที่ใช้จะมีจำกัดก็ตาม

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ Performance Development Program ด้วยหลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร : เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มิติของการเข้าถึงองค์ความรู้จึงต้องอาศัยกระบวนการ ที่มีรูปแบบ ที่ต้องพัฒนาทักษะในหลายมิติ ดังนั้นการจัดหลักสูตรจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและผู้เรียนเป็นสำคัญยิ่ง การเรียนรู้จะถูกจัดเป็นโปรแกรม: Program ต่าง ๆ ในมิติที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน อาธิ เช่น มิติด้านการขาย การบริหารทีมงานขาย การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารทุนมนุษย์ และอื่น ๆ

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ รายปี Yearly Performance Development Planning ด้วยความรู้ความชำนาญในด้านการยกระดับ พัฒนาศักยภาพของทีมงาน สถาบันฯ มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมค้นหาความต้องการที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรม จนกระทั่งวางแผนการ ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร หรือที่หลายคนทราบกันดีว่าเป็น เส้นทางการฝึกอบรม Training Road Map รวมถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตามผล หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม ขององค์กร

 กระบวนการของ หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร In-house Training Professional Process  

ขั้นตอนการฝึกอบรม หลักสูตรอบรม พนักงานภายในองค์กร มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการอบรมพนักงานภายในองค์กรที่ดีนั้น นอกจากจะต้องมีเนื้อหาใน หลักสูตรอบรม พนักงานภายในองค์กร ที่ดีแล้ว ยังต้องมีกระบวนการในการฝึกอบรมที่มีคุณภาพเช่นกัน ซึ่ง ในการฝึกอบรมพนักงานสามารถ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนสำคัญใน แต่ละ หลักสูตรฝึกอบรม พนักงานภายในองค์กร  ดังต่อไปนี้

Step 1 Environment Probe การวิเคราะห์ ตรวจสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้เข้าใจถึงรูปแบบ ความจำเป็นและความสำคัญในการค้นหา หลักสูตรอบรมพนักงานภายในองค์กร  ต่างๆ เป็นขั้นตอนที่สถาบันฯ จะทำงานร่วมกับองค์กร จนเปรียบเสมือนว่าองค์กรของท่านคือองค์กรของเรา สถาบันฯ จึงให้ความสำคัญและมีความละเอียดอ่อนที่จะสำรวจเพื่อนำผลมาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

Step 2 Training Need Analysis องค์ประกอบที่สำคัญอีกขั้นตอนคือการวิเคราะห์ถึงความสำคัญ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่านในการจัดฝึกอบรม โดยกระบวนการของสังเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบในขั้นที่หนึ่ง มาวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรอย่างพิถีพิถัน จนสามารถนำมาออกแบบเป็น หลักสูตรอบรมพนักงานภายในองค์กร ให้หลักสูตรฝึกอบรม มีความเฉพาะและเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด

Step 3 Total Training Implementation เป็นรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้ โดยสถาบัน จะมุ่งเน้นเป็น การอบรม สัมมนา แบบองค์รวม โดย หลักสูตรอบรมพนักงานภายในองค์กร จะเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลสถานที่ การบริหารจัดการห้องอบรมสัมมนา อุปกรณ์การฝึกอบรมที่มีความทันสมัย ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ถูกพัฒนาทักษะด้านการให้บริการเป็นอย่างดีให้กับทุกองค์กรในฐานะที่ “คุณคือคนสำคัญ”

Step 4 Training Appraisal and Follow up เป็นขั้นตอนและกระบวนการของการวัดประเมินผลในทุกมิติขององค์ความรู้ ทำการวัดประเมินผลแบบ 360 องศา เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์นี้ยังสามารถที่จะจัดทำอย่างต่อเนื่องทำให้มีมิติของการพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการออกแบบ หลักสูตรอบรมพนักงานภายในองค์กร ที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมครั้งต่อ ๆ ไป

Step 5 Training Follow Up เป็นขั้นตอน ของ หลักสูตร อบรมพนักงานภายในองค์กร ที่มีความสำคัญ เพราะจะทำให้พนักงานได้เข้าใจเนื้อหาในเชิงลึก เพื่อเน้นการปฏิบัติที่ชัดเจน จนสามารถนำมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเจริญก้าวหน้าจากการเข้าอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กรนั่นเอง

ติดต่อขอรายละเอียดสำหรับ การจัดอบรม หลักสูตรอบรม พนักงานภายในองค์กร (In-House Training) โทร. 02 349 1788 มือถือ. 083 276 8877 E-mail : training@stepplus.org, LineOA:@Stepplustraining

Line StepPlus Training
รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด
ลงทะเบียน-StepPlus-Training

สาเหตุที่คนส่วนใหญ่เลือกหลักสูตรฝึกอบรม พนักงานภายในองค์กร กับ StepPlus Training

วิทยากรรู้จริงและมีประสบการณ์ตรง

วิทยากรทุ่มเทเตรียมการสอนเป็นอย่างดี

วิทยากรได้รับการรับรองจากต่างประเทศ

เปลี่ยนทัศนคติผู้เรียน ให้คิดบวกและมุ่งมั่น

เสริมสร้างและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน

มีการฝึกให้ผู้เรียน ทำงานอย่างมืออาชีพ

นำความรู้ไปใช้ได้จริงในการทำงาน

สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาองค์กรได้จริง

วิธีการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม พนักงานภายในองค์กร 

Group Discussion

Role Play in Real Situation

Individual Assignment

Case Study

Presentation & Feedback

Coaching

Attitude Changing

Creative Thinking

Loading

UA-75256908-1