หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ “Think Out of the Box”

headnamethinkoutofthebox

Think out of the box

 หลักสูตร กระตุกต่อม ความคิดสร้างสรรค์

“Think Out of the Box”

“หลักสูตร การคิดนอกกรอบ” หรือ “Think Out Of The Box” เป็นที่ทราบดีว่าในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจนั้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความแตกต่างหรือ “การคิดนอกกรอบ” ที่เคยเป็น โดยที่จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์จากผู้อื่น ดังที่หลายคนกล่าวไว้ว่ายุคของการต่อสู่ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการต่อสู้ทางความคิด ทำให้ตนเองสามารถ ใช้ การคิดนอกกรอบ โดยแท้จริงดังนั้น จึงจำเป็นที่จะสร้างบุคลากรที่มีทักษะในองค์กรให้มีทักษะในทางด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือ การคิดนอกกรอบ เพื่อเป็นกำลังหรือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากเท่านั้น หลักสูตร “การคิดนอกกรอบ  ( Think out of Box ) “กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์” จึงถูกออกแบบตามหลักของ การใช้ความ คิดของสากล โดยใช้วิธีของการคิดที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยนำฐานสมองเป็นที่ตั้ว ตามหลัก Brain Base Learning:BBL ที่จะผลักดันแนวความความคิดที่สร้างสรรค์ให้นำออกมาใช้ให้มากที่สุด ทำให้ “การคิดนอกกรอบ” ไม่ใช่เรื่องยาก และสามารถนำไปสู่การหาผลของความสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวข้อการสัมมนา หลักสูตร การคิดนอกกรอบ หรือ Think Out Of The Box
-เรียนรู้ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างไร
– องค์ประกอบที่สำคัญให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
– สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และการกำจัดสิ่งปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
– การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
– ความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ต่อการดำเนินธุรกิจในทศวรรษหน้า
– แนวคิดของกระบวนการ ทางความคิดของมนุษย์ ตามแนวการทำงานของสมอง
– กลไกการสร้างแนวคิด จนสามารถนำไปใช้
– องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกัน
– เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ River of Creative
– การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
– ลำดับขั้นของความคิด ในแบบต่าง ๆ
– กระบวนการคิดที่เป็นเหตุ เป็นผล
– ขั้นตอนการของความคิดเชิงสร้างสรรค์
– บทสรุปความคิดสร้างสรรค์และการนำไปใช้
-ฝีกปฏิบัติ (Workshop)

ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา “หลักสูตร การคิดนอกกรอบ” หรือ “Think Out Of The Box” คือ 2 วัน

วิทยากร
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

สนใจสำรองที่นั่งหรือติดต่อ

โทร. 0 2349 1787-88
Fax. 0 2349 1789
โทร. 092 267 1789
Email: training@stepplus.org


การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ “หลักสูตร การคิดนอกกรอบ” กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์  “Think out of The Box”

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ “หลักสูตร การคิดนอกกรอบ” กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ “Think out of Box”
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1