เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

 

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique for Win Win

การทำงานของจัดซื้อในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ ทีมงานจัดซื้อจะมีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร สร้างรายได้ จากการเจรจาต่อรองเพื่อให้องค์กรหรืองานจัดซื้อได้ผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองเป็นที่น่าพึงพอใจ การทำธุรกิจนั้นหลายคนเข้าใจว่า ผู้สร้างรายได้ให้กับองค์กรนั้นจะมาจากฝ่ายขาย แต่แท้จริงนั้นยิ่งทีมงานในการจัเซื้อได้ราคาที่ดีมากเท่าไหร่ ก็เท่ากับเพิ่มโอกาสในการที่จะสร้างผลกำไรได้เช่นกัน เพราะภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานจัดซื้อจะมีหน้าที่หลักคือการค้นหาแหล่งจำหน่ายสินค้าใหม่ ๆ และต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่มีความเหมาะสมที่สุด เท่ากับเป็นการลดต้นทุน ทำให้องค์กรมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือที่สำคัญของส่วนงานจัดซื้อคือเทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่องานขัดซื้อ เท่ากับว่าพนักงานในทีมงานจัดซื้อคนใด สามารถใช้เครื่องมือในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อได้ดีที่สุดเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเจรจาต่อรองนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อนั้นเต็มไปด้วยเทคนิค วิธีการ เงื่อนงำ กลลวง ที่จะทำให้คู่เจรจาต่อรองตามไม่ทันและเป็นผู้เสียเปรียบการเจรจาต่อรอง ขอบเขตและความสำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ จึงต้องถูกวางเป็นแนวทางให้หน่วยงานจัดซื้อนั้นสามารถที่จะมีทักษะที่สามารถจะชนะในทุก ๆ การเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือแยบยลเพียงใด

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ Purchasing Negotiation Technique for Win Win เป็นหลักสู้ตรที่มีการรวบรวมแนวทางในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ โดยมีการออกแบบมาตามแนวคิดการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ ที่ต้องใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย คือการรักษาความสัมพันธ์กับคู่เจรจาต่อรอง ทำให้ทีมงานจัดซื้อมีความเข้าใจและมองเห็นถึงแนวทางที่จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง โดยมีการรวบรวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญในงานจัดซื้อและมีการฝึกปฏิบัติในการเจรจาต่อรองรูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีความเข้าใจขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ และได้ผลลัพธ์คือความรู้สึกว่าตนเอง ชนะในการเจรจาต่อรองในทุกการครั้งที่มี การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อสร้างผลกำไรและความก้าวหน้าให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังเข้าอบรมการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

 1. ทีมงานมีความมั่นใจในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 2. เข้าใจหลักในการเลือกและการใช้เครื่องมือที่สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 3. มีขั้นตอนในการเจรจาต่อรองที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุต์ในการทำงาน
 4. มีการฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้เห็นแนวทางในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 5. สามารถเชื่อยโยงกับการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 1. ทำให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 2. มีมุมมองที่เข้าถึงรูปแบบของความแตกต่างในการเจรจาต่อรอง
 3. เข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในการเจราต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 4. วิเคราะห์กระบวนการในเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ ทำให้มีวิธีการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
 5. ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์และวิธีการที่ทีมาจากเหตุผล
 6. สามารถนำปประยุกต์ใช้ในงานจัดซื้อที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

 

เนื้อหาในการอบรม  

วันที่ 1

Module 1: แนวทางการการดำเนินงานภายใต้การจัดซื้อยุคใหม่

 • แนวโน้มของธุรกิจและการจัดการจัดซื้อยุคใหม่
 • กลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยงความสำเร็จขององค์กร ที่จัดซื้อต้องทราบ
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน
 • เลห์กล หฃุ่มพรางในการทำธุรกิจ ที่ทีมงานจัดซื้อต้องพึงระวัง
 • รูปแบบของการเจรจาต่อรองในงานที่แตกต่างกันออกไป
 • ปัจจัยของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 1

 

Module 2: วิเคราะห์สถานการณ์ในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

 • วัตถุประสงค์ในการเจรจาต่อรอง เพื่อผลสำเร็จ
 • พันธ์กิจ หน้าที่ และความคาดหวังที่มีต่อทีมงานจัดซื้อ
 • องค์ประกอบในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • ขั้นตอนในการทำงานของหน่วยงานจัดซื้อ เชื่อมโยงในประเด็นการเจรจาต่อรอง
 • แนวทางการสร้างเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้ในงานจัดซื้อ
 • วิเคราะห์สถานการณ์ของตนเองในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 • การพัฒนา ยกระดับ เพื่อแก้ จุดอ่อน เสริมจุดแข็งในการเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 2

 

Module3: การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง

 • ข้อแตกต่างของการเจรจาต่อรองงานจัดซื้อกับงานขาย
 • ขั้นตอนในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ วางแนว ขอบเขต สร้างความได้เปรียบ
 • อำนาจกับงานจัดซื้อ ทำอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • การสร้างอำนาจจากแหล่งต่าง ๆ และ การนำไปใช้ในการเจรจาต่อรอง
 • การวิเคราะห์ พื้นที่ในการเจรจาต่อรอง ในส่วนงานจัดซื้อ
 • การสร้างเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง เพื่อเปิดเกมรุก และ รับในการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 3

 

Module4: การใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 • องค์ประกอบของความพร้อมในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • การกำหนดทีมงานเพื่องานการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้เปรียบในการจัดซื้อ
 • เทคนิคการสร้างแรงกดดันรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • การใช้อำนาจ เพื่อสร้างอิทธิพลในการเจรจาต่อรอง ให้กับคู่เจรจาต่อรอง
 • การจัด สถานที่ สร้างความได้เปรียบ และสิ่งแวดล้อมในการเจรจาต่อรอง
 • การาร้างสัมพันธ์ขั้นสุดท้าย เพื่อการสรุป และจัดทำสัญญาตกลงในงานเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 4

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

พนักงานในส่วนงานจัดซื้อทุกระดับ ไม่ว่าต้องต่อรองในเรื่องธุรกิจ หรือ เรื่องงาน ผู้บริหาร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก นักการตลาด นักขาย และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการผลสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

 

วิธีการสัมมนา

ประยุกต์มาจาก หลักสูตร “Advance Negotiation” จาก Notre Dame University   และใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

 อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย : 

LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา : 

2  วันเต็ม

วิทยากร

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)  
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ประเทศสหรัฐอเมริกา

UA-75256908-1