หลักสูตร การบริการ เป็นเลิศ “Service Excellent”

 

serviceexcellent

หลักสูตร การบริการ เป็นเลิศ “Service Excellent”


บุคลากรที่มีใจรักและเต็มใจให้ บริการ สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การสร้างจิตสำนึกใน การบริการ เป็นหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับศิลปะวิธีของการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายและ
การบริการ ลูกค้าที่เป็นเลิศ หากองค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะ การบริการ ด้วยใจรักและความเต็มใจให้บริการ นั่นหมายถึงองค์กรของท่านย่อมนำหน้าองค์กรอื่นๆไปหลายก้าวอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ Serving Best Customers is your Competitive Advantage
• พัฒนาให้บุคลากรมีทักษะใน การบริการ ด้วยใจรักและความเต็มใจ
• เรียนรู้จุดมุ่งหมายในการทำงาน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• เสริมสร้างคุณภาพการทำงานที่เป็นเลิศด้วย การบริการ จากใจ

เนื้อหาการอบรม
• ทัศนคติและจิตสำนึกการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ (Great Service Comes from the Heart)
• สร้างวัฒนธรรม การบริการ จากใจ เพื่อความเป็นเลิศในองค์กร (Corporate Culture for Service Excellence)
• การสนทนาและสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการรับโทรศัพท์ให้ลูกค้าประทับใจ
• บุคลิกภาพและมารยาทที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพในการบริการ
• การจัดการและรับมือกับลูกค้าที่มีอารมณ์แบบต่างๆ (Dealing with Difficult Customers)
• การคิดนอกกรอบในการบริการ (Great Service uses Outside-the-Box Thinking)
• กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการบริการเป็นเลิศ (Southwest Airline, Starbuck, Nordstrom, Ritz Carlton)
• เรียนรู้การบริการที่เป็นเลิศ (Workshop: The Simple Truth of Great Service)

วิธีการอบรม
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
• การระดมสมองร่วมกันและกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมความเข้าใจในงานบริการ (Role play & Workshop)
• เรียนรู้จาก Movie clip ที่องค์กรชั้นนำของโลกใช้ ฝึกอบรมพนักงาน (You can not send a duck to eagle school)

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อให้บริการเป็นเลิศ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานและกับลูกค้า
• ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
ระยะเวลา 1 วัน (09.00-14.00น.)

วิทยากร :
อ.ธเนศ เครือโสภณ
– Assistant Vice President, Bank of America– Los Angeles, U.S.A.
บริหารงานด้านสินเชื่อและการขายของธนาคาร ทำผลงานขายได้เป็นอันดับ 1 ของทุกสาขา
– Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A
บริหารงานการจัดรายการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่องค์การภาครัฐและเอกชน
– รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
บริหารงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
– อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนวิชาองค์การและการจัดการ บริหารงานกิจกรรมนิสิต และการสร้างภาวะผู้นำ
– อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
สอนวิชาหลักการจัดการ หลักการตลาด อาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการวิชาการ

หัวข้อการอบรม  “Service Excellent การบริการเป็นเลิศ”

ค่าลงทะเบียน : 12,000 บาท

 Clip หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:

โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.083 276 8877
Email: training@stepplus.org 

 

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ Service Excellent

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ Service Excellent
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1