(เครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจบัน ความเข้าใจในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น )


วัตถุประสงค์

1. ผู้บริหาร ทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของ Logistic Supply Chain
2. มีความเข้าใจหลักการการตัดสินใจ สู่การปฏิบัติ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

 

รูปแบบการฝึกอบรม

• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
• กรณีศึกษา(Case Studies)

 

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินธุรกิจนั้น ห่วงโซ่อุปทาน เป็นความจำเป็น เพราะในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันเป๋นวงกว้างว่า กระแสของโลกาภิวัตน์(Globalization) นั้นเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในทุกภาคส่วน ทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถโดยแท้จริงมาบริหาร จัดการให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าผ฿้ใดสามารถที่จะปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์เหล่านี้ และสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ก็จะเป็นผู้ที่สามารถยืนหยัดอยู่บนถนนของการทำธุรกิจได้ ดังนั้นแนวทางการดำเนินธุรกิจในสมัยนี้ จึงต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังในทุกระบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของ Supply Chain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจบัน ความเข้าใจในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยแท้จริง หลักสูตร “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain)” ถูกออกแบบมาตามแนวความคิดที่ทันสมัย จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิด สามารถนำไปปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่อง Supply Chain ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กร เพื่อว่าบุคลากรจะเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Supply Chain และสามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ออกแบบระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

พนักงาน วิศวกร ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั้งยืนขององค์กร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนผู้ที่สนใจในเรื่องของระบบ Logistic และ Supply Chain

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

 1. สามารถมีความเข้าใจหลักการการตัดสินใจ สู่การปฏิบัติ
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงาน วิศวกร ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั้งยืนขององค์กร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนผู้ที่สนใจในเรื่องของระบบ Logistic และ Supply Chain

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 เช้า : โลกาภิวัตน์และการจัดการโซ่อุปทาน

 1. โลกาภิวัตน์และการจัดการโซ่อุปทาน
 2. การสร้างคุณค่าด้วยโลจิสติกส์
 3. กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน
 4. การวัดประสิทธิผลของโซ่อุปทาน
 5. การปรับปรุงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง

 

วันที่ 1 บ่าย : การบูรณาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และซัพพลายเออร์

 1. กลยุทธ์การกระจายสินค้า
 2. กลยุทธ์การจัดซื้อและการผลิต
 3.  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 4. การจัดการซัพพลายเออร์สัมพันธ์
 5. การบูรณาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และซัพพลายเออร์

UA-75256908-1