(โลกธุรกิจในปัจจุบันนั้น ทุกองค์กรต้องตกอยู่ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง ต่างฝ่าย ต่างต้องการที่จะได้รับชัยชนะอยู่เหนือคู่แข่ง ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าองค์กรนั้น ๆ ขาดซึ่งผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ)


รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด และการนำเสนอ Workshop และกรณีศึกษา

 

เพิ่มเพื่อน

หลักการและเหตุผล

บนโลกธุรกิจในปัจจุบันนั้น ทุกองค์กรต้องตกอยู่ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง ต่างฝ่าย ต่างต้องการที่จะได้รับชัยชนะอยู่เหนือคู่แข่ง ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าองค์กรนั้น ๆ ขาดซึ่งผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นผลให้การทำงานนั้นล่าช้าลงไปและบางรายถึงกับไม่ประสบความสำเร็จเท่า ที่ควร ดังนั้นการสร้างพนักงานระดับผู้นำให้เข้าใจถึงระบบการบริหารงานอย่างมือ อาชีพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารจะเข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการ อย่างมืออาชีพ ทำให้องค์นั้นมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้า ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้แบบลอง ผิดลองถูก แต่จำต้องอาศัยองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเสริมสร้างสมรรถนะ (Competencies) ที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การกำหนดไว้ ดังนั้น ผู้บริหารทุกคนได้รับการมอบหมายภารกิจอันสำคัญยิ่งในตำแหน่งนี้ จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง สมรรถนะ(Competencies) ของตนเองอย่างถูกหลักวิธี ซึ่งจะทำให้ได้ผลในเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริง หลักสูตร “จิตวิทยาด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ” ได้รับการออกแบบและพัฒนามาในรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้ที่สำคัญของ บทบาทผู้บริหารมืออาชีพที่นำมาประยุกต์ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล ตามหลัก CIA (Conceptual Integrated Application) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการทำหน้าที่ผู้บริหารได้สมบูรณ์และนำมาซึ่ง ความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ใน 5 มิติการบริหารจัดการดังต่อไปนี้

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำที่พนักงานยอมรับ
 •  เพื่อปรับสไตล์การนำให้สอดคล้องกับธรรมชาติของทีมงาน
 •  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารสมรรถนะของพนักงาน

 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 : Managerial Leadership Model

วัตถุประสงค์

– เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำที่พนักงานยอมรับ
– เพื่อปรับสไตล์การนำให้สอดคล้องกับธรรมชาติของทีมงาน
– เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารสมรรถนะของพนักงาน

เนื้อหาหลักสูตร

– ความสำคัญในการเป็นผู้นำและความสำเร็จในองค์กร
– ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขึ้นเป็นผู้นำของหน่วยงาน
– ความแตกต่างระหว่างกระบวนการจัดการกับกระบวนการนำและการสร้างบารมีในการทำงาน
– ทำอย่างไรให้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำ
– เรียนรู้การใช้ Power กับ Authority ที่เหมาะสม
– ผู้นำในรูปแบบต่าง ๆ และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารงาน
– วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนสไตล์การนำ
– หลักการเป็น “โค้ช” เพื่อความเป็นเลิศในการสอนงาน
– หลักการ “สร้างแรงจูงใจ” เพื่อให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
– WorkShop ชมวีดีทัศน์ และฝึกปฏิบัติ

 

วันที่ 3 : Managerial Communication Model

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ
– เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ ได้งาน ในฐานะผู้บริหารมืออาชีพ
– เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

– ความสำคัญของการสื่อสารในองค์การและการสร้างประสิทธิผลให้องค์กร
– ความแตกต่างชองผลลัพธ์เมื่อมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิภาพ
– โครงสร้างการสื่อสารอย่างผู้บริหารมืออาชีพ
– จิตวิทยาในวิเคราะห์ความแตกต่างของคน และตนเอง เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสาร
– ถอดรหัสความแตกต่างของการแสดงออก ของแต่ละคน ในรูปแบบ D-I-S-C
– พัฒนาทักษะการสร้างสื่อสารกับคนในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อการทำงานให้มีการ ประสานงาน
– รูปแบบการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลว
– การพัฒนาเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารภายในทีมงาน
– ชุดฝึกวิเคราะห์ตนเอง D-I-S-C และการวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 5 : Managerial Problem Solving & Decision Making Model

วัตถุประสงค์

– เพื่อสามารถเข้าใจและให้ความสำคัญของปัญหา
– สามารถแยกแยะสาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริงเพื่อการดำเนินการแก้ไข
– เพื่อสามารถวิเคราะห์และประเมินทางเลือกเพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่เกิดประโยชน์สูงสุด
– เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เนื้อหาหลักสูตร

– องค์ประกอบและความสำคัญของการตัดสินใจกับความสำเร็จในองค์กร
– การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
– การวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
– วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้คนไม่กล้าตัดสินใจ
– ข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ
– วิเคราะห์ปัญหาขององค์กร ปัญหาของผู้บริหาร และปัญหาของทีมงาน
– กระบวนการการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อการแก้ปัญหา
– ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
– วิเคราะห์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
– การบริหารองค์ประกอบของข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
– การวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและอุปสรรค
– WorkShop และ ชมวีดีทัศน์เพื่อการตัดสินใจ

วันที่ 2 : Managerial Achievement Model

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ ของการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
– เพื่อให้เข้าใจถึง บทบาทและกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ
– เพื่อให้ได้พัฒนาแนวคิดการบริหารที่ทันสมัยและมีแนวทางการทำงานเชิงรุก
– เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารเชิงมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นที่ตั้ง

เนื้อหาหลักสูตร

– ความสำคัญของการบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
– องค์ประกอบการบริหารงานที่สำคัญเพื่อรับการการบริหารงานยุคใหม่
– สัญญาณของปัญหาในองค์กรเพื่อการตั้งสัญญาณเตือนภัยในการบริหารงาน
– กระบวนการการบริหารจัดการในองค์การตามแนวคิดการบริหารงานในทศวรรษหน้า
– ความเข้าใจผิด ของนักบริหารงาน ที่พึงหลีกเลี่ยง
– บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของการเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
– พันธกิจหลักของผู้บริหารกับกระบวนการวางแผน
– พันธกิจหลักของผู้บริหารกับเทคนิคการกระจายงาน
– พันธกิจหลักของผู้บริหารกับกระบวนการควบคุมงาน ประเมินงาน
– พันธกิจหลักของผู้บริหารกับการสอนงานที่สำคัญ
– WorkShop และฝึกปฏิบัติ

วันที่ 4 : Managerial Development Model: Competency

วัตถุประสงค์

– เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะทีมงานอย่างมีระบบ
– เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายตาม Competency
– เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

– ความสำคัญในการจัดทำ Competency ภายในองค์กร
– วิเคราะห์ถึงบทบาทการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภายในองค์กร
– กระบวนการพัฒนาศักยภาพพนักงานตามมาตรฐาน Competency
– เป้าหมายหลักของผู้จัดการในการพัฒนาพนักงาน
– ทำความเข้าใจในสมรรถนะขององค์การเพื่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จ
– กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้บรรลุถึง Competency
– การประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
– การวางแผนพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
– ฝึกปฏิบัติการจัดทำสมรรถนะ(Competency) ในการทำงาน

 หลักสูตร จิตวิทยาด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ


Professional Managerial Skills

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตรจิตวิทยาด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ


Professional Managerial Skills

อัตราค่าลงทะเบียน

30,000

30,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

2,100

2,100

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

900

900

 

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

31,200

31,200

UA-75256908-1