(ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญในการที่จะเสริม เขี้ยวเล็บของทีมงานขายตนเอง มีความมั่นใจ มุ่งมั่นและสามารถมองกลเกมทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ จนสามารถที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการขายของตนเอง )

 

เพิ่มเพื่อน

หลักการและเหตุผล

จาก สภาพการแข่งขันที่รุนแรง ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ ที่มีอย่างต่อเนื่องและเป็นการยากที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากสภาพแรงกดดันต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบต่อสภาพของการทำธุรกิจแทบทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผลให้ธุรกิจต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกองค์กรนั้นต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเจริญเติบโต ทันต่อแสภาพการเปลี่ยนแปลง และสามารถที่ต่อสู่ได้ในทุกสภาวการณ์ รวมถึงการต่อสู้กับคู่แข่งขันทางธุรกิจ หน่วยงานขายเป็นหน่วยงานที่สำคัญ เปรียบเสมือนเฟืองตัวแรกในการดำเนินการทางธุรกิจ โดยมีหน้าที่ขับเคลื่อนทำให้ธุรกิจดำเนินอยู่ได้ และเติบโตตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้วางไว้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญในการที่จะเสริม เขี้ยวเล็บของทีมงานขายตนเอง มีความมั่นใจ มุ่งมั่นและสามารถมองกลเกมทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ จนสามารถที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการขายของตนเอง สร้างเอกลักษณ์ที่สำคัญในการเป็นนักขายมืออาชีพ หลักสูตร “ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว” ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการขายในมิติต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเสริมเขี้ยวเล็บให้มีความคมขึ้นในการขาย ทำให้ได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์การขายสมัยใหม่ ไม่เพียงมุ่งหวังแค่การเพิ่มยอดขาย แต่ต้องเล็งผลถึง การทะลุเป้าขาย แบบไม่ยาก และเหนือคู่แข่งขัน สามารถที่จะขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่สำคัญในการขาย ทำให้นักขายสามารถขายให้ “ทะลุเป้าได้เพียงปลายนิ้ว”

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

1) สามารถพัฒนาและปรับกลยุทธ์การขายในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
2) ยกระดับทีมงานขายได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขาย

 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 ความสำคัญของนักขาย

• ความสำคัญของนักขายและการทำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจวิกฤต
• วิเคราะห์ผู้ซื้อ วิเคราะห์เป้าหมาย เพื่อเจาะใจในทุกกรณี
• ทำอย่างไรที่จะหนีคำว่า “อวสานเซลแมน”

 

วันที่  2  สร้างตนเองให้เป็นนักขายสายพันธุ์ใหม่

 •   สร้างตนเองให้เป็นนักขายสายพันธุ์ใหม่
 • กรณีศึกษา การเป็นผู้แทนขายที่ประสบความสำเร็จ
 • การจัดโครงสร้างการขาย เพื่อวิเคราะห์กระบวนยุทธ์และเทคนิคในการขาย
 • การบริหารเวลาที่สำคัญ เพื่อขึ้นเป็นนักขาย “ชั้นเซียน”

 

 

หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว

 Top Performance Selling Skills

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว

 Top Performance Selling Skills

อัตราค่าลงทะเบียน

6,000

6,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

420

420

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

180

180

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

6,240

6,240

UA-75256908-1