(ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความแตกต่างที่สร้าง สรรค์จากผู้อื่น ดังที่หลายคนกล่าวไว้ว่ายุคของการ่อสู่ทางธุรกิจในปัจจุบัน จึงเป็นยุคของการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริง)


เพิ่มเพื่อน

หลักการและเหตุผล

ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความแตกต่างที่สร้าง สรรค์จากผู้อื่น ดังที่หลายคนกล่าวไว้ว่ายุคของการ่อสู่ทางธุรกิจในปัจจุบัน จึงเป็นยุคของการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริง ดังนั้น การสร้างบุคลากรที่มีทักษะในองค์กรให้มีทักษะในทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกำลังหรือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากเท่านั้น ดังนั้น หลักสูตร “เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking Techniques )” จึงถูกออกแบบตามหลักของ การใช้ความ คิดของสากล โดยใช้วิธีของการคิดที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่จะผลักดันแนวความความคิดที่สร้าง สรรค์ให้นำออกมาใช้ให้มากที่สุด และสามารถนำไปสู่การหาผลของความสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

1. ได้รู้หลักแนวคิดของกระบวนการทางความคิดของมนุษย์
2. เข้าใจกลไกการสร้างแนวคิด จนสามารถนำไปใช้
3. เข้าใจองค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์
4. วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกัน

 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 เช้า : แนวคิดของกระบวนการทางความคิดของมนุษย์

1. แนวคิดของกระบวนการทางความคิดของมนุษย์
2. กลไกการสร้างแนวคิด จนสามารถนำไปใช้
3. องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์
4. วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกัน
5. เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบ River of Creative
6. การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์

 

วันที่ 1 บ่าย : ลำดับขั้นของความคิดในรูปแบบต่างๆ

1.  ลำดับขั้นของความคิด ในแบบต่าง ๆ
2.  กระบวนการคิดที่เป็นเหตุ เป็นผล
3.  ขั้นตอนการของความคิดเชิงสร้างสรรค์
4.  บทสรุปความคิดสร้างสรรค์ และการนำไปใช้
5.   ฝึกปฏิบัติ

 หลักสูตร เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking Techniques)

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร เทคนิคการคิดสร้างสรรค์

( Creative Thinking Techniques)

อัตราค่าลงทะเบียน

6,000

6,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

420

420

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

180

180

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

  • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
    บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
    ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
  • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

6,240

6,240

UA-75256908-1