การางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ คือ แนวทางการกำหนดทิศทางในการทำงาน ทำให้เข้าใจทิศทางในการบริหารงานที่ตนเองรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

(Business Strategic Planning for Excellent Performance)

หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Planning) เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนเพื่อบริหารความสำเร็จให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ จำเป็นต้องให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในองค์กรเข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบและตัดสินใจทิศทางที่องค์กรควรจะเป็น

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นกระบวนการที่ครอบคลุม มีขั้นตอนที่ใช้ในการจัดออกแบบแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาวและพัฒนากลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้ทันที เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบสำคัญคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การจัดลำดับความสำคัญ และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

10 ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategic Planning) มีดังนี้:

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก: ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนภายในขององค์กร ตลอดจนโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก การวิเคราะห์นี้ช่วยระบุตำแหน่งปัจจุบันของธุรกิจ ตลอดจนความท้าทายและโอกาสที่อาจพบ
 2. พันธกิจและวิสัยทัศน์: การกำหนดพันธกิจขององค์กร ซึ่งสรุปวัตถุประสงค์ของธุรกิจและเหตุผลในการดำรงอยู่ คำอธิบายวิสัยทัศน์ กำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวและทิศทางที่องค์กรตั้งเป้าไว้
 3. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย: จากการวิเคราะห์ จะมีการกำหนดเป้าหมายและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผล เกี่ยวข้อง และมีขอบเขต เป้าหมายต้องสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร และให้ทิศทางที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินการในอนาคต
 4. กำหนดกลยุทธ์: การกำหนดกลยุทธ์เพื่อออกแบบแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์เหล่านี้เป็นแผนงานระดับสูงที่องค์กรจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งหรือจากโอกาส เอาชนะจุดอ่อน และจัดการกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
 5. แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ: แผนปฏิบัติการต้องถูกออกแบบตามแนวทางกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ภาระงาน ระยะเวลาและแผนการจัดสรรทรัพยากรและความรับผิดชอบ ที่จำเป็นในการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การจัดสรรทรัพยากร: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ยังเกี่ยวข้องกับการจัดวางทรัพยากรที่จำเป็น รวมทั้งทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
 7. การติดตามและประเมินผล: การติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญต่อการติดตามความก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์ มีการระบุตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) เพื่อวัดความสำเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ และช่วยในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงที่จำเป็นเพื่อให้แผนกลยุทธ์เป็นไปตามแผน
 8. การสื่อสารและการมีส่วนร่วม: หัวใจสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือการทำให้ทุกคนในองค์กรรับรู้ไปในทิศทางดียวกันผ่านกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรภายนอก จำเป็นต้องสื่อสารเพื่อให้ทราบทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ และให้การสนับสนุนและความมุ่งมั่น ให้การดำเนินการตามแผนที่ประสบความสำเร็จ
 9. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว: สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ ทุกคนที่มีหน้าที่ทำแผนกลยุทธ์ต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
 10. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือมีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้น องค์กรต้องทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และบรรลุเป้าหมายระยะยาว

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการเติบโตและประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจอย่างรอบคอบ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสร้างแผนงานที่จะนำทางไปสู่เป้าหมายและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการพื้นฐานที่วางรากฐานสำหรับความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกอย่างรอบคอบที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว แนวทางการวางแผนกลยุทธ์นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถเผชิญกับความท้าทาย ใช้ประโยชน์จากโอกาส และยังคงแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

หัวใจสำคัญของการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์คือการมองเห็นอนาคตและกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยการดำเนินงาน นอกเหนือจากสิ่งที่ทำประจำวันและเป้าหมายระยะสั้น โดยมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นและปรับให้ทั้งองค์กรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ สามารถช่วยให้มีการเปลี่ยน วิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริงและทำให้ประสลความสำเร็จที่จับต้องได้

ในหลักสูตรการวางแผนกลยุททธ์ นี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจหลักการวางแผนกลยุทธ์สมัยใหม่ ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารงานมีผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

(Business Strategic Planning for Excellent Performance)

หลักสูตร Business Strategic Planning

ความเป็นมาของ หลักสูตร ฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศ

ในสถานการณ์การแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับทิศทางการทำธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็คือการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร เพราะการวางแผนกลยุทธ์ ทำให้พนักงานทุกคน รวมถึงผู้บริหาร มีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน ขจัดความสับวนในการดำเนินธุรกิจ

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ จะเป็นการเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในการทำธูรกิจ ซึ่งนำมาในเรื่องรายได้ให้กับองค์กร และมีขั้นตอนในการทำงาน มีกระบวนการทางความคิดที่จะนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ทำให้กิจกรรมอื่น ๆ ดำเนินตามแผนกลยุทธ์ที่มี

แต่ปัญหาหลัก ที่พนักงานไม่สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธฺภาพได้ ทำให้ไม่สามารถทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะ พนักงานส่วนใหญ๋ไม่มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีพอ

ทำให้การทำงานมีความสับสน เมื่อพนักงานขาดแผนกลยุทธ์ ก็ทำให้ไม่มีแนวทางในการทำงานที่ชัด

ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของพนักงานเป็นเช่นนี้:

 1. พนักงานทำงานไมบรรลุเป็าหมายจะ โทษทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ด้วยเหตุผลเดิม ๆ  ไม่มีโซลูชั่นมาแก้ไข ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีพอ
 2. ขาดแผนกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน ทำให้ ไม่มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน
 3. ไม่เข้าใจความสำคัญหรือเทคนิคในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย แต่ทำไม่ได้ เพราะขาดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีพอ
 4. ไม่สามารถรักษาขั้นตอนการวางเแผนกลยุทธ์ ให้เป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้ ทำให้สับสนเพราะ ขาดความต่อเนื่อง
 5. ทัศนคติเป็นลบ ไม่เชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการกระตุ้นตนเองให้มีวินัยทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ
 6. ไม่เข้าใจเรื่องบทบาท ภาระหน้าที่ ของตนเองการวางแผนกลยุทธ์ ทำให้ทำงานสับสน
 7. ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทรมเพลสในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน
 8. ไม่มีเทคนิคในการแต่ละขั้นตอน เพราะอยู่ในสถานการณ์จริงจะสับสน ทำให้พลาดโอกาสเพราะไม่เข้าใจเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 9. ไม่มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและสถานการณ์ภายนอก ทำให้ไม่เข้าใจสภาพแวดล้อม พลาดโอกาสสำคัญในการทำธุรกิจ
 10. ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้พนักงานไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เพราะทำงานไปวัน ๆ
  หลักสูตรอบรม Business Strategic Planning

  การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategic Planning) เป็นหัวใจของการบริหารจัดการ

  เพราะว่าการบริหารจัดการองค์กรนั้นมีความสำคัญ ที่จะกำหนดทิศทางของความสำเร็จของการบริหารจัดการว่าจะเป็นเช่นไร

  ซึ่ง การวางแผนกลยุทธ์ Business Strategic Planning  เปรียบได้กับสมองและกระดูกสันหลังของร่างกาย ที่จะคอยรับคำสั่งจากสมองและส่งผ่านไปยังส่วนต่าง ๆ เพื่อควบคุมให้มีการทำงานตามที่สมองสั่งงาน

  หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ Business Strategic Planning เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจไม่แตกต่างอะไรกับกระบวนการสั่งการและควบคุมของสมอง ซึ่งถูกออกแบบจากผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรที่ร่วมกันคิด กำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ความท้าทายที่มี ร่วมกัน เพื่อการวางแผนกลยุทธ์

  เพราะเมื่อไรก็ตามที่ ผู้บริหารและพนักงานสามารถร่วมกันเขียนและ วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ Business Strategic Planningได้ เท่ากับเป็นการรวบรวมคำสั่งๆ ต่าง ๆ จากความคิด ผ่านการวิเคราะห์ของทีมงานหรือผู้บริหาร ส่งผ่านมาเป็นเอกสาร แผนงานและส่งไปยังส่วนงานต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไป

  ในปัจจุบันหลายองค์กรที่จะเร่งการผลิตให้พนักงานทุกคนมีทิศทางในการทำงาน ที่ชัดเจน ด้วยการพัฒนาความคิดให้มีความคิดในการวาแผนกลยุทธ์ และมีการปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ที่มีสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง และจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  เพื่อเป้าหมายในการทำงานคือต้องมุ่งสู่การทำงานอย่างมีระบบ และแบบแผนกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อสร้างกลไกการแข่งขันที่อาศัยกลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อความเป็นเลิศและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป ตามแนวทาง การบริหารจัดการสมัยใหม่

  “หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทางธุรกิจ (Business Strategic Planning) เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ”

  ถูกออกแบบมาด้วยการที่วิทยากรมีโอกาสทำงานในองค์กรชั้นนำของโลก ที่มีแนวคิดในการทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์การสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์การ และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทางธุรกิจเปรียบเสมือนเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญ ทำให้การทำงานมีแบบแผนและสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับองค์การให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ต่างฝ่าย ต่างมุ่งการแข่งขันให้ตนเองชนะและอยู่รอดในธุรกิจนั้น ๆ

  เพราะไม่เพียงแต่ที่ วางแผนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ จะสร้างความยั่งยืน ทิศทางการทำงาน  สร้างกลไกการประสานความร่วมมือจากบุคคลรอบข้างทั้งภายในองค์กรในทุก ภาคส่วน เช่นพนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ อื่นๆ โดยอาศัยความเข้าใจในสภาวะรอบข้างขององค์การที่มีอิทธิพลจากภายนอก การวางโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี ระบบงาน ระบบทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ

  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  วัตถุประสงค์ของการอบรม การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

  1. ทีมงานเห็นความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์  เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ที่ต้องนำมาใช้ในการทำงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้เป็นรูปธรรม
  3. เข้าใจกระบวนการในการสร้างแนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์
  4. การสามารถสร้างกลยุทธ์ในการทำงานของตนเอง นำไปพัฒนาต่อยอดให้องค์กรประสบความสำเร็จ
  5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสร้างความเติบโตให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง
  6. สามารถที่จะวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ ในปัจจุบัน เพื่อการสร้าง การวางแผนกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. สามารถที่จะกำหนดทิศทางในการวางแผนให้องค์กร เพื่อ มีกลยุทธ์ สำหรับการแข่งขัน
  8. ทุกคนสามารถที่จะมองไปในทิศทางเดียวกันในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยแม่บทของ การวางแผนกลยุทธ์ ที่สร้างขึ้น
  9. ทำให้ทุกคนมีกระบวนการการสื่อสารในเรื่องความสำเร็จขององค์กร โดยการนำ การวางแผนกลยุทธ์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
  10. นำไปประยุกต์ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
   ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
   หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
   รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

   ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ

   1.เข้าใจหลักการสำคัญและสามารถนำไปใช้ในการจัดทำ และวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจสร้างแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน
   2.สามารถที่จะวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ มีมุมมองที่กว้างขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทำให้เข้าใจแรงกดดันทางธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ใน การวางแผนกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.สามารถที่จะกำหนดทิศทาง อย่างมีขั้นตอน ในการวางแผนกยุทธ์ให้กับองค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมี การงางแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ
   4.ทุกคนสามารถที่จะมองไปในทิศทางการทำงาน และ การวางกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การบริหารจัดการองค์กรง่ายขึ้น และมีแม่บทของ การวางแผนกลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาอย่างชัดเจน
   5.ทำให้ทุกคนมีกระบวนการการสื่อสารในเรื่องความสำเร็จขององค์กร โดยการนำ การวางแผนแผนกลยุทธ์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

   6. นำไปประยุกต์ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นเลิศทางธุรกิจ เพื่อการทำงานของพนักงานและผู้จัดการ

   สิ่งที่คาดว่จะได้รับจากการเข้าอบรมหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์-ผู้เรียนจะสามารถ

   1. กำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. มีประบวนการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการวาง แผนกลยุทธ์เพื่อการออกแบบกลยุทธ์ที่ดี 

   3. ทันต่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตามความท้าทายที่เกิดขึ้นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าทันท่วงที

   4. จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาการลงทุนอย่างชาญฉลาดในการริเริ่มที่สอดคล้องกับเป้าหมายการวางแผนเชิงกลยุทธ์

   5. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์คู่แข่งและแนวโน้มของตลาดอย่างรอบคอบ

   6. สร้างกลไกการสื่อสาร แผนกลยุทธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมถึงพนักงาน นักลงทุน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า ส่งเสริมการซื้อและความมุ่งมั่นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันและแรงจูงใจ

   7. วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จ การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่มีประสิทธิภาพที่ชัดเจนและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) เพื่อติดตามความคืบหน้าและวัดความสำเร็จ 

   8. บริหารความเสี่ยง กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยลดผลกระทบและเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนกลยุทธ์

   Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

   Module 1: วิเคราะห์ความสำคัญในการจัดทำ และการวางแผนกลยุทธ์ สำหรับองค์กร

   • องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ 
   • ประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ ทำไมทุกองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์
   • ระดับของกลยุทธ์ และบทบาทในแต่ละระดับ เพื่อเข้าใจความรับผิดชอบที่ต้องทำ
   •  ความแตกต่างของระดับทางความคิดในแต่ละระดับ ทำไม ความคิดกลยุทธ์ จึงแตกต่างจากความคิดอื่นๆ
   • ศึกษาบทเรียนของความสำเร็จและความล้มเหลวของ การวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรต่างๆ 
   • องค์ประกอบสำคัญและรายละเอียด เพื่อเข้าใจหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการวางแผนกลยุทธ์
   • ขั้นตอนการทำ แผนกลยุทธ์ ที่สำคัญ และวิเคราะห์ กุญแจความสำเร็จของ แผนกลยุทธ์
   •  Workshop ระดมสมอง กรณีศึกษา พัฒนาเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอ

   Module 2: วิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร

   • ขั้นตอนการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่
   • การคัดกรอง สภาวแวดล้อม ด้วยหลักการขจัดออก การพลิก วิกฤต ให้เป็นโอกาส นำไปพัฒนา การวางแผนกลยุทธ์
   • การเปรียบเทียบกับองค์กรต้นแบบหรือ การใช้ Benchmark เพื่อความมั่นใจใน สภาวแวดล้อมขององค์กร
   • แนวทางในการยกระดับ เพื่อขจัดหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น
   •  แนวทางในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลสำเร็จที่ดีเลิศ
   •  การวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายหลักเพื่อการวางกลยุทธ์ที่เป็นเลิศ
   • แนวทางการขจัดการบริหารจัดการภายใต้ประสบการณ์หรือความรู้สึกที่ มักนำมาใช้ทำให้ไมประสบความสำเร็จ
   • การนำเครื่องมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการบริการจัดการ
   • Workshop ระดมสมอง กรณีศึกษา พัฒนาเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอ

   Module 3: วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารตามการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ การวิเคราะห์กลยุทธ์พื้นฐาน (Fundamental Strategic Analysis)

   • การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาทางธุรกิจ
   • การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
   •  การวางแผน พันธกิจ (Mission)
   • การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
   • การกำหนด วัตถุประสงค์ (Objective) เชิงกลยุทธ์
   • การวางเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ ในความสำเร็จขององค์กร
   • การวิเคราะห์กลยุทธ์หลัก และ สร้างกลยุทธ์รอง 
   • Workshop ระดมสมอง กรณีศึกษา พัฒนาเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอ

   Module 4: การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ การนำกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ (Fundamental Strategic Analysis)

   • การจัดทำ Business Alignment เพื่อการสร้างความสมดุลย์ใน แผนกลยุทธ์
   • การวางกลยุทธ์ ตามแนวทาง TOWS Matrix
   • การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
   • การนำแผนกลยุทธ์เพื่อไปใช้ในการออกแบบการปฏิบัติใช้ในการทำงาน
   • การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ที่มีประสิทธิภาพ : Effective  Action Plan
   • การกำหนด ดัชนีชี้วัด หรือ KPI เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ ที่วางไว้
   • Workshop ระดมสมอง กรณีศึกษา พัฒนาเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอ

   วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

   Group Discussion

   Role Play in Real Situation

   Individual Assignment

   Case Study

   Presentation & Feedback

   Coaching

   Attitude Changing

   Creative Thinking

   สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
   ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
   ลงทะเบียน StepPlus Training

   Contact Us

   02 349 1788 ,

   083 276 8877

   Address

   1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

   LineOA:@stepplustraining

   คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

   Copyright © 2024 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

   Loading

   UA-75256908-1