พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling คือ พนักงานขายที่มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ โดยการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ขายสินค้า และสร้างภาพลักษณ์ให้กับร้านค้า 

5 ขั้นตอนการพัฒนาทักษะผู้บริหารในเรื่อง จิตวิทยาการบริหารงานขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร มีดังนี้:

1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์:

2. การบริการลูกค้า:

3. การสร้างความสัมพันธ์:

4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ:

5. การจัดการขั้นตอนการขาย:

6. การปรับตัวและความยืดหยุ่น:

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: พนักงานขายหน้าร้าน จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขายหน้าร้าน ความรู้ผลิตภัณฑ์ จะช่วยใหตอบคำถามของลูกค้า จัดการข้อกังวล และให้คำแนะนำที่น่าสนใจ พนักงานขายหน้าร้านได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณประโยชน์ล่าสุด อย่างสม่ำเสมอ

2. การบริการลูกค้า: พนักงานขายหน้าร้าน มีหน้าที่หลักคือการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เพราะเป็นความสำเร็จในการขาย การดูแลที่เป็นมิตร เอาใจใส่ และเป็นประโยชน์กับลูกค้าจะสร้างประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถนำไปสู่การ ตัดสินใจซื้อได้ ทำให้เกิด การซื้อซ้ำที่หน้าร้าน และการอ้างอิงแบบปากต่อปาก การรับฟังความต้องการของลูกค้าและจัดหาโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหน้าร้าน

3. การสร้างความสัมพันธ์: การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสามารถนำไปสู่ยอดขายและความภักดีที่เพิ่มขึ้นได้พนักงานขายหน้าร้าน ต้องเน้นไปที่การทำความเข้าใจความชอบ ความต้องการ และปัญหาของลูกค้าหน้าร้าน และปรับแต่งแนวทางให้สอดคล้องกันกับความพอใจลูกค้าหน้าร้าน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าหน้าร้าน

4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในการขายหน้าร้าน ซึ่งรวมถึงการฟังอย่างตั้งใจ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหน้าร้าน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ด้วย Storytellin ที่ชัดเจนและโน้มน้าวใจ และความสามารถในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปิดการขาย 

5. การจัดการขั้นตอนการขาย: ขั้นตอนการขายที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยให้พนักงานขายหน้าร้าน จัดระเบียบและมั่นใจได้ว่าลูกค้าหน้าร้าน จะไม่หลุดไป ซึ่งรวมถึงการสร้างโอกาสในการขาย คุณสมบัติ การติดตามผล และเทคนิคการปิดการขาย Closing the Sale 

6. การปรับตัวและความยืดหยุ่น: พนักงานขายหน้าร้าน ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้าหน้าร้าน พนักงานขายหน้าร้าน ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือกับการถูกลูกค้าหน้าร้านปฏิเสธ และรักษาทัศนคติเชิงบวกแม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทาย เพื่อความสำเร็จในระยะยาว

ความสำเร็จของ “พนักงานขายหน้าร้าน” ในการขายของร้าน ที่ขายสินค้าหรือบริการ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่สิ่งสำคัญสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน คือการมีเป้าหมายการขายหน้าร้าน ติดตามเป้าหมาย วัดประสิทธิภาพ และแสวงหาโอกาสในการ ขายหน้าร้าน เพื่อปรับปรุงเทคนิคการขายหน้าร้าน อย่างต่อเนื่อง การสร้างสภาพแวดล้อมการ ขายหน้าร้าน ที่พนักงานหน้าร้าน ต้องเอาใจใส่ดูแล นำไปสู่ความสำเร็จในการขายหน้าร้าน โดยทำให้ ลูกค้า พึงพอใจต่อการซื้อหน้าร้านมากที่สุดและกลับมาซื้อซ้ำในครั้งต่อไป

หลักสูตรฝึกอบรม พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling” คือ หลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนา เทคนิคการขายหน้าร้าน ด้วยจิตวิทยาการขายหน้าร้านชั้นสูง สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน”

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ พนักงานขายหน้าร้าน มีขั้นตอนการขายหน้าร้าน ทำให้เข้าใจ ที่เป็นหลักจิตวิทยาการบริหารลูกค้าหน้าร้าน มาใช้ในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการซื้อสินค้าหน้าร้าน Shop Selling จากพนักงานขายหน้าร้าน 

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

“หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling นี้จะเปิดเผยเคล็ดลับที่สำคัญ ในการวางแผนการขายหน้าร้าน แย่างนักขายมืออาชีพ ตั้งอต่การเตรียมความพร้อมก่อนการขาย เพื่อความมั่นใจในการขาย การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  ไปจนถึงการปิดการขาย ทำให้พนักงานขายหน้าร้านมีแนวทางในการขายหน้าร้านที่ชัดเจน

การออกแบบ หลักสูตร ฝึกอบรมการขายร้านค้า เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมในการค้าหน้าร้าน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องแข่งขันกับยุคแห่งการช็อปปิ้งออนไลน์และความคาดหวังของลูกค้าหน้าร้านที่เพิ่มขึ้น

บทบาทของพนักงานขายหน้าร้าน มีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคย การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ร้านค้าปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของตลาดได้

เนื้อหาครอบคลุม ถึง ขั้นตอนการขาย การให้บริการ และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าหน้าร้านที่หลากหลาย พนักงานขายหน้าร้านจำเป็นต้องแนวทางในการขายหน้าร้านที่ชัดเจน

พนักงาขายหน้าร้านจะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ขายหน้าร้าน และการขจัดความกลัวของลูกค้าหน้าร้านที่เป็นความท้าทาย ในการขายและการแข่งขันที่พนักงานขายหน้าร้านเผชิญ

เนื้อหาการฝึกอบรมการขายหน้าร้าน จะครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น เทคนิคการขาย การบริการลูกค้า  การจัดการกระบวนการขาย ความสามารถในการปรับตัว และความยืดหยุ่น โดยผสมผสาน การฝึกปฏิบัติการขายหน้าร้าน ด้วยการฝึกฝนจริง และสถานการณ์จริงเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานขายหน้าร้าน สามารถนำเทคนิคการขายใหม่ๆ ไปใช้ได้ทันที

การออกแบบหลักสูตร

แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้ประยุกต์มาจากหลักสูตรการขายที่วิทยากรสำเร็จมาจาก University of San Francisco และการเจรจาต่อรองจาก Notre Dame University  ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้พัฒนามาจากกระบวนการ “การวิจัยและค้นคว้า” ในเรื่องพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อและอิทธิพลในการขาย โดยการสำรวจ ผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและรวบรวมจากบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นราย บุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING) 

หลักสูตร ฝึกอบรม พนักงานขายหน้าร้าน

Shop Selling

หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรม พนักงานขายหน้าร้าน

เป็นที่ทราบดีว่า พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling มีความสำคัญมากในการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร เพราะพนักงานขายหน้าร้าน จะเป้ฯด่านแรกในการพบปะลูกค้า ในทุกองค์กรจึงให้ความสำคัญกับพนักงานขายหน้าร้าน

พนักงานขายหน้าร้านจะสร้างรายได้ให้กับองค์กร ทำให้ลูกค้าหน้าร้านประทับใจ เสริมภาพลักษณ์ให้กับหน้าร้าย

แต่ปัญหาหลัก ๆ ของพนักงานขายหน้าร้าน ทำให้ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามที่ต้องการ  ไม่สามารถปิดการขายได้ พนักงานขายหน้าร้าน  ไม่มีขั้นตอนการขายหน้าร้านที่ดีพอ ทำให้การขายมีความสับสน เมื่อพนักงานขายหน้าร้านแนวทางการขายหน้าร้านเพิ่ม ปิดการขายไม่ได้ เช่นปัญหาเช่นนี้:

1.พนักงานขายหน้าร้าน ปิดการขายไม่ได้ โทษทุกอย่างที่อยู่รอบตัว โดยอ้างว่าลูกค้าไม่ต้องการซื้อ แต่ความจริงพนักงานขายหน้านร้านไม่มีแผนการขายหน้าร้านที่ดีพอ

2.ขาดขั้นตอนการขายหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพในการขายเชิงรุก ไม่มีแนวทางการปิดการขายหน้าร้านที่ชัดเจน

3.ไม่เข้าใจเทคนิคการขายหน้าร้าน ในแต่ละช่วงเวลาในการขาย ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสที่จะปิดการขายหน้าร้าน แต่ปิดการขายไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจเทคนิคการขาย

4.ไม่สามารถรักษาขั้นตอนการขายหน้าร้าน ให้เป็นไปตามขั้นตอนการขายหน้าร้าน  ทำให้สับสนเพราะ ขาดความต่อเนื่อง

5.ทัศนคติพนักงานขายหน้าร้านเป็นลบ ไม่เชื่อเรื่องขั้นตอนการขายหน้าร้าน ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการกระตุ้นตนเองให้มีวินัยในการขายหน้าร้าน ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จ

6.ไม่เข้าใจเรื่องบทบาท ภาระหน้าที่ ของพนักงานขายหน้าร้าน ทำให้การขายหน้าร้ายได้ไม่ดีเท่าที่ควร

7.ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทรมเพลสในการนำเทคนิค การขายหน้าร้านมาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.ไม่มีเทคนิคการขายหน้าร้านในการแต่ละขั้นตอน ทำให้สับสนเวลาต้องขายให้ลูกค้าหน้าร้าน ทำให้ปิดการขายไม่ได้

9. ไม่มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองในการขายหน้าร้าน ทำให้ไม่เข้าใจลูกค้า พลาดโอกาสสำคัญในการปิดการขาย

10. ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้พนักงานขายหน้าร้านไม่ประสบความสำเร็จในการขาย

พนักงานขายหน้าร้าน ต้องเลิกทำสิ่งเหล่านี้ ถึงทำให้ปิดการขายได้แน่นอน

  หลักสูตร-พนักงานขายหน้าร้าน-Shop-Selling-Techniques โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

  หลักการและเหตุผล

  บนโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น ไม่ต่างกับการแข่งขันในสนามกีฬาทั่วไป ต่างมีการรุก ต่างมีการรับ ใครที่อ่อนแอกว่าย่อมได้รับความพ่ายแพ้ และอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้มือใหม่

  การเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาที่จะให้มีความเข้มแข็ง มีไหวพริบที่ทันต่อเหตุการณ์การแข่งขัน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับชัยชนะในการครั้งนั้น ซึ่งไม่ต่างจากการทำธุรกิจ บริษัทชั้นนำจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการของการขาย ทำให้มีการปรับเปลี่ยนไปมากจากแนวคิดการขายในอดีต ที่มุ่งเพียงแต่ให้ขายได้

  พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling ที่มีคุณภาพเท่านั้น ที่จะสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง มีแผนการขายที่ชัดเจน ตามแนวทางการขายหน้าร้าน

  ยุคนี้ เป็นยุคของโอกาสในการขายหน้าร้าน เพราะเศรษฐกิจมีการขยายตัว ชาวต่างชาตินิยมมา ช็อปปิ้ง หรือ ซื้อสินค้าในประเทศไทย อย่างเห็นได้ชัด

  พฤติกรรมของลูกค้าหน้าร้าน มีการเปลี่ยนไป เช่นลูกค้าหน้าร้านกล้าที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้า ถ้าสินค้านั้นตอบโจทย์ สิ่งที่ลูกค้าหน้าร้านต้องการ ทำให้ตนเองรู้สึกพึงพอใจต่อสินค้านั้น ๆ

  จึงกล่าวได้ว่าเป็นยุคของโอกาสทองของการขายหน้าร้าน โดยเฉพาะถ้าพนักงานขายคนใดเข้าใจจิตวิทยาลูกค้าหน้าร้าน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทำให้มองเห็นโอกาสการขาย

  แต่ในปัจจุบันนั้น กลไกการขายหน้าร้าน มีความซับซ้อน ในการซื้อของผู้ซื้อก็ซับซ้อน ในองค์กรผู้ขายก็ซับซ้อน การแข่งขันในการขายหน้าร้าน ก็ซับซ้อน โดยต่างฝ่ายต่างมุ่งที่จะนำลูกค้าเป็นที่ตั้ง หรือที่เรียกว่า Customer Base Selling โดยมีแนวคิดการขายหน้าร้าน ที่สำคัญคือการเพิ่มยอดขาย จากการขายเพิ่ม และขายข้ามผลิตภัณฑ์ เพื่อขายให้ได้ราคาที่สูง มีปริมาณที่มาก

  ดังนั้นมาจากการที่พนักงานขายหน้าร้าน ต้องสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหน้าร้าน และชนะคู่แข่งจากการตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าหน้าร้าน ต้องการได้ผนวกกับพนักงานขายหน้าร้าน มีแนวการโน้มน้าวจิตใจและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นทำงานเชิงรุก มีกลไกที่ทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองได้รับชัยชนะหรือที่เรียกว่า Win-Win ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย ซึ่งเป็นแนวคิดของการขายก้าวกระโดดสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้น และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร

  องค์กรชั้นนำระดับโลกต่างทุมเทเพื่อสร้างเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการขายหน้าร้าน เพื่อให้เข้าใจถึงจิตวิทยาลูกค้า  เป็นการขายหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการวางแผนการขายหน้าร้าน และนำมาบรรจุเป็นความสามารถหลักของพนักงานขายหน้าร้าน ที่ต้องเข้าใจในทุกขั้นตอนการขายหน้าร้าน เพื่อะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าหน้าร้านและใช้วิธีการสื่อสาร เพื่อการโน้มน้าวใจลูกค้าหน้าร้าน จนทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

  หลักสูตร “พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Techniques” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายเข้าใจถึงหลักของการทำงานขายอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ลูกค้าหน้าร้าน สร้างความสำเร็จในงานขายหน้าร้านด้วยรูปแบบของตนเอง เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ที่เป็นการเรียนรู้ถึงเทคนิคการขายใหม่ๆ ที่เน้นลักษณะเนื้อหาการขาย การโน้มน้าวใจและปิดการขาย

  โดยเนื้อหาเน้นการนำไปใช้ปิดการขายได้จริงผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ (Role Play หรือ Workshop) ที่เหมือนสถานการณ์หน้าร้าน จริงๆ ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพการขาย มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างผลงานด้วยตนเอง เข้าใจถึงหลักการทำงาน-ขายเชิงรุก  และสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร

  โดยกระบวนการของการเรียนรู้นั้นจะสามารถทำให้มีความเข้าใจนั้นสั้น กระชับ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสนามการขายต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างมืออาชีพโดยแท้จริง นำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน

  Shop Selling

  วัตถุประสงค์

  1. ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นพนักงานขายหน้าร้าน เพื่อการทำงานขายเชิงรุก
  2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความสำเร็จในการขายหน้าร้าน ให้กับพนักงานขายหน้าร้าน
  3. เปลี่ยนทัศคติของพนักงานขายหน้าร้าน ทำให้ตนเองมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาเทคนิคการขายหน้าร้าน รูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายหน้าร้าน
  4. เข้าใจคำว่า “การวางแผนการขายหน้าร้านเพื่อเป็นเลิศในการขาย” ได้เป็นอย่างดี ด้วยการมองความต้องการลูกค้าหน้าร้าน อย่างชัดเจนและนำมาใช้ในการสร้างความพึงพอใจลูกค้าหน้าร้านได้เป็นอย่างดี
  5. มีเทคนิคการขายหน้าร้านที่สำคัญเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการขายหน้าร้าน เพื่อตอบสนองในสถานการณ์การขายหน้าร้านที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ขายหน้าร้านได้เพิ่มขึ้น
  6. ทำให้ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามงาน สร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความสำเร็จในการปิดการขาย ทำให้งานขายของตนเองมีประสิทธิภาพ ได้ยอดขายที่ดี บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  7.  เข้าใจขั้นตอนการขายหน้าร้าน อย่างละเอียด และฝึกปฏิบัติได้ในทุกขั้นตอน ใน 4 มิติในการขายหน้าร้าน: การติดต่อ การนำเสนอ การโน้มน้าวใจและการปิดการขายsหน้าร้าน
  8.  เข้าใจกระบวนการของการขายหน้าร้าน ที่มุ่งเน้นการนำเสนอ ด้วยการเล่าเรื่อง Storytelling การโน้มน้าวใจและการปิดการขายที่ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าหน้าร้าน
  9.  พัฒนายอดขาย จากการขายหน้าร้าานของพนักงานขายหน้าร้าน และสร้างภาพลักษณ์ ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  10.  สร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับลูกค้าหน้าร้าน ทำให้กลับมาซื้ออย่างต่อเนื่อง
   ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
   ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
   รวมหลักสูตรผู้จัดการ-ผู้บริหาร โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
   หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
   รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

   ประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากหลักสูตร ฝึกอบรม การวางแผนการขาย เพื่อเป็นเลิศในงานขาย

   Effective Sales Plan

   • กระบวนการฝึกการขายหน้าร้าน ที่ได้รับการยอมรับในสถานการณ์การขายหน้าร้านที่แตกต่างกันออกไป
   • แนวคิดการขายหน้าร้าน สมัยใหม่ ในทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการขายหน้าร้าน ด้วยเทรมเพลสการขายหน้าร้าน ทำให้เข้าใจง่าย
   • เข้าใจหลักการนำเทคนิคการขายหน้าร้่่าน ที่ช่วยในการปิดการขาย ที่ได้จากการวางแผนการขายหน้าร้านมาใช้ เพื่อเป็นเลิศในการปิดการขาย อย่างนักขายหน้าร้านมืออาชีพ
   • มีจิตวิทยาการในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้าหน้าร้าน คือหัวใจของการปิดการขายหน้าาร้าน  ทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ตามเป้าหมายการขาย
   • มีการวางแผนการขายหน้าร้าน ในทุกขั้นตอน เพื่อการขายที่แตกต่าง  ทำให้รูปแบบการขายหน้าร้านมีแบบแผนที่แตกต่างจากที่เคยทำ และทำให้พนักงานขายหน้าร้านทุกคน ตื่นเต้นต่อการขายแบบใหม่ ๆ ที่ได้ผลมากกว่า
   • องค์ประกอบสำคัญของการนำ “เทคนิคการขายหน้าร้าน เพื่อช่วยในการปิดการขาย” มาใช้ในเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายหน้าร้านที่เห็นผล
   • พัฒนาทัศนคติที่เป็นบวก ไม่กลัวลูกค้า กล้าที่จะแก้สถานการณ์ เมื่อลูกค้าปฏิเสธในการปิดการขายด้วยเทคนิคการขายหน้าร้านที่เห็นผล จะพลิกวิกฤตการขายหน้าร้าน ให้ลูกค้ากลับซื้อ
   • พัฒนาเครื่องมือในการขายหน้าร้านที่สร้างสรรค์ ด้วยพิมพ์เขียวหรือเทรมเพลส ของการขายหน้าร้าน เพื่อใช้ในการปิดการขาย ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะของพนักงานขายหน้าร้าน
   • มีวิธีการดึงศักยภาพของพนักงานขายหน้าร้านทุกคนด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับ ทำให้พนักงานขายหน้าร้านทุกคนช่วยกัน ที่จะบรรลุเป้าขายหน้าร้าน
   • นำไปประยุกต์ การวางแผนการขายหน้าร้าน เพื่อปิดการขาย สำหรับพนักงานขายหน้าร้านและผู้จัดการฝ่ายขาย

   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

   • พัฒนาแนวคิดและทักษะการขายหน้าร้านเชิงรุก รวดเร็ว คม ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อยอดในการปิดการขาย
   • บริหารจัดการในสถานการณ์การขายหน้าร้านที่ซับซ้อนโดยการแบ่งขั้นตอนการขายเป็นส่วน ๆ และจัดลำดับของความสำคัญกิจกรรมการขายหน้าร้าน เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด
   • พัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการขายหน้าร้าน ตั้งแต่การติดต่อ การหาข้อมูล การตอบข้อโต้แย้ง การโน้มน้าวใจและปิดการขาย ทำให้มีการวางแผนงานการขายล่วงหน้า โดยมุ่งเน้น 4 ทักษะหลักที่จะทำให้ตนเองได้รับชัยชนะในการแข่งขันได้แก่ 4 มิติในการขายคือการติดต่อ การนำเสนอ การโน้มน้าวใจและการปิดการขาย
   • มีระบบการขายหน้าร้านในเชิงรุก โดยมีแบบแผนของการทำงานขาย และสามารถนำมาใช้เมื่อต้องติดต่อลูกค้า
   • สามารถสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การใช้ภาษากาย ภาษาคำพูด การฟัง
   • สามารถที่จะนำเสนอด้วยการเล่่าเรื่อง Storytelling ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการในการโน้มน้าวใจ
   • สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย อย่างนักขายมืออาชีพ
   • ทราบถึงเทคนิคการขายหน้าร้าน ต่างๆ ในการปิดการขาย ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพการขายหน้าร้าน
   • เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ ให้พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขายหน้าร้าน
   Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

   วันที่ 1  ความสำคัญของพนักงานขายหน้าร้าน และการสร้างสัมพันธ์เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือในการขายหน้าร้าน

   • วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเปลี่ยนทำให้ เกมการขายหน้าร้านเปลี่ยน พนักงานหน้าร้านต้องเปลี่ยน
   • เปิดเผยแรงกดดันทางธุรกิจใหม่ ที่นักขายหน้าร้านต้องเปลี่ยนเป็นเส้นทางการขายหน้าร้านเป็นการขายเชิงรุก
   • องค์ประกอบการขายหน้าร้าน สำหรับหนักงานขายหน้าร้านชิงรุก
   • วิเคราะห์จิตวิทยาพฤติกรรมลูกค้า ความคิดและการแสดงออก
   • พฤติกรรมที่ลูกค้ามักนำมาใช้กับพนักงานขาย
   • คุณสมบัติพนักงานขายหน้าร้านที่ลูกค้าชอบ ตอบโจทย์ลูกค้า ทำให้ปิดการขายได้
   • ความคิดลูกค้าหน้าร้านที่มีต่อพนักงานขาย และแนวทางการปรับความคิดลูกค้า
   • เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าหน้าร้านเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
   •  วิเคราะห์กระบวนการการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสินค้า
   •  กระบวนการสร้างมิตรภาพและความประทับใจในการเข้าหาลูกค้า ทำให้ลูกค้าหน้าร้านยินดีที่จะคุญด้วย
   •  องค์ประกอบในการติดต่อลูกค้า การเชื่อมสัมพันธ์และการสร้างความน่าเชื่อถื่อในขณะที่ลูกค้าเข้ามาหน้าร้าน
   • องค์ประกอบที่สำคัญในการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง Storytelling  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการปิดการขาย
   • สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ไม่ควรทำ ในขณะอยู่ต่อหน้าลูกค้า เพื่อการนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าตัดสินใจ
   • วิเคราะห์ รูปแบบการสนทนาเพื่อให้ลูกค้าตอบตกลง “ซื้อ”
   • วิเคราะห์การปฏิเสธจากลูกค้า และแนวทางในการแก้ไข หาทางออก 
   • ขั้นตอนการพูดในแต่ละช่วงจังหวะ สร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ ด้วยการเล่าเรื่อง
   • วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกค้าปฏิเสธการซื้อหรือไม่ตอบรับการนำเสนอขายของผู้ขาย
   • ชุดฝึกบทบาทสมมุติ(Role Play): การติดต่อที่สร้างความประทับใจ ตามแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

   วันที่ 2: โครงสร้างการขาย   เทคนิคการโน้มน้าวใจให้การปิดการขายแบบไม่ต้องปิดการขาย

   • การทำให้ลูกค้าหยุดและให้ความสนใจแบบ ว๊าว ว๊าว..
   • พัฒนา บุคลิก ลักษณะ ทัศนคติ เพื่อความสำเร็จในการขาย
   • กุญแจ 3 ดอกในการขายหน้าร้านอย่างที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ
   • วิเคราะห์ ความเชื่อ 10 ประการของลูกค้าในการเข้ามาหน้าร้าน เพื่อที่ปรึกษาการขายจะได้แก้เกมการขาย
   • การแก้สถานการณ์ที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนวิกฤตในการขายหน้าร้านให้เป็นโอกาสในการปิดการขายหน้าร้าน
   • วิเคราะห์การแสดงออกของลูกค้า เพื่อเข้าใจอำนาจในการซื้อ (Buying Power) ของลูกค้าที่แท้จริง
   • วิเคราะห์ความจำเป็นที่แท้จริงที่มีอยู่ในจิตใจลูกค้า ต่อการซื้อสินค้าในครั้งนั้น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคของพนักงานขายหน้าร้้าน ทำให้พนักงานส่วนใหญ่มีจุดอ่อนในการขาย
   • กระบวนการขายหน้าร้านอย่างมืออาชีพ
   • กระบวนการของการขายหน้าร้านตามแนวคิด 5Gs’
   • วิเคราะห์หัวใจความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนของการขายหน้าร้านอย่างมืออาชีพ
   • ความสำคัญในการต้อนรับ ลูกค้าหน้าร้านให้มีประสิทธิผล
   • คำพูดที่ล้มเหลว ทำให้ลูกค้าไม่สนใจ ในขณะที่เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน
   • การสร้างและพัฒนา จุดสร้างสัมพันธ์ จุดขาย ทำให้ลูกค้าสนใจ นำไปสู่การปิดการขาย
   • การนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง เพื่อเชื่อมโยงการตัดสินใจซื้อให้สอดคล้องความต้องการลูกค้าหน้าร้าน
   • เรียนรู้ การเปลี่ยนสิ่งที่ลูกค้า “ปฏิเสธ ให้เป็นการ ตกลง
   • การแก้ข้อโต้นแย้ง ให้เป็นการยอมรับ เปลี่ยนการยอมรับเป็นการตัดสินใจซื้อ
   • การตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขาย?
   • วิเคราะห์สัญญาณการซื้อ เพืือนำไปสู่การปิดการขายหน้าร้าน ในรูปแบบต่าง ๆ
   • วิเคราะห์แต่ละขั้นตอนการขายหน้าร้าน พร้อมฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการขายหน้าร้าน

   วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

   Group Discussion

   Role Play in Real Situation

   Individual Assignment

   Case Study

   Presentation & Feedback

   Coaching

   Attitude Changing

   Creative Thinking

   สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
   ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
   ลงทะเบียน StepPlus Training

   Contact Us

   02 349 1788 ,

   083 276 8877

   Address

   1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

   LineOA:@stepplustraining

   คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

   Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

   Loading

   UA-75256908-1