เทคนิคการสอนงาน “On The Job Training (OJT)”

หลักสูตร : On The Job Training (OJT)

หลักการและเหตุผล :
     การสอนงาน (On The Job Training) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มากกว่าการเรียนในห้องเรียน หรือการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ เพราะนอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง และจากผลการศึกษาพบว่าการสอนงานช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้า กับลูกน้องจึงช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ด้วย แต่หลายหน่วยงานไม่ได้ทำให้การสอนงานเป็นระบบที่ดี จึงทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การสอนงานแบบ OJT จะช่วยให้เกิดการสอนงานที่เป็นระเบียบซึ่งจะนำไปสู่การสอนงานที่มี ประสิทธิภาพทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและประหยัดค่าใช้จ่ายให้องค์กรในระยะ ยาว

สิ่งที่ได้รับ :
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ของตน ในฐานะผู้สอนให้กับผู้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT
2. เพื่อให้สามารถจัดใบซอยงานและแผนการสอนงาน รวมถึงมีกระบวนการวัดผลการสอนงานอย่างเป็นระบบ จึงจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน

เนื้อหาหลักสูตร :
**ทดสอบเชิงความรู้ ก้าวสู้ผู้สอนงาน OJT ก่อนเรียน**
● ความหมายของการสอนงาน OJT
● เมื่อใด…ต้องมีการสอนงานผู้ปฏิบัติงาน
● การสอนงานแบบ OJT
● วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในงาน
● ลักษณะการสอนงานแบบ OJT
การจัดทำใบซอยงาน
● ติดตามวัดผล
● 4 วิธีในการสอนงาน OJT
● เตรียมการสอน / การสอน / ฝึกปฏิบัติ / ติดตามผล
กรณีศึกษา : ตัวอย่างการสอนงาน OJT
● ข้อควรระวังในการสอน OJT
● คุณลักษณะผู้สอนงาน OJT ที่ดี
● การจัดแผนการสอนงาน OJT
● องค์ประกอบของแผนการสอน
● สิ่งควรคำนึงการจัดทำแผนการสอน
● การใช้สื่อการสอนและการออกแบบ
ประโยชน์ในการสอนงาน OJT
● ปัญหาและอุปสรรคในการสอนงาน OJT
ฝึกปฏิบัติ : จำลองสถานการณ์จริง การจัดทำแผนการสอนงานโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
วิทยากรให้เสนอแนะ ถาม-ตอบปัญหา
**ทดสอบเชิงความรู้ ผู้สอนงาน OJT หลังเรียน**

เกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมและสัมมนา :
1. ใช้แบบทดสอบก่อน และ หลังการฝึกอบรม กำหนดเกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%
2. คะแนนนำเสนอของกลุ่มระหว่างสัมมนาต้องไม่ต่ำกว่า 20%

เวลาฝึกอบรมและสัมมนา : 9.00 – 16.00 น. จำนวน 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม : ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : 30 ท่าน ต่อรุ่น

UA-75256908-1