หลักสูตร  “Story Telling”

Story Telling 

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอ ด้วยกระบวนการเล่าเรื่องได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นการตอบต่อวัตถุประสงค์ของผู้เข้าฟัง
 2. ให้เกิดความเข้าใจในการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความโดดเด่นในการนำเสนอของตน
 3. สามารถที่จะสรุปประเด็นที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ในการเล่าเรื่องตามแนวทางของผู้ฟัง
 4. เลือกเทคนิคการเล่าเรื่องที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่กำลังนำเสนอ
 5. พัฒนาเครื่องมือที่ต้องใช้ในการเล่าเรื่องเพื่อความเหมาะสมในการนำเสนอในครั้งนั้น ๆ

หลักการและเหตุผล

โลกของการทำงานในปัจจุบันนั้น การนำเสนอเป็นหัวใจของความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะทำงานในส่วนงานไหน เช่น ถ้าเป็นผู้ขายจำเป็นต้องนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า ถ้าเป็นพนักงานจำเป็นต้องนำเสนอผลงาน เป็นต้น
การสื่อสารด้วยการนำเสนอเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสำเร็จในงานนั้น “เทคนิคการนำเสนอ” ที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่การเปล่งสียงพูดหรือการแสดงออกมาเท่านั้น แต่การ “เทคนิคการนำเสนอ” ที่ดีคือการทำให้คนฟังมีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจำสื่อสารให้เข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปทำให้เกิดประสิทธิผลในวัตถุประสงค์ของการนำเสนอในครั้งนั้น ๆ จึงกล่าวได้ว่า ผู้ใดมีความสามารถในการใช้ เทคนิคการนำเสนอ ที่ดี ย่อมมีอิทธิพลต่อผู้ฟัง สร้างความนาสนใจ ความน่าเชื่อถือต่อผู้ฟังเช่น ผู้บริหารจะรู้สึกชอบ ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ แนวคิดที่ผู้นำเสนอ ได้นำเสนอ ในทางปฏิบัตินั้น “เทคนิคการนำเสนอ” มีอยู่ด้วยกันในหลากหลายรูปแบบ  ปัจจุบันนั้น การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่น บนเวทีการนำเสนอระดับโลก เช่น TED Talk ต่างใช้การนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่องหรือที่เรียกว่า เป็น Story Telling คือการเล่าเรื่องจากสิ่งที่ตนเองได้มีความรู้เพื่อการถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเล่าเรื่อง หรือ Story Telling Techniques เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นกับเนื้อหาและให้ความสนใจในการฟังเป็นอย่างมาก สร้างการจดจำให้กับผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามมีผู้นำเสนอหลายท่านยังมีความเข้าใจผิดในหลักของการนำเสนอว่าการมีเนื้อหาที่ดีนั้น จะทำให้การนำเสนอได้ดี หรือทำให้คนฟังมีความเข้าใจ หรือบางคนอาจจะมองว่า การนำเสนอที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบเทคนิควิธีเท่านั้นที่จะทำให้ตนเองได้รับการยอมรับหรือโดดเด่นในเวทีการนำเสนอนั้น ๆ ซึ่งแท้จริงการนำเสนอที่ดีเป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาและวิธีการทำให้มีความกลมกลืนเหมาะสมกับผู้ฟัง ผ่านกระบวนการของการเล่าเรื่องที่มีการร้อยเรียงได้เป็นอย่างดี ก็จะทำให้การนำเสนอในครั้งนั้น ๆ มีความโดดเด่นน่าสนใจ หลักสูตร หัวข้อ หลักสูตร 7 ขั้นตอน การนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง 7 Steps of Story Telling Presentation Techniques เป็นหลักสูตร ที่ได้รับเป็นสากลว่าเป็นแนวการสร้างให้คนสามารถเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผ่านกระบวนการสอนในรูปแบบการเป็นพี่เลี้ยง และการโค้ชชิ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะค้นคว้าสรุปประเด็นเพื่อการเล่าเรื่องและวางแนวในการเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังได้รับรู้ เข้าใจ ในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารออกไป  ซึ่งผู้นำเสนอจะสามารถสร้างผลงานอย่างเป็นที่น่าภาค ภูมิใจอีกทั้งผู้เรียนจะได้การพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการนำเสนอในครั้งนั้น ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและขององค์กรต่อไป

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตร จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

 • ได้แนวคิดในการนำการเล่าเรื่องมาใช้ในการการนำเสนอในครั้งนั้นให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจของผู้ฟัง
 • รู้จักเทคนิควิธีในการเล่าเรื่องเพื่อการนำเสนอพร้อมกับการเลือกใช้สื่อในการเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมในการสร้างความสนใจในการเล่าเรื่อง
 • สามารถที่จะเตรียมเนื้อหาที่สำคัญ ให้มีความเหมาะสมในการเล่าเรื่องด้วยหลัก “Effective Story Telling”
 • การบริหารเวลาในการเล่าเรื่อง ให้มีความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ในการเล่าเรื่อง
 • สร้างวัฒนาธรรมการนำเสนอในรูปแบบใหม่ของการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง
 • สามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้ประกอบการ พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป พนักงานทุกแผนกที่ต้องใช้การนำเสนอเพื่อทำให้ผู้ฟังมีความเข้าใจแนวความคิดใหม่ใน
การนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง และ ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 ความสำคัญและหลักในการนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่อง

 • ความสำคัญของการนำเสนอกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 • องค์ประกอบการนำเสนอ หัวใจความสำเร็จในแต่ละขั้น
 • วิเคราะห์หลุมพรางการนำเสนอ เส้นทางการยกระดับการนำเสนอ
 • สำรวจเส้นทางการนำเสนอเพื่อวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของการนำเสนอ
 • แนวคิดเรื่องการนำเสนอแบบเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ: Effective Story Telling
 • หัวใจของความสำเร็จในการนำเสนอแบบการเล่าเรื่อง
 • วิเคราะห์ โครงสร้าง 7 ขั้นตอนในการนำเสนอแบบเล่าเรื่อง
 • การปรับองค์ประกอบการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่องที่สำคัญเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของผู้นำเสนอในการนำเสนอ
 • การรวบรวมเนื้อหาผ่านกระบวนการทางความคิด เพื่อการนำเสนอเป็นเรื่องราว
 • การสร้างแผนผังการเล่าเรื่อง เพื่อการเชื่อมโยงวิธีการนำเสนอ
 • คุณลักษณะของเนื้อหาที่ดีในการเล่าเรื่อง

กิจกรรม: วิเคราะห์แนวทางการนำเสนอของผู้เข้าอบรมรายบุคคล

กิจกรรม: พัฒนาภาพลักษณ์องค์ประกอบสำคัญในการนำเสนอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งในการนำเสนอของตนเอง
 2. เข้าใจความสำคัญในการนำเสนอผ่านการเล่าเรื่อง
 3. หัวใจความสำเร็จในการนำเสนอแบบเล่าเรื่อง
 4. เข้าใจโครงสร้างการนำเสนอด้วยวิธีการเล่าเรื่อง
 5. การสร้างแผนผังการเล่าเรื่องให้มีประสิทธิภาพ
 6. การเชื่อมโยงที่สำคัญในเนื้อหาเพื่อการเล่าเรื่อง

 

วันที่  วิเคราะห์เทคนิคในการเล่าเรื่อง: Tips and Trick of Story Telling

 • การสร้างจุดสนใจในเนื้อหา สัมพันธ์กับจุดสนใจในการเล่าเรื่อง
 • การใช้น้ำเสียง พัฒนานำเสียงในจังหวะต่าง ๆ ของการเล่าเรื่อง
 • กุญแจของความสำเร็จในการใช้เสียงในการเล่าเรื่อง
 • การใช้ 7 เทคนิคในการสร้างจุดเด่นในการนำเสนอ
 • การพัฒนา เทคนิคต่างเพื่อใช้ในการนำเสนอแบบเล่าเรื่อง
 • วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการนำเสนอ
 • การบริหารข้อซักถามจากผู้ฟัง
 • การเชื่อมโยงข้อคำถามกับวัตุประสงค์ของการเล่าเรื่อง
 • การพัฒนาการเล่าเรื่องให้เป็นคววามสำเร็จ
 • การพัฒนาการเล่าเรื่องให้เป็นพันธะข้อตกลงเพื่อความก้าวหน้า
 • การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

กิจกรรม: ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและบริหารเสียงในการนำเสนอ

กิจกรรม: การประชุมกลุ่ม เพื่อการบริหารข้อคำถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับใน 

 1. ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจเทคนิคในการวางตัว เพื่อการเล่าเรื่องต่อหน้าผู้คน
 2. สามารถที่จะใช้ภาษากายและการแสดงออกเพื่อการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
 3. การเล่าเรื่องแบบ O2M และ O2O
 4. ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจหลักการบริหารคำถามของผู้ฟัง
 5. สามารถสร้างการติดตามผลในการเล่าเรื่อง

 

 

 

 

เรียนฟรีออนไลน์ หลักสูตร Story Telling

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร Story Telling

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1