กลุ่มหลักสูตรการบริการ

สร้างทีมงานให้มีใจบริการ เท่ากับสร้างความยั่งยืนให้องค์กร

พัฒนาแนวทางการบริการเปนือความคาดหวัง สร้างความประทับใจให้ผู้ใช้บริการ

หลักสูตร Service Excellent Behavior การบริการเป็นเลิศ

สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ ทำให้ทุกคนมองเรื่องการบริการคือหัวใจของความสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน สร้างความพึงพอใจระยะยาวให้กับลูกค้า เพื่อลูกค้าจะกลับมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จะทำให้ทุกคนสร้างพิมพ์เขียวการให้บริการ ทำให้เข้าใจเสนทางในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relation Management

สงสัยหรือไม่ ทำไมลูกค้าหนีหมด มาทำความเข้าใจในการสร้างกลไกความยั่งยืนให้กับลูกค้าด้วยการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าระยะยาว ทำให้ลูกค้าประทับใจ และมีความภักดีกับองค์กร ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจกระบวนการสร้างความประทับใจทำให้ลูกค้าบอกต่อ และอยากกลับมาใช้บริการได้อีก

หลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ Effective Customer Complaint Management

เรียนรู้กับการรับมือกับการร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เข้าใจกลไกการบริหารข้อร้องเรียน ด้วยเครื่องมือที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะบริการความไม่พอใจของลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์

UA-75256908-1