ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืนPlanning for Excellent Working Development): Workshop

 

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

หลักสูตร  ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน

(Planning for Excellent Working Development): Workshop

 

การทำงานที่ไร้ทิศทางในการพัฒนาการทำงานของตนเอง เท่ากับว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพราะเท่ากับว่าการทำงานของพนักงานขาดทิศทางของความสำเร็จ การวางแผนงานจะทำให้พนักงานมีทิศทางในการทำงาน ยังทำให้เข้าใจว่าตนเองนั้นขาดหรือมีความต้องการสิ่งใดที่จะทำให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จในการทำงาน ความสำเร็จของตนเองก็จะส่งผลให้เป็นความสำเร็จขององค์กร

ในการทำธุรกิจในปัจจุบันอยู่สภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง เพราะในทุกธุรกิจเพราะมีคู่แข่งจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น ทำให้การบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น มีความซับซ้อน จำเป็น ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ให้สอดคล้องต่อสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ซึ่งความรุนแรงของการแข่งขั้นนั้นจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวางแผนจึงเป็นเครื่องมือที่จะทำให้พนักงานนั้นสามารถที่จะยกระดับการทำงานของตนเองให้มีความก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์ของการแข่งขัน เพราะจะทำให้พนักงานมีทิศทางการทำงานที่มีระบบและมีแบบแผน รวมถึงการทำงานของพนักงานก็สามารถที่จะจัดระบบของความคิดของตนเองในการพัฒนางานที่ต้องทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การวางแผนเพื่อการพัฒนาการทำงานจึงถูกนำมาใช้เป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญของพนักงานที่นอกจากจะทำงานได้ลุล่วงตรงกับวัตถุประสงค์ ยังสามารถที่จะพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่องในเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยต้องทำความเข้าใจกับสภาวะการรอบข้างขององค์กรทั้งปัจจัยที่เป็นอิทธิพลจากภายนอกและอิทธิพลจากภายใน ที่จะส่งผลถึงการวางแผนการทำงาน ซึ่งจะทำให้การวางแผนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมดุลทั้งในเรื่องของ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี ระบบงาน และอื่นๆ ส่งผลให้องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา หลักสูตร “ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน(Planning for Excellent Working Development): Workshop”   เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารและพัฒนางานที่สำคัญ ทำให้การทำงานของพนักงานมีแบบแผน มีแนวทางในการพัฒนาได้อย่างชัดเจน สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน นำความก้าวหน้าสู่องค์การอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการและความสำคัญของการวางแผนในการพัฒนาการทำงาน
 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการวางแผนเพื่อวิเคราะห์ค่างานต่างๆ อย่างถูกต้อง ผ่านกระบวนที่ชัดเจน
 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกตามหลักวิธีที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้สามารถไปวางแผนเพื่อพัฒนาการทำงานและนำไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะการวางแผนเพื่อการพัฒนาการทำงานซึ่งเป็นความจำเป็นของพนักงาน
 • สามารถวางแผนพัฒนางานในสถานการณ์ที่ซับซ้อน จัดความสำคัญและความเชื่อมโยง ของงาน เพื่อการบริหารจัดการในทรัพยากรที่มีอยู่
 • พัฒนาเทคนิคในการค้นหา ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การวางแผนงานไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ จนสามารถที่จะวางแผนแก้ปัญหาที่ยาก ๆ และสร้างนิสัยการวางแผนงานให้กับตนเอง
 • เพื่อความมั่นใจในการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้กระบวนการในการทำงานที่มากมายภายใต้ภาวะเวลาที่กดดัน และมีปัญหาอุปสรรค
 • วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงและป้องกันการกระโดดข้าม ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนางานได้

 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่าย ทุกระดับ พนักงานทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการวางแผนการทำงาน ผู้สนใจทั่วไป

  รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • แนวทางในการวางแผนงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองในแต่ละช่วงเวลา
 • สามารถที่วางแนวทางในการรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายให้กับหัวหน้า หรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามระยะเวลา
 • นำเสนอแนวทางแก้ปัญหา การพัฒนาการทำงาน กรณีมีแนวโน้มจะมีปัญหาหรือไม่สำเร็จตามแผนงาน
 • คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะมีผลทำให้งานไม่เสร็จตามแผน เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการทำงาน
 • ตรวจสอบความคืบหน้างานของตนและสมาชิก และรายงานความคืบหน้าให้กับหัวหน้า หรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

        LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

หัวข้อการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วัน

 • ก่อนการอบรมมีการจัดทำ Prework On Line เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าอบรม และทำให้วิทยากรหรือผู้บริหารได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนชองผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 1 : ความสำคัญของการวางแผนเพื่อพัฒนาการทำงาน

 • แนวคิดเรื่องการวางแผนเพื่อการพัฒนาการทำงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบการวางแผนเพื่อการพัฒนาการทำงาน
 • ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนเพื่อการพัฒนาการทำงาน และแนวทางในการขจัดอุปสรรค
 • ขั้นตอนในการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้งานมีประสิทธิผล
 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานในแต่ละระดับของการทำงาน และการยกระดับเพื่อการพัฒนาเป้าหมาย
 • การสร้างเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
 • การพัฒนาแนวทางการบริหารแผนงาน การวางผังการทำงานและกำหนดแผนปฏิบัติการ
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคหรือความเสี่ยงที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาการทำงานได้
 • การประยุกต์ใช้ในการสถานการณ์การทำงานที่แท้จริง
 • การจัดทำ Work Shop ฝึกการใช้เครื่องมือ และการระดมสมอง

 

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)  

วิทยากร

ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

UA-75256908-1