หลักสูตร การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ

Negotiation Strategies For Win Win

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง 
– ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจในหลัก การเจรจาต่อรอง
– เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทีมงาน ในเรื่อง การเจรจาต่อรอง
– สร้างหลักการเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการจิตวิทยา เพื่อให้เป็นแต้มต่อทางธุรกิจ

 

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ : Negotiation Strategies For Win Win

หลักการและเหตุผล

การเจรจาต่อรอง เป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ เพราะในสภาพของความเป็นจริงนั้น การติตต่อย่อมมีข้อขัดแย้งอาจจะเป็นข้อเสนอที่ไม่ตรงกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการเจรจาต่อรอง ซึ่งผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีกว่าย่อมได้เรียบผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ด้อยกว่า  หลักสูตรการเจรจาต่อรอง “ Negotiation Strategies  For Win Win”  เป็นหลักสูตรที่รวบรวม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่สำคัญ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถสร้างความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารสามารถนำไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจในหลัก การเจรจาต่อรอง

 2. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทีมงาน ในเรื่อง การเจรจาต่อรอง

 4.  สร้างหลักการเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการจิตวิทยา เพื่อให้เป็นแต้มต่อทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงานทุกระดับชั้น ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 ความสำคัญใน การเจรจาต่อรอง
– ประเภท การเจรจาต่อรอง
– วัตถุประสงค์ การเจรจาต่อรอง
– สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับ การเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นจุดอ่อนของนัก เจรจาต่อรอง
– องค์ประกอบของ การเจรจาต่อรอง
– การผลักดันจิตใต้สำนึกให้กล้าที่จะเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์เทคนิค การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบต่าง ๆ
– หลัก การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบ M H Model
– วิเคราะห์ขอบเขต การเจรจาต่อรอง แบบ ZOPA และ BATNA Model
– วิธีการจัดการเมื่อมีข้อขัดแย้ง และการแก้ไขสถานการณ์

วันที่ 2 การเตรียมตัวเพื่อ การเจรจาต่อรอง
– 3 หลักการที่จำเป็นที่ต้องนำมาใช้ใน การเจรจาต่อรอง
– เทคนิคในการสร้างอำนาจ เพื่อสร้างความได้เปรียบใน การเจรจาต่อรอง
– การบริหารข้อมูลที่สำคัญและสามารถดึงกลับมาใช้ใน การเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์สาเหตุที่คนกลัว การเจรจาต่อรอง
– สร้างกลไกการต่อรองแบบ Three Ws Model
– ข้อหลีกเลี่ยงใน การเจรจาต่อรอง เพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ
– กรณีศึกษา Workshopและชมวีดิทัศน์

ประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ

Negotiation Strategies  For Win Win

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ 

Negotiation Strategies  For Win Win

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1