หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ “Negotiation Strategy for Win Win”

headnamenegowinwinNegotiaiton Strategy for Win win

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง: Negotiation Strategies  For Win Win
กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ

การเจรจาต่อรอง เป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ เพราะในสภาพของความเป็นจริงนั้น การติตต่อย่อมมีข้อขัดแย้งอาจจะเป็นข้อเสนอที่ไม่ตรงกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการเจรจาต่อรอง ซึ่งผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีกว่าย่อมได้เรียบผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ด้อยกว่า  หลักสูตรการเจรจาต่อรอง “ Negotiation Strategies  For Win Win”  เป็นหลักสูตรที่รวบรวม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่สำคัญ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถสร้างความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารสามารถนำไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

วีดีโอ รายการ เส้นทางนักขาย ช่วง เซลคลิ๊ก หัวข้อ การเจรจาต่อรอง ออกอากาศทาง เนชั่นแชลแนล จัดรายการโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

หัวข้อการสัมมนา 

– ความสำคัญใน การเจรจาต่อรอง
– ประเภท การเจรจาต่อรอง
– วัตถุประสงค์ การเจรจาต่อรอง
– สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับ การเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นจุดอ่อนของนัก เจรจาต่อรอง
– องค์ประกอบของ การเจรจาต่อรอง
– การผลักดันจิตใต้สำนึกให้กล้าที่จะเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์เทคนิค การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบต่าง ๆ
– หลัก การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบ M H Model
– วิเคราะห์ขอบเขต การเจรจาต่อรอง แบบ ZOPA และ BATNA Model
– วิธีการจัดการเมื่อมีข้อขัดแย้ง และการแก้ไขสถานการณ์
– การเตรียมตัวเพื่อ การเจรจาต่อรอง
– 3 หลักการที่จำเป็นที่ต้องนำมาใช้ใน การเจรจาต่อรอง
– เทคนิคในการสร้างอำนาจ เพื่อสร้างความได้เปรียบใน การเจรจาต่อรอง
-การบริหารข้อมูลที่สำคัญและสามารถดึงกลับมาใช้ใน การเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์สาเหตุที่คนกลัว การเจรจาต่อรอง
– สร้างกลไกการต่อรองแบบ Three Ws Model
– ข้อหลีกเลี่ยงใน การเจรจาต่อรอง เพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ
– กรณีศึกษา Workshopและชมวีดิทัศน์

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง
– ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจในหลัก การเจรจาต่อรอง
– เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทีมงาน ในเรื่อง การเจรจาต่อรอง
– สร้างหลักการเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการจิตวิทยา เพื่อให้เป็นแต้มต่อทางธุรกิจ

หนีงสือ พกพา เรื่อง 89 ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง ต้องได้ แต่งโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เล่มปกอ่อน ติดต่อได้ที่ 02 349 1788 หรือ 080 620 8877

วิธีการสัมมนา :

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง ประยุกต์มาจาก หลักสูตร “Essential Negotiation” Notre Dame University
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
• บทบาทสมมุติ
• กรณีศึกษา (Case Studies)
• ชมวีดีทัศน์

วิทยากร :

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย/สำเร็จการศึกษาโดยตรง หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และ การโน้มน้าวใจ

• สำเร็จการศึกษา หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
• Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
• Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
• Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
• Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
• Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

 

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0 2349 1788 Fax. 0 2349 1789 มือถือ.080 620 8877, 083 276 8877

Email: training@stepplus.org

(หมายเหตุ!) : หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็นการ อบรมภายในองค์กรได้ In-House Training

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Negotation strategies for Win Win เทคนิคการเจรจาต่อรอง

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Negotation strategies for Win Win เทคนิคการเจรจาต่อรอง
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

 

   

 

 

 

 

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1