หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น

เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ที่ทำงานฝ่ายขายให้ทำงานเชิงรุก สามารถที่จะเปลี่ยนแนวการทำงนให้เป็นการทำงานเชิงรุก สามารถที่จะเชื่อมโยงต่อวัตถุประสงค์ในการขายได้เป็นอย่างดี

ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า

หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า

“ปลุกจิตวิญญาณการเป็นนักขาย เสริมสร้างพลังแห่งความมั่นใจ ได้ความคิดในหลายวิธี ที่จะพิชิตยอดขายในทุกสถานการณ์”

เป็นที่ทราบดีว่า สถานการณ์ของการขายในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก มีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีกระบวนการในการขายที่ซับซ้อน ซึ่งปัญหาและอุกสรรคเช่นนี้ จะยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงในอนาคตและจะยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วนของธุรกิจ ทั้งการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ นักขายที่ทำงานเหมือนที่เคยเป็นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะตามไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน นักขายต้องมีพลังในการทำงานผนวกกับความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น ที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดี เพื่อเป็นแรงกระตุ้นตนเองให้อยากที่จะขายและมีการนำกระบวนการของการขายที่มีรูปแบบเฉพาะตนเองมากยิ่งขึ้น โดยที่ใครสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ย่อมเป็นผู้ที่กุมชัยชนะไว้เสมอ จึงทำให้ผู้ขายทั้งหลายต่างใช้ความพยายามที่จะต้องค้นหาเคล็ดวิธี ที่จะครอบครองใจและเข้าถึงแก่นแท้ความต้องการของลูก ค้าอย่างแท้จริง ซึ่งพันธะกิจนี้กลายเป็นพันธะกิจที่สำคัญยิ่งของผู้ขายที่ต้องติดต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่จะต้องมีการปลุกพลังของความคิดในหลากหลายมิติทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหวัง ทำให้เป็นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านั้น

“การอบรมพนักงานขาย” เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่สำคัญให้มีความคิด ทัศนคติที่เปลี่ยนไป รักในองค์กร รักในผลิตภัณฑ์ ที่ตนเองขายเพื่อหาวิธีการใหม่ ๆ ในการขาย เพราะการ แบรมพนักงานขาย จะเป็นการเร่งที่จะปรับทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะฝึกทีมงานขาย ทีมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถที่จะทำงานขายเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทีมงานขาย หรือลูกค้าสัมพันธ์นั้น เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร

หลักสูตร “ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อสร้างพลังแห่งความคิด พิชิตใจลูกค้า” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อ เสริมสร้างพลังความคิดในตัวนักขายให้มีพลังเพียงพอต่อการนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจะให้ตนเองมีความคิดที่สร้างสรรค์ในตนเอง รวมถึงการเปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคของการขายที่ผู้ทำงานขายต้องรู้ ทำให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้การเรียนรู้นั้นสั้นลงและกระชับ และนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำมาพัฒนาแนวความคิดทางการขาย สร้างความเจริญต่อองค์กรอย่างยั่งยืนสืบต่อไป..

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เสริมสร้างทัศนคติต่อการขายเชิงรุก เพื่อสร้างนักขายสายพันธ์ใหม่
 • มีแผนงานในการทำให้ตนเองบรรลุเป้าหมาย ภายใต้เงื่อนเวลาในการขาย
 • สร้างแรงจูงใจในตนเอง ให้มีพลัง เพื่อสร้างกลไกการขายเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม
 • เพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ในการขาย หารูปแบบและตลาดใหม่ ๆ ในการเพิ่มยอดขาย
 • เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขาย ทลายกำแพงอุปสรรค เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • การทำงานเป็นทีม ทั้งฝ่ายขาย และ สนับสนุนการขายเพื่อผลสำเร็จสูงสุด
 • สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวนักขายเพื่อการพิชิตใจลูกค้า

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ทีมงานขาย ธุรการงานขาย Pre-Sales ฝ่ายสนับสนุนการขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

 

เครื่องมือที่ใช้ในการสอน:  กิจกรรมที่ใช้ในการสอนเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นให้เข้าใจในเรื่อง ความรู้ ของทักษะในการขายโดยเฉพาะ ซึ่งบางกิจกรรมเป็นที่เป็นลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

 

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1 (Day I) เช้า: ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อสร้างพลังแห่งความคิด พิชิตใจลูกค้า

 • กิจกรรม ใจเขา ใจเรา

วัตถุประสงค์: 1 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการเข้าถึงมุมมองของลูกค้า

2 การให้ความจริงใจกับลูกค้า สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

3 สร้างความเชื่อมั่นสินค้า ในองค์กร ในตัวเอง ให้กับผู้ขาย

 

 • ความเป็นจริงสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันและการปรับตัวที่สำคัญของนักขาย
 • เป้าหมายแห่งชีวิต พิชิตใจตนเองเพื่อความสำเร็จ
  • ความหมายของการเป็นนักขายสายเหยี่ยว และกุญคัญในการสร้างตนเองให้เป็นนักขายสายเหยี่ยว
  • ความสำคัญของการทำงานขายแบบเชิงรุก โดยมองลูกค้าเป็นที่ตั้ง: ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อพิชิตใจลูกค้า
  • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มยอดขาย

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1 อบรมนักขาย ทำให้พนักงานขาย มีเป้าหมายในการทำงาน

2 พนักงานขายมีทิศทางที่สำคัญในการทำงานขาย

3 ค้นหาตนเอง สร้างแรงจูงใจ ในการทำงานขาย

4 ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการทำงานขายของตนเอง

 

วันที่ 1 (Day I) บ่าย:

 • การวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • ความสำคัญในการวางแผนการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
  • ขั้นตอนและโครงสร้างการขายอย่างนักขายสายเหยี่ยว
 • การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่สำคัญในการขาย
 • องค์ประกอบการวางแผนในการขาย
 • เทคนิคการขายและการปิดการขายเพื่อการเพิ่มยอดขาย
 • การวางแผนเพื่อสร้างสมดุลยในการขาย:ปริมาณงาน เวลา และมูลค่าการขาย
 • การกำหนดแผนปฏิบัติการในการขาย
  • กรณีศึกษา จัดทำเวิร์คช๊อป ประชุมกลุ่ม
 • นำเสนอแผนงาน(ฝึกหัดการนำเสนอเพื่องานขาย)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1 พนักงานขายเข้าใจขั้นตอนของการขาย

2 พนักงานขาย มีวิธีในการที่จะวางแผน สร้างสมดุลย์ในการทำงาน ในช่วงเวลาที่จำกัด

3 เข้าใจขั้นตอนการขาย แบบนักขายสายเหยี่ยว

4 ประยุกต์ไปใช้ในการขายของตนเอง

วิธีการสัมมนา :

 • แนวคิดในการออกแบบหลังสูตร ประยุกต์มาจาก หลักสูตร “Essential Negotiation” Notre Dame University ซึ่งวิทยากรสำเร็จการศึกษามา
 • แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
 • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
 • บทบาทสมมุติ
 • กรณีศึกษา (Case Studies)

·       ชมวีดีทัศน์

 • กรณีศึกษา

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย :  LCD Projector / Flip Board

วิทยากร:

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

 

 • ผู้แต่งหนังสือ ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และ เล่ม 2 ที่ปรึกษาการขาย ต้องขายอย่างนี้ถึงจะรวย

UA-75256908-1