หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง

Advance Modern Selling Skills

เข้าใจในลูกค้า มีเทคนิคในการบริหารการตัดสินใจของลูกค้า และมีการจัดโครงสร้างในการขาย ที่มีชั้นเชิง ทำให้สามารถบริหารโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกครั้งที่ขาย

Advance Modern Sales

หลักสูตร  สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง 
Advance Modern Selling Skills

 

หลักการและเหตุผล
          ในสมรภูมิของการทำธุรกิจ ก็ไม่แตกต่างจากสมรภูมิรบ ดังเช่นที่ ซุนวู กล่าวไว้ว่า การรู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง จึงเป็นคำกล่าวที่มีความเป็นอมตะนิยม ในทุกยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีกระแสการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ดังเช่นยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้ทำธุรกิจต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้ทันต่อสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งสังเกตได้จากกระบวนการของ การขาย มีการปรับเปลี่ยนไปมากจากแนวคิด การขาย ในอดีต กลไก การขาย มีความซับซ้อน โดยต่างฝ่ายต่างมุ่งที่จะนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า Customer Centric ซึ่งสาเหตุหลักที่ต่างก็นำแนวคิดเช่นนี้เป็นที่ตั้งเพราะเป็นที่ยอมรับกันเป็นวงกว้างว่า หัวใจที่สำคัญของการเพิ่มยอดขายนั้นมาจากการที่ผู้ขายนั้นสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนสามารถที่จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการขายสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร การเรียนรู้ถึงเทคนิคการขายใหม่ๆ จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ผู้ที่ทำงานขาย เข้าใจถึงหลักการทำงานเชิงรุก  และสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร หลักสูตร “สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง: Advance Modern Selling Skills” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายเข้าใจถึงหลักของการทำงานขายอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ลูกค้า สร้างความสำเร็จในงานขายด้วยรูปแบบของตนเอง เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพการขาย มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างผลงานด้วยตนเอง โดยกระบวนการของการเรียนรู้นั้นจะสามารถทำให้มีความเข้าใจนั้นสั้น กระชับ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสนามการขายต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างมืออาชีพโดยแท้จริง นำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
          – ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของผู้แทนขาย
– เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้ผู้แทนขาย เปิดการขาย ค้นหาข้อมูล นำเสนอและปิดการขาย
– เข้าใจขั้นตอนการขายในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด และปฏิบัติได้
– เข้าใจกระบวนการของการขายที่มุ่งเน้นการนำเสนอที่ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า
– พัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง
– สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:
          – พัฒนาแนวคิดและทักษะการขายอย่างมืออาชีพซึ่งส่งผลต่อยอดขายขององค์กร
– มีระบบการทำงานในเชิงรุก โดยมีแบบแผนของการทำงานขาย
– บริหารจัดการในสถานการณ์การขายที่ซับซ้อนโดยการแบ่งขั้นตอนการขายเป็นส่วน ๆ และจัดลำดับของความสำคัญกิจกรรมการขายเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด
– พัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการขาย ตั้งแต่การติดต่อ การหาข้อมูล การแก้ข้อมูลโต้แย้งและปิดการขาย ทำให้มีการวางแผนงานการขายล่วงหน้า
– มีทักษะในการค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
– สามารถสื่อสารได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การใช้ภาษากาย ภาษาคำพูด การฟัง
– สามารถที่จะนำเสนอได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
– สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย อย่างนักขายมืออาชีพ
– ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการทำงานขาย ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพ
– เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย

การออกแบบหลักสูตร
          แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการ “การวิจัยและค้นคว้า” ในเรื่องพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อและอิทธิพลในการขาย โดยการสำรวจ ผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและรวบรวมจากบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นราย บุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
          ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารทีมขาย ผู้แทนฝ่ายขายทุกระดับ  พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาวิชา

วันที่ 1: วิเคราะห์จิตวิทยาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในแต่ละประเภท

 • เปิดแนวคิดแรงกดดันทางธุรกิจใหม่ ที่นักขายต้องเปลี่ยนเส้นทางการรุก
 • ดัชนีชี้วัดการขายใหม่ เคลื่อนสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ
 • ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ TOP Sales Model: A B C D E Key Success Solutions
 • วิเคราะห์จิตวิทยากระบวนการการตัดสินใจของลูกค้า เมื่อต้องการซื้อสินค้า
 • วิเคราะห์ประเภทของลูกค้าในแต่ละประเภท และวิธีการเข้าถึงในแต่ละลักษณะ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น    การวิเคราะห์จิตวิทยาในคุณลักษณะของบุคคล 4 มิติ
 • วิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของลูกค้าในแต่ละประเภท
 • หลักวิธีและเทคนิคการติดต่อเข้าพบกับลูกค้าแต่ละคุณลักษณะบุคคล เพื่อ โดนใจ ใช่เลย
 • Work Shop การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ มีการจัดทำการจัดทำ Assessment เพื่อเข้าใจคุณลักษณะของผู้ขายและนำมาใช้วิเคราะห์ลูกค้า

วันที่ 2 : วิเคราะห์โครงสร้างการขายในรูปแบบต่างๆ  

 • วิเคราะห์โครงสร้างการขายในรูปแบบต่างๆ นำไปสู่การเป็น TOP Performance
 • การเตรียมความพร้อม เพื่อขึ้นสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
 • สร้างแนวคิดและพัฒนาหลักวิธีและเทคนิคที่ไม่ต้องปิดการขายแต่ได้ออร์เดอร์
 • วิเคราะห์การเคลื่อนการขายในแต่ละขั้นตอนอย่างนักขาย TOP Performance
 • เจาะลึกแนวทางการวิเคราะห์ความในใจลูกค้า แบบ Customer Inside
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ภาษาพูด ภาษากาย และการฟัง
 • วิเคราะห์การสื่อสาร การตั้งคำถามและประเภทของคำถามที่ทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • กระบวนการในการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • เทคนิคจิตวิทยาการนำเสนอ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 • จิตวิทยาการเข้าประชุม การโน้มน้าว การจูงใจ ลูกค้า
 •  เทคนิคการบริหารจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้า และการสร้างข้อได้เปรียบในการแก้ข้อโต้แย้ง
 • ชมวีดีทัศน์ และการทำ Work Shop ในรูปแบบ LIVE Work Shop

 

รูปแบบการฝึกอบรม
          ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:
– Group Discussion
– Individual Assignment
– Individual/Group Presentation
– Role Play in Real Situation for Individual
– Case Study

 อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart

ระยะเวลาฝึกอบรม : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ระยะเวลา 2 วันเต็ม ประมาณ 24 ชั่วโมง

 วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย: วศบ. MS(EM), Ph.D-Management และสำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program”  จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

UA-75256908-1