หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้านEffective Strategic Sales Approach

เทคนิคการขายหน้าร้าน

หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach

(Shop Selling for Sales Consultants (SC), Personal Consultant (PC) and Beauty Advisor (BA)

 ในการบริหารการขายพนักงานหน้าร้าน คุณเคยพบความท้าทายเช่นนี้หรือไม่?

 1. พักงานขายหน้าร้านท้อแท้ ไม่มีกำลังใจในการทำงาน
 2. พนักงานขายหน้าร้านไม่สามารถเชิญชวนให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้
 3. พนักงานขายหน้าร้านไม่รู้วิธีในการสร้างจุดสนใจในการพูดคุย
 4. พนักงานขายหน้าร้านไม่ใส่ใจในลูกค้า เมินเฉย
 5. ลูกค้าไม่พอใจกิริยาท่าทางการแสดงออกของพนักงานขาย
 6. ไม่มีความรู้ดีที่พอในการนำเสนอ เงื่อนไข โปรโมชั่น เงื่อนไขการขาย
 7. พนักงานขายไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้สนใจซื้อกับบริษัทได้
 8. และความท้าทายอื่น ๆ ของที่ปรึกษากาขายหน้าร้าน

 

หลักการและเหตุผล

หัวใจหลักของการขายหน้าร้านหรือประจำบูธนั้นคือพนักงานขายที่ถูกเรียกว่า Sales Consultants (SC) , Personal Consultant (PC) and Beauty Advisor (BA) ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามสายการทำงานของธุรกิจ ซึ่งในโลกธุรกิจปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทั้งความต้องการและพฤติกรรมการแสดงออก ทำให้ผู้ขายต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เข้าจึงคุณลักษณะเฉพาะของลูกค้าที่ผู้ขายต้องติดต่อจนสามารถที่จะปิดการขายได้ ซึ่งกลไกการติดต่อหรือต้อนรับลูกค้านั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น เมื่อเทียบกับการติดต่อกับผู้ซื้อในอดีต เป็นเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ลูกค้ามีมุมมองที่เป็นตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้น ที่ปรึกษาการขายที่เป็นมืออาชีพจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงแนววิธีในการที่จะเข้าถึงลูกค้าในแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อทำให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธกลไกในการเข้าพบของผู้ขาย จนสามารที่จะปิดการขายได้ หลักสูตร Effective Strategic Sales Approach ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขายในการเข้าพบลูกค้าทางหน้าร้านหรือหน้าบูธ ในห้างสรรพสินค้าหรือการติดต่อลูกค้าเพื่อการเข้าพบ กระบวนการตามเนื้อหานี้ได้ผ่านแนวทางการวิจัยและค้นคว้าเรื่องงานขายโดยเฉพาะการขาย โดยมุ่งเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละบทบาท  การติดต่อลูกค้าในแต่ละบทบาทให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายนั้นสามารถที่จะเข้าถึงและนำไปสู่ประตูของการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ขายนั้นมีเทคนิค กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายต่างๆ เพื่อให้ได้วิธีที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จนนักขายสามารถที่จะไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งหมายถึงที่ปรึกษาการขายสามารถนำหลักวิชาไปวิเคราะห์และสร้างกระบวนการของการขายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถที่จะขายได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งความสำเร็จให้กับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม..

 

การอบรมในครั้งนี้จะแสดงให้ที่ปรึกษากรขายหน้าร้านได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอน และวิธีการใช้เทคนิคการติดต่อและการปิดการขายที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ทำให้เพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จในการติดต่อ ต้อนรับและสุดท้ายการปิดการขาย ทำให้ผู้ขายรู้สึกได้ถึงความง่ายและความมั่นใจในการทำงานการขาย หน้าร้าน และที่ปรึกษาการขายจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการในการต้อนรับการเปิดการขายและการปิดการขาย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความไว้วางใจและการแสดงให้เป็นถึงความมีมิตรไมตรีเพื่อให้ได้รับข้อตกลงนำมาซึ่งการปิดการขาย และการเพิ่มยอดการขาย การขายสินค้าเพิ่มเติม กลยุทธ์ ทัศนคติและเทคนิค ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานั้น ที่ปรึกษาการขายจำเป็นต้องนำมาเพื่อใช้ในการกระตุ้นให้ผลลัพธ์ในการขายในระหว่างการติดต่อ ทำให้มีการปิดการขายได้อย่างรวดเร็วสร้างผลงานและสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรได้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเข้าใจ กระบวนการของการขายหน้าร้าน และขั้นตอนการติดต่อลูกค้าและวิเคราะห์กุญแจความสำเร็จ
 2. วิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละลักษณะเพื่อการสร้างกลไกการปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ขจัดข้อความไม่พอใจที่ลูกค้ารู้สึกต่อที่ปรึกษาการขาย เพื่อพัฒนาเป็นการตัดสินใจซื้อ
 4. วิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเมื่อไรที่ลูกค้าปฏิเสธและจะบริหารจัดการคำปฏิเสธได้อย่างไร
 5. เข้าใจความต้องการลูกค้ากระบวนการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 6. การดำเนินตามการขายจนสามารถปิดการขายได้

 

คุณประโยชน์ของโปรแกรมการสัมมนา หลักสูตร “Effective Strategic Sales Approach” ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้..

 • เพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของการต้อนรับติดต่อลูกค้า จนสามารถปิดการขายได้
 • เพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าก่อนการซื้อ
 • การอ่านถึงสัญญาณการซื้อ การให้ความสนใจต่างๆ ของลูกค้า
 • ประยุกต์เทคนิคการติดต่อและการปิดการขายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการขาย
 • วิธีการนำความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมต่อการนำเสนอสินค้าของเราได้อย่างไร?

การออกแบบหลักสูตร

แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการการวิจัยในเรื่องการขายในมิติของผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อให้เข้าถึงสถานการณ์การขายที่แท้จริงและทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

 

รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาวิชา Effective Strategic Sales Approach

(เนื้อหาออกแบบสำหรับที่ปรึกษาการขายประจำบูทเพื่อการมุ่งเน้นการขายบัตร)

 

วันที่ 1 เช้า แนวคิดเรื่องการติดต่อต้อนรับลูกค้า

 • ความเป็นจริงเกี่ยวกับลูกค้าในยุคปัจจุบันและในทศวรรษหน้า
 • วิเคราะห์ 5 องค์ประกอบที่เป็นหัวใจหลักในการขายหน้าร้าน
 • เรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยง 5 อุปนิสัยที่ปรึกษาการขายหน้าร้านที่ล้มเหลว
 • เคล็ดลับสร้าง 5 อุปนิสัยที่ลูกค้าพึงพอใจ อยากซื้อด้วย
 • พัฒนา บุคลิก ลักษณะ ทัศนคติ เพื่อความสำเร็จในการขาย
 • กุญแจ 3 ดอกในการขายหน้าร้านอย่างที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ
 • บัญญัติ 10 ประการเรื่องแนวคิดหรือความเชื่อของลูกค้าในการเข้ามาหน้าร้าน
 • กระบวนการของการขายหน้าร้านตามแนวคิด 4Gs’
 • หัวใจสำคัญของความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนของการขายหน้าร้าน
 • ความสำคัญในการต้อนรับและติดต่อลูกค้าให้มีประสิทธิผล
 • เรียนรู้ การเปลี่ยนสิ่งที่ลูกค้า “ปฏิเสธ” ให้เป็นการ “ตกลง”
 • การตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขาย?
 • วิเคราะห์แต่ละขั้นตอนพร้อมฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการขายหน้าร้าน
 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป

 

 

 

 

วิธีการสัมมนา

 • แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Adult Learning Method) เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงานในฝ่ายขาย
 • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
 • บทบาทสมมุติ (Role Play)

 

 

อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique

 

การขายหน้าร้าน

หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน

Effective Strategic Sales Approach

หลักการและเหตุผล
บนโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น ไม่ต่างกับการแข่งขันในสนามกีฬาทั่วไป ต่างมีการรุก ต่างมีการรับ ใครที่อ่อนแอกว่าย่อมได้รับความพ่ายแพ้ และอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้มือใหม่ การเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาที่จะให้มีความเข้มแข็ง มีไหวพริบที่ทันต่อเหตุการณ์การแข่งขัน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับชัยชนะในการครั้งนั้น ซึ่งไม่ต่างจากการทำธุรกิจ บริษัทชั้นนำจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการของการขาย ทำให้มีการปรับเปลี่ยนไปมากจากแนวคิดการขายในอดีต ที่มุ่งเพียงแต่ให้ขายได้ แต่ในปัจจุบันนั้น กลไกการขายมีความซับซ้อน ในการซื้อของผู้ซื้อก็ซับซ้อน ในองค์กรผู้ขายก็ซับซ้อน บนสนามของการแข่งขันก็ซับซ้อน โดยต่างฝ่ายต่างมุ่งที่จะนำลูกค้าเป็นที่ตั้ง หรือที่เรียกว่า Customer Base Selling โดยมีแนวคิดการขายที่สำคัญคือการเพิ่มยอดขาย จากการขายเพิ่ม และขายให้ได้ราคาที่สูง มีปริมาณที่มาก ดังนั้นมาจากการที่ผู้ขายนั้นต้องสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และชนะคู่แข่งจากการตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการโน้มน้าวจิตใจและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นทำงานเชิงรุก มีกลไกที่ทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองได้รับชัยชนะหรือที่เรียกว่า Win-Win ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย ซึ่งเป็นแนวคิดของการขายก้าวกระโดดสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้น และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร หลักสูตร “เทคนิคการขายหน้าร้าน Shop Selling Techniques” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายเข้าใจถึงหลักของการทำงานขายอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ลูกค้า สร้างความสำเร็จในงานขายด้วยรูปแบบของตนเอง เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ที่เป็นการเรียนรู้ถึงเทคนิคการขายใหม่ๆ ที่เน้นลักษณะเนื้อหาการขาย การโน้มน้าวใจและปิดการขาย โดยเนื้อหาเน้นการนำไปใช้ปิดการขายได้จริงผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ(role play หรือ workshop) ที่เหมือนสถานการณ์จริง ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพการขาย มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างผลงานด้วยตนเอง เข้าใจถึงหลักการทำงาน-ขายเชิงรุก  และสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร โดยกระบวนการของการเรียนรู้นั้นจะสามารถทำให้มีความเข้าใจนั้นสั้น กระชับ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสนามการขายต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างมืออาชีพโดยแท้จริง นำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 

 1.  ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการทำงานขายเชิงรุก 
 2.  เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้ผู้แทนขาย 
 3.  เข้าใจขั้นตอนการขายในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด และปฏิบัติได้ ใน 4 มิติในการขายคือการติดต่อ การนำเสนอ การโน้มน้าวใจและการปิดการขาย
 4.  เข้าใจกระบวนการของการขายที่มุ่งเน้นการนำเสนอ การโน้มน้าวใจและการปิดการขายที่ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า 
 5.  พัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 6.  สร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านกระบวนการฝึกที่เป็นรูปธรรมในการขาย 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะการขายเชิงรุก รวดเร็ว คม ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อยอดขายขององค์กร
 • บริหารจัดการในสถานการณ์การขายที่ซับซ้อนโดยการแบ่งขั้นตอนการขายเป็นส่วน ๆ และจัดลำดับของความสำคัญกิจกรรมการขายเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด
 • พัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการขาย ตั้งแต่การติดต่อ การหาข้อมูล การตอบข้อโต้แย้ง การโน้มน้าวใจและปิดการขาย ทำให้มีการวางแผนงานการขายล่วงหน้า โดยมุ่งเน้น 4 ทักษะหลักที่จะทำให้ตนเองได้รับชัยชนะในการแข่งขันได้แก่ 4 มิติในการขายคือการติดต่อ การนำเสนอ การโน้มน้าวใจและการปิดการขาย
 • มีระบบการทำงานในเชิงรุก โดยมีแบบแผนของการทำงานขาย และสามารถนำมาใช้เมื่อต้องติดต่อลูกค้า
 • สามารถสื่อสารได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การใช้ภาษากาย ภาษาคำพูด การฟัง
 • สามารถที่จะนำเสนอได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการในการโน้มน้าวใจ
 • สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย อย่างนักขายมืออาชีพ
 • ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการปิดการขาย ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพ
 • เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย

การออกแบบหลักสูตร
แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้ประยุกต์มาจากหลักสูตรการขายที่วิทยากรสำเร็จมาจาก University of San Francisco และการเจรจาต่อรองจาก Notre Dame University  ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้พัฒนามาจากกระบวนการ “การวิจัยและค้นคว้า” ในเรื่องพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อและอิทธิพลในการขาย โดยการสำรวจ ผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและรวบรวมจากบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นราย บุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING) 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ที่ต้องติดต่อลูกค้า พนักงานหน้าเคาท์เตอร์ พนักงานขาย ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารทีมขาย ผู้แทนฝ่ายขายทุกระดับ Project Sales Pre-Sales ทีมงานฝ่ายบริการ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาวิชา เทคนิคการขายหน้าร้าน “Shop SellingTechniques”

เพื่อความเข้าใจการเรียนรู้ที่ลึกซึ่งนำไปปฏิบัติได้ ทำให้ผู้แทนขายมีความเข้าใจ มีโอกาสในการฝึกหัดกันทุกคน ในการอบรมมีระยะเวลา 2 วันเต็ม 

 รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาวิชา
วันที่ 1: วิเคราะห์จิตวิทยาพฤติกรรมการและการเข้าถึงลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ

Module 1: การสร้างสัมพันธ์เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อ

 • • เปิดแนวคิดแรงกดดันทางธุรกิจใหม่ ที่นักขายต้องเปลี่ยนเป็นเส้นทางการขายรุก
 • • แนวคิดและกระบวนการการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสินค้า
 • • กระบวนการสร้างมิตรภาพและความประทับใจในการติดต่อ
 • • องค์ประกอบในการติดต่อลูกค้า การเชื่อมสัมพันธ์และการสร้างความน่าเชื่อถื่อ

ชุดฝึกบทบาทสมมุติ(Role Play): การติดต่อที่สร้างความประทับใจ ตามแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

Module 2: การนำเสนออย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจ

 • วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกค้าปฏิเสธการซื้อหรือไม่ตอบรับการนำเสนอขายของผู้ขาย
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการนำเสนอเพื่อสร้างความได้เปรียบในการขาย
 • สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อต้องนำเสนอสินค้าให้ลูกค้า
 • วิเคราะห์ รูปแบบการสนทนาเพื่อให้ลูกค้าตอบตกลง “ซื้อ”
 • รูปแบบในการการปฏิเสธจากลูกค้า และแนวทางในการแก้ไข หาทางออก
 • ขั้นตอนการพูดในแต่ละช่วงจังหวะ สร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ

ชุดฝึกบทบาทสมมุติ(Role Play): จิตวิทยาการนำเสนอ ขั้นตอน กระบวนการนำเสนออย่างมืออาชีพ

Module 3: เทคนิคการใช้วาทะศิลป์และการโน้มน้าวใจ

 • วิเคราะห์จุดอ่อนที่ทำให้คนตัดสินใจ “ซื้อ” หรือ ตอบ “ใช่” ต่อผู้ขาย
 • สาเหตุที่ลูกค้าจะตอบ “ใช่” ต่อการนำเสนอขาย
 • การโน้มน้าวใจในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างธนาคารการโน้มน้าวใจ
 • ขั้นตอนการโน้มน้าว จังหวะ โอกาสและรูปแบบที่ต้องนำมาใช้
 • เทคนิคการโน้มน้าใจให้การปิดการขายแบบไม่ต้องปิดการขาย

ชุดฝึกบทบาทสมมุติ(Role Play): หลักการโน้มน้าวใจ การสร้างวาทะศิลปะในการโน้มน้าวใจ

Module 4: เทคนิคการปิดการขาย

 • แนวคิดเรื่องการปิดการขาย, ทำไมการปิดการขายจึงมีความสำคัญต่อที่ปรึกษาการขาย?
 • ทำอย่างไรที่จะตอบสนองต่อการโต้แย้งของลูกค้าและนำลูกค้าไปสู่การปิดการขาย?
 • ทำอย่างไรที่จะค้นหาหรือสังเกตถึงสัญญาณการซื้อต่างๆ ของลูกค้า?
 • การทดลองการปิดการขายในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพก่อนการปิดการขาย คืออะไร?
 • การตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขาย?
 • วิเคราะห์ “แผนที่การตัดสินใจของลูกค้า” ซึ่งจะอธิบายได้ถึงความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะตัดสินใจและที่ปรึกษาการขายจะต้องทำอย่างไรเมื่อการตัดสินใจของลูกค้ามาในรูปแบบต่าง ๆ
 • วิธีการใช้เครื่องมือการปิดการขายที่ทรงพลัง : เทคนิคต่าง ๆ ใน การปิดการขายที่สำคัญ

ชุดฝึกบทบาทสมมุติ(Role Play): ฝึกปฏิบัติในการปิดการขาย

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart

ระยะเวลาฝึกอบรม : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ระยะเวลา 2 วันเต็ม ประมาณ 12 ชั่วโมง

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย: วศบ. MS(EM), Ph.D-Management และสำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks):การโน้มน้าวใจ
 • • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program”  จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
 • • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

 

 

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายหน้างาน Booth & Shop Selling Techniques

สุดยอด เทคนิคการขายหน้าร้าน

Booth & Shop Selling Techniques 

 

หลักการและเหตุผล หลักสูตร การขาย

ปัจจุบันนั้นต่างยอมรับกันว่าการเปิดบูธหรือสำนักงานเพื่อการขายเพิ่มมากขึ้น เช่น ในวงการอสังหา ริมทรัพย์ที่มีการเปิดสำนักงานขายย่อยหลายแห่งและมีการเคลื่อนย้ายเมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงหัวใจสำคัญใน การขายเช่นนี้จึงอยู่ที่ตัวผู้ขายที่ต้องมีทักษะแนวทางหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อนั้นสามารถที่จะตัวสินใจในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือถ้าลูกค้ากลับออกไป จะกลับเข้ามาพิจารณาโครงการที่ตนเองนั้นได้เสนอไป เทคนิคการเข้าถึงและการโน้มน้าวใจที่มีต่อลูกค้านั้นเป็นกระบวนการของการขายที่มีอิทธิพลและมีบทบาทที่สำคัญต่อการเพิ่มยอดขายเป็นอันมาก แนวโน้มของกลยุทธ์การขายเช่นนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะอิทธิพลการเปิดหน้าร้านหรือเปิดบูธหรือสำนักงานขายย่อเพื่อจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้านั้นมีเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางเดียวที่จะทำให้ ผู้ซื้อและผู้ขายนั้นมีโอกาสได้พบเจอกัน มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกัน ทำความเข้าใจและร่วมกันตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้านั้น ๆ ดังนั้นผู้ที่จะทำงานขายประจำนำนักงานย่อย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจกระบวนการของการขาย มีความเข้าใจในหลักการที่สอดคล้องกับแนวการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีวิธีการของการขายที่แยบยล ไม่เป็นการเร่งรัดมากเกินไป หรือไม่เป็นการเย็นชา จนทำให้ไม่ได้รับการซื้อสินค้าจากลูกค้า กระบวนการต่าง ๆ เช่นนี้ ผู้ทำงานขายต้องมีการผสมผสาน ชั้นเชิงการขาย ที่ต้องมีศาสตร์ที่สำคัญหลายองค์กระกอบ เพื่อสร้างความแตกต่างของตนเองกับผู้อื่น ทำให้สินค้า หรือร้านค้าของตนเองนั้นมีความโดดเด่น เหนือผู้อื่น หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการขายหน้างาน” ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการขายหน้าร้านในยุคปัจจุบัน ตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีการผสมทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง ที่ผู้ขายจะนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้ในกิจกรรมของการขายของตนเองเมื่อต้องขายหน้าร้าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำหาสินค้าของตนเองนั้นให้มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น..และกระตุ้นยอดขายตามแนวทางของผู้ขายหน้างานพึงจะมี ทำให้การเจริญเติมโตได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ หลักสูตร การขาย
1. ผู้บริหาร และทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการที่สำคัญในการขายหน้างาน
2. มีความเข้าใจความรู้สึกที่จะรับรู้ถึงความต้องการที่สำคัญของลูกค้าในช่วงเวลาสั้นๆ
3. สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่โดนใจ

เนื้อหาในการอบรม
วันที่ 1 วิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละประเภท และเข้าใจกระบวนการการนำเสนอขายได้ใจลูกค้า
• แนวคิดการขายในทศวรรษหน้า นำสู่ยุคขายหน้างานอย่างมืออาชีพ
• สภาวการณ์ของการขายในทศวรรษหน้า ที่นักขายต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการขาย
• องค์ประกอบการขายหน้างานที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอล
• ประเภทนักขายและความเหมาะสมในการเป็นนักขายในโลกอนาคต
• ลักษณะของธุรกิจการเปิดหน้างานและแนวคิดของผู้มาเดินซื้อสินค้า
• องค์ประกอบการทำธุรกิจแบบหน้างาน..เป็นจุดสัมผัสโดยตรงต่อลูกค้า
• ความเข้าใจผิดที่มีต่อลูกค้าหน้างาน
• การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ ตามหลัก “รู้ใจเขา เราขายได้”
• สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t) ทำเมื่อต้องขายหน้างาน
• การวิเคราะห์ความต้องการ บุคลิกลักษณะของลูกค้า ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพื่อเตรียมตัวการนำเสนอชิ้นงาน
• กรณีศึกษาและ Work shop

วันที่ 2 วิเคราะห์โครงการการนำเสนอและปรับบุคลิกภาพเพื่อการขายหน้างาน
• เทคนิคการสร้างและจัดกระบวนการขายหน้างานอย่างมืออาชีพ
• วางวางกรอบการนำเสนอที่สำคัญในการขายหน้างาน
• เทคนิคการนำเสนอเพื่องานขาย ให้มัดใจลูกค้า
• การตอบข้อคำถามคาใจ..ให้ได้ใจ..ได้งาน
• การติดต่อและเปิดการขายอย่างไร? ไม่ให้ลูกค้าปฏิเสธ
• บุคลิกภาพ การวางตัวการให้บริการ..เมื่อต้องอยู่หน้าลูกค้า
• สื่อสารอย่างไร..ไม่ต้องปิดการขายแต่ได้ยอดขาย (ความลับของนักขายมืออาชีพ)
• เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
• กรณีศึกษาและ Work shop

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ
พนักงานขานหน้างาน ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ทุกองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกัน และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั่งยืนขององค์กร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการตลาดขององค์กร

วิธีการสัมมนา
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
• บทบาทสมมุติ
• กิจกรรม
• กรณีศึกษา(Case Studies)

ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

<Tag> หลักสูตร การขาย,หลักสูตร เทคนิคการขาย,หลักสูตร การขายหน้าร้าน,หลักสูตร การปิดการขาย,หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพ,อบรม นักขาย,หลักสูตร อบรมการขาย

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด

Sales-Marketing-400x600

กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย
1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team

กลุ่ม หลักสูตร การขาย
1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2 วัน
2.หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills : 2 วัน
3.หลักสูตร การสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขายฉบับปฏิบัติการ Effective Selling Skills for Excellent Performance: 2 วัน
4.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Techniques : Back to the Basic
5.หลักสูตร ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Approach Techniques: 1 วัน
6.หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills: 2 วัน
7. หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance 1 วัน
8.หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : 1 วัน
9. หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาทีมขาย
10. หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอย: 2 วัน
11.หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales : 1 วัน
12.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique : 2 วัน
13.หลักสูตร Effective Cold Call Strategies : 2 วัน
14.หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques) : 1 วัน
15.หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies : 2 วัน
16.หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint : 2 วัน
17.หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching : 3 วัน
18.หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach : 1วัน
19.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional : 2 วัน
20.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า:1 วัน
2
1.หลักสูตร 
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ : 1วัน
22.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ : 1วัน
23หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 
24.หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล : 2 วัน

หมวด หลักสูตรการนำเสนอ
1.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy: 2 วัน
2.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Presentation Skills for Success: 2วัน
3.หลักสูตร การนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop : 1 วัน
4.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ : 2 วัน
5.หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program : 1 วัน
6.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer : 2 วัน
7.หลักสูตร 
หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่องThe Power of Storytelling (Workshop & Mentor) : 1 วัน

 

หลักสูตร การตลาด
1.หลักสูตร การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies : 2 วัน
2.หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector) :1 วัน
3.หลักสูตร 
Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue 1 วัน

 

5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

5 Steps of Professional Real Estate Selling

 

5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

(เปิดเผยเคล็คลับที่สำคัญในการขายอสังหาริมทรัพย์ที่นักขายมืออาชีพนำมาใช้)

ในการบริหารการขายของพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ คุณเคยพบความท้าทายเช่นนี้หรือไม่?

 1. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ท้อแท้ ไม่มีกำลังใจในการทำงาน

 2. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถเชิญชวนหรือปิดการขายให้ลูกค้าซื้อได้

 3. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่รู้วิธีในการสร้างจุดสนใจในการพูดคุย

 4. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใส่ใจในลูกค้า มีอากัปกิริยาที่เมินเฉยต่อลูกค้า

 5. ลูกค้าไม่พอใจกิริยาท่าทางการแสดงออกของพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์

 6. ไม่มีความรู้ดีที่พอในการนำเสนอ เงื่อนไข โปรโมชั่น เงื่อนไขการขายอสังหาริมทรัพย์

 7. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่เข้าใจขั้นตอนในการขายจนม่สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้สนใจ

 8. และความท้าทายอื่น ๆ ของที่ปรึกษากาขายอสังหาริมทรัพย์

หลักการและเหตุผล

ตามที่ทราบดีว่า อสังหาริมทรัพย์เป็นหัวใจที่สำคัญของประเทศ เป็นเครื่องมือที่ใช้อธิบายเศรษฐกิจว่ามีทิศทางอย่างไร  เพราะที่อยู่อาศัยเป็นความต้องการของคนทุกคนหรือทุกครัวเรือนโดยเฉพาะสังคมยุคใหม่ที่ต่างต้องการความเป็นอิสระในความเป็นอยู่   สังเกตได้จากความต้องการที่จะแยกครอบครัวเมื่อมีครอบครัว   การดำเนินธุรกิจอสังหาจึงเป็นที่นิยมสำหรับนักธุรกิจที่มีทุนทรัพย์   ทำให้กระแสการแข่งขันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น คนที่ทำอาชีพอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีเทคนิคต่างๆ   นำมาเพื่อทำให้ตนเองได้รับชัยชนะจากการตัดสินใจซื้อของลูกค้า   ซึ่งกล่าวได้ว่าหัวใจหลักของการขายอสังหาริมทรัพย์หรือประจำบูธนั้นคือพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเรียกว่าที่ปรึกษาการขาย   ซึ่งพนักงานขายเหล่านี้มีความแตกต่างกันออกไปตามสายการทำงานของธุรกิจในความเป็นจริงของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันนั้นมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพแวดล้อมทำให้ลูกค้าความรูเพิ่มมากขึ้น   มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในขณะของการตัดสินใจซื้อ  ทำให้ผู้ขายต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนในการขายให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะของลูกค้าที่ผู้ขายต้องสร้างความสัมพันธ์จนสามารถที่จะปิดการขายได้   ซึ่งกลไกการติดต่อหรือต้อนรับลูกค้านั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น   เมื่อเทียบกับการติดต่อกับผู้ซื้อในอดีต เป็นเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ลูกค้ามีมุมมองที่เป็นตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้น   ที่ปรึกษาการขายที่เป็นมืออาชีพจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงแนววิธีในการที่จะเข้าถึงลูกค้าในแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อทำให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธกลไกในการเข้าพบของผู้ขาย จนสามารที่จะปิดการขายได้

หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์(5 Steps of Professional Real Estate Selling) ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ในการเข้าพบลูกค้าที่เข้ามาหรือหน้าบูธแสดงเพื่อการติดต่อลูกค้าซึ่งกระบวนการตามเนื้อหานี้ได้ผ่านแนวทางการวิจัยและค้นคว้าเรื่องงานขายโดยเฉพาะการขาย โดยมุ่งเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละบทบาทการติดต่อลูกค้าในแต่ละบทบาทให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้ผู้ขายนั้นสามารถที่จะเข้าถึงและนำสู่ประตูของการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ขายนั้นมีเทคนิค กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายต่างๆ เพื่อให้ได้วิธีที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จนนักขายสามารถที่จะปิดการขายได้


สิ่งที่คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

การอบรมในครั้งนี้จะแสดงให้ที่ปรึกษากรขายหน้าร้านได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอน และวิธีการใช้เทคนิคการติดต่อและการปิดการขายที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ทำให้เพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จในการติดต่อต้อนรับและสุดท้ายการปิดการขาย ทำให้ที่ปรึกษาการขายรู้สึกได้ถึงความง่ายและความมั่นใจในการทำงานการขายอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาการขายจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการในการต้อนรับการเปิดการขายและการปิดการขาย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความไว้วางใจและการแสดงให้เป็นถึงความมีมิตรไมตรีเพื่อให้ได้รับข้อตกลงนำมาซึ่งการปิดการขาย และการเพิ่มยอดการขายการขายสินค้าเพิ่มเติม กลยุทธ์ ทัศนคติและเทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยในการปิดการขาย ทำให้มีการปิดการขายได้อย่างรวดเร็วสร้างผลงานและสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเข้าใจ 5 ขั้นตอนของกระบวนการของการขายอสังหาริมทรัพย์ และวิเคราะห์กุญแจความสำเร็จในการขายในแต่ละขั้นตอน

 2. วิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละลักษณะเพื่อการสร้างกลไกการปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ขจัดข้อความไม่พอใจที่ลูกค้ารู้สึกต่อที่ปรึกษาการขาย เพื่อพัฒนาเป็นการตัดสินใจซื้อ

 4. วิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเมื่อไรที่ลูกค้าปฏิเสธและจะบริหารจัดการคำปฏิเสธได้อย่างไร

 5. เข้าใจความต้องการลูกค้าด้วยกระบวนการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

 6. การดำเนินตามการขายจนสามารถปิดการขายได้


คุณประโยชน์ของโปรแกรมการสัมมนา หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์(5 Steps of Professional Real Estate Selling) ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้..

 • เพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของการต้อนรับติดต่อลูกค้า จนสามารถปิดการขายได้

 • เพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าก่อนการซื้อ

 • การอ่านถึงสัญญาณการซื้อ การให้ความสนใจต่างๆ ของลูกค้า

 • ประยุกต์เทคนิคการติดต่อและการปิดการขายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการขาย

 • วิธีการนำความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมต่อการนำเสนอสินค้าของเราได้อย่างไร?


การออกแบบหลักสูตร

 • แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการการวิจัยในเรื่องการขายในมิติของผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อให้เข้าถึงสถานการณ์การขายที่แท้จริงและ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

 

ลงเวบ

 


รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาวิชา
5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์: 5 Steps of Professional Real Estate Selling”

(เนื้อหาออกแบบสำหรับที่ปรึกษาการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการมุ่งเน้นการขายและการปิดการขาย)

 วันที่ 1 ความเข้าใจในผู้ซื้อและผู้ขาย และวิเคราะห์แนวคิดของลูกค้า

 • ความเป็นจริงเกี่ยวกับลูกค้าในยุคปัจจุบันและในทศวรรษหน้า

 • วิเคราะห์ 5 องค์ประกอบที่เป็นหัวใจหลักในการขายหน้าร้าน

 • วิเคราะห์ 4 คุณลักษะที่ ที่ปรึกษาการขายอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ

 • เรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยง 5 อุปนิสัยที่ปรึกษาการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ล้มเหลว

 • เคล็ดลับสร้าง 5 อุปนิสัยที่ลูกค้าพึงพอใจ อยากซื้อด้วย

 • พัฒนา บุคลิก ลักษณะ ทัศนคติ เพื่อความสำเร็จในการขาย

 • กุญแจ 3 ดอกในการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ

 • ไขปริศนาที่ลูกค้าไม่ปฏิเสธพนักงานขาย ทั้ง ๆ ที่ไม่ต้องการซื้อ

 • บัญญัติ 10 ประการเรื่องแนวคิดหรือความเชื่อของลูกค้าในการเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์

 • วิเคราะห์ลูกค้า 6 ประเภทที่พบบ่อย ๆ ในการขายอสังหาริมทรัพย์และวิธีการบริหารจัดการ

 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป


วันที่ 2 กระบวนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ to B my Guest

 • กระบวนการของการขายอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิด to B my Guest

 • หัวใจสำคัญของความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนของการขายอสังหาริมทรัพย์

 • ความสำคัญในการต้อนรับและติดต่อลูกค้าให้มีประสิทธิผล

 • วิเคราะห์แรงต้านของลูกค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิเสธการซื้อ

 • เรียนรู้การเปลี่ยนสิ่งที่ลูกค้า “ปฏิเสธ” ให้เป็นการตอบ “ตกลงซื้อ”

 • การตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขาย?

 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนความรู้สึกลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อ

 • วิเคราะห์แต่ละขั้นตอนพร้อมฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการขายอสังหาริมทรัพย์

 • วิเคราะห์ พิมพ์เขียวการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแม่บทในการขาย

 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป


วิธีการสัมมนา

 • แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Adult Learning Method) เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงานในฝ่ายขาย

 • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop

 • บทบาทสมมุติ (Role Play)


อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย
: LCD Projector , Flipchart


ระยะเวลาฝึกอบรม
: 2 วัน


วิทยากร
: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (ผู้แต่งคู่มือ “ที่ปรึกษาการขาย ต้องขายอย่างนี้ ถึงจะรวย”)

 • จบการศึกษาด้านการขายโดยตรงจาก University of San Francisco, USA

 • ประสบการณ์เคยทำงานเป็น “วิศวกรฝ่ายขาย” “ผู้อำนวยการฝ่ายขาย” ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านสาระสนเทศมาก่อน

 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน เลขทะเบียน 13ER014  (HIDA)

 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ออกอากาศทางสถานีเนชั่น

 • สำเร็จการศึกษาโดยตรงด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

  • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA

  • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

  • Certificate of Sales Management Program from University of San Francisco, USA

  • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA

  • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA

  • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)

  • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1