หลักสูตร​ เทคนิคการปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Interaction Personality 

 

(ทุกคนมีต้องการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวัน และในชีวิตการทำงาน การติดต่อสื่อสารมีการขยายวงกว้างมากขึ้น มีการติดต่อในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น)


เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตร เทคนิคการปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Interaction Personality 

หลักการและเหตุผล

การ ปฏิสัมพันธ์(Interaction) ในยุคปัจจุบันมีการขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งมีความสลับซับซ้อนทั้งเชิงลึก(Depth) และเชิงกว้าง (Width) มากขึ้น ซึ่งเป็นอิทธิพลของยุคของการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน(Border-Less) หรือที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์(Globalization) ทำให้ทุกคนมีต้องการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวัน และในชีวิตการทำงาน การติดต่อสื่อสารมีการขยายวงกว้างมากขึ้น มีการติดต่อในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลิกภาพ(Personality)และการปฏิ สัมพันธ์(Interaction) ที่เป็นสากล อีกทั้งความเข้าใจในบทบาททางสังคม (Social Roles) จึงเป็นเสมือนกลไกในการช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ(Effective Communication Tools) มากขึ้น ซึ่งสามารถทำให้ผลของการปฏิบัติงานสามารถเป็นแรงผลักดันให้สำเร็จลุล่วงไป ด้วยดี อีกทั้งมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเตรียมพร้อมตนเองอยู่เสมอในทุกสถานการณ์เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่จะ เกิดขึ้น ด้วยหลักการที่ว่า ธุรกิจในยุคโลกา ภิวัฒน์(Globalization) ไม่จำเป็นที่จะเกิดในสำนักงาน (Office) หรือสถานที่เฉพาะเจาะจง (Certain Place) เท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่และทุกเวลา ดังนั้นเทคนิคการปฏิสัมพันธ์(Interaction Techniques) จะทำให้เข้าใจถึงบทบาทของบุคคลในประเภทต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ยังสามารถนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมีประ สิทธิภาพ ทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจ (Business Competitiveness)ได้ ผู้ได้รับการอบรมจะมีแนวทางนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองให้มี ความสอดคล้องกับสภาวะต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวและธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน ในยุคปัจจุบัน

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

1) เข้าใจหลักพื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ทั่วไปและในทางธุรกิจ
2) เข้าใจถึงกระบวนการและการนำปฏิสัมพันธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สภาพแวดล้อมของการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
4) ทักษะการค้นหารูปแบบที่แหมาะสมกับตนเองเพื่อการปฏิสัมพันธ์
5) สามารถนำไปพัฒนาการปฎิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้ ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายการตลาดและพนักงานขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ทางการตลาดในการให้ความสำคัญต่อการปฏิ สัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 เช้า :  หลักบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์

 • หลักบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์
 • แนวความคิดการปฏิสัมพันธ์
 • ขั้นตอนการค้นหาตนเอง โดยเทคนิคภาพสะท้อน (Reflect Techniques)
 • ลำดับชั้นของการปฏิสัมพันธ์ เข้าใจเขา เข้าใจสถานการณ์
 • ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเผชิญ สถานการณ์ต่าง ๆ
 • หลักการวางตัวเพื่อให้เป็นที่ประทับใจผู้อื่น
 • แนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างกลไกการปฏิสัมพันธ์

 

วันที่ 1 บ่าย : การปฏิสัมพันธ์ในทางธุรกิจ

 •  การปฏิสัมพันธ์ในทางธุรกิจ
 • รายละเอียดของการปฏิสัมพันธ์ในสถานะการณ์ทางธุรกิจ
 • การสร้างความประทับใจจากการทักทายอย่างไทย สากล
 • การเรียนรู้ ท่าทาง เพื่อการสื่อสาร
 • การเข้าพบ และการวางตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม สร้างความประทับใจ
 • การใช้เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสร้างเสน่ห์ 

หลักสูตร เทคนิคการปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Interaction Personality 

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร เทคนิคการปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Interaction Personality 

อัตราค่าลงทะเบียน

6,000

6,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

420

420

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

180

180

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

6,240

6,240

UA-75256908-1