TSM

 

How to improve your organization productivities?
(8 Modules of the Principle of Management)

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรการบริหารจัดการ (Management Program) จาก The Japan Industrial Training (JITA) และ The Oversea Human Resource and Development Association(HIDA) ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรได้รับการ Certified Trainer ในหลักสูตร “Trainers’ Training Course on Management Training Program เป็นเวลา 17 วันจากเมือง โอซากา ประเทศ ญี่ปุ่น

คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่..
• การบริหารงานด้วยความสับสน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน
• ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานขององค์กร
• ไม่มีแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสมดุล
• ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีแนวทางในการดำเนินการ
• ขึ้นเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าใจว่า..บทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการคืออะไร?
• การสร้างอำนาจภายใต้ภาวะผู้นำ..ทำได้อย่างไร..ให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
• และอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้จัดการย่อมมีบทบาทมากในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ จึงกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกท่านที่ต้องเข้าใจถึงกลไกเชิงลึกโดยอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์บริหารงานจริงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ โดยสภาพที่แท้จริงนั้นในการที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความ สำเร็จหรือไม่นั้น ผู้จัดการหรือผู้นำองค์กรต่างมีบทบาทที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองนั้นไปสู่เป้าหมายได้ ดังนั้น “ผู้นำ” ซึ่งการเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือเป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านการบริหารจัดการมาผนวกกับแนวคิดด้านจิตวิทยาองค์การมาใช้ในการบริหารงาน โดยอาศัยกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม จึงกล่าวได้ว่า ผู้ใดที่เป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการแล้ว ถ้าสามารถทราบได้เทคนิค วิธีการ ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้จัดการอัจฉริยะย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโดยแท้ แต่ถ้าองค์กรใดขาดหลักในการบริหารงาน ก็จะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ย่อมทำให้ผลผลิตในการทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมีการบริหารจัดการในแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหาร พนักงาน และองค์ประกอบของงาน ซึ่งการบริหารจัดการนั้นจะทำให้เกิดสมดุลย์ในการทำงานทั้งสามส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “The Super Manager: How to improve your organization productivity?” เป็นหลักสูตรที่นำมาจากการบริหารจัดการที่ถูกออกแบบร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีการนำมาประยุกต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมการบริหารงานแบบคนไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน สร้างแม่บทของการบริหารจัดการ พัฒนาการสื่อสารและการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากทีสุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ “Active Adult Learning” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงและได้ผล

วัตถุประสงค์
1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์และทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน จะมีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้นำอัจฉริยะ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
2. มีความเข้าใจหลักการผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารในแต่ละระดับ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ…
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

วิธีการสัมมนา
ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:
– Group Discussion
– Individual Assignment
– Individual/Group Presentation
– Role Play in Real Situation for Individual
– Case Study
– Clip Video

วันที่ 1 ( 26 เมษายน 2557 )

Module 1: Why The Super Manager is more important?
ทำไม “ผู้จัดการอัจฉริยะ” จึงจำเป็นต่อการบริหารจัดการยุคใหม่?

· การบริหารการจัดการกับความสำเร็จขององค์กร

· 4 หลักที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กร

· บทบาทและความสำคัญสำหรับการเป็น “ผู้จัดการอัจฉริยะ”

· สิ่งที่ควรและไม่ควร เมื่อเป็นผู้จัดการ

o Workshop 1: ทดสอบความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้จัดการ

o VDO1 : เข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ

Module2: Principle of Modern Management and working standard
หลักการของการบริหารจัดการสมัยใหม่​​และสร้างมาตรฐานในการทำงาน

· หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

· การสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

· ความสำคัญของการบริหารและการบริหารจัดการ

· เทคนิคการสร้างและการกำหนดมาตรฐานเพื่อการจัดการ

o Workshop 2: การสร้างมาตรฐานในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

o VDO: มาตรฐานกับความสำเร็จ

วันที่ 2 ( 3 พฤษภาคม 2557 )

Module3: How to Identify Corporate Problem and Creative Thinking?
การค้นหาปัญหาขององค์กรและการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อขจัดปัญหาในการทำงาน

· ปัญหาและการรับรู้ถึงปัญหา กุญแจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร

· ประเภทของปัญหาและการจัดการกับปัญหาประเภทต่าง ๆ

· การยกระดับความคิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จในการแก้ปัญหาองค์กร

· การจัดโครงสร้างในการทำงาน เพื่อการวางอัตรากำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

o Workshop 3: ชุดฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาปัญหา

Module4: Corporate Structure Blueprint and How to improve and renovation of Work?
การสร้างแม่แบบการจัดการโครงสร้างองค์กรและ วิธีการพัฒนา ยกระดับและปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

· การจัดโครงสร้างในการทำงาน

· การยกระดับการและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

· ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อการยกระดับในการทำงาน

· การสร้างแม่บทในการทำงานของทีมงาน

· หลักการลดความซับซ้อนและออกแบบให้งานลื่นไหล

o Workshop 4: การวิเคราะห์โครงสร้างและการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและสร้างแม่บท (Corporate Blueprint)

o VDO: 4 sets VDO เพื่อความเข้าใจแก่นแท้ในการจัดโครงสร้างในการทำงานเพื่อการยกระดับ

วันที่ 3 ( 10 พฤษภาคม 2557 )

Module5: Effective Operation Management: EOM?
การบริหารจัดการและการดำเนินการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

· การวิเคราะห์และการวิเคราะห์แม่บทในการทำงาน

· ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบแผนงานที่จำเป็นเพื่อให้ได้แผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

· ประเภทของแผนงานต่าง ๆ ที่ผู้จัดการต้องรู้

· การวิเคราะห์แผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

· ความสำคัญของการสั่งการกับความก้าวหน้าในงาน

· เทคนิคการสั่งการเพื่อให้ได้งาน ได้ใจ

· รูปแบบการสั่งการต่าง ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด

· การบริหารจัดการความแตกต่างของพนักงาน Gen ต่าง ๆ : Baby Boom, GenX, GenY

· วิเคราะห์ปรัชญาการทำงานของคนในแต่ละเจน

o Workshop 5: การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จ

o Workshop 6: การสั่งการในรูปแบบต่างๆ

o VDO: 2 Sets of VDO: How to Assign Work?

วันที่ 4 ( 17 พฤษภาคม 2557)

Module6: How to Control Coordinating & Establish Effective Training and Development in organization?
วิธีการควบคุมและประสานงานและการฝึกอบรม พัฒนาภายทีมงานในองค์กร?

· ความสำคัญของการควบคุมกับความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร

· หลักวิธีในการควบคุมเพื่อให้ประสิทธิภาพขององค์กรสูงสุด

· การประสานงานอย่างไรได้รับความร่วมมือสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร

· ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จในองค์กร

· รูปแบบการพัฒนาทีมงานในลักษณะต่าง ๆ

· หลักการพัฒนาแบบ T-T-S และ โค้ชชิ่งเพื่อความสำเร็จการบริหารจัดการ

· เทคนิคการกระตุ้นทำให้เกิดการเรียนรู้ของทีมงาน

o Workshop 7: การสั่งการในรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาทีมงาน

o VDO: How to Control?

วันที่ 5 ( 24 พฤษภาคม 2557 )

Module7: The Development of Advance Modern Leadership
การพัฒนาภาวะผู้นำสมัยใหม่เพื่อการบรรลุเป้าองค์กร

· แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ

· ประเภทของผู้นำ และการค้นหาตัวตนของตนเองในการบริหารจัดการ

· 4 คุณลักษณะของผู้นำและการปรุยุกต์ใช้ในการทำงาน

· การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

· รูปแบบการสร้างแรงจูงใจประเภทต่าง ๆ

· การสื่อสารเพื่อความสำเร็จในองค์กร

o Workshop 8: การสำรวจตนเองเพื่อความเข้าใจภาวะผู้นำ

o VDO: 2 sets of VDO

Module 8: The Building of Trust in Relationships?

การสร้างความไว้ใจเพื่อความสัมพันธ์ในองค์กรและทีมงาน
การวิเคราะห์ลักษณะของทีมงานเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

· เข้าใจพฤติกรรมของคน: ความต้องการและการบริหารวุฒิภาวะทางอารมณ์

· ทัศนคติและการพัฒนาทัศนคติที่เป็นบวกให้กับทีมงานและตนเอง

· บริหารจัดการความกังวลของทีมงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อความมุ่งมั่นในการทำงาน

· Workshop 9: วิเคราะห์การแสดงออกและการบริหารจัดการวุฒิภาวะทางอารมณ์

· VDO: 4 sets of VDO

วิทยากร :
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วันที่อบรม :
วันที่ 1 ( 26 เมษายน 2557 ) เวลา 09.00-16.30 น.
วันที่ 2 ( 3 พฤษภาคม 2557 ) เวลา 09.00-16.30 น.
วันที่ 3 ( 10 พฤษภาคม 2557 ) เวลา 09.00-16.30 น.
วันที่ 4 ( 17 พฤษภาคม 2557 ) เวลา 09.00-16.30 น.
วันที่ 5 ( 24 พฤษภาคม 2557 ) เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่ :
โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพ
ค่าลงทะเบียน :
ราคา 25,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พิเศษ! สมัคร 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน

สำรองที่นั่งติดต่อ :
โทร. 0 2349 1787-88
Fax. 0 2349 1789
มือถือ. 083 276 8877
Email: training@tepplus.org , worarat@stepplus.org

UA-75256908-1