หลักสูตร ผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

 

 

ผู้นำที่เข้าอบรม จะค้นหารูปแบบการเป็นผู้นำที่เป็นแบบฉบับของตนเอง เพราะเครื่องมือที่จะบริหารความสัมพันธ์กับทีมงาน

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84

 

หลักสูตร ผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

Strategic Leadership Approach for Top Performance

(หลักสูตร 2 วันในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ผลงานดีเลิศ)

 

ถ้าท่านเป็นผู้นำ ท่านเคยเผชิญความท้าทายเช่นนี้หรือไม่?

 • ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างผลงานจากทีมงาน ให้มีผลสำเร็จร่วมกัน
 • สร้างคน สร้างทีมอย่างไร ให้ได้ดังใจ ได้ผลงานตามที่คาดหวัง?
 • วางเป้าหมายในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสามารถบรรลุได้
 • แท้จริง..บทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้นำต้องทำอะไร? และไม่ควรทำอะไร
 • ขาดสมดุลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารงานด้วยความสับสน ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน สร้างความสับสนให้องค์กร
 • ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานของทีมงานและขององค์กร
 • ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีแนวทางในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ
 • ขาด วาทศิลป์และการโน้มน้าวใจ และการสร้างบารมีภายใต้การนำทีมของตน..
 • การสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อ..ให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
 • และอื่น ๆ

ความเป็นมาของการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์

กล่าวได้ว่า ผู้นำเป็นความคาดหวังของทุกองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรนั้น ๆ ประสบความสำเร็จหรือไม่ ศักยภาพของผู้นำยุคใหม่จึงกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่ทุกคนต่างเร่งพัฒนาแนวคิดของการบริหารงานยุคใหม่ ให้ทันต่อสังคมที่ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา จนเข้าสู่ยุค 4.0 ตามกระแสของยุคที่ผู้นำนอกจากจะมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีพอ ยังต้องตามให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นใครก็ตามที่กำลังทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร เป็นผู้นำ อาจเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นยังคงรักษาระดับของความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาพของความเป็นจริงนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะยังคงรักษาระดับของความสำเร็จของตนเองให้คงอยู่เช่นนี้ เพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป “คน” จึงเป็นกลไกสำคัญในการทำธุรกิจ ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ผู้นำจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารคน ให้มีเป้าหมาย มีการทำงานที่ตรงกับความคาดหวังขององค์กร  มีทักษะความสามารถที่ทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำที่มีผลงานดีเลิศอาจขาดทักษะที่สำคัญในการผลักดันการทำงานของพนักงานให้มีความชัดเจน ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ หรือการเป็นผู้นำที่มีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ดี ปราศจากการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ การเป็นผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีหลักในการบริหารจัดการ เพราการบริหารจัดการจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้นำมีสูตรสำเร็จในการนำไปใช้ในการทำงานของตนเองซึ่งต้องมีแนวคิดการบริหารจัดการเชิงลึก คม เด็ดขาด  ทั้งหลักวิชาผนวกกับประสบการณ์ในการบริหารงานมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานของตนเองให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตร Strategic Leadership Approach for Top Performance เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ที่ผ่านการวิจัยจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น จนสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าจะสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทีมงานให้ได้เป็นอย่างดี เหมาะกับบริบทในการทำงานขององค์กร ซึ่งสามารถนำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการในการพัฒนาผลงานของทีมงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีแนวคิดใหม่ ๆ ในการเพิ่มผลการทำงาน ผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ชมวีดีทัศน์ ที่จัดทำพิเศษ จาก เรื่องจริงในสำนักงาน ผ่านวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากที่สุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการโค้ชชิ่ง “Active Adult Learning and Effective Coaching” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการจากองค์กรชั้นนำของโลก เพื่อขจัดปัญหาในการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ ที่มีดังต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์

 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้นำ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารทีมงาน มีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อสามารถที่จะนำทีมให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน หรือในสิ่งที่องค์กรคาดหวัง โดยมีเป้าหมายในการนำทีมที่ชัดเจน
 2. สามารถแยกแยะประเภทของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารงานได้ประสิทธิผล
 3. 3. มีความเข้าใจหลักการบริหารทีมงานตามแนวการบริหารแบบ Strategic Leadership Approach  สร้างสมดุลในการบริหารทีมงาน
 4. เพื่อเข้าใจหลักในการศักยภาพทีมงานผ่านเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในหลายรูปแบบ
 5. ประยุกต์ เครื่องมือการบริหารจัดการ ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ปฏิบัติงานจริงในองค์กรได้

 


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหารดับสูง  ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารขององค์กร ในทุกองค์กร ในทุกแผนก ทั้งบริษัทเอกชน  

เนื้อหาการอบรมที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการ

วันที่ 1 ความสำคัญและหลักการวินิจฉัยทีมงาน

Platform1: ความสำคัญของการขึ้นเป็นผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อองค์กร

 • แนวการทำธุรกิจในยุค 4.0 และสิ่งที่ ผู้นำจำเป็นต้องปรับตัว
 • วิเคราะห์แนวทางการบริหารงานของตนเองในการทำงานประจำวัน
 • เข้าใจความสำคัญของผู้นำเชิงกลยุทธ์กับความสำเร็จขององค์กร
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ สำหรับธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
 • บทบาทของการเป็นผู้นำระดับกลยุทธ์ เพื่อเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการยุคใหม่ สำหรับองค์กร
 • แนวความคิดการบริหารงานในฐานะเป็นผู้บริหารยุคใหม่
 • ความเข้าใจผิดของบุคคลเมื่อต้องเป็นบริหาร ผู้จัดการ
 • แนวทางที่ควรทำและไม่ควรทำในฐานะของการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ
 • การปรับบุคลิกภาพที่สำคัญของการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ

Platform2: 4 เสาหลักสำหรับบทบาทของผู้นำเชิงกลยุทธ์

 • องค์ประกอบการบริหารทีมที่สำคัญ
 • 4 เสาหลักในการสร้างภาวะผู้นำในตนเอง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทีมงาน
 • วิเคราะห์ หัวใจของความสำเร็จ ของการนำ 4 เสาหลักในการบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ

Platform3: วินิจฉัยทีมงาน สร้างรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • วิเคราะห์วิกฤตในทีมงาน การค้นหาปัญหา
 • การพัฒนารูปแบบการทำงานในแบบ Active Performance
 • แนวทางในการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน แก้วิกฤตแบบถาวร
 • ความหมายของการแก้ปัญหาแบบ Active Performance
 • วิเคราะห์สัญญาแห่งวิกฤต เพื่อการป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาตามแนวคิด ไม่ให้เกิดปัญหา ไม่สร้างปัญหาและไม่ส่งต่อปัญหา

Platform4: พัฒนามุมมองไร้กรอบ พัฒนาแนวคิดแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • การรับทราบถึงปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ
 • ความหมายของคำว่าปัญหาในองค์กร และวิเคราะห์ประเภทของปัญหา
 • การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

 

วันที่ 2 ภาวะผู้นำ เข้าใจรูปแบบของคนเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดในการบริหารทีมงาน

Platform5: ผู้นำกับรูปแบบในการบริหารทีมเพื่อสำเร็จ

 • หลักการของภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • วิเคราะห์ 4 คุณลักษณะของผู้นำและการเข้าใจลักษณะรูปแบบของตนเอง
 • ภาวะผู้นำและผู้จัดการกับการมีอำนาจในการบริหาร
 • ภาวะผู้นำประเภทต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จในการบริหารจัดการ

 

Platform6: วิเคราะห์ทีมงาน เข้าใจในลักษณะของทีมเพื่อรูปแบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิเคราะห์คุณลักษณะที่แตกต่างของบุคคลในทีมงานเพื่อเข้าถึงความคิดที่แท้จริง
 • ออกแบบรูปแบบในการบริหารทีมงานในบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
 • การสร้างแรงจูงใจให้คนในแต่ละลักษณะมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารและสั่งการให้คนแต่ละประเภทเพื่อให้ได้ผลของงานมากที่สุด

 

Platform7: การพัฒนาทีมงาน ตามแนวทาง สร้างคนเพื่อผลสำเร็จของงาน

 • วิเคราะห์สาเหตุที่ทีมงานไม่พัฒนาและไม่ชอบการพัฒนา
 • แนวทางการแก้ไขให้ทีมงานสนใจในการพัฒนาตนเอง
 • รูปแบบในการพัฒนา ข้อดี และ ข้อเสียในรูปแบบต่างๆ
 • องค์ประกอบของการโค้ชชิ่งเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน
 • เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สร้างความก้าวหน้าของผลงาน
 • ขั้นตอนการโค้ชชิ่งและการฝึกหัดโค้ชชิ่งให้ทีมงาน
 • การลดแรงต่อต้านที่สำคัญเพื่อเปิดใจในการเรียนรู้

 

Platform8: ทัศนคติของพนักงานและการบริหารจัดการทัศนคติ

 • ความแตกต่างของคน ความแตกต่างของทัศนะติ
 • สาเหตุที่ทีมงานมีทัศนคติที่แตกต่างกันไป
 • องค์ประกอบของการบริหารจัดการทัศนคติของทีมงาน
 • 3 สาเหตุหลักของทัศนคติที่เกิดขึ้น และการบริหารจัดการกับสาเหตุของทัศนคติ
 • เทคนิคการแก้ไข การปรับแก้ทัศนคติของพนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

วิธีการ อบรมสัมมนา และ เครื่องมือในการพัฒนาผู้นำกลยุทธ์ สำหรับ Platform 1 ถึง 8: สำหรับ วันที่ 1 และวันที่ 2

ใช้หลักการ อบรม สัมมนา ผู้บริหาร ในรูปแบบ วิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ผนวกกับการ Coaching ให้สอดคล้อง ผู้บริหาร ผู้จัดการ แต่ละท่านะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • กรณีศึกษา: Active Media ผ่านสื่อสร้างสรรค์ เป็น Animation Media
 • วีดีทัศน์
 • Individual Assignment
 • Group Discussion
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • การระดมสมอง และ แลกเปลี่ยนมุมมองกับวิทยากร
 • การโค้ชชิ่งจากวิทยากร ทั้งแบบกลุ่มและส่วนตัว
 • Active Learning Workshop

UA-75256908-1