หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพ 

Effective Problem Solving and Decision Making

ผู้เข้าอบรมจะได้แนวทางวิธีการตัดสินใจที่มีหลักเกณฑ์มากกว่าการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ พัฒนาแนวคิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจะทำให้การตัดสินใจมีความชัดเจน แม่นยำและถูกต้อง

 

Problem Solving and Decision Making

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Problem Solving and Decision Making Workshop
(ทิศทางของความสำเร็จขององค์กรชั้นนำระดับโลกเป็นผลจาก การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ที่ถูกต้อง)

“การแก้ปัญหาและตัดสินใจ” เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพราะต่างทราบดีว่าความสำเร็จขององค์กรมาจากความเข้าใจในเรื่องของความคิดวิกฤตและแนวทางการแก้ไขที่สร้างสรรค์ที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สำคัญในการดำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันนั้น การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ต้องถูกจัดทำด้วยรูปแบบของความคิด วิธีการและกระบวนการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เพื่อที่จะได้มาซึ่ง การแก้ปัญหาและตัดสินใจ กับความท้าทายที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

แต่ทำไมคนบางคนถึงพบว่าวิธี การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องและสามารถค้นหาคำตอบได้ง่ายในขณะที่คนอื่นนั้นแทบจะหาทางออกของคำตอบไม่ได้ ทำให้ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นไปด้วยความยากและลำบาก ในการเข้าร่วมเวิร์คช๊อป หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ นี้ จะมีการอธิบายถึงกระบวนการทีละขั้นตอนผ่านข้อมูลขององค์กร ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและทำการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงกระบวนการในการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือโอกาสต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดปัญหาได้ ซึ่งกระบวนการการเรียนรู้จะมุ่งเน้นถึงกระบวนการของการแก้ปัญหาและตัดสินใจมากกว่าการเรียรู้เพียงเนื้อหาเท่านั้น
ใน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ นั้น การประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญ ในการประเมินสถานการณ์นั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ที่จะกระจายความกังวลที่ซับซ้อนเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการความกังวลและสามารถที่จะเรียงลำดับความสำคัญดังกล่าว ซึ่งในสภาพการทำงานจริงนั้นมีความกังวลมากมายที่ต้องดำเนินการจัดการ ในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อการตัดสินใจ นั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้การกำหนดปัญหาและการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาปราศจากการกระโดดเข้าไปตัดสินใจที่รวดเร็ว ซึ่งอาจนำมาสู่ความผิดพลาดได้
ในการตัดสินใจนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การตัดสินใจที่ชัดเจนและการสร้างทางเลือกต่างๆ ที่จะทำให้มีสมดุลของทางเลือก ผู้เรียนจะเรียนรู้ถึงการบริหารจัดการการผลของตัดสินใจหลังจากการตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการวิเคราะห์ถึงปัญหาเพื่อเลือกเส้นทางในการตัดสินใจ ผู้เรียนจะได้เรียนถึงการคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและโอกาสและการพัฒนาการป้องกันปัญหาหรือการสร้างแผนปฏิบัติการที่จะป้องกันให้แผนงานสำเร็จได้
“หลักสูตรการแก้ปัญหาและตัดสินใจ” ได้ถูกออกแบบที่จะสามารถกำหนดปัญหาและทำการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เนื้อหาหลัก ๆ ในการเรียนจะมุ่งเน้นการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการทำงาน ซึ่งใช้หลักการเดียวกันแต่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ในทุกองค์กร พนักงานและผู้บริหารจะได้รับเครื่องมือที่จะนำมาพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ซึ่งจะช่วยพวกเขาในการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจที่ทุกคนต้องทราบเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

ผู้เรียนจะสามารถ:

– พัฒนาแนวคิดและทักษะการคิดเชิงวิกฤตใน “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” ซึ่งส่งผลต่อองค์กร
– บริหารจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อนโดยการกระจายเป็นส่วน ๆ เพื่อการบริหารจัดการและจัดลำดับของความสำคัญในทรัพยากรที่จัด
– พัฒนาเทคนิคในการค้นหาข้อมูลผ่านการถามซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ทำให้สถานการณ์ที่ซับซ้อนมีการจัดทำให้เป็นส่วนย่อย แก้ปัญหาที่ยาก ๆ และมีการวางแผนงานล่วงหน้า
– เพื่อความมั่นใจในการประชุมที่มีประสิทธิผลเพื่อ “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ”  ทีมีประสิทธิภาพ
– เรียนรู้กระบวนการในการแก้ปัญหาที่พวกเขาสามารถนำมาใช้ภายใต้เวลาที่กดดัน
– ตรวจสอบต้นตอของปัญหาที่แท้จริงและป้องกันการกระโดดเข้าแก้ปัญหาสาเหตุโดดขาดหลักการ
– แก้ไขปัญหาที่แท้จริงโดยการตัดสินใจบนความกังวลใจที่เกี่ยวข้องในการทำงานจริง
– พัฒนาปฏิบัติการที่มีการป้องกันไม่ให้แผนทางธุรกิจนั้นเดินไปผิดทาง

 วิธีการและการนำเสนอ

เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการนำเสนอในการเรียนในโปรแกรมนี้ คือจะมีการใช้สไลด์ คู่มือประกอบ การบรรยาย ตัวอย่าง กรณีศึกษา คลิปวีดีโอ ฟลิปชาร์ต กิจกรรม การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำเวิร์คช๊อป

 เนื้อหาพอสังเขป การจัดทำเวิร์คช๊อป

2 วัน
วันที่ 1: ทำไม “การแก้ปัญหาและตัดสินใจ” จึงมีความสำคัญ
– การเตรียมตัวสำหรับการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
– รายละเอียดที่สำคัญของการ แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
– การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อนำสู่ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
– แนวคิดเรื่องการจัดตั้งทีมการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
– การประยุกต์ใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
– ทำไมการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิกฤตจึงมีความสำคัญในกระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
– การค้นหาข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์สถานการณ์
– กระบวนการในการตัดสินใจและการกำหนดเป้าหมายในการตัดสินใจ
– การสร้างบรรทัดฐานที่สำคัญในการตัดสินใจ
– การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
– ประเมินความเสี่ยงสำหรับการตัดสินใจ
– การจัดทำเวิร์คช๊อป การชมคลิปวีดีโอ และการระดมสมอง

วันที่ 2: การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เพื่อการประยุกต์เพื่อใช้ในสำนักงาน

– การกำหนดปัญหา และความหมายของคำว่าปัญหา
– กระบวนการในการแก้ไขปัญหา
– การเขียนคำกล่าวของปัญหา การฝึกเลี่ยนคำกล่าวของปัญหา
– การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ใน การตัดสินใจ
– ขั้นตอนการเปรียบเทียบการแก้ปัญหา ด้วยวิธีต่าง ๆ
– การวิเคราะห์รากแท้ของปัญหา มาจากไหน ขจัดให้หมดไปได้อย่างไร
– วิธีการที่เปลี่ยนแปลงและการดำเนินการที่แตกต่างเพื่อการแก้ไขปัญหา
– การประยุกต์ใช้ในการสถานการณ์การทำงานที่แท้จริง
– การจัดทำเวิร์คช๊อป การชมคลิปวีดีโอ และการระดมสมอง

ใครควรเข้าอบรมในหลักสูตรนี้บ้าง

“หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” ถูกออกแบบมาเพื่อพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร ที่จำเป็นต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน ที่จะพัฒนากระบวนการตัดสินใจให้มีความแม่นยำและถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย: วศบ. MS(EM), Ph.D-Management และสำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

  • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
  • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
  • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
  • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program”  จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

 “หัวใจของความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร คือการที่พนักงานในทุกระดับ สามารถที่จะ มีหลักการใน
“การแก้ปัญหาและตัดสินใจ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

 

UA-75256908-1