หลักสูตร ฝึกอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์ คือ ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในธุรกิจ

เพราะการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความสำเร็จให้องค์กร แต่การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีก็ ต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมช่วยให้องค์กรก้าวข้ามอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาพสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การคิดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ: ขั้นตอนเพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

ความรู้และทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรมีทิศทางและแผนการเพื่อเติบโตและยืนหยัดในธุรกิจในระยะยาว ซึ่งขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร

เมื่อคุณต้องการเตรียมความพร้อมในการคิดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ ขั้นแรกที่สำคัญคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรของคุณ ซึ่งรวมถึงการศึกษาตลาด ความต้องการของลูกค้า และการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่ นอกจากนี้ยังต้องดูดแลความแข็งแกร่งและความอ่อนแอขององค์กรของคุณด้วย

2. กำหนดเป้าหมายและยุทธการ

ขั้นตอนถัดไปคือการกำหนดเป้าหมายและยุทธการที่ชัดเจนในการดำเนินการในอนาคต การกำหนดเป้าหมายเป็นการกำหนดเส้นทางที่ต้องการให้องค์กรมุ่งเน้นในระยะยาว ซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางและแผนการที่เหมาะสมในการดำเนินงาน

3. วิเคราะห์และเลือกยุทธการที่เหมาะสม

หลังจากกำหนดเป้าหมายและยุทธการ ขั้นตอนถัดไปคือการวิเคราะห์และเลือกยุทธการที่เหมาะสมที่สุดในการบริหารองค์กร ควรพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและความสามารถขององค์กรในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถนำเสนอแผนกลยุทธ์ที่สามารถปรับปรุงและเหมาะสมในอนาคต

4. จัดทำแผนกลยุทธ์

ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับองค์กร แผนกลยุทธ์ควรระบุเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนการที่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคต การให้ความสำคัญในแต่ละขั้นตอนและเส้นทางการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์

5. การประเมินและปรับปรุง

ขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ควรตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ และปรับปรุงแผนการให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการวางแผนและคิดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็น ผู้จัดการ ผู้นำหรือผู้บริหารก็ตาม

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

เรียนรู้การคิดเชิงกลยุทธ์ในหลักสูตรฝึกอบรม

เนื่องจากความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบันนี้ หากคุณต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ทางกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ หลักสูตรฝึกอบรมการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่คุณไม่ควรพลาด

หลักสูตรฝึกอบรมการคิดเชิงกลยุทธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนและการตัดสินใจที่สำคัญ คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถานะในตลาดและอุตสาหกรรม การแสดงความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสมในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมการคิดเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการวางแผนและดำเนินการทางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลสารสนเทศที่สำคัญเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดแผนการเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดและอุตสาหกรรม การนำเสนอแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสมช่วยสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจและการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม-การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจนั้น มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้จะยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการองค์กรจึงต้องการทีมงานที่เข้าใจในหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเข้าใจถึงกระบวนการของการให้ได้มาซึ่งความคิดกลยุทธ์ ทำให้มีวิธีการที่สามารถนำมาใช้ และการเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการคิดเพื่อทำให้เกิดประสิทธิผลของ การคิดกลยุทธ์ที่วางไว้

นอกจากการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วนั้น ทีมงาน ผู้นำหรือผู้บริหาร นอกจากที่จะจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการบริหารแต่ยังคงต้องเข้าใจกลไกที่เป็นกลยุทธ์ทำให้ตนเองนั้นมีความคิดในเชิงก้าวหน้า มองปัญหาออกและที่สำคัญเข้าใจในเครื่องมือของการบริหารจัดการที่สำคัญต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่มีความเจริญก้าวหน้าตลอดเวลา ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาจากสภาพการแข่งขัน ปัญหาจากการบริหารทีมงาน

ถึงแม้ปัญหาในการบริหารจะมีมากมายเพียงใดก็ตาม การพัฒนามุมมองมราเป็นกลยุทธ์แบบการทำงานเชิงรุก การคิดกลยุทธ์เชิงรุก การวางกลยุทธ์เชิงรุก จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารผู้นำ หรือผู้จัดการ จะต้องดำเนินการ ให้เห็นออกมาเป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีความชัดเจน มีจังหวะในการตัดสินใจที่ถูกต้อง

หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศNew Strategic Thinking for Effective Performance

ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อแยวคิดที่ทันสมัย ทำให้ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนำมาจากแนวการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่ทำให้ผู้บริหารเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งมีองค์ประกอบมากมายเพื่อที่จะบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างต่เนื่อง

  หลักสูตร-ฝึกอบรม-การคิดเชิงกลยุทธ์-Strategic-Thinking โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

  การคิดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ: กรณีศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมที่ประสบความสำเร็จ

  หลักสูตรฝึกอบรมการคิดเชิงกลยุทธ์: เรียนรู้จากกรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

  ความสำเร็จในธุรกิจเกิดจากการนำเสนอแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ เพื่อเติมเต็มแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในองค์กร ในหลักสูตรฝึกอบรมการคิดเชิงกลยุทธ์นี้ เราจะสำรวจกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในวิถีชีวิตของพวกเขา

  กรณีศึกษา 1: บริษัท ABC สู่ความเป็นผู้นำในตลาด

  บริษัท ABC เป็นต้นแบบที่ดีในการนำเสนอแผนกลยุทธ์ในองค์กร ด้วยการศึกษาตลาดและการวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรม พวกเขาพบว่ามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มผลกำไรโดยการเน้นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงและมีความแตกต่างในตลาด

  บริษัท ABC ได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นผู้นำในตลาดด้วยการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างแบรนด์และการตลาดที่สร้างความติดใจให้กับลูกค้า เพื่อที่จะเติบโตเป็นองค์กรระดับสากล

  ผ่านการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อม บริษัท ABC สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า

  กรณีศึกษา 2: สตาร์ทอัพ XYZ แผนกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดใหม่

  สตาร์ทอัพ XYZ เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดใหม่อย่างประสบความสำเร็จ พวกเขาได้ทำการวิเคราะห์และตรวจสอบโอกาสในตลาดและได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการในสินค้าและบริการใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาด

  ด้วยการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ สตาร์ทอัพ XYZ ได้สร้างแผนกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างความแตกต่างในตลาดโดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความติดใจให้กับลูกค้า

  ผ่านการเปิดตัวสินค้าและการตลาดอย่างสร้างสรรค์ สตาร์ทอัพ XYZ ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป้าหมายและได้รับความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของพวกเขา

  หลักสูตรฝึกอบรมการคิดเชิงกลยุทธ์นี้นำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยการนำเสนอแผนกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในองค์กรของพวกเขา หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาเหล่านี้และทราบขั้นตอนในการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในธุรกิจ หลักสูตรนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ

  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์

  (New Strategic Thinking for Effective Performance)

  หลักสูตรฝึกอบรมการคิดเชิงกลยุทธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนและการตัดสินใจที่สำคัญ คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถานะในตลาดและอุตสาหกรรม การแสดงความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสมในองค์กร

  วัตถุประสงค์

  1. ทีมงานเห็นความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องใช้ในการทำงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้เป็นรูปธรรม
  3. เข้าใจกระบวนการในการสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์
  4. การสามารถสร้างกลยุทธ์ในการทำงานของตนเอง
  5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสร้างความเติบโตให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง
  ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
  หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
  รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

  ประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจาก

  หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์

  (New Strategic Thinking for Effective Performance)

  • เสริมสร้างทักษะในการวางแผนและคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวางแผนทางกลยุทธ์ในองค์กร
  • นำเสนอแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและน่านับถือในองค์กร
  • เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจและดำเนินการที่สำคัญในองค์กร
  • สร้างเครือข่ายและพบปะผู้เชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์
  • สามารถเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการคิดเชิงกลยุทธ์
  • สามารถที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบของความคิดเชิงกลยุทธ์ได้
  • สามารถที่จะวิเคราะห์เพื่อเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการวางกลยุทธ์
  • ทำให้ทุกคนในองค์กร มีกระบวนการของความคิดไปในทิศทางเดี่ยวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  • สามารถที่จะนำกลยุทธ์เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทำให้เกิดประสิทธิผล
  Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

  วันที่ 1 เช้า : วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขององค์กรและความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์

  1. ความสำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในยุคธุรกิจไร้พรมแดน
  2. ปัจจัยและองค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
  3. กฏแห่งการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เลือกที่จะสู้หรือไร้ที่ยืนทางธุรกิจ
  4. กรณีศึกษาของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ
  5. วิเคราะห์เครื่องมือ การคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
  6. วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
  7. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

   

  วันที่ 1 บ่าย :  แนวทางในการยกระดับ เพื่อขจัดหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น

  1. แนวทางในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลสำเร็จที่ดีเลิศ
  2. การวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายหลักเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
  3. แนวทางการขจัดการบริการจัดการภายใต้ประสบการณ์หรือความรู้สึก
  4. การนำเครื่องมือการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการบริการจัดการ
  5. การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาอย่างถาวร
  6. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

    วันที่ 2 เช้า : การพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ การวิเคราะห์กลยุทธ์พื้นฐาน (Fundamental Strategic Analysis)

    1. SWOT Analysis
    2. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
    3. ภารกิจ (Mission)
    4. เป้าหมาย (Goal)
    5. วัตถุประสงค์ (Objective) เชิงกลยุทธ์
    6. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

     

    วันที่ 2 บ่าย : การนำกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ (Fundamental Strategic Analysis)

    1. TOWS Matrix
    2. การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
    3. การนำกลยุทธ์เพื่อไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน
    4. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

      วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

      Group Discussion

      Role Play in Real Situation

      Individual Assignment

      Case Study

      Presentation & Feedback

      Coaching

      Attitude Changing

      Creative Thinking

      สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
      ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
      ลงทะเบียน StepPlus Training

      Contact Us

      02 349 1788 ,

      083 276 8877

      Address

      1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

      LineOA:@stepplustraining

      คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

      Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

      Loading

      UA-75256908-1