การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  คือ แนวทางกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน ในการทำธุรกิจ

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024 คืออะไร

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจในทุกองค์กร เพราะปัจจุบันทุกองค์กรต่างทราบดีว่า ธุรกิจมีความสลับซับซ้อน มีเงื่อนไขมาก ทำให้ผู้บริหารต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีการปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการถูกรบกวนจากโลกดิจิตอล หรือการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรใดถ้ายังอยากอยู่รอดในดำเนินธุรกิจต่อไป การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ จึงเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจอย่างแท้จริง

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นเครื่องมือช่วยให้พนักงานทุกคนในองค์กรกำหนดกระบวนการในการทำงานให้ทุกคนในองค์กรมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ด้วยการกำหนดทิศทาง กำหนดเป้าหมาย เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการทำงานของแต่ละคน  จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดี จะทำให้พนักงานทุกคนมีการรวมแรงรวมใจในการทำงานที่ต้องใช้เวลาร่วมกันเพื่อทุ่มเทความพยายาม และมีการประเมินสถานการณ์ซ้ำไป ซ้ำมา อย่างระมัดระวังและเอาใจใส่ที่เหมาะสม ทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงแผนการและสามารถวัดผลลัพธ์ของความคืบหน้าได้ เพื่อสร้างเป็นแนวทางในการสร้างความสำเร็จระยะยาวให้องค์กร

แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้บริหารหรือผู้จัดการจำนวนมาก ตาม harvest business school online กล่าวไว้ว่า ที่คิดว่าการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องหมายความว่า การวางแผนทำเฉพาะ เหตุการณ์ใด เหตุการหนึ่ง เป็นเรื่อง ๆ เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ จะไม่ใช้วิธีการวิเคราะห์ เพียงเหตุการณ์ใด เหตุการหนึ่ง เป็นเรื่อง ๆ แต่ต้องพิจารณาเป็นองค์รวมถึงปัจจัยทางธุรกิจภายในและภายนอกมาเป็นองค์ประกอบหลักในการการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

กระบวนการของ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ต้องมีกระบวนการทำแบบองค์รวม ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องแก้ไข ปรับเปลี่ยน ก็จะทำได้ง่ายขึ้นและพนักงานทุกคนสามารถทำได้ตลอดเวลา หรือเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสดี ๆ ต่อการบริหารงานขององค์กรเข้ามาอย่างไม่คาดคิดหรือในทางกลับกัยถ้าองค์กรกำลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่ไม่คาดไม่ถึง ผู้บริหารก็สามารถปรับเปลี่ยนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทันที ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง หรือถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็จะอธิบายได้ถึงเหตุผลว่าเกิดจากอะไร เพราะเข้าใจ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของผู้บริหารขององค์กร ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารดีขึ้น โอกาสที่องค์กรจะประสบความสำเร็จก็เพิ่มขึ้นทันที

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ จึงเป็นกระบวนการและเป็นระบบการทำงานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ที่ช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถกำหนดลำดับความสำคัญในงานที่ต้องทำของพนักงานทุกคน โดยมี KPI มาเป็นตัวช่วยในการวางแนวทางในการทำงานให้พนักงานทุกคนเพื่อความสำเร็จในการทำงาน และรักษาสมดุลของการบริหารงาน และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันในการทำงาน

ตัวอย่างเช่น  Amazon เป็น E-Commerce ชั้นนำที่ มีความเป็นเลิศจากการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  โดยเข้าใจจิตวิทยาของลูกค้า เพื่อการวางแนวทางในการทำธุรกิจระยะยาว โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและเพื่อเมื่อลูกค้าพอใจก็จะยินดีทดลองใช้บริการ พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไปกับ Amazon ซึ่งความสามารถของ Amazon การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  คือการคาดการณ์และใช้ประโยชน์จากการค้า E-Commerce ทำให้ Amazon ประสบความสำเร็จและโดดเด่นในตลาด E-Commerce

Google เป็นอีกองค์กรที่มีความโดดเด่นด้วยการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค และมีความยืดหยุ่นสูง โดยการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการแข่งขันทางธุรกิจ กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  ของ Google เป็นผู้นำในการศึกษาแนวโน้มของตลาดและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกได้

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีความจำเป็นสำหรับทุกองค์กร เพราะแผนกลยุทธ์จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่ง 9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมาย ที่เป็นวิสัยทัศน์ในอนาคตให้องค์กร:

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในการคาดการณ์โอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่รอดในโลกธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน การกำหนดเป้าหมายและสร้างวิสัยทัศน์ทำให้ทุกคนตระหนักถึงเป้าหมายของบริษัท สามารถทำให้ทุกคนช่วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์กร

  1. กำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนของผู้บริหารและพนักงานขององค์กร:

ปัญหาหลักของการทำงานของพนักงานในองค์กร คือการที่พนักงานไม่มีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ จะช่วยให้พนักงานทุกคนมีทิศทาง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ติดตามความคืบหน้าในการทำงานได้ และสามารถวัดผลที่วัดผลได้

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:

เคยตั้งข้อสังเกตการทำงานของพนักงานหรือไม่ พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปประสิทธิภาพการทำงานจะตกต่ำลง ผู้จัดการจำเป็นต้องแก้ไข ด้วยการทำให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่าวรวดเร็ว การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ด้วยการบริหารจัดการการทำงานพนักงานด้วยการลดโอกาสที่จะสูญเสียทรัพยากร การทำงานพลาด หรือการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนั่นเอง

  1. มีแนวทางในการตัดสินใจที่ดีขึ้น:

การตัดสินใจคือพื้นฐานสำคัญในการบริหารงานของผู้จัดการ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ช่วยให้พนักงานทุกคนตัดสินใจ ให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าการกระทำและความคิดริเริ่มทั้งหมดกำลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

  1. การจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการ:

ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ สามารถจัดสรรทรัพยากรและจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่จะมีผลกระทบที่สำคัญที่สุดในความต้องการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

  1. มีการทำงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว:

ในการทำงานนั้น ทุกครั้งแจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา ซึ่งบางครั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนไป ตามสภาพความเป็นจริงขณะนั้น ทำให้งานมีความคืบหน้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้น

  1. มีเหตุผลและขจัดอคติเพื่อลดข้อบกพร่อง:

การตัดสินใจของผู้บริหารบางคนจะมาพร้อมกับอคติโดยธรรมชาติ คือความลำเอียงทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม แต่การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ จะบังคับให้ทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจจำเป็นต้องตรวจสอบและอธิบายว่าทำไม ผู้บริหารหรือผู้จัดการถึงตัดสินใจในวิธีการเช่นนี้ เพื่อลดการตัดสินใจที่เป็นอคติทางความคิดของผู้บริหารหรือผู้จัดการนั่นเอง

  1. ทำให้มีการประสานงานด้วยการทำงานร่วมกัน:

ความสำเร็จในการทำงานจะมาจาการทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กร เป็นการทำงานเป็นทีม ซึ่งจำเป็นต้องมีการประสานงานที่ไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมกันให้ประสบความสำเร็จ มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าเพื่อติดตามผลของความสำเร็จในงาน และมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารประสานงานที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ถ้าทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  จะช่วยให้เพิ่มมั่นใจได้ว่าทุกคนมีมีการทำงานประสานงานกันด้วยความสอดคล้องเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

  1. ติดตามความคืบหน้าตาม การวางแผนกลยุทธ์ ปี 2024

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าของงานที่กำหนดไว้ เพื่อตรวจเช็กโอกาสความสำเร็จในการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  เมื่อแต่ละส่วนงานและพนักงานทุกคนเข้าใจกลยุทธ์ภาพใหญ่ขององค์กร ก็จะสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  จึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน พนักงานทุกระดับในองค์กรที่จะต้องเรียนรู้ หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเิศทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะในการออกแบบแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จขององค์กร หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร จะทำให้ทุกคนเข้าใจแนวทางการออกแบบแผนกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อมากำหนดแผนงานให้พนักงานทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ต้องทำให้ปีนั้น ๆ จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกองค์กรที่มีความต้องการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

Executive Coach & Master Certified Trainer

ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด
ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ ที่ดีที่สุด Effective Presentation

บทความน่าอ่านเพิ่มเติม

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน คือ ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่ใช่ ได้พนักงานที่ชอบ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร ความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมีหลายแง่มุม แต่เป้าหมายเดียวกัน คือได้คนที่ใช่ ให้มาทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป...

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คือ ทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างานที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่ง ทักษะต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของ หัวหน้างานทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

การสร้างคน อย่าง Lenovo คือ การพัฒนาให้พนักงานทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งก็คือปรัชญาการทำงาน กลยุทธ์การทำธุรกิจ และการบริหารคนของ บริษัท เลอโนโว (Lenovo) จากประเทศ จีนที่เติบโตเป็นที่ 4 ของโลก แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลสร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo...

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะ ที่ทำบรรดา ซีอีโอ ประสบความสำเร็จ คือ คุณลักษณะที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า CEO ส่วนใหญ่มี แล้วทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะหลักๆ แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลคุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จที่มา: Elena Lytkina Botelho, Kim...

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

World Class Business Solution 5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง ข้อดีของการสร้างตนเองให้มีความเป็นผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership คือการดำรงตนให้เป็นต้นแบบให้คนอื่น ๆ ในองค์กรเดินตาม 5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective...

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 8 steps to create role models within an organizationดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็นพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 10 key traits of role models within an organizationดร.สุรชัย...

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสื่อสารที่ดี จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น  เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย มีพนักงานในองค์กรหลายคนที่เข้าใจผิด คิดว่าการสื่อสารคือการแค่สนทนากัน...

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร อย่างนี้ ได้ดีทั้งองค์กร

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร อย่างนี้ ได้ดีทั้งองค์กร

หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานหรือการอยู่ร่วมกัน คือ การสื่อสาร เพราะการสื่อสารทำให้งานรื่นไหล  เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร อย่างนี้ ได้ดีทั้งองค์กรดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานหรือการอยู่ร่วมกัน คือ การสื่อสาร...

เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ ให้ตั้งใจเรียน

เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ ให้ตั้งใจเรียน

วิทยากร ไม่มีสิทธิ เลือกคนอบรม ถึงแม้คนอบรมจะเป็นผู้ใหญ่กว่า  เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ ให้ตั้งใจเรียนดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย อาชีพวิทยากร ไม่สามารถเลือกคนเรียนได้ ไม่ว่าคนเรียนจะเป็นประเภทใด มีความรู้มากน้อยเพียงใด หรือ ออายุมากน้อยแค่ไหน...

วิทยากรมืออาชีพ ทำอะไร ทำไมถึงเก่ง

วิทยากรมืออาชีพ ทำอะไร ทำไมถึงเก่ง

อยากเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ ต้องคิดอย่างวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ "มืออาชีพ"  วิทยากรมืออาชีพ ทำอะไร ทำไมถึงเก่งดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากเป็นวิทยากร แต่ไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่วิทยากรทำในทุก ๆ วัน หรือต้องทำมีอะไรบ้าง...

อย่าเป็นวิทยากรเด็ดขาด ถ้าไม่มี 8 ข้อนี้

อย่าเป็นวิทยากรเด็ดขาด ถ้าไม่มี 8 ข้อนี้

ถ้าคุณไม่รู้จักการให้ ก็อย่าคิดที่จะเป็นวิทยากร  อย่าทำอาชีพวิทยากรเด็ดขาด ถ้าไม่มี 8 ข้อนี้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในชีวิตประจำวันที่หลายคน อาจทำอาชีพสอน และคิดว่าตนเองนั้นเป็น ครู เป็นอาจารย์หรือเป็นวิทยากร ซึ่งจริงอยู่เมื่อยืนขึ้นสอน อาจมีคนฟังมากมาย...

8 เทคนิคจัดการ พนักงานอาวุโสหัวหมอ

8 เทคนิคจัดการ พนักงานอาวุโสหัวหมอ

การบริหารพนักงานอาวุโสหัวหมอถึงจะยาก แต่ถ้าบริหารพวกพนักงานอาวุโสได้ ก็คุ้มค่ามาก  8 เทคนิคจัดการ “พนักงานอาวุโสหัวหมอ”ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เป็นเรื่องน่าปวดหัวของผู้จัดการหลายคน ที่ต้องบริหารลูกน้องที่มีประสบการณ์มากกว่า เช่นอายุมากกว่าหรือรู้งานมากกว่า...

6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที

6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที

"ถ้าคุณบอกแค่เข้าใจลูกค้าเพียงคนเดียว ไม่พอต่อการขายสินค้าอุตสาหกรรมแน่นอน เพราะคนตัดสินใจมีมากกว่า 1 คน"  6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย การขายสินค้าอุตสาหกรรม เป็นการขายสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปผลิต แปรรูป...

10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?

10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?

 การมีจิตใจที่เข้มแข็งเท่ากับ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงาน  10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในชีวิตประจำวันที่คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่นี้...

เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้

เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้

"พนักงานขายอ่อนหัด แต่มีความรับผิดชอบ ย่อมดีกว่าพนักงานขายที่เก่งกาจ แต่ไร้ความรับผิดชอบ" Zig Ziglar  เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ถ้าคุณเป็นพนักงานขาย และถูกถามว่าอะไรคือความปรารถนามากที่สุดในชีวิตการเป็นนักขาย...

20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้า

20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้า

"อย่าประเมินคุณค่าตนเองที่ต่ำเกินไป จงเพิ่มระดับผลงานของคุณให้เป็นไปตามที่คาดหวัง เพียงเปิดใจฟังเสียงสะท้อนที่จากคนรอบข้าง แล้วเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลง"    20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้าดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในสังคมการทำงาน...

คิดอย่างนี้ เจรจาต่อรองไม่เคยแพ้

คิดอย่างนี้ เจรจาต่อรองไม่เคยแพ้

"คนส่วนใหญ่มักถามเพียงเล็กน้อย โดยพยายามบอกคู่เจรจาต่อรองให้มากและ.. ไม่ได้คาดหวังจะได้รับอะไรกลับมาและ.. คิดว่าได้ทำสิ่งที่ดีมากในการเจรจาต่อรอง" Francois FeNilon  คิดอย่างนี้ เจรจาต่อรองไม่เคยแพ้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ให้กำไรเพิ่ม

เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ ให้กำไรเพิ่ม

" Bill Gate ผู้บริหาร Microsoft  กล่าวไว้ว่า... คอมพิวเตอร์เกิดมาบนโลกมนุษย์. เมื่อประมาณ 4-50 ปีที่แล้ว และ.. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่จากนี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้าการพัฒนา ทางเทคโนโลยีจะรวดเร็วกว่า 40 ปีที่ผ่านมา"    เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์...

10 เทคนิคปลุกพนักงานหมดไฟ ให้ทำงานดีเหมือนเดิม

10 เทคนิคปลุกพนักงานหมดไฟ ให้ทำงานดีเหมือนเดิม

"พนักงานขายที่หมดไฟ ก็ไม่แตกต่างอะไรกับมีขอนไม้ผุ ๆ ที่ทำประโยชน์ไมได้ให้องค์กร"  10 เทคนิคปลุกพนักงาน "หมดไฟ" ให้ทำงานดีเหมือนเดิมดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เชื่อว่าพนักงานทุกคน รวมถึงผู้จัดการเมื่อมาทำงานในวันแรก...

สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
ลงทะเบียน StepPlus Training

Contact Us

02 349 1788 ,

083 276 8877

Address

1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

LineOA:@stepplustraining

คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

Loading

UA-75256908-1