กลุ่ม หลักสูตรทั่วไป

พัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ

เป็นหลักสูตรหลัก ๆ ที่สามารถพัฒนาได้ทั้งองค์กร นำความรู้มาใช้ในการสร้างศักยภาพให้ตนเอง

หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning

เน้นให้ทุกคนสามารถวางกลยุทธ์ของตนเองและนำมาพัฒนาความสำเร็จให้องค์กร ทำให้มีแนวทางในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตนเองได้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนาเป็นแผนดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีวิธีการ มีชั้นตอน จนสามารถกำหนดแผนดำเนินการได้

หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์

สนุกสนานกับชุดฝึกที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะก้าวข้ามความคิดที่เคยชิน การคิดไม่ออก จะทำอย่างไรให้หลุดพ้น ออกจากกรอบที่เป็นอุปสรรคทางความคิด ไม่มีผลงาน หลักสูตรการคิดนอกกรอบจะทำให้มีไอเดียใหม่ ๆ เพื่อไปสร้างผลงาน ด้วยเครื่องมือในการพัฒนาหลักคิดที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดในปัจจุบันนี้

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop

สับสนต้องตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหา มาค้นหาทางออกของวิธีการตัดสินใจอย่างถูกวิธีทำให้ได้แนวทางในการตัดสินใจปละการแก้ปัญหา อย่างมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ตัดสินใจเป็นขั้น เป็นตอน ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและขจัดข้อขัดแย้ง Change and Conflict Management

การเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ทุกคนกล้ว และนำไปสู่การมีข้อขัดแย้ง ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งดีของตนเองและองค์กร ทำให้มีความก้าวหน้า การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารข้อขัดแย้งจะทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจวิธีการที่จะทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ Target Oriented Management

วางเป้าหมายให้ทำงานได้อย่างชาญฉลาด ด้วยเครื่องมือที่จะขจัดทุกอย่างที่เป็นปัญหา มองผลสำเร็จเป็นที่ตั้ง มีแนวทางในการพัฒนาผลสำเร็จที่เป้นรูปธรรม ปรับทัศนคติ มุมมอง ทำให้สามารถทำงาน มุ่งมั่น อดทน และมีความตั้งใจจริงในการผลักดันให้ตนเองประสบความสำเร็จดังที่ต้งเป้าหมายไว้

หลักสูตร สร้างภาวะผู้นำ ในตนเอง Self-Leadership

อยากที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ ต้องการแรงกระตุ้นที่จะกระตุ้นตนเอง เพราะการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องเข้าใจตนเอง มองจุดอ่อนจุดแข็ง ของตนเองไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถที่จะกำหนดแนวทางการวางแผนที่จะให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จ ปลดล็อคอุปสรรค ด้วยความป็นผู้นำในตนเอง เป็นแนวทางให้ตนเองประสบความสำเร็จ

UA-75256908-1