หลักสูตรอบรม ผู้จัดการ อัจฉริยะ : The Super Manager

เหตุผลที่ ผู้จัดการส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกอบรม หลักสูตรอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ 

(ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ)

 • ทำให้เปลี่ยนความคิดในเรื่องการเป็นผู้นำ ที่ต้องทำทุกอย่างเอง แต่จริง ๆ แล้วเมื่อมาเรียน หลักสูตรอบรมผู้จัดการอัจฉริยะ ทำให้รู้ว่า ผู้จัดการต้องไว้ใจและเชื่อใจให้ทีมงานลงมือทำเอง
 • ได้รู้เทคนิควิธีในการบริหารจัดการคนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 • ได้รู้วิธีวางแผนและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาก่อน ทำให้ลำบากต่อการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ
 • การใช้คำพูดและวิธีการสั่งการให้ลูกน้องมีกำลังใจ คิดบวกและไม่มี อคติต่อการทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
 • เรีียนรู้วิธีเข้าเข้าหาลูกทีมอย่างไร ให้ทุกคนทำงานด้วยใจ 
 • มีวิธีการวางแผนงาน การตรวจสอบ ติดตามงานจากทีมงาน
 • ได้เรียนรู้วิธีการแบ่งงานให้เหมาะกับลูกทีมในแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
 • เปลี่ยนความคิดเป็นการคิดเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และบริหารคน
 • รู้ถึงเทคนิคการคาดการณ์ปัญหาในการบริหารงานที่จะเกิดขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
 • เข้าใจองค์กร เข้าใจผู้บริหาร และเข้าใจเพื่อนร่วมงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้รู้สึกดีที่ได้ทำงานที่บริษัทนี้ รักองค์กร รักบริษัท
 • มีเครื่องมือที่สำคัญในการใช้ในการบริหารทีมงาน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผผลผลิตให้องค์กรแบบจับต้องได้
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรเพิ่มมากขึ้น เครารพและศรัทธา ต่อองค์กรมากขึ้น
 • ได้วิธีการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร และไม่มีทางแก้ไข อยู่ในวังวนการแก้ปัญหามานานแต่แก้ไม่ได้ มาเรียนทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหา
 • เรียนรู้การจัดแจงงาน อันไหน ก่อน-หลัง
 • เข้าใจคำว่า Put The Right Man on The Right Job อย่างชัดเจน เพราะตอนเรียนมีตัวอย่างดีมาก

 

 • ได้รู้วิธีการบริหารจัดการปัญหาในทีมงานได้ดียิ่ง ๆ ขึ้น แบบทุกคนรู้สึกพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
 • ได้เสริมทักษะ เทคนิคของการคิดสร้างสรรค์ ทำให้กล้าแสดงออก และกระตุ้นทีมงานให้คิดสร้างสรรค์
 • เข้าใจวิธีการบริหารคน ทีมงาน ให้ทำงานไปด้วยกันโดยมีเป้าหมายของความสำเร็จร่วมกัน
 • ได้ข้อคิดสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน และนำไปถ่ายทอดให้ทีมงานมีทัศนคติที่ดีเช่นกัน
 • เห็นมุมมองของผู้บริหารที่ใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้มีความเข้าใจในเรื่องหลักการบริหารงานมากขึ้น
 • มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการเป็นผู้จัดการเพิ่มมากขึ้น
 • รู้จักการวางแผน การควบคุมและการสั่งการ ทีมงานได้เพิ่มมากขึ้น
 • ได้พัฒนากระบวนการคิดเพื่อเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ เก่งคน เก่งงาน เก่งชีวิต
 • รู้จักบทบาท หน้าที่ เมื่อต้องเป็นผู้นำ ผู้บริหาร และผู้จัดการ 
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาบริหารความสำเร็จให้องค์กร
 • มองเห็นโอกาสที่จะทำให้ผู้จัดการประสบความสำเร็จ หรือ ทำให้ทีมงานและองค์กรประสบความสำเร็จ
 • ทำให้รู้สึกรักองค์กรเพิ่มมากขึ้น อยากทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อให้องค์กรเติบโต
 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของทีมงานเพิ่มมากขึ้น
 • รายได้เพิ่มมากขึ้น
 • มีเป้าหมายในการดำเนินการใช้ชีวิต และการทำงาน เช่นเดียวกับ Work Life Balance
 • ทำให้เปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
 • ได้เรียนรู้วิธีการวางแผนงาน การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน

คุณเคยประสบปัญหาในการบริหารทีมงาน เช่นนี้หรือไม่..

 • การบริหารงานด้วยความสับสน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน
 • ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานขององค์กร
 • ไม่มีแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสมดุล
 • ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีแนวทางในการดำเนินการ
 • ขึ้นเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าใจว่า..บทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการคืออะไร?
 • การสร้างอำนาจภายใต้ภาวะผู้นำ..ทำได้อย่างไร..ให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
 • และอื่น ๆ

แก้ปัญหา การบริหารคน ด้วย

หลักสูตรอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ : The Super Manager

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้จัดการย่อมมีบทบาทมากในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ จึงกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกท่านที่ต้องเข้าใจถึงกลไกเชิงลึกโดยอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์บริหารงานจริงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ โดยสภาพที่แท้จริงนั้นในการที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความ สำเร็จหรือไม่นั้น ผู้จัดการหรือผู้นำองค์กรต่างมีบทบาทที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองนั้นไปสู่เป้าหมายได้ ดังนั้น “ผู้นำ” ซึ่งการเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือเป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านการบริหารจัดการมาผนวกกับแนวคิดด้านจิตวิทยาองค์การมาใช้ในการบริหารงาน โดยอาศัยกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม จึงกล่าวได้ว่า ผู้ใดที่เป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการแล้ว ถ้าสามารถทราบได้เทคนิค วิธีการ ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้จัดการอัจฉริยะย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโดยแท้ แต่ถ้าองค์กรใดขาดหลักในการบริหารงาน ก็จะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ย่อมทำให้ผลผลิตในการทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมีการบริหารจัดการในแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหาร พนักงาน และองค์ประกอบของงาน ซึ่งการบริหารจัดการนั้นจะทำให้เกิดสมดุลย์ในการทำงานทั้งสามส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร The Super Manager: How to improve your organization productivities?”  เป็นหลักสูตรที่นำมาจากการบริหารจัดการที่ถูกออกแบบร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีการนำมาประยุกต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมการบริหารงานแบบคนไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน สร้างแม่บทของการบริหารจัดการ พัฒนาการสื่อสารและการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากทีสุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ “Active Adult Learning” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงและได้ผล 

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ

หลักสูตรอบรม The Super Manager

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

 1. กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจตามหลักการบริหารจัดการที่ผ่านการพิสูจน์ จนเป็นที่ยอมรับว่าตรงกับสถานการณ์ในการทำงานมากที่สุด
 2. ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์และทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน จะมีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้นำอัจฉริยะ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
 3. มีความเข้าใจหลักการผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารในแต่ละระดับ
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 Why The Super MANAGER is more Important?

 • ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการกับบทบาทของการเป็นผู้จัดการ
 • ความสำคัญของผู้จัดการสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
 • แนวความคิดการบริหารงานในฐานะเป็นผู้จัดการ
 • ความเข้าใจผิดเมื่อต้องเป็นผู้จัดการ
 • สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในฐานะของการเป็นผู้จัดการ
 • บทบาทที่สำคัญเมื่อเป็นผู้จัดการและบุคลิกภาพของการเป็นผู้จัดการ
 • องค์ประกอบการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะต้องเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้
 • หลักการบริหาร 4 ด้านที่ผู้บริการต้องทำเพื่อความเป็นเลิศขอองค์กร
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ
 • การสำรวจพฤติกรรม: ทำแบบทดสอบความเข้าใจในพฤติกรรม 16 ด้าน

วันที่ 2 การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 • สาเหตุที่การสร้างมาตรฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการเพื่อบริหารทีมงาน
 • องค์ประกอบการสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการ
 • การสร้างมาตรฐานทีมงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร
 • อะไรคือแนวคิดในการสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ?
 • 4 คุณลักษณะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • รูปแบบของการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะต่างๆและการออกแบบโครงสร้างเพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
 • เพิ่มผลผลิตในการบริหารจัดการ: หลักการในการสร้างผลผลิตในการทำงานเพิ่มผลผลิตองค์กร
 • วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
 • กระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

วันที่ 3 การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการและการเข้าใจในศักยภาพขององค์กร: การวางแผน การสั่งการและการควบคุม

 • สาเหตุที่ผู้บริหารต้องมีการวางแผนเพื่อการทำงาน
 • กระบวนการในการวางแผน และการค้นหาแก่นแท้ของสาเหตุเพื่อเตรียมการในการวางแผนงาน
 • การวางแผนเพื่อความสำเร็จในการบริหารงาน
 • งานการวางแผนเพื่อการบริหารการทำงาน
 • ประเภทของการวางแผนงาน
 • ขั้นตอนและความสำเป็นในการวางรูปแบบของแผนงาน
 • แนวคิดและวิธีการสั่งการเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
 • 5 ประเภทของการสั่งการและการประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
 • ความสำคัญของการควบคุมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • กระบวนการควบคุมและการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการควบคุม
 • การประยุกต์เรื่องการใช้เครื่องมือในกาปฏิบัติงานจริง
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

วันที่ 4 การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการและการเข้าใจในศักยภาพขององค์กร: การประสานงาน การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ

 • สาเหตุที่การประสานงานมีความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร
 • หลักการประสานงานเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
 • ประเภทของเครื่องมือในการประสานงานและการประยุกต์เพื่อนำมาใช้ในงานปัจจุบันเพื่อผลการทำงานที่ดี
 • ความหมายของการพัฒนาทีมงานและองค์ประกอบการบริหารจัดการทีมงาน
 • การวิเคราะห์ปัญหาหลักในการพัฒนาทีมงาน
 • หลักการพัฒนาทีมงานที่สำคัญและการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงาน
 • ประเภทของการพัฒนาทีมงานและหลักวิธีการพัฒนาทีมงานให้ถูกต้อง
 • วิเคราะห์หลักวิธีการที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงาน: การเป็นโค้ช การให้ข้อมูลย้อนกลับ On-The-Job Training
 • หลักการสื่อสารเพื่อผลสำเร็จในการโค้ชงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • รูปแบบการโค้ชงานให้ทีมงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

วันที่ 5 Leadership, Communication, Human Psychologies and Manage Team Attitude

 • Assessment: สำรวจรูปประเภทของผู้นำเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงาน
 • สาเหตุที่ภาวะผู้นำมีความสำคัญในการบริหารจัดการ
 • 4 ประเภทของผู้นำเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการ
 • ทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการ
 • กระบวนการในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทีมงาน
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
 • เทคนิคในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Win-Win
 • ทัศนคติและอะไรคือทัศนคติของทีมงาน
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติของทีมงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง
 • วิเคราะห์ความกังวลของทีม ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อการทำงาน
 • วิเคราะห์พฤติกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในทีม
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

ประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager

อัตราค่าลงทะเบียน

25,000

25,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

1,750

1,750

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

750

750

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

26,000

26,000

UA-75256908-1